Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Talotekniikan perustutkinto

351203

TUTKINNON KUVAUS

Ilmanvaihtoasentaja osaa tehdä uudisrakennuksiin liittyvät ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavisto- ja laiteasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti sekä osaa valmistaa ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät kanavaosat. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Kylmäasentaja osaa tehdä kylmälaitoksen laite- ja putkistoasennukset piirustusten ja työselityksen mukaisesti ja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät eristeet yms. materiaalit kohteen mukaan.

Lämmityslaiteasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan. Hän osaa normaalien putkistoasennuksien lisäksi asentaa kiinteistön lämmöntuotantoon käytettävän polttolaitteiston viranomaismääräysten mukaan sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Putkiasentaja osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät kannakkeet yms. materiaalit kohteen mukaan sekä tekee normaalit putkistoasennukset. Hän osaa toimia laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti .

Rakennuspeltiseppä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti sekä asentaa rakennukseen liittyvät julkisivujen ohutlevyosat sekä tehdä kattojen huopa-, tiili- ja profiilielementtien asennukset sekä saumakaton peltityöt. Hän osaa käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valita käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Tekninen eristäjä osaa tehdä rakennusten ulkovaippaan liittyviä ohutlevytöitä piirustusten ja asennusohjeiden mukaisesti. Hän asentaa taloteknisiin järjestelmiin ja prosessiteollisuuteen liittyvät eristeet pinnoitteineen sekä käyttää alan perustyökaluja, oikeita työmenetelmiä ja valitsee käytettävät materiaalit kohteen mukaan.

Talotekniikan perustutkinnon suorittanut työskentelee uudis- ja korjausrakennustyömailla LVI-urakoita tekevän yrityksen palveluksessa. He asentavat esimerkiksi vesijohtoja, varaajia, pesualtaita, wc-istuimia, vesihanoja ja viemäriputkistoja sekä lämpöjohtoja, lämmityskattiloita, öljypolttimia ja ilmastointilaitteita. Töitä on tarjolla myös kiinteistöjen huollossa, rakennustuoteteollisuudessa (esim. elementtiteollisuudessa) sekä kuntien vesi-, viemäri- ja energialaitosten palveluksessa.

