Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Välinehuoltoalan perustutkinto

371113

TUTKINNON KUVAUS

Välinehuoltaja osaa suunnitella työtään ja toimia välinehuoltoprosessin eri vaiheissa laatutyön ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Välinehuoltaja osaa käyttää turvallisesti työhönsä liittyviä koneita ja laitteita sekä ylläpitää niiden toimintakuntoa. Välinehuoltaja osaa hyödyntää työssään kielitaitoaan, tieto- ja viestintätekniikkaa sekä digitaalisia toimintatapoja ja työympäristön mahdollistamaa automaatiota. Hän osaa tehdä moniammatillista yhteistyötä sekä toimia asiakaspalvelussa. Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut tuntee yritystoiminnan perusteita ja osaa edistää toiminnallaan työpaikkansa yritystoiminnan kannattavuutta. Välinehuoltaja osaa kehittää ja tuotteistaa erilaisia työhönsä liittyviä palvelukonsepteja. Aseptinen toiminta, hyvien hygieniakäytäntöjen noudattaminen ja infektioiden torjunta eri menetelmin on työympäristöstä riippumatta keskeistä välinehuoltajan osaamista. Välineiden tarkistaminen, puhdistaminen, desinfiointi, sterilointi, pakkaaminen, säilyttäminen, varastointi ja kuljettaminen muodostavat välinehuoltoprosessin keskeisen sisällön. Välinehuoltaja tuntee huollettavat välineet nimiltään, ominaisuuksistaan, erityismerkinnöiltään ja huoltotavoiltaan. Hän osaa käsitellä välineitä oikein ja turvallisesti.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut välinehuoltaja osaa noudattaa työssään välinehuoltoa koskevia kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä sekä hyviä käytös- ja toimintatapoja. Hän tuntee työturvallisuus- ja työsuojelumääräykset ja -ohjeet ja noudattaa toiminnassaan ammattietiikkaa, tietosuojaa ja salassapitoa sekä kuluttajansuojasäädöksiä. Hän työskentelee ergonomisesti ja edistää omalta osaltaan työhyvinvointia.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut arvostaa ja kehittää omaa työtään ja ammattialaansa. Hänellä on realistinen käsitys osaamisestaan. Hän kehittää ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hän arvioi työtään, asettaa itselleen oppimisen tavoitteita sekä hyödyntää ammatillista täydennyskoulutusta. Hänellä on edellytykset hakeutua jatko-opintoihin.

Välinehuoltoalan perustutkinnon suorittanut välinehuoltaja voi toimia erilaisissa infektioiden torjuntaan, puhdistamiseen, desinfektioon, pakkaamiseen ja sterilointiin liittyviä toimintoja ja palveluita tuottavissa työpaikoissa. Hän voi työskennellä sosiaali- ja terveydenhuollossa esimerkiksi välinehuoltokeskuksissa, leikkaus- ja anestesiaosastoilla, endoskopiayksiköissä, laboratorioissa, teho-, dialyysi- ja synnytysosastoilla, poliklinikoilla, lääkehuollossa ja suun terveydenhoidon yksiköissä. Välinehuoltaja voi työskennellä myös lääke- ja kemianteollisuudessa, elintarviketeollisuudessa sekä muissa kliinisissä toimintaympäristöissä kuten eläinlääkäriasemien, pieneläinsairaaloiden ja koe-eläinlaitosten välinehuolloissa. Toimintaympäristöt voivat olla teknologialtaan erilaisia. Välineiden huoltotoiminta on joko keskitetty alueellisiin, pitkälle automatisoituihin välinehuoltokeskuksiin tai pienempiin välinehuoltokeskuksiin.

Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Infektioiden torjunta välineiden huoltotyössä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa infektioiden torjuntaan liittyvät työtehtävät välineiden huollon työympäristössä
 • hyödyntää ja käyttää mikrobiologista tietoutta välineiden huoltotyössä
 • käyttää infektioiden torjuntatyöhön liittyvää ammattikäsitteistöä
 • noudattaa työssään tavanomaisia varotoimia tartuntaketjun katkaisemisessa
 • noudattaa infektioiden torjuntaa ohjaavia säädöksiä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeistuksia
 • arvioida infektioiden torjuntatyön merkitystä
 • toimia yhteistyössä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • toimia työssään ammattieettisyyttä noudattaen
 • toimia työssään edistämällä työturvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia
 • ottaa vastaan palautetta ja ratkaista ongelmatilanteita
 • toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaan
 • hyödyntää kielitaitoaan välinehuollon palvelutilanteessa
 • arvioida omaa toimintaansa.
Prosessin ohjaus, tuotantojärjestelmien hyödyntäminen ja laatutyö välinehuoltotyössä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä yhteistyötä ja toimia vuorovaikutustilanteissa välinehuollon asiakasyksikön kanssa
 • suunnitella välinehuollon työprosessin ja hyödyntää manuaalista seurantajärjestelmää tai tuotannonohjausjärjestelmää
 • toimia laatujärjestelmän mukaan
 • käyttää tuotannonohjausjärjestelmää ja sen käsitteitä
 • kirjata tuotteet tuotannonohjausprosessiin työvaiheittain
 • hyödyntää tuotemerkintöjä ja tunnisteita
 • käyttää välineistön työ- ja huolto-ohjeita
 • kirjata ja hyödyntää välinehuoltoprosessin dokumentoitua tietoa
 • noudattaa välinehuoltotyötä ohjaavia säädöksiä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeistuksia
 • käyttää tietoteknisiä laitteita ja huolehtia niiden puhtaudesta
 • toimia yhteistyössä kuljetuspalveluiden kanssa ja huolehtia kuljetusvälineistön käyttökunnosta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Terveydenhuollon logistiset palvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään terveydenhuollon logistisissa palveluissa
 • tehdä tilauksia
 • vastaanottaa lähetyksiä
 • varastoida tuotteita
 • ylläpitää varastoa
 • toimittaa tuotteita asiakkaalle
 • noudattaa tavanomaisia varotoimia
 • arvioida omaa toimintaansa.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Välinehuolto kliinisissä ja elintarvike- sekä kemianteollisuuden palveluyksiköissä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään palveluyksikön välineiden huoltoprosessissa
 • noudattaa työyksikön puhtausalueiden ja hygieniavaatimusten käytäntöjä
 • noudattaa toimintaohjeita ja -määräyksiä
 • käyttää välineiden huoltoprosessin työvälineitä ja –menetelmiä
 • toimia välineiden huoltoprosessin erityistilanteissa työ- ja kemikaaliturvallisuussäädösten mukaan
 • toimia palvelutilanteissa välineiden huoltoprosessin asiantuntijana
 • valvoa välineiden huoltoprosessin työn laatua
 • arvioida omaa toimintaansa.
Välinehuolto suun terveydenhuollossa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella suun terveydenhuollon välinehuollon työtehtäviä ja toimintaa
 • noudattaa suun terveydenhuollon välinehuoltoon liittyviä tavanomaisia varotoimia
 • toimia välinehuollon asiantuntijana suun terveydenhuollon toimintaympäristössä ja palveluprosessissa
 • toimia suun terveydenhuollon välineiden puhdistamiseen ja desinfiointiin liittyvissä työtehtävissä
 • toimia suun terveydenhuollon välineiden pakkausprosessiin liittyvissä työtehtävissä
 • toimia suun terveydenhuollon välineiden sterilointiprosessiin liittyvissä työtehtävissä
 • ylläpitää toiminnallaan suun terveydenhuollon välinehuoltoprosessin laatua ja työturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
Välinehuolto toimenpideyksiköissä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään toimenpideyksikön välineiden huoltoprosessissa
 • toimia toimenpideyksikön välineiden huoltoprosessissa
 • noudattaa työyksikön välinehuollon puhtausaluekäytäntöjä ja tavanomaisia varotoimia
 • toimia välineiden huollon asiantuntijana palvelutilanteissa
 • ennaltaehkäistä mikrobikontaminaatioita
 • käyttää toimenpideyksikön työvälineitä, -menetelmiä ja -laitteita välineiden huoltoprosessissa
 • noudattaa työssään välineiden huoltoprosessin työohjeita ja -määräyksiä
 • valvoa välineiden huoltotyön laatua
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
 • noudattaa työ- ja kemikaaliturvallisuusohjeita
 • edistää henkilökohtaista terveyttä ja työhyvinvointia
 • arvioida omaa toimintaansa.
Välineiden pakkaamisprosessissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella välineiden pakkaamisen työtehtävät ja toiminnan
 • kuivata, tunnistaa, tarkistaa, huoltaa ja koota välineitä
 • pakata välineet pakkausmateriaaliin
 • sulkea ja merkitä pakkaukset pakkausmateriaalille soveltuvalla menetelmällä
 • lajitella ja toimittaa pakkaukset sterilointia tai jakelua varten
 • toimia yhteistyössä ja vuorovaikutustilanteissa
 • toimia työssään edistämällä työturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.

Välineiden puhdistaminen ja desinfiointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työtään puhdistamis- ja desinfiointipalveluiden toimintaympäristössä
 • noudattaa puhdistamis- ja desinfiointitilojen puhtausaluekäytäntöjä sekä työ- ja kemikaaliturvallisuusohjeita
 • toimia puhdistamisen ja desinfioinnin palvelutilanteissa
 • käsitellä ja lajitella välineitä
 • puhdistaa ja desinfioida välineitä
 • huoltaa taipuisan tähystimen
 • kontrolloida, testata ja valvoa pesu- ja desinfiointiprosessia sekä sen laatua
 • toteuttaa työssään kestävän kehityksen periaatteita
 • edistää henkilökohtaista terveyttä ja työhyvinvointia
 • toimia välinehuollon ammattieettisten periaatteiden mukaan
 • arvioida omaa toimintaansa.
Välineiden sterilointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella välineiden sterilointiin liittyviä työtehtäviä
 • toimia steriloinnin toimintaympäristössä ja noudattaa aseptiikkaa
 • noudattaa sterilointia koskevia säädöksiä, määräyksiä, suosituksia ja ohjeita
 • hyödyntää työssään tietoa fysikaalisista ja kemiallisista sterilointimenetelmistä
 • vastaanottaa tuotteet ja valita niille soveltuvan sterilointimenetelmän ja -ohjelman
 • kuormata tuotteet höyrysterilointiin ja käyttää höyryautoklaavia
 • toteuttaa sterilointiprosessin
 • valvoa höyrysterilointia
 • testata höyryautoklaavin päivittäistä käyttökuntoa
 • tarkistaa sterilointiprosessin tuloksen
 • lajitella ja varastoida steriloidut tuotteet ja toimittaa ne asiakkaalle
 • arvioida sterilointiprosessin laatua
 • toimia yhteistyössä ja vuorovaikutustilanteissa
 • noudattaa työssään ammattietiikkaa
 • toimia työssään edistämällä työturvallisuutta
 • arvioida omaa toimintaansa.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.