Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Taideteollisuusalan perustutkinto

321141

TUTKINNON KUVAUS

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut osaa valmistaa oman alansa tuotteita, tiloja tai palveluita. Alalle on tyypillistä esteettinen, visuaalinen ja kulttuuriosaaminen, kädentaidot sekä yrittäjyys. Taideteollisuusalan tutkinnon suorittanut osaa suunnitella omaa työtään ja hankkia monipuolisesti tietoa omalta alaltaan. Hän hallitsee alansa tyypillisimmät materiaalit, työvälineet ja valmistusmenetelmät.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut työskentelee alansa laatumääreiden mukaisesti. Hän tuntee alan säädökset, alan käytäntöjä, kestävää kehitystä ja materiaalien käsittelyn voidakseen valmistaa tuotteita, tiloja tai palveluita asiakkaille. Teknisen ammattitaidon lisäksi tarvitaan kykyä oppia jatkuvasti uutta, hahmottaa kokonaisuuksia, hyödyntää digitalisaation suomia mahdollisuuksia alallaan ja työskennellä yhdessä toisten kanssa.

Taideteollisuusalan perustutkinnon suorittanut voi toimia yrittäjänä tai alan mukaisissa työtehtävissä tuotteiden suunnittelu- ja valmistustehtävissä, tilojen suunnittelu- ja rakentamistehtävissä, palvelujen suunnittelu- ja toteuttamistehtävissä, ohjaustoiminnassa, teollisessa tuotannossa, asiakaspalvelussa ja myyntityössä sekä korjaus-, rakentamis- ja huoltotehtävissä.

Tutkinnon suorittaja valitsee yhden osaamisalan seuraavista suorittaessaan tätä tutkintoa:

 • jalometalliala
 • kello- ja mikromekaniikanala
 • käsityön ohjaustoiminta
 • metallisepänala
 • puusepänala
 • restaurointiala
 • saamenkäsityö
 • sisustusala
 • soitinrakennusala
 • tuotteen valmistus
 • verhoiluala.
Asiakaspalvelun ja myyntityön toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • palvella asiakkaita erilaisissa ammattialan asiakaspalvelutilanteissa
 • edistää myyntiä
 • toimia työyhteisön jäsenenä.
Asiakastyön suunnittelu ja toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • neuvotella asiakkaan kanssa
 • suunnitella ammattialan asiakastyön
 • valmistaa ja luovuttaa ammattialan asiakastyön.
Erikoistuminen kellosepän työhön

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistaa raakakoneistosta hyvin toimivan kellon
 • huoltaa asiakkaan rannekellon.
Erikoistuminen mikromekaanikon työhön

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kellon kuoren
 • valmistaa kellon kuoren
 • työskennellä yrityksen tuotekehitysprojektissa.
Erikoistuminen taideteollisuusalalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammattialan erikoistyöhön
 • työskennellä alan erikoisosaamista vaativassa tehtävässä
 • varmistaa työn laadun.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Huoltaminen taideteollisuusalalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa vastaan huollettavan tuotteen
 • huoltaa tuotteen
 • huolehtia työturvallisuudesta.
Jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia jalometallialalla asiakaslähtöisesti
 • suunnitella jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön asiakkaalle
 • suunnitella jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön valmistusta
 • valmistaa jalometallialan tuotteen tai kaiverrustöitä
 • viimeistellä jalometallialan tuotteen tai kaiverrustyön
 • noudattaa työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja.
Käsityötaidon ohjaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella käsityötaitojen ohjausta
 • ohjata käsityötaitoja
 • tuotteistaa ohjauspalveluja
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja työhyvinvointia ylläpitäviä toimintatapoja.
Kellon tai mikromekaanisen laitteen huoltaminen ja korjaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä huollon tai korjaustarpeen määrityksen
 • huoltaa ja korjata erityyppisiä kelloja tai mikromekaanisia laitteita
 • huolehtia työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.
Kellon tai mikromekaanisen laitteen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työskentelyään
 • valmistaa mikromekaanisen työkalun ja laitteen osia
 • huolehtia työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.
Korjaaminen taideteollisuusalalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kartoittaa korjaustarpeen
 • korjata tilan tai tuotteen
 • luovuttaa korjatun tilan tai tuotteen.
Kulttuurilähtöinen tuotteistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • soveltaa suunnittelussa kulttuuriperintöä
 • toteuttaa kulttuuriperintöön pohjautuvan tuotteen, tilan tai palvelun
 • kaupallistaa idean.
Malliston suunnittelu ja toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia tietoa
 • suunnitella ammattialan malliston
 • toteuttaa ammattialan malliston.
Metallisepänalan tuotteen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelja osaa