Aurinkolämpölaitteistojen asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa nestekiertoiset aurinkolämpökeräimet sekä niihin liittyvät putkistot, eristykset ja muut laitteet työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti
 • määrittää työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti nestekiertoisten aurinkolämpökeräimien asennusalueen, asennussuunnan ja kallistuksen ottaen huomioon varjostumat, aurinkoisuus, rakennekestävyys ja asennustavan soveltuvuuden kohteeseen
 • valita eri kattotyypeille sopivat asennustavat ja asennuskohteen kannalta järkevän laitekokonaisuuden
 • käyttää asennustyössä ja laitteiston toiminnan varmistamisessa tarvittavia työkaluja ja työvälineitä turvallisesti
 • arvioida aurinkoenergia-asennuksiin liittyviä putki- ja sähkötyöriskejä ja poistaa ne
 • arvioida työnsä lopputulosta tehtyyn asennustyöhön sovellettavaksi sovittujen laatuvaatimusten mukaan
 • testata asentamiensa laitteistojen suorituskyvyn ja toiminnan luotettavuuden
 • tehdä aurinkolämpöjärjestelmiin liittyviä kustannus- ja kannattavuusvertailuja
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia yhteistyössä muiden työkohteessa läsnä olevien henkilöiden kanssa
 • raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta.
Biomassakattiloiden asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa biomassaa käyttävät kattilat ja uunit sekä niihin liittyvät laitteet ja järjestelmät työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti
 • käyttää asennustyössä ja laitteiston toiminnan varmistamisessa tarvittavia työkaluja ja työvälineitä turvallisesti
 • arvioida työnsä lopputulosta tehtyyn asennustyöhön sovellettavaksi sovittujen laatuvaatimusten mukaan
 • testata asentamiensa laitteistojen suorituskyvyn ja toiminnan luotettavuuden
 • tehdä laitteiston ylläpitoon liittyvät työt saamiensa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti
 • tehdä biopolttoaineita käyttäviin järjestelmiin liittyviä kustannus- ja kannattavuusvertailuja
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia yhteistyössä muiden työkohteessa läsnä olevien henkilöiden kanssa
 • raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Huopa-, tiili- ja profiilikattojen peltitöissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
  • mitoittaa, valmistaa ja asentaa erityyppiset läpivientien pellitykset, listoitukset ja kattoturvatuotteet
 • asentaa profiili- ja muotokatteita
 • asentaa erityyppiset sadevesijärjestelmät ja kattoturvalaitteet
 • huomioida höyrysulun ja tuuletuksen merkityksen rakenteille
 • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
 • tehdä työkohteen järjestelyitä, työkohteen viimeistelytöitä ja oman työn arvioinnin
  • käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja katkaisulaitetta
  • valita ja käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta
 • henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.
Ilmanvaihtojärjestelmien asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset ilmanvaihtojärjestelmiin liittyvät asennustyöt
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • tehdä ilmanvaihtoasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt
 • toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta
 • henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.
Ilmanvaihtojärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lukea ja tulkita ilmanvaihtopiirustuksia
 • soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään ja kykenee toimimaan sujuvasti erilaisten, myös muista kulttuureista tulevien kanssa
 • tehdä tavallisimmat IV-järjestelmissä tarvittavat mittaukset
 • mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja nomogrammien käytön
 • laatia mittauksista tarvittavat dokumentit
 • soveltaa mittaustuloksia työn vaatimiin jatkotoimiin
 • tasapainottaa pienen ilmanvaihtolaitoksen eri tasapainotusmenetelmillä
 • laatia tasapainotuksesta pöytäkirjat
 • käyttää ilmanvaihtokoneiden automatiikkaa
 • arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukai­sesti
 • työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • tarkistaa järjestelmän puhdistustarpeen
 • suunnitella omaa työtään puhdistustyöjärjestyksen mukaisesti
 • tarkistaa kanaviston tiiviyden
 • alipaineistaa puhdistettavat kanavat
 • puhdistaa ilmanvaihtojärjestelmän
 • opastaa käyttäjät tilapäisjärjestelyiden osalta
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
 • luovuttaa kohteen asiakkaalle ja opastaa asiakasta järjestelmän käytössä.
IV-koneiden huoltaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • suunnitella oman työaikataulunsa
 • suunnitella omaa työtään asiakaskohteen mukaisesti
 • paikantaa IV-koneesta yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat
 • arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden
 • tehdä IV-koneeseen perus- ja vuosihuollot sekä niihin liittyvät työt
 • ottaa huomioon oman turvallisuuden kannalta oleelliset asiat
 • arvioida omaa työsuoritustaan
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Julkisivuverhousten asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • mitoittaa, valmistaa ja asentaa ohutlevystä rakennuspeltilistat ja suojapellitykset
 • mitoittaa ja asentaa profiilipellit pysty- ja vaakasuuntaisesti sekä hallitsee erityyppisten runko- ja pintakasettien valmistus-, asennus-, tiivistys- ja kiinnitystyöt
 • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
 • tehdä työkohteen järjestelyitä, työkohteen viimeistelytöitä ja oman työn arvioinnin
 • käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja katkaisulaitetta
 • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
 • valita ja käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet asennuksissa.
Kanavaosien valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • tehdä ja mitoittaa yksinkertaisia kanavaosia
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • toimia erilaisissa työyhteisöissä
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset vesi- ja viemärijärjestelmiin liittyvät asennustyöt
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt
 • toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Kylmäkomponenttien ja -putkiston asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa työryhmän jäsenenä yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen komponentit ja putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • tehdä kovajuottamalla kylmälaitoksen fosforikupari- ja hopealiitokset
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevissa säädöksissä (pätevyysluokka 1) tarkemmin eritellyt taidot ja tiedot seuraavista taito- ja tietoryhmistä:

 • tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään
 • yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto ja huolto.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta
 • henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.
Kylmälaitoksen käyttöönottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä työryhmän jäsenenä yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen painekokeen, tiiveyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön ja vuototarkastuksen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • säätää ja käynnistää ko. laitteiston, jonka ohjaus hoidetaan omavoimaisilla ja sähkömekaanisilla säätö- ja ohjauslaitteilla
 • työskennellä turvaryhmän A1, A2L, A2 ja A3 kylmäaineiden sekä korkeampaa käyttöpainetta edellyttävien kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevissa säädöksissä (pätevyysluokka 1) tarkemmin eritellyt taidot ja tiedot seuraavista taito- ja tietoryhmistä:

 • termodynamiikan perusteet
 • kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset
 • tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana
 • vuotojen tarkastaminen
 • järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana
 • tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä.
Kylmälaitteiden huoltaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • tehdä yli kolme kiloa kylmäainetta sisältävän kaupallisen kylmälaitoksen määräaikaishuollon laitteen huolto-ohjelman mukaisesti
 • tehdä laitteiston kompressoreille öljynvaihdon
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Kylmätekninen eristäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työaikatauluansa yhdessä muiden asennustyöryhmien kanssa
 • varmistaa, että työssä käytettävät rakennustelineet ovat turvalliset
 • asentaa suunnitelmien mukaiset jäähdytys- ja kylmätekniset eristykset
 • tarvittaessa arvioida korroosion eston laadun ennen eristeen asentamista
 • pitää oman työpisteensä siistinä
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Lämmitysjärjestelmien asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti tavanomaiset lämmitysjärjestelmiin liittyvät asennustyöt
 • arvioida lämmitysjärjestelmien eroja ja soveltuvuutta sekä järjestelmien yhdistämismahdollisuuksia (hybridijärjestelmät)
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • tehdä putkiasentajan ammatinkuvaan kuuluvat avustavat työt
 • toimia erilaisissa asennustyökohteissa ja työyhteisöissä
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta
 • henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.
Lämmitysjärjestelmien mittaukset ja tasapainotus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lukea ja tulkita lämmitysjärjestelmien piirustuksia
 • soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään ja kykenee toimimaan sujuvasti myös muista kulttuureista tulevien kanssa
 • tehdä tavallisimmat lämmitysjärjestelmissä tarvittavat mittaukset
 • tehdä mittauksissa vaadittavat laskutoimitukset ja käyttää nomogrammeja
 • laatia mittauksista tarvittavat dokumentit
 • soveltaa mittaustuloksia työn vaatimiin jatkotoimiin
 • tasapainottaa lämmitysverkoston vesivirrat jollakin tasapainotusmenetelmällä
 • laatia tasapainotustyöstä pöytäkirjat
 • osaa käyttää lämmitysjärjestelmien automatiikkaa
 • arvioida omaa työtään laatuvaatimusten mukai­sesti
 • osaa työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.
LV-järjestelmien huoltaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • paikantaa LV-järjestelmistä yleisimmät toimintahäiriöt ja tunnistaa niiden aiheuttajat
 • arvioida korjaustarpeen ja työn kiireellisyyden
 • tehdä normaalit LV-järjestelmiin liittyvät laitteiden vaihdot ja korjaukset sekä niihin liittyvät työt
 • pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat
 • opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
LVI-huoltopalvelujen tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • selvittää asiakaskohteen huoltosopimuksiin tai työtilauksiin liittyvien toimenpide- ja laatukuvausten sisällöt
 • suunnitella työssään kohtaamansa huoltopalvelutilanteen vaiheittain
 • ennakoida saamansa työmääräimen perusteella tehtävään liittyvät työvaiheet ja varata mukaansa tarvittavat työvälineet ja materiaalit
 • käyttäytyä ja pukeutua tilanteen sekä yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti
 • toimia erilaisten asiakas- ja muiden sidosryhmien kanssa huoltotyön aikana
 • säädellä ja hallita omaa käyttäytymistään tilanteen vaatimalla tavalla
 • käyttää eri viestintämenetelmiä ulkoisissa ja sisäisissä palvelutilanteissa
 • tunnistaa LVI-järjestelmien kuntoon, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja
 • suunnitella ja ehdottaa asiakkaalle tarvittavia lisätoimenpiteitä
 • käynnistää tarvittavia toimenpiteitä mahdollisten vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi
 • huomioida oman turvallisuutensa kannalta oleelliset asiat
 • opastaa tilojen käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta
 • raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
LVI-korjausrakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • järjestää korjauksen aikaiset LVI-tekniset korvaavat toiminnot
 • suojata puretun rakenteen mahdollisilta lisävaurioilta
 • asentaa tarvittavat turvalaitteet vaarallisten paikkojen suojaksi
 • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä pienehköjä rakennusteknisiä töitä
 • suunnitella korjauksissa käytettävää asennustapaa ja materiaalin käyttöä
 • soveltaa hyvän asiakaspalvelun periaatteita työssään
 • laatia kiinteistön käyttäjille kiinteistön käyttöön liittyviä tiedotteita ja ohjeistuksia
 • työskennellä yhteistyössä muiden asentajien, rakentajien ja urakoitsijoiden kanssa laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
LVI-suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • mitoittaa tavanomaisen pientalon LVI-laitteita ja putkistoja
 • tehdä pientalon LVI-piirustuksia
 • käyttää jotain LVI-alan suunnitteluohjelmistoa
 • huomioida suunnittelussa tarvittavat viranomaismääräykset ja -ohjeet
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Maalämpölaitteistojen asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita ja mitoittaa maalämpölaitteiston komponentit tyypillisissä asennuskohteissa
 • asentaa maalämpölaitteistot ml. lämpöpumput sekä niihin liittyvät laitteet ja järjestelmät työn tilaajan antamien suunnitelmien mukaisesti
 • yhdistää maalämpölaitteistot toiseen lämmitysjärjestelmään
 • käyttää asennustyössä ja laitteiston toiminnan varmistamisessa tarvittavia työkaluja ja työvälineitä turvallisesti
 • arvioida työnsä lopputulosta tehtyyn asennustyöhön sovellettavaksi sovittujen laatuvaatimusten mukaan
 • testata asentamiensa laitteistojen suorituskyvyn ja toiminnan luotettavuuden
 • tehdä maalämpöjärjestelmän ylläpitoon liittyvät työt saamiensa käyttö- ja huolto-ohjeiden mukaisesti
 • tehdä maalämpöjärjestelmiin liittyviä kustannus- ja kannattavuusvertailuja
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia yhteistyössä muiden työkohteessa läsnä olevien henkilöiden kanssa
 • raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta.
Nuohous

