Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

371101

TUTKINNON KUVAUS

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset perusvalmiudet ammattialan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella. Perustutkinnon suorittanut lähihoitaja tai perustason ensihoitaja osaa toimia työssään alan säädöksiä ja toimintaohjeita sekä arvoperustaa ja ammattietiikkaa noudattaen. Hän osaa toimia ammatillisessa vuorovaikutuksessa sekä moniammatillisissa ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvoida asiakkaan tai potilaan terveyttä, hyvinvointia, toimintakykyä sekä kasvua ja osallisuutta edistävää hoito- ja huolenpitotyötä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tai kasvatuksen toimintaympäristöissä. Hän osaa antaa asiakaslähtöisesti palvelujen ohjausta, hyödyntää monipuolisesti hyvinvointiteknologiaa ja kehittää omaa ammattitaitoaan elinikäisen oppimisen mukaisesti. Hän osaa huolehtia potilas- ja asiakasturvallisuudesta, toimia aseptisesti ja ergonomisesti sekä huolehtia työturvallisuudestaan ja työhyvinvoinnistaan.

Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalassa hän osaa edistää varhaiskasvatuksessa lapsen kasvua, hyvinvointia ja oppimista sekä lapsen, nuoren ja perheen terveyttä ja hyvinvointia. Mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalassa hän osaa työskennellä mielenterveys- ja päihdetyössä sekä tehdä alan asiakas- ja verkostotyötä. Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalassa hän osaa toimia kotihoidossa asiakkaan toimintakykyä edistävästi ja edistää ikääntyvien osallisuutta. Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan terveyttä, toimia kotihoidossa ja sairaanhoitotyössä. Vammaistyön osaamisalassa hän osaa edistää vammaisen osallisuutta sekä ylläpitää ja edistää vammaisen toimintakykyä. Jalkojenhoidon osaamisalassa hän osaa edistää asiakkaan jalkojen terveyttä ja toimia jalkojenhoitotyössä. Suun hoidon osaamisalassa hän osaa toimia suun hoitotyössä ja edistää suun terveyttä. Perustason ensihoidon osaamisalassa hän osaa edistää terveyttä, turvallisuutta, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä toimia ensihoidossa ja akuuttihoitotyössä.

Valinnaiset tutkinnon osat tuottavat osaamista lähihoitajalle tai perustason ensihoitajalle profiloitumiseen sosiaali- ja terveydenhuollon eri toimintasektoreille, kuten hyvinvointiteknologian hyödyntämiseen toimintakyvyn ylläpidossa, saattohoitoon, näytteenottoon, kotona asumisen ja elämänhallinnan tukemiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön eri asiakasryhmille, immobilisaatiohoitotyöhön, perioperatiiviseen hoitotyöhön, monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimimiseen, saattohoitoon, toiminnallisten menetelmien hyödyntämiseen, lasten ja nuorten mielenterveystaitojen edistämiseen sekä suun ja jalkojen hoitoon.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä erilaisissa hoidon ja huolenpidon, vanhus- ja vammaispalvelujen, mielenterveys- ja päihdetyön, kotihoidon, varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, lapsiperheiden sekä erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon avohoidon sekä laitoshoidon työtehtävissä. Työpaikkoja voi olla perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa mm. vuodeosastoilla, poliklinikoilla, suunhoidossa, perustason ensihoidossa, perioperatiivisessa yksikössä, saattohoidossa, kotihoidossa tai kotisairaalassa. Työpaikat voivat olla julkisella, yksityisellä tai kolmannella sektorilla. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös yrittäjänä, mm. jalkojenhoitotyössä. Perustason ensihoidon osaamisalan suorittanut perustason ensihoitaja voi suuntautua hyvin monipuolisesti työelämään muillekin kuin vain ensihoidon ja akuuttihoidon tehtäviin, ei kuitenkaan varhaiskasvatuksen tehtäviin.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

