Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Veneenrakennusalan perustutkinto

351703

TUTKINNON KUVAUS

Veneenrakennuksen perustutkinnon suorittaneita tarvitaan veneitä valmistavissa, korjaavissa ja huoltavissa yrityksissä. Ne ovat pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joissa työtehtävät ovat monipuolisia ja vaativat usein monitaitoisuutta. Tavoitteena on innostaa ja valmentaa opiskelijoita myös itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi. Yrittäjältä vaadittava riittävä tiedollinen ja taidollinen taso on kuitenkin mahdollista saavuttaa vasta valmistumisen jälkeisen työkokemuksen avulla.

Veneenrakennuksen perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen ammattitaito veneenrakennuksen eri työtehtäviä varten. Hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon veneiden keskeiset turvallisuusvaatimukset ja veneenrakennuksen käsityötä vaativat tehtävät.

Veneenrakennuksen perustutkinnon suorittaneilla tulee olla tavanomaiseen veneenrakentamiseen liittyvä perusosaaminen sekä erikoisosaamista vähintään yhdellä tutkinnon osa-alueella. Hänen on suoriuduttava veneenrakennusalan tavanomaisista perustöistä ja oman erikoistumisalueensa työtehtävistä ja pystyttävä toimimaan niissä työryhmien ja tiimien jäsenenä. Hänellä on oltava valmiudet tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen ja toimimiseen työryhmän jäsenenä ammattityöntekijöiden ohjauksessa hyvin erilaisissa työtehtävissä.

Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Laminointityöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • ottaa huomioon liuottimien käytöstä aiheutuvan räjähdysvaaran
 • esikäsitellä perusmuotit ja mallit
 • levittää käsityömenetelmin gelcoatin tai vastaavan pintavärin
 • laminoida perus- ja kerroslaminaattia
 • irrottaa lujitemuovituotteen muotista
 • leikata ja viimeistellä lujitemuovituotteen
 • liittää laminaatin yksinkertaisimmilla tavoilla
 • käyttää yleisimpiä lujitteita, hartseja ja muita tarvittavia raaka-aineita
 • tunnistaa yleisimmät muotti- ja lestirakenteet
 • tehdä käsinlaminointia yleisimmillä työmenetelmillä ja työvälineillä
Lujitemuoviveneen rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • tehdä perinteisiä pienehköjä lestirakenteita
 • valmistaa ja viimeistellä edellä mainituista lesteistä muotteja
 • tehdä isoja ja vaativia veneen runkolaminaatteja
 • valmistaa moduuli- ja jäykistejärjestelmiä
 • käsitellä, leikata ja liittää edellä mainittuja lujitemuovikokonaisuuksia
 • valmistaa, liittää ja päällystää suuria kansia
 • valmistaa ja asentaa sisustettavien veneiden sisustuskomponentteja
 • asentaa yksinkertaisia sisämoottoreita varusteineen ja laitteineen
Metalliveneen rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • tehdä käytettävien metallilevyjen leikkaus- ja taivutustöitä
 • hitsata veneen rakenteita
 • viimeistellä työt pintakäsittelyjen vaatimalla tavalla
 • noudattaa työturvallisuus-, palo-, ja ympäristönsuojelumääräyksiä
 • lukea työpiirustuksia
 • valita yleisimmät veneenrakennuksessa käytettävät teräs- ja alumiinilaadut
 • määrittää metalliveneiden yleisimmät runkotyypit ja kansirakenteet
 • valita oikeat työstömenetelmät kulloisenkin materiaalin mukaan
 • ottaa työssään huomioon CE-merkinnän valmistusvaatimukset
 • ottaa huomioon kausi-, sisustus- ja moottoriasennuksen vaatimukset.
Muottien valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • rakentaa mittatarkasti lestin
 • valmistaa tarvittavat päästöt ja laipat lestiin
 • liittää erilaisia apuvälineitä muottiin
 • levittää lestin pintamateriaalin
 • käsitellä lestin irrotusaineella
 • irrottaa muotin lestistä
 • käyttää eri materiaaleja muotin jäykistämiseen
 • viimeistellä muotin tuotantokäyttöön
 • käyttää jaettuja muotteja
Pienveneen rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistaa yksinkertaista puuvenerakennetta, laminoida ja koota yksinkertaisen lujitemuoviveneen rungon tai valmistaa yksinkertaista metallivenerakennetta (näistä vähintään kahta)
 • asentaa pienveneen runkovarusteet
 • valmistaa pienveneen sisustusosia
 • asentaa pienveneen sisustusosia
 • asentaa yleisimpiä sisustusvarusteita pienveneisiin ja osaa tehdä niihin liittyviä putki-, letku- ja sähkötöitä
 • tehdä lujitemuovista ja puusta pienveneiden kansirakenteita
 • kansiheloittaa pienveneen
 • tehdä perämoottoriasennukset ja niihin liittyvät laiteasennukset
 • tehdä yksinkertaisimpia sisämoottoriasennusten valmistelutöitä
 • tehdä pienveneen laiteasennusta
 • tehdä yksinkertaisia metallityöstöjä ja -liitoksia
 • lukea veneiden teknisiä piirustuksia
 • tehdä yksinkertaisia uloslyöntejä
 • hallita veneen kolmiulotteisuuden vaikutukset osien valmistukseen ja asennukseen
 • valita yleisimmät veneisiin soveltuvat metallit
 • kuvailla eri venetyypeissä käytettävät sisustusmateriaalit ja järjestelmät
 • valita yksinkertaiset rikausjärjestelmät
 • noudattaa palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • huomioida parhaiden olemassa olevien kemikaalialtistumista vähentävien teknisten ratkaisujen ja suojaimien oikeat käyttötavat.
Pintakäsittely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • maalinpoiston
 • venealalla käytettävät ruisku- ja käsilevitystavat sekä runko- että kalustemaalauksessa
 • suorittaa veneiden pintakäsittelytöitä
 • valita pintakäsittelyaineen käyttökohteen ja käyttöolosuhteiden mukaisesti
 • tehdä runko- ja sisustuspintakäsittelyn pohjatyöt
 • tehdä gelcoatin poistomenetelmät
 • ottaa huomioon työn taloudellisuuden vaatimukset.
Puusepäntyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistaa pieniä kalustekokonaisuuksia
 • valita oikeat puu- ja levymateriaalit
 • tehdä asetteita yleisimpiin puuntyöstökoneisiin
 • käyttää yleisimpiä puuntyöstökoneita
 • liimata yleisimmillä menetelmillä ja liimoilla
 • tehdä perusliitoksia
 • hioa ja viimeistellä valmistamansa tuotteen
 • tehdä heloitukset kalustekokonaisuuksiin
 • määrittää puun kosteuden
 • lukea yksinkertaisia työpiirustuksia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
Puuveneen rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työturvallisuus-, palo- ja ympäristönsuojelumääräyksiä
 • valita oikeat puumateriaalit
 • valmistaa soutuveneen tai vastaavan köli-, keularanka- ja perälautarakenteen
 • tehdä kölirakenteen kokoonpanon mallikaarineen
 • valmistaa limisauma- tai tasasaumarakenteen laidoituksen osan
 • tehdä soutuveneen tai vastaavan kaarituksen
 • viimeistellä puuvenerakenteen
 • tehdä airot
 • tehdä kansi-, sisustus- ja moottoriasennuksia
 • lukea työpiirustuksia
 • tehdä uloslyönnin
Sähkötyöt ja navigointilaitteiden asennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työssään palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • asentaa ja testata veneen tasasähköjärjestelmän