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • suunnitella omaa työaikatauluansa ja sopia asiakkaan kanssa nuohouskäynnit
 • tunnistaa erilaiset tulisijat ja savupiiput sekä niiden rakenteet
 • suojata tulisijat, avata savupellit ja tiivistää pellin raot
 • nuohota valvottuna savuhormit
 • nuohota valvottuna tulisijat
 • valvottuna tarkastaa tulisijojen ja savuhormien paloturvallisuuden
 • ottaa huomioon oman työturvallisuutensa kannalta oleelliset asiat
 • opastaa käyttäjiä tilapäisjärjestelyiden osalta
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Ohutlevytöissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä hankkia materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • käyttää turvallisesti ohutlevytöissä käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
 • suunnitella ja tehdä omassa työssään tarvittavia tavanomaisia ohutlevytöitä piirustuksien ja työselityksen avulla
 • huomioida palo- ja työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • tehdä omiin työtehtäviinsä liittyviä hitsaustöitä
 • toimia erilaisissa työyhteisöissä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Palonsammutusjärjestelmien asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • sulkea hälytysventtiilin ja tyhjentää putkiston
 • koota työn aikana käytettävät telineet ja käyttää henkilönostimia
 • tehdä järjestelmän irtikytkennän ja siihen liittyvät ilmoitukset kohteen mukaisesti
 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • tehdä tavanomaiset palonsammutusjärjestelmiin liittyvät putkiston asennustyöt piirustusten ja sprinklerisääntöjen mukaisesti
 • tarkistaa putkiston tiiviyden
 • saattaa järjestelmän (ml. vesilähde), käyttökuntoon
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia kriisitilanteissa
 • toimia yhteistyössä työkohteessa muiden toimijoiden kanssa
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Pienkylmälaitteiden asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • tehdä kovajuottamalla pienkylmälaitteen putkiston fosforikupari- ja hopealiitokset
 • tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen putkiston painekokeen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen talteenoton
 • työskennellä kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevien säädösten (pätevyysluokka 2) edellyttämiä sisältöjä seuraavasti:

