Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Turvallisuusalan perustutkinto

381504

TUTKINNON KUVAUS

Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja ympäristön häiriötekijät lisäävät turva-alan monipuolisten palvelujen tarvetta. Yksityiseen turva-alaan kuuluvat vartiointi, yksityisetsivätoiminta, turvaurakointi, rakenteellinen turvallisuus, lukkosepäntoiminta ja tekniset valvontajärjestelmät, turvakonsultointi, tietoturvallisuus ja näihin liittyvä koulutus. Tutkinto antaa perusvalmiudet työskennellä erilaisissa turva-alan tehtävissä.

Turvallisuusalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä.

Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kansainvälinen turvallisuustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella toimintaansa kansainvälisessä ympäristössä
 • toimia erilaisissa kansainvälisissä ympäristöissä
 • ottaa huomioon toimintaympäristönsä vaatimuksia
 • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • toteuttaa toimintaansa viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • hakea ja valita toimintansa perustaksi luotettavia tietolähteitä
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kiinteistötekninen toiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • kiinteistön huollon ja ylläpidon merkityksen
 • kiinteistö- ja rakennustekniikkaan liittyvien toimintaperiaatteet ja tunnistaa niiden yleisimmät toimintahäiriöt ja niiden aiheuttajat
 • katkaista häiriö- tai muussa erityistilanteessa sähkön, porrasautomatiikan, ilmastoinnin, vedentulon ja yleensä vaaraa ja vahinkoa aiheuttavat laitteet tarvittaessa
 • käyttää kiinteistötekniikkaan liittyviä laitteita niiden peruskäytön osalta
 • tulkita kiinteistöön liittyviä kuvia ja kaavioita
 • ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen hallinnan vaatimukset
 • toimia kiinteistöstä tulleiden hälytyksen vaatimalla tavalla
 • arvioida korjaustarpeita ja työn kiireellisyyksiä
 • toimia yhteistyössä muiden sidosryhmien kanssa
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon lain määrittelemät rajat itse/alan ammattilaisen tehtävien töiden ja asennusten suhteen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Logistinen turvallisuustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa logistissa asiakaspalvelutilanteissa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • ottaa huomioon logistiikan perusasiat työssään
 • käyttää varastolaitteita turvallisesti
 • varmistaa kuorman
 • ohjata liikennettä ja toimia tieturvakoulutuksen periaatteiden mukaisesti
 • tunnistaa erikoiskuljetusten perusteet
 • ottaa huomioon ABC-analyysin ja hävikin ehkäisyn sekä hyödyntää näitä ennaltaehkäisevässä turvallisuustyössä
 • ottaa huomioon vaarallisten aineiden merkinnät ja toimia näitä koskevien ohjeiden mukaisesti turvallisesti
 • ottaa huomioon ADR-kuljetuksen turvallisuusvaatimukset
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Pelastustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon omaehtoiseen varautumiseen ja pelastustoimintaan liittyvän lainsäädännön
 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan periaatteet omaehtoisen varautumisen ja yleisimminkin yrityksen turvallisuuden kannalta
 • tunnistaa asiakaskohteen turvallisuuteen liittyviä uhkia
 • tehdä asiakaskohteen turvallisuuteen liittyviä kartoituksia
 • toimia havaitsemiensa turvallisuusriskien tai uhkien edellyttämillä tavalla
 • tunnistaa asiakaskohteen palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvät turvajärjestelmät ja -järjestelyt
 • laatia pelastussuunnitelman
 • toimia omatoimiseen varautumiseen liittyvissä tehtävissä
 • tunnistaa vaaratilanteet, tehdä tilanteen edellyttämän hätäilmoituksen, käynnistää omatoimisen pelastustoiminnan ja ensiaputoimenpiteet sekä opastaa viranomaisia
 • toimia kohteen edustajana pelastusviranomaisen suorittamassa palotarkastuksessa
 • tehdä väestönsuojan tarkastuksen
 • ottaa huomioon kiinteistön poistumisjärjestelyt ja kokoontumispaikat
 • tehdä palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyvää neuvonta- ja valistustyötä
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • opastaa ja ohjata asiakkaita turvallisuuteen liittyvissä asioissa
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • raportoida yrityksen johdolle turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja mahdollisista turvallisuuspuitteista.
1 avointa opintoa
Tietoturvallisuustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tietoturvallisuuteen liittyvät keskeiset lait ja muut säädökset
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan tietoturvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • hahmottaa tietojärjestelmien kokonaisuuksia
 • käyttää erilaisia tietojärjestelmiä
 • toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • soveltaa työssään yleisimpiä tietoturvallisuuteen liittyviä perusasioita
 • ottaa huomioon tietojen käsittelyyn, luokitukseen ja säilytykseen liittyvät asiat, esimerkiksi standardin ISO 27000 jaottelun mukaisesti
 • toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla
 • opastaa tietojärjestelmien käyttäjiä oikeaan ja turvalliseen käyttöön
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Avoimet opinnot

Verkkoviestinnän perusteet

Turvajärjestelmien käyttö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • hahmottaa erilaisten turvajärjestelmien kokonaisuuksia
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • käyttää erilaisia turvajärjestelmiä
 • toteuttaa palvelua viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tasolla
 • opastaa asiakaskohteessa käyttäjiä turvajärjestelmien oikeaan käyttöön
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Turvallisuusalan palvelutoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kohdata erilaisia asiakkaita ja sidosryhmiä työssään
 • selvittää asiakaskohteeseen liittyvät palvelu- ja laatukuvauksien sisällöt
 • suunnitella ja toteuttaa työhönsä liittyvät asiakaspalvelun tilanteet ja vaiheet
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia asiakkaan pyytämiä tuki- ja palvelutehtäviä
 • suunnitella ja toteuttaa tyypillisimpiä organisaation tukitoimia esimerkiksi postitus, laskutus, tuotteistaminen ja tuotteiden tuotesuojaus jne.
 • sovittaa turvallisuustyöt ja palvelutehtävät tehokkaasti työnsä suunnittelussa ja toteutuksessa
 • ottaa huomioon työskentelyn päihdetyöaiheisissa tehtävissä
 • ottaa huomioon organisaation omaehtoiseen varautumiseen liittyvät työn tunnuspiirteet ja sitä koskevan lainsäädännön, esimerkiksi teollisuusyritysten omat turvallisuusorganisaatiot ja -tehtävät
 • ottaa huomioon oikeudellisen asemansa työskennellessään yritysten omissa turvallisuusorganisaatioissa
 • ottaa huomioon omaehtoiseen varautumiseen liittyvien töiden erot vartioimisliiketoimintaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Turvallisuusalan toiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hahmottaa yritysturvallisuuden osa-alueet
 • tunnistaa ja hahmottaa yritysturvallisuuteen liittyviä uhkia ja riskejä
 • perusteet ennalta ehkäisevien turvallisuussuunnitelmien laadintaan
 • turvallisuuteen liittyvän lainsäädännön perusteet ja ottaa ne huomioon työssään
 • ottaa huomioon perus- ja ihmisoikeudet työssään
 • toimia voimankäytön ja hätävarjelun perusteiden mukaisesti
 • toimia väkivaltaa, onnettomuuksia ja rikoksia estävällä tavalla
 • toimia terveyttä edistävien tapojen mukaisesti työ- ja opiskeluyhteisöissä (TYKY-toiminta)
 • tiedottaa ja viestiä työhönsä sopivalla tavalla
 • sisäisen ja ulkoisen asiakaspalvelun sekä siihen liittyvät vuorovaikutustaidot
 • sosiaalisen median ja internetin hyötykäytön työssään ja siihen liittyvät riskit
 • perusteet tietoliikennetekniikasta ja langattomista turvallisuusratkaisuista
 • yrittäjyyden ja markkinoinnin perusteet turvallisuusalalla
 • perusasiat turvallisuusalan viranomaisorganisaatioista ja yhteisöistä ja tietää niiden toimintaympäristöt ja toimintaan vaikuttavan lainsäädännön
 • hätäensiavun perusteet ja toimia niiden mukaan sekä tehdä hätäilmoituksen
 • turvallisen tulenkäytön perusteet, tehdä palonalkuhavaintoja ja tehdä alkusammutuksen sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella
 • noudattaa työturvallisuussäädöksiä ja ohjeita