Akuuttihoitotyössä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan akuuttihoitoa
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää akuuttihoidon työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja -hyvinvointiaan akuuttihoitotyön ympäristössä
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Ensihoidossa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä moniammatillisen työyhteisön kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoitoa ensihoitopalvelussa sekä tiedottaa asiakkaan hoidosta
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa
 • käyttää ensihoidon työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan ensihoidossa
 • arvioida ja kehittää toimintaansa
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä lähihoitajan työtä ohjaavien säädösten ja ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • käyttää asiakkaan toimintakykyä edistävää ja voimavaralähtöistä työotetta
 • motivoida asiakasta terveyttä ja hyvinvointia edistävään omahoitoon ja ehkäisemään riskejä
 • ohjata asiakasta toiminnallisuuteen
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perushoidossa ja huolenpidossa, saattohoidossa ja lääkehoidossa
 • antaa tietoa palveluista
 • ohjata apuvälineiden ja hyvinvointia tukevan teknologian käytössä ja huollossa
 • ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • kehittää toimintaansa ja perustella ratkaisujaan ammatillisella tiedolla.
Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn edistämisessä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella hyvinvointiteknologian käyttöä asiakastyössä
 • käyttää hyvinvointiteknologian työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä ja arvioinnissa
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • ohjata asiakkaita hyvinvointiteknologian hankintaan ja käyttöön liittyvien palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää työtään.
Ikääntyvien osallisuuden edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan osallisuuden edistämisessä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan inhimillistä elämää saattohoitovaiheessa
 • ohjata palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä
 • toimia työyhteisön jäsenenä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.
Immobilisaatiohoitotyön toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää asiakkaan hyvinvointia immobilisaatiohoidon avulla
 • suunnitella työtään osana moniammatillista työyhteisöä
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • käyttää immobilisaatiohoidon työmenetelmiä, -välineitä ja tuotteita ja toteuttaa immobilisaatiohoitotyötä
 • ohjata asiakasta ja hänen lähiverkostoaan immobilisaatiohoidon palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan.
 • arvioida ja kehittää työtään.
Jalkojen terveyden edistämisessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajan eettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työyhteisön ja ammatillisen verkoston jäsenenä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan jalkojenhoitoa
 • toimia vuorovaikutuksessa eri-ikäisten jalkojenhoidon asiakkaiden kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja ja tuotteita jalkojenhoidossa
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia jalkojenhoitoyrittäjänä.
Jalkojenhoito eri asiakasryhmille

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella jalkojenhoitotyötä eri toimintaympäristöissä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • ohjata asiakkaita palveluiden käytössä ja niihin liittyvissä valinnoissa
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää työtään.
Jalkojenhoitotyössä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden ja jalkojenhoidon suositusten mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työyhteisön ja ammatillisen verkoston jäsenenä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan jalkojenhoitoa
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan, asiakkaan avustajan ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa jalkojenhoidon erityiskysymyksissä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä, materiaaleja ja tuotteita jalkojen terveydenhoidossa ja lääkehoidossa
 • arvioida ja kehittää toimintaansa jalkojenhoitotyössä.
Kasvun ja osallisuuden edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja ammattieettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida kasvun ja osallisuuden edistämistä
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • edistää kasvua ja osallisuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ohjata ja avustaa päivittäisissä toiminnoissa
 • huolehtia asiakkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta
 • antaa tietoa palveluista
 • ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Kotihoidossa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työtään kotona asuvan asiakkaan luona
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotihoidon asiakkaan toimintakyvyn edistämisessä
 • toteuttaa lääkehoitoa kotona
 • toteuttaa saattohoitoa kotona
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.
Kotona asumisen ja elämänhallinnan tukeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää asiakkaan kotona asumista tai sinne siirtymistä
 • suunnitella ja arvioida työtään
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja kotona asumisen tukemisessa ja elämänhallinnan vahvistamisessa
 • ohjata asiakkaita palveluiden käytössä ja valintojen tekemisessä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan.
 • arvioida ja kehittää työtä.
Lapsen ja nuoren mielenterveystaitojen edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää lapsen ja nuoren mielenterveyttä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen tai nuoren mielenterveystaitoja vahvistavaa toimintaa
 • toimia vuorovaikutuksessa lasten, nuorten ja heidän läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja ohjatessaan lapsia tai nuoria
 • ohjata perheitä palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä monialaista yhteistyötä
 • toteuttaa pedagogista toimintaa ja edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa
 • toimia vuorovaikutuksessa lapsen ja huoltajan kanssa
 • edistää lapsen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, -välineitä ja materiaaleja
 • kehittää lapsen tunnetaitoja ja yhdessä toimimista
 • edistää lapsen kielen kehitystä sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • edistää lapsen leikkiä ja liikkumista
 • edistää lapsen kulttuurista, katsomuksellista ja eettistä ajattelua
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.
Lapsen, nuoren ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajan eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä monialaista yhteistyötä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan terveyttä ja hyvinvointia edistävää työtä
 • toimia vuorovaikutuksessa lapsen, nuoren, perheen ja lähiverkoston kanssa
 • ohjata ja tukea lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista sekä vanhemmuutta käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ohjata ja avustaa arkipäivän toiminnoissa käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ohjata ja avustaa tukea tarvitsevaa lasta, nuorta ja perhettä käyttäen alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.
Mielenterveys- ja päihdetyö asiakas- ja verkostotyössä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään, tehdä yhteistyötä asiakkaan sekä hänen lähi- ja moniammatillisen verkostonsa kanssa
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • työskennellä ehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä eri toimintaympäristöissä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakas- ja verkostotyössä sekä lääkehoidossa
 • edistää mielenterveys- ja päihdeasiakkaan toimintakykyä ja päivittäisissä toiminnoissa selviytymistä
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Mielenterveys- ja päihdetyö eri asiakasryhmille