 • termodynamiikan perusteet
 • kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset
 • tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana
 • vuotojen tarkastaminen
 • järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana
 • tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään
 • yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto ja huolto.
Pienkylmälaitteiden ja ilmalämpöpumppujen asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asentaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun putkistot voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti
 • tehdä kovajuottamalla pienkylmälaitteen putkiston fosforikupari- ja hopealiitokset
 • tehdä ilmalämpöpumppuasennuksen laippamutteriliitokset
 • tehdä alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen tai ilmalämpöpumpun putkiston painekokeen, tiiviyskokeen, tyhjiöinnin, kylmäainetäytön, vuototarkastuksen ja kylmäaineen talteenoto
 • varmistaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun toiminnasta ja kylmäaineen paineista, että laite toimii häiriöttömästi ja mahdollisimman energiatehokkaasti
 • antaa alle kolme kiloa kylmäainetta sisältävän pienkylmälaitteen ja ilmalämpöpumpun käytönopastuksen
 • työskennellä turvaryhmän A1, A2L, A2 ja A3 kylmäaineiden ja kylmäkoneöljyjen kanssa niin, ettei työturvallisuus tai ympäristö vaarannu
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet ja hänellä on voimassaoleva tulityökortti
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelija osaa jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppujen huoltotoimintaa tekevän henkilöstön pätevyyttä koskevissa säädöksissä (pätevyysluokka 2) tarkemmin eritellyt taidot ja tiedot seuraavista taito- ja tietoryhmistä:

 • termodynamiikan perusteet
 • kylmäaineiden ympäristövaikutus ja vastaavat ympäristösäädökset
 • tarkastukset, jotka tehdään ennen käyttöönottoa, pitkän käyttämättä olemisen jälkeen, kunnossapidon tai korjauksen jälkeen tai käytön aikana
 • vuotojen tarkastaminen
 • järjestelmän ja kylmäaineen ympäristöystävällinen käsittely asennuksen, kunnossapidon, huollon tai talteenoton aikana
 • tiiviin putkituksen asentaminen jäähdytysjärjestelmään
 • tietoa asianomaisista tekniikoista, joiden avulla voidaan korvata tai vähentää fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä, ja niiden turvallisesta käsittelystä
 • yksi- ja kaksiportaisen mäntä-, ruuvi- ja kierukkakompressorien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten lauhduttimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • ilma- ja vesijäähdytteisten höyrystimien asennus, käyttöönotto ja kunnossapito
 • termostaattisten paisuntaventtiilien ja muiden komponenttien asennus, käyttöönotto ja huolto.
Polttolaitteistojen asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä piirustusten ja työselityksen mukaisesti alle 70 kW:n lämmitysjärjestelmien polttoaineiden varastointiin ja polttolaitteistoihin liittyvät asennustyöt
 • laatia tarvittavia tarvikeluetteloita piirustusten ja asennusten perusteella sekä noutaa tarvittavat komponentit tarvikeluettelon mukaisesti
 • käyttää turvallisesti käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä polttolaitteiston käyttöönotot, testaukset ja tarvittavat palamistekniset mittaukset
 • arvioida työtään ja työsuorituksiaan
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Putkistojen hitsaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti
 • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
 • tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttäviä asentohitsaussaumoja kaasuhitsauksella
 • tehdä LV-asennusten putkihitsauksessa hyväksyttävää saumaa kaarihitsauksella (TIG-hitsaus tai puikkohitsaus)
 • käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti
 • noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä
 • arvioida putkeen tehtyjen hitsausliitosten laatua.
Rakennuspeltitöissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä materiaali- sekä työmenekki laskelmia sekä noutaa materiaalit laaditun luettelon mukaisesti
 • tehdä annettujen piirustusten ja omien mittausten perustella yleisimpiä rakennuspeltilistoja
 • tehdä annettujen piirustusten ja omien mittausten perusteella yksinkertaisia pohjasaumattuja kattoläpivientejä
 • tehdä annettujen piirustusten ja omien mittausten perusteella yksinkertaisia kantillisia juuripellityksiä usealla eri osalla
 • työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • toimia erilaisissa työyhteisöissä
 • raportoida tilanteen edellyttämällä tavalla.
Rakennusten sisäpuolisten viemäreiden saneeraaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä työhönsä liittyvät tiedottamistoimenpiteet
 • suojata työalueen ja kulkureitit viemäripisteille
 • irrottaa WC- laitteet ja vesilukot sekä avata viemärin puhdistusluukut
 • paikantaa pääviemärilinjan ja tonttikaivon sekä tarvittaessa tehdä työaukot lattiaan
 • puhdistaa vanhan viemäriputken mekaanisesti ja painehuuhtelulla
 • kuvata puhdistetut viemärit kauttaaltaan viemärikameran avulla
 • valaa uuden pinnan vanhojen viemäriputkien sisään
 • asentaa ns. sukan paineilman avulla vanhan viemäriputken sisälle
 • asentaa viemärin haarakohtiin haaravahvikkeet
 • tarkistaa tehdyn työn laadun viemärikameralla
 • huomioida työturvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia yhteistyössä muiden työkohteessa läsnä olevien henkilöiden kanssa
 • raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa oleva työturvallisuuskortti
 • perustaidot ensiavun antamisesta.
Saumakattojen peltitöissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • mitoittaa, valmistaa ja asentaa katteita sileästä ohutlevystä
 • käyttää saumaukseen tarkoitettuja tiivistysaineita
 • tehdä hakasaumoja sekä yksin- että kaksinkertaisina
 • tehdä kattoläpiviennit
 • asentaa erityyppiset sadevesijärjestelmät ja kattoturvatuotteet
 • tehdä vinokartioputken levityspiirustuksen
 • suunnitella oman työnsä piirustusten avulla
 • tehdä työkohteen järjestelyitä, työkohteen viimeistelytöitä ja oman työn arvioinnin
 • käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja kuten kulmahiomakonetta, nakertajaa ja katkaisulaitetta
 • valita ja käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan
 • ottaa työssään huomioon materiaalien ominaisuudet asennuksissa.
Talotekninen eristäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työaikatauluansa yhdessä muiden asennustyöryhmien kanssa
 • varmistaa, että työssä käytettävät rakennustelineet on tarkistettu
 • asentaa suunnitelmien mukaiset taloteknisten laitteiden eristeet
 • asentaa taloteknisten laitteiden päällysteet
 • noudattaa työmaan jätehuoltosuunnitelmaa
 • mitata ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Taloteknisten komponenttien sähköistys