 • raportoida työnsä tilanteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Turvallisuustekninen toiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
 • selvittää asiakaskohteen ja sen toiminnan
 • suunnitella omaa työtään huomioiden kohteiden turvallisuustekniset laitteistovaatimukset
 • ottaa huomioon turvajärjestelmien suunnittelun ja asennusten perusteet
 • ottaa huomioon dokumentoinnin ja tiedon luokituksen vaatimukset
 • lukea ja tulkita erilaisiin turvallisuusteknisiin laitteistoihin liittyviä karttoja, piirrosmerkkejä ja ohjeita
 • toimia määräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • hankkia tietoa erilaisista turvallisuusteknisistä järjestelmistä
 • ottaa huomioon eri sidosryhmät turvallisuusteknisessä hankkeessa
 • kartoittaa järjestelmistä aiheutuvat kustannukset
 • opastaa laitteistovalinnoissa
 • opastaa turvallisuustekniikan oikeassa käytössä
 • toimia vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Turvatarkastustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • havainnoida työympäristöään ja raportoida poikkeamista
 • perustaa turvatarkastuspisteen
 • toimia yhdessä viranomaisten kanssa
 • ottaa huomioon turvatarkastusta säätelevän lainsäädännön
 • käyttää yleisimpiä turvatarkastuksissa käytössä olevia teknisiä laitteita ja apuvälineitä
 • valita tarkastustilanteessa soveltuvimman käytössään olevan tarkastuslaitteen ja tekniikan sekä toimia vähimmän haitan periaatteen mukaisesti
 • kertoa tarkastusmenettelystä tarkastettavalle sekä opastaa ja ohjata häntä tarkastusprosessin aikana
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein
 • ottaa huomioon eri kulttuurien väliset erot ja niiden vaikutuksen toimintaansa
 • toimia turvallisuutta edistävällä tavalla sekä toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Uhkatilanteiden hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • uhkatilanteiden hallintaan liittyvien lakien ja muiden säädösten perusteet
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
 • tunnistaa työtehtäväänsä liittyviä uhkia
 • suunnitella työtehtävänsä tilanteeseen liittyvien uhkien perusteella
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa ja mitoittaa toimintansa oikein
 • varautua ja toimia erilaisissa erityis- ja hätätilanteissa
 • toimia yhteistyössä viranomaisten kanssa ja noudattaa näiden antamia ohjeita ja määräyksiä
 • käyttää voimankäyttövälineitä niitä koskevan lainsäädännön ja saamansa koulutuksen mukaisesti
 • ottaa huomioon päihteiden tai huumaavien aineiden vaikutuksen kohdehenkilön toiminnassa
 • ottaa huomioon stressireaktioiden vaikutuksen omassa ja kohdehenkilön toiminnassa
 • hakea apua työtehtävässä koettuun traumaattiseen kokemukseen
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimuksiin sisältyy sisäministeriön hallinnonalan erityislainsäädännön määrittämät vartijan ja järjestyksenvalvojan peruskoulutuksien sekä voimankäyttövälineiden käyttöä koskevien koulutusten hyväksyttyjen suoritusten vaatimukset.

Opiskelija osaa

 • toimia vartiointi- ja järjestyksenvalvontatilanteissa toimintaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti
 • toimia toimivaltuuksiensa rajoissa
 • toimia poikkeustilanteissa hätävarjelua ja voimankäyttöä säätelevän lainsäädännön mukaisesti
 • käyttää vartijalle sallittuja voimankäyttövälineitä, paitsi ampuma-asetta, niitä koskevan lainsäädännön ja sisäministeriön määrittämän koulutuksen mukaisesti
 • vartiointialan ja vartioimisliiketoiminnan luonteen ja luvanvaraisuuden sekä yhteydet poliisitoimintaan ja rikostutkinnan turvaamiseen
 • vartioimistehtävän yleiset periaatteet, käyttäytymistavat ja suhteen viranomaistoimintaan
 • valvontakohteiden rakenteellisen turvallisuuden perusteet ja tuntee ilmoitus- ja valvontajärjestelmien toimintaperiaatteita ja tietää niiden teknisiä perusteita
 • tehdä eri vartiointimuotojen keskeisiä työtehtäviä ja tilaisuuksien järjestyksenvalvontaa tietoisena oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan
 • toimia suojelemalla omaa ja asiakkaan turvallisuutta
 • tehdä vartiointiin ja järjestyksenvalvontaan liittyviä tehtäviä tarkoituksen ja tilanteen mukaisesti
 • ottaa huomioon ihmisen perus- ja ihmisoikeudet ja toimia mahdollisimman vähän niihin puuttuvalla tavalla
 • vartijan ja järjestyksenvalvojan asun asiallisen käytön
 • työssä tarvittavien välineiden ja varusteiden, kuten tieto- ja viestintävälineiden sekä avaimien ja valaisimien käytön
 • asiakaspalvelun haastavissakin asiakastilanteissa
 • ongelmatilanteiden hallinnan ja käyttää tarvittaessa sanatonta viestintää ja turvallista voimankäyttöä
 • raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla.
Vartiointitoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia alaan vaikuttavan lainsäädännön mukaisesti omien toimivaltuuksiensa rajoissa
 • ottaa huomioon omaa toimivaltaansa rajoittavat tekijät
 • toimia vartioinnin tarkoituksenmukaisten työmenetelmien ja vartioimismuotojen mukaisesti
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen työohjeiden mukaisesti
 • hahmottaa vartioinnin osana yrityskohteen uhkien- ja riskienhallintaa
 • ottaa huomioon työssään vartioimisliiketoiminnan perusteet ja edellytykset
 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • toimia voimankäytön sekä taktisen ennakoinnin perusteiden mukaisesti
 • toimia ongelma- ja vikatilanteissa työtehtävien edellyttämällä tavalla
 • noudattaa vartiointitoimintaan liittyviä ohjeita ja määräyksiä
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • ottaa huomioon yritysturvallisuuden merkityksen toiminnan jatkuvuuden ja yrittäjän riskin kannalta
 • ottaa huomioon yrittäjyyteen ja markkinointiin liittyvät perusasiat
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Ympäristöturvallisuustoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa huomioon ympäristöturvallisuuteen liittyvän lainsäädännön velvoitteet
 • tunnistaa ja tarkastaa ympäristöturvallisuuteen liittyviä uhkia
 • ottaa huomioon kemikaaliturvallisuuteen liittyvät perusasiat
 • ottaa huomioon vaarallisia aineita käyttävän tai varastoivan laitoksen ja yrityksen erityisvaatimukset, esimerkiksi Seveso II-direktiivin (96/82/EY ja 2003/105/EY) mukaisesti
 • tunnistaa luonnonolosuhteisiin liittyviä vaaroja ja haittoja, esim. myrskyihin ja rajuilmoihin liittyviä
 • käynnistää tarvittavia vahinkoa rajoittavia toimenpiteitä ja tarvittaessa hankkia omatoimisesti ulkopuolista apua tilanteen hallitsemiseksi
 • käyttää ja opastaa muita henkilöitä käyttämään erilaisia suojaimia erityis- tai häiriötilanteissa
 • ottaa huomioon oman ja asiakkaan turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • raportoida työstään tilanteen vaatimalla tavalla.
Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.