 • asentaa ja ottaa käyttöön vene-elektroniikan laitteita, esim. navigointijärjestelmän
 • asentaa ja kytkeä keulapotkurin, ankkurivinssin tai muun suurivirtaisen laitteen
 • korjata ja muuttaa veneen sähköjärjestelmää ja dokumentoida muutokset
 • asentaa veneen maasähköjärjestelmän esivalmistetuista moduuleista
 • piirtää veneen kytkentäkaaviota ja mitoittaa veneen tasasähköjärjestelmän osia.
Takilointityöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • asentaa yleisimmät takilat veneisiin turvallisesti
 • purkaa yleisimmät takilat veneistä turvallisesti
 • noudattaa työturvallisuus-, palo- ja ympäristösuojelumääräyksiä
 • selostaa yleisimmät takilatyypit
 • selostaa miten kiinnitykset tehdään rakenteellisesti oikein
 • selostaa seisovat ja juoksevat rikirakenteet
 • valita mastotyypit, mastot, vantit ja puomirakenteet sekä purjeet ja niiden materiaalit
 • valita vinssit, kiskot ja muut purjehdushelat ja niiden tyypit ja rakenteet.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Vaativat lujitemuovityöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistella alipaineavusteiset laminointityöt
 • laminoida käyttäen alipainesäkkimenetelmää ja alipaineavusteista injektiota
 • korjata kehittyneempien komposiittirakenteiden vaurioita
 • noudattaa työturvallisuus-, palo- ja ympäristönsuojelumääräyksiä
 • tunnistaa kehittyneemmät lujitteet, matriisimuovit ja muut tarvittavat raaka-aineet
 • selostaa alipainemenetelmästä johtuvat vaatimukset muottirakenteille
 • selostaa eri rakennetapojen vaatimukset ja ominaisuudet
 • selostaa kehittyneempien rakenteiden vauriomekanismeja
Veneen asennus ja korjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työssään palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • asentaa sisämoottorin, akseliston ja hallintajärjestelmän
 • asentaa peräsimen ja ohjausjärjestelmän
 • asentaa sisäperämoottorin hallintajärjestelmineen
 • asentaa suurikokoisen perämoottorin hallintajärjestelmineen
 • asentaa venemoottorin polttoainejärjestelmän
 • huoltaa ja korjata edellä mainittuja moottoreita ja järjestelmiä vaihto-osilla
 • korjata lujitemuoviveneen rakennevaurioita
 • telakoida veneen ja käyttää traileria veneen siirtämiseen
Veneen korjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työssään palo-, ympäristö- ja työsuojelumääräyksiä
 • huoltaa ja korjata sisä-, sisäperä- ja perämoottoreita ja niiden järjestelmiä vaihto-osilla
 • korjata lujitemuoviveneen rakennevaurioita
 • telakoida veneen ja käyttää traileria veneen siirtämiseen.
Veneen sisustus ja varustelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työturvallisuus-, palo-, ja ympäristönsuojelumääräyksiä
 • valmistaa ja asentaa veneiden sisustuksia
 • sisustustyössä ja asennuksessa ottaa huomioon muut asennukset kuten sähkön, lämmityksen, veneen ilmanvaihdon sekä veneen tyhjennysjärjestelmän
 • ottaa huomioon sisustuksen asennuksessa mitä vaatimuksia eri varusteet asettavat asennukseen
 • asentaa muitakin sisustusvarusteita kuten lämmityksen, tyhjennysvesien, käyttöveden ja ilmanvaihdon varusteita, kaapeleita ja putkituksia
 • käyttää tavallisimpia kiinnitysaineita ja elementtejä
 • valita veneensisustukseen tarkoituksenmukaisimmat heloitukset ja asentaa ne oikein
 • valita oikeat materiaalit ja kiinnittää ne oikein menetelmin
 • ottaa huomioon veneen käyttäjän sisustukseen ja varustelun sijoitteluun liittyvät toiveet ja vaatimukset.
Veneenrakennuksen yritystoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • punnita oman yrityksen perustamisen vaihtoehtoja
 • analysoida omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan yrittäjänä
 • valita yritykselleen yritysmuodon
 • yrityksen perustamisprosessin
 • kehitellä liikeideoita sekä arvioida niiden toimivuutta
 • ilmaista liikeideansa visuaalisesti ja kirjallisesti sekä ideoida sen pohjalta tuotteita ja palveluja
 • arvioida oman osaamiseensa liittyvien tuotteiden/palveluiden tuotteistamismahdollisuuksia
 • selvittää perustettavalle yritykselle liiketoiminnan kannalta keskeiset yhteistyötahot
 • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja esitellä sen esim. rahoittajille
 • tunnistaa yrityksen taloudellisen menestymisen realiteetit ja tehdä kustannuslaskelmia ja budjetoida sekä vertailla eri vaihtoehtojen kustannusvaikutuksia
 • ymmärtää tuloslaskelman ja taseen merkityksen yrityksen talouden kuvaajana
 • suunnitella yrityksen markkinointia ja huomioiden hinnat, tuotteet/palvelut, saatavuus ja markkinointiviestintä sekä valita tilanteisiin sopivat kilpailukeinot
 • tunnistaa yrityksen keskeiset asiakasryhmät
 • ottaa vastaan asiakaspalautetta asiallisesti ja viestiä sitä eteenpäin
 • esitellä alansa palveluita ja tuotteita ja niiden laatua koskevia ominaisuudet ja johtaa niistä myyntiargumentit
 • tunnistaa yritysalansa keskeiset riskit ja riskienhallinnan keinot
 • tunnistaa omaan yritykseen liittyvät työantajan velvoitteet
 • ottaa huomioon alansa kannalta keskeiset lait ja asetukset sekä kuluttajansuojan
 • tehdä tekstinkäsittelyohjelmalla yritystoimintaan liittyviä perusasiakirjoja kuten tarjous ja sopimuspohja
 • käyttää taulukkolaskentaohjelmaa siten, että pystyy tekemään ohjelmalla perustason kustannuslaskelman, budjettitaulukon ja ALV-laskelman.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.