Ammattitaitovaatimukset

Sähkötyöturvallisuuteen liittyen:

Opiskelija

 • on suorittanut hyväksytysti sähköalan ammattihenkilöille sovelletun SFS 6002 mukaisen ensiapu- ja sähkötyöturvallisuuskoulutuksen
 • tuntee sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimimisen.

Sähkö- ja sähkömittaustekniikkaan liittyen:

Opiskelija

 • hallitsee sähkötekniikan perussuureet sekä niiden matemaattiset että fysikaaliset perusteet sekä riippuvuussuhteet, kuten Ohmin ja Kirchoffin lait sekä vaihtosähkön perusteet ja niiden keskeiset laskumenetelmät
 • osaa mitata yleismittarilla, pihtivirtamittarilla ja oskilloskoopilla virtapiirin suureita.

Sähköturvallisuussäädöksiin ja -standardeihin liittyen:

Opiskelija

 • osaa etsiä sähköturvallisuuteen liittyvistä säädöksistä ja standardeista (Sähköturvallisuuslaki, sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset, standardisarja SFS 6000) sekä sähköturvallisuusviranomaisen (Tukes) ohjeiden sisällöistä ja sähköturvallisuustutkinto 3:een sisältyvistä muista tietolähteistä tarvitsemaansa tietoa
 • osaa työ- ja elinkeinoministeriön vahvistamine muutoksineen kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 516/1996, 11§ ja 14§ sisällön sekä ymmärtää niiden merkityksen
 • tuntee sähkö- ja automaatiotekniikan muut keskeiset tietolähteet ja osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaatimuksia annettujen kohdetietojen avulla.

Rakennusten sähköverkkoon liittyen:

Opiskelija

 • osaa lukea sähköasennuksiin liittyviä rakennusten tasopiirustuksia sekä keskus- ja piirikaavioita, asentaa talotekniset laitteet (LVIA, esim. anturit ja magneettiventtiilit, kylmälaite-, öljypoltin- ja kaasulämmityslaitteistojen komponentit, yms.) niiden mukaisesti ja tehdä niihin liittyvät kaapeloinnit sähkökytkentöineen
 • osaa em. taloteknisten laitteiden sähköasennusten suojausmenetelmät, asennustavat ja tilaluokitukset sekä huomioi mekaanisen ja sähköisen suojauksen vaatimukset asennuksia tehdessään
 • tuntee sähkölaitteiden, johtimien ja kaapeleiden mitoitusperiaatteet ja osaa noudattaa niitä
 • osaa liittää yksittäisen ryhmäjohdon olemassa olevaan keskukseen silloin kun keskuksen rakennetta ei tarvitse muuttaa
 • osaa tehdä yksittäisen taloteknisiin järjestelmiin liittyvän sähkökomponentin vaihdon
 • osaa tarvikelistoja tehdessään hyödyntää valmistetietoja kuten Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n (STK) sähkötarvikenumeroita ja nimikkeitä sekä käyttää näitä nimikkeitä keskustellessaan alan ammattihenkilön kanssa
 • osaa asentaa ja kytkeä kaapelointeineen 1-nopeuksisen 1- ja 3-vaihemoottorin, 2-nopeuksisen 3-vaihemoottorin sekä taajuusmuuttaja- tai pehmokäytöllä varustetun sähkömoottorin
 • osaa huoltaa ja korjata yleisimpiä sähkötyökaluja hyödyntäen työn avuksi laadittuja oppaita ja muuta materiaalia.

Sähköturvallisuuteen liittyviin tarkistuksiin ja raportointiin liittyen:

Opiskelija

 • osaa tehdä standardin SFS 6000-6 kohdan 61 Käyttöönottotarkastus mukaisen tarkastuksen ja laatia tarvittavat käyttöönottotarkastuspöytäkirjat ja dokumentit tekemästään asennuksesta
 • osaa antaa tekemänsä sähköasennustyön käytön opastuksen
 • osaa raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
Teollisuuseristäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työaikatauluansa yhdessä muiden asennustyöryhmien kanssa
 • varmistaa, että työssä käytettävät rakennustelineet ja nostimet on tarkistettu
 • valmistaa päällysteosia ja tehdä tarvittavat levitykset
 • asentaa suunnitelmien mukaiset eristeet asennusluvan saatuaan
 • asentaa suunnitelmien mukaisen eristeen päällysteen
 • noudattaa työmaan jätehuoltosuunnitelmaa
 • mitata ja raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustaidot ensiavun antamisesta
 • henkilönostimiin ja telineiden kokoamiseen liittyvä koulutus.
Tukirakenteiden hitsaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja tehdä työnsä piirustusten ja työselitysten mukaisesti
 • käyttää turvallisesti asennuksissa käytettäviä käsityökaluja ja työvälineitä
 • esivalmistella tarvittavat rakenneosat
 • tehdä kaarihitsauksella hyväksyttäviä tuki- ja kannakerakenteita (MIG- ja puikkohitsaus)
 • tarkistaa silmämääräisesti hitsaussauman kestävyyden
 • tehdä pehmytjuotoksen (tinauksen)
 • tehdä korroosiosuojauksen
 • käyttää materiaaleja ja lisäaineita taloudellisesti
 • noudattaa kaikissa töissä palo- ja työturvallisuusmääräyksiä
 • arvioida tuki- ja kannakerakenteiden laatua.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Vesikaton alusrakennetöissä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella vesikaton alusrakennetyön piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä vesikaton alusrakennetyön ja alusrakenteiden korjauksiin liittyviä purku-, tukemis- ja vahvistustöitä
 • suojata rakenteet mahdollisilta lisävaurioilta
 • asentaa, tarvittavat turvalaitteet tarvittavien paikkojen suojaksi
 • tehdä alusrakenteiden korjaus- ja uudistustöitä
 • varmistaa vesikaton alapuolisten rakenteiden tuuletuksen
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata työssään tarvittavia materiaaleja
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • toimia yhteistyössä työmaan eri osapuolten kanssa
 • huomioida työssään materiaalien fysikaaliset ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää turvallisesti työssä tarvittavia tarvikkeita ja työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.

Opiskelijalla on

 • voimassa olevat tulityö- ja työturvallisuuskortit
 • perustiedot ensiavun antamiseen
 • henkilönostimiin liittyvä koulutus.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

Yhdyskuntateknisten putkistojen asentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa
 • suorittaa työn vaatimat mittaukset kuten sijainti- ja korkeustasojen määrittämisen
 • valmistella kaivantotyöt ja pyytää tarvittaessa paikalle eri alojen asiantuntijat
 • tehdä suunnitelmien mukaisesti tavanomaisen yhdyskuntateknisen putkiston ja siihen liittyvien toimilaitteiden asennukset
 • huomioida turvallisuuteen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • toimia yhteistyössä työmaalla muiden toimijoiden kanssa
 • raportoida ja dokumentoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla.
6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.