Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Tanssialan perustutkinto

321501

Esityksen valmistaminen ja toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • valmistautuu esiintymistilanteeseen soveltuvalla tavalla
 • osaa toimia esiintymistilanteessa
 • säilyttää esiintyessään jännitteen ja muodostaa ehyen kokonaisuuden
 • työstää annettua materiaalia edelleen
 • selviytyy esityksen taiteellisista ja teknisistä haasteista
 • toimii tanssin tuotantotehtävissä
 • hyödyntää oman alansa kulttuuri- ja taidehallinnon rakenteita ja palveluja
 • työskentelee rakentavassa vuorovaikutuksessa koreografin, ohjaajan sekä muun työryhmän kanssa.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kehonhallinta tanssijan työssä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää tanssijan työssä tarvittavia liikkumisen tekniikoita
 • soveltaa kehollista osaamistaan monipuolisesti
 • käyttää yhtä kehonhallintatekniikkaa työssään tanssijana
 • soveltaa kehonhuollon osaamistaan työssään tanssijana
 • ylläpitää ja kehittää taitojaan ja fyysisiä ominaisuuksiaan
 • etsii ja käyttää itselleen soveltuvia keinoja kehonhallinnan parantamiseksi.
Taiteellinen työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • tekee itsenäisen taiteellisen työn
 • käyttää tanssin tekemiseen liittyviä teorioita, malleja ja käytännön harjoituksia
 • kuvaa työtään ja oppimistaan esimerkiksi oppimispäiväkirjassa
 • pohtii omaan taiteelliseen kasvuunsa liittyviä tekijöitä
 • löytää taiteellisen työnsä edellyttämät tiedot ja sopivat yhteistyökumppanit
 • toimii rakentavassa vuorovaikutuksessa mahdollisen työryhmän jäsenten kanssa
Tanssijan työhön valmistautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää yhtä tanssitekniikkaa taiteellisessa harjoitusprosessissa
 • soveltaa tanssiteknistä osaamistaan muihin tanssin lajeihin
 • kehittää tanssillista osaamistaan
 • käyttää ja kehittää ilmaisukeinojaan
 • sopeuttaa persoonallisen ilmaisunsa harjoittelemaansa liikemateriaaliin tai työstettävänä olevaan teokseen
 • sopeuttaa liikkumisensa tilaan, aikaan sekä musiikkiin tai äänimaailmaan
 • käyttää työssään improvisaation ja komposition perusperiaatteita
 • käyttää musiikin teorian perusperiaatteita ja musiikillista osaamistaan tanssijan työssä
 • käyttää tanssin tuntemusta koskevaa tietoaan tanssijan työssään
 • käyttää tanssijalle keskeisiä kehonhuollon periaatteita harjoittelussaan ja tanssiessaan
 • arvioi työskentelyään ja omia vahvuuksiaan sekä etsii omaa erityisosaamistaan
 • toimii yhteistyössä työryhmän jäsenenä.
Tanssijan työssä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää yhtä tanssitekniikkaa esiintyessään
 • ylläpitää ja kehittää tanssillista ja kehonhallinnan osaamistaan
 • luo omia tanssillisia kokonaisuuksia
 • käyttää tanssijan työssä tyypillisiä ilmaisukeinoja
 • sopeuttaa ilmaisunsa esittämänsä teoksen tyyliin ja sisäiseen maailmaan
 • sopeuttaa liikkumisensa tilaan, aikaan sekä musiikkiin tai äänimaailmaan
 • hahmottaa tanssin erilaisia ilmenemismuotoja sekä sen kulttuurihistoriallisia ja yhteiskunnallisia yhteyksiä
 • jäsentää teosten osatekijöitä ja niiden välisiä suhteita
 • työskentelee ottaen huomioon tanssijan työn fyysiset ja psyykkiset vaatimukset
 • toimii vastuullisesti työryhmän jäsenenä
 • etsii oman erityisosaamisalueensa mukaisia tehtäviä, yhteistyökumppaneita sekä markkinoi omaa osaamistaan
 • arvioi ja kehittää työskentelyään
 • jäsentää tanssin työprosesseja ja keskustelee tanssialaa koskevista kysymyksistä
 • ilmaisee itseään toisella kotimaisella kielellä tai yhdellä vieraalla kielellä
 • etsii ja käyttää tietoa työssään tanssijana myös tietotekniikkaa hyödyntäen
 • hoitaa työelämään ja tanssin tuotantoihin liittyvät tanssijalta edellytettävät perustehtävät.
Tanssiohjelmiston harjoittaminen ja esittäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • harjoittelee ja esittää tanssin ohjelmistoon kuuluvia teoksia tai niiden osia
 • tulkitsee teoksia tyylin mukaisesti
 • tunnistaa ohjelmiston teoksia, eri koreografien tyylejä ja tanssin historiallisia aikakausia
 • hankkii tietoa tanssin ohjelmistoon kuuluvista teoksista ja käyttää sitä tanssijan työssään
 • sijoittaa esittämänsä teokset tai niiden osat niiden kulttuurihistorialliseen ja yhteiskunnalliseen yhteyteen
 • arvioi ja kehittää työskentelyään.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.