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää toiminnallaan asiakkaan mielenhyvinvointia, mielenterveyttä ja päihteettömyyttä sekä ehkäistä ongelmien syntymistä
 • suunnitella työtään
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • käyttää mielenterveys- ja päihdetyön menetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakastyössä
 • ohjata asiakkaita palveluihin
 • ylläpitää ja vahvistaa työhyvinvointiaaan ja työturvallisuuttaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.
Mielenterveys- ja päihdetyössä työskenteleminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, ohjeiden ja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida yhdessä asiakkaan kanssa terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä
 • käyttää ammatillisia vuorovaikutustaitoja mielenterveys- ja päihdetyössä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja mielenterveys- ja päihdetyössä sekä lääkehoidossa
 • ohjata asiakkaita palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan.
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Monipotilas- ja suuronnettomuustilanteissa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä viranomaisyhteistyötä moniammatillisessa työryhmässä
 • toimia monipotilastilanteissa ja suuronnettomuusorganisaatiossa
 • käyttää monipotilas- ja suuronnettomuustilanteen työmenetelmiä ja -välineitä
 • käyttää vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.
Näytteenotto ja asiakaspalvelu lähihoitajan työssä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää toiminnallaan näytteenottotilanteissa asiakkaan hyvinvointia
 • suunnitella lähihoitajan työtä näytteenottotilanteissa ja asiakaspalvelussa
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja näytteenotossa ja asiakaspalvelussa
 • ohjata asiakkaita palveluissa
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.
Osallisuuden edistäminen vammaistyössä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja lähihoitajien eettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida osallisuutta edistävää toimintaa
 • toimia vuorovaikutuksessa vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • tukea asiakkaan mahdollisuutta kommunikoida ja ilmaista itseään
 • edistää asiakkaan vaikutusmahdollisuuksia oman elämänsä asioissa
 • edistää osallistumista ja yhdessä toimimista käyttäen alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Perioperatiivisessa hoitotyössä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää toiminnallaan asiakkaan hyvinvointia perioperatiivisessa hoitotyössä
 • suunnittelee työtään perioperatiivisessa hoitotyössä
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja perioperatiivisessa hoitotyössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.
Saattohoidossa toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvointia ja elämänlaatua
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuolemaa lähestyvän ihmisen kokonaishoitoa
 • toimia vuorovaikutuksessa saattohoidossa olevan ihmisen ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja edistäen saattohoidossa olevan ihmisen hyvinvointia
 • tukea ja ohjata saattohoidossa olevan ihmisen läheisiä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Sairaanhoitotyössä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään sairaanhoitotyössä ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan sairaanhoitoa ja huolenpitoa
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja sairaanhoitotyössä
 • toteuttaa lääkehoitoa
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Suun hoito eri asiakasryhmille

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää asiakkaan hyvinvointia ja suun terveyttä
 • suunnitella työtään ja asiakastyötään
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • käyttää suunhoidon työmenetelmiä, -välineitä ja tuotteita
 • ohjata asiakkaita suun terveydenhoidon palveluissa
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.
Suun hoitotyössä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työtiimin ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoitoa
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • käyttää alan työvälineitä ja materiaaleja suun hoitotyössä
 • käyttää alan työmenetelmiä suun hoitotyössä ja toteuttaa lääkehoitoa
 • ohjata palveluiden käytössä
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Suun terveyden edistämisessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hyödyntää tietoa suun terveydestä ja suun sairauksista
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä moniammatillisen tiimin ja verkoston kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan suun terveyden edistämistä
 • käyttää alan työvälineitä, materiaaleja ja tuotteita suun terveyden edistämisessä
 • käyttää alan työmenