Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Vanhustyön erikoisammattitutkinto

477105

TUTKINNON KUVAUS

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia vanhustyötä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan, osaa toimia tiimien ja ryhmien johdossa ja vastuuhenkilönä ja osaa koordinoida ja ohjata sekä tehdä moniammatillista yhteistyötä. Hän tietää, kuinka vanhustyötä kehitetään laadukkaasti, tavoitteellisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti. Hän osaa toimia asiakaspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti ja kehittää sekä parantaa sitä sekä osaa toimia ammatillisissa verkostoissa sekä monikulttuurisessa työ- ja toimintaympäristössä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, osaa arvioida asiakkaan palvelutarpeen ja laatia hänelle hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, osaa tukea ikääntyneen fyysistä terveyttä, toimintakykyä, elämänhallintaa ja mielenterveyttä ja ohjata asiakasta apuvälineiden käytössä, ravitsemuksessa ja sosiaalisessa toiminnassa sekä tukea ikääntyneen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä. Sairaan ikääntyneen hoitaminen -tutkinnon osan valinnut osaa auttaa ja tukea fyysisesti sairasta, mielenterveysongelmaista tai päihdeongelmaista ikääntynyttä, osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida hoitoa sekä ennalta ehkäistä sairauksia ja osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen saattohoitoa. Muistioireisen ikääntyneen tukeminen eri toimintaympäristössä -tutkinnon osan valinnut osaa toimia säädösten, ohjelmien ja suositusten mukaisesti, osaa toimia muistiasiantuntijana työyhteisössään, osaa tukea muistisairaan vuorovaikutusta ja toimintakykyä ja osaa kehittää laadukkaita palveluita muiden asiantuntijoiden kanssa. Yrittäjänä vanhustyössä -tutkinnon osan valinnut osaa toimia säädösten mukaan, on perehtynyt liiketoimintasuunnitelman laatimiseen, tuntee suunnittelemansa yrityksen toimintaympäristön ja markkinat, osaa ottaa huomioon asiakkaiden vaatimukset ja odotukset ja osaa tehdä yritystoimintaan liittyvät laskelmat ja tietää yrityksen perustamistoimenpiteet.

Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa".

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia vanhustyössä eettisiä periaatteita noudattaen
 • toimia vanhustyön asiakaspalvelutilanteissa
 • tukea ikääntyneen ihmisen omaishoitajaa ja lähiyhteisöä
 • toimia vanhustyön yhteistyöverkostoissa
 • toimia vanhustyön monikulttuurisissa toimintaympäristöissä
 • kehittää omaa toimintaansa asiakaspalveluverkostoissa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää ikääntyneen ihmisen terveyttä ja toimintakykyä
 • toimia ikääntyneiden ihmisten palveluja ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen
 • arvioida ikääntyneen ihmisen palvelutarpeet
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen ihmisen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman
 • tukea ikääntyneen ihmisen fyysistä terveyttä ja toimintakykyä
 • ohjata ikääntynyttä ihmistä terveellisen ravitsemuksen toteuttamisessa
 • tukea ja ohjata ikääntynyttä ihmistä sosiaalisessa hyvinvoinnissa
 • tukea ikääntyneen ihmisen elämänhallintaa ja mielenterveyttä
 • tukea ikääntynyttä ihmistä kognitiivisten toimintojen ylläpitämisessä
 • tukea ikääntyneen ihmisen henkistä toimintakykyä
 • tukea ikääntyneen ihmisen sukupuolisuutta
 • arvioida ja kehittää omaa ammattitaitoaan ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukemisessa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa kuolevan ihmisen hoitamiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia
 • toimia kuolevan ihmisen hoitamisessa asiantuntijana
 • tukea ja ohjata kuolevan ihmisen omaisia ja läheisiä
 • toteuttaa kuolevan ihmisen hoitoa muiden asiantuntijoiden kanssa
 • arvioida ja kehittää työtään kuolevan ihmisen hoitamisessa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia muistioireisia ikääntyneitä ihmisiä koskevien ohjelmia, suosituksia ja toimintalinjauksia noudattaen
 • toimia muistiasiantuntijana vanhustyön toimintaympäristöissä
 • tukea muistioireisen ikääntyneen ihmisen vuorovaikutusta
 • tukea muistioireisen ikääntyneen ihmisen toimintakykyä
 • kehittää muistioireisten ikääntyneiden ihmisten palveluja
 • arvioida ja kehittää ammattitaitoaan muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukemisessa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tukea ikääntynyttä sairasta ihmistä
 • toteuttaa sairaan ikääntyneen ihmisen hoitotyötä
 • edistää hoitotyössä ikääntyneen sairaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia
 • edistää sairaan ikääntyneen ihmisen turvallista lääkehoidoa
 • hoitaa ikääntyneen ihmisen sairauksia
 • tukea mielenterveysoireista ikääntynyttä ihmistä
 • tukea päihteitä käyttävää ikääntynyttä ihmistä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida ikääntyneen ihmisen saattohoitoa
 • kehittää ja edistää toiminnallaan sairaan ikääntyneen ihmisen hoitoa
 • arvioida ja kehittää ammattitaitoaan sairaan ikääntyneen ihmisen hoitotyössä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työssään vanhustyötä koskevia säädöksiä, määräyksiä ja ohjeita
 • toimia tiimin johtajana tai ryhmän vastuuhenkilönä vanhustyössä
 • arvioida vanhustyössä tarvittavaa ammattitaitoa
 • toimia vanhustyöhön perehdyttäjänä ja ohjata opiskelijoita
 • kehittää vanhustyön laatua
 • noudattaa taloudellisen ja kestävän kehityksen periaatteita
 • edistää työhyvinvointia vanhustyössä
 • arvioida ja kehittää toimintaansa vanhustyön vastuuhenkilönä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia yrittäjänä vanhustyössä.