 • suunnitella metallisepänalan tuotteita
 • valmistaa metallisepänalan tuotteita
 • huolehtia työhyvinvoinnistaan.
Myyntitapahtuman toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ammattialan myyntitapahtuman
 • toteuttaa myyntitapahtuman
 • toimia vuorovaikutuksessa.
Osaamisen tuotteistaminen ja markkinoiminen taideteollisuusalalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • dokumentoida omaa työtään ja työskentelyään
 • tuotteistaa omaa osaamistaan
 • markkinoida omaa osaamistaan.
Palvelun suunnittelu ja toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ammattialan osaamisesta palvelun
 • toteuttaa palvelun
 • toimia vuorovaikutustilanteissa.
Puusepänalan tuotteen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella puusepänalan tuotteen asiakkaalle
 • valmistaa puusepänalan tuotteen
 • käyttää ammattialan materiaaleja
 • huolehtia työhyvinvoinnista.
Restaurointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työskentelyään
 • restauroida kohteen
 • huolehtia työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista.
Saamenkäsityötuotteen valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja valmistaa saamenkäsityöalan tuotteita
 • hankkia ja käyttää saamenkäsityöalan kulttuuritietoa
 • hankkia ja esikäsitellä saamenkäsityöalan materiaaleja
 • huomioida työhyvinvoinnin työskentelyssään.
Sisällön tuottaminen digitaaliseen ympäristöön

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ammattialan sisältöä digitaaliseen ympäristöön
 • tuottaa julkaisuvalmista sisältöä digitaaliseen ympäristöön
 • testata ja kehittää sisältöä.
Sisustusprojektin toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella sisustusprojektin asiakkaalle
 • toteuttaa sisustusprojektin asiakkaalle
 • huolehtia työhyvinvoinnista.
Soittimen rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella soittimen
 • rakentaa soittimen
 • huolehtia työhyvinvoinnista.
Tilan stailaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella stailattavan tilan tai kohteen
 • suunnitella hankinnat ja toteutuksen
 • toteuttaa tilan tai kohteen stailaamisen.
Toimiminen verkkokauppaympäristössä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • koostaa julkaisuvalmista sisältöä verkkokauppaympäristöön
 • tehdä tuote- ja tilaushallinnoinnin
 • palvella asiakasta verkkokaupassa.
Tuotantoprosessin suunnittelu ja toteuttaminen taideteollisuusalalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työn etenemistä
 • työskennellä ammattialan tuotantoprosessissa
 • toimia tiimissä.
Tuotteen valmistaminen lasinpuhallusverstakossa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työskentelyään verstakossa
 • valmistaa asiakaslähtöistä tuotetta verstakon eri työtehtävissä
 • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä ylläpitää ja kehittää työhyvinvointiaan.
Tuotteen, tilan tai palvelun suunnittelu ja valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella tuotteen, tilan tai palvelun
 • valmistaa tuotteen, rakentaa tilan tai toteuttaa palvelun
 • huolehtia työhyvinvoinnista.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Työskentely teollisessa tuotantoprosessissa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ammattialan valmistelutöitä
 • työskennellä ammattialan tuotantoprosessissa
 • toimia laatujärjestelmän mukaisesti.
Uusien tuotantomenetelmien soveltaminen valmistukseen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia tietoa ammattialan uusista tuotantomenetelmistä
 • valmistella työskentelyään
 • käyttää uutta tuotantomenetelmää.
Verhoilu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella huonekalun verhoilun
 • verhoilla huonekalun
 • huolehtia työhyvinvoinnista.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

Visuaalinen myyntityö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella visuaaliseen myyntityöhön liittyvän esillepanon tai kampanjan sekä oheismateriaalia
 • rakentaa ja ylläpitää visuaaliseen myyntityöhön liittyvän esillepanon tai kampanjan
 • tuottaa visuaalisen myyntityön tueksi oheismateriaalia.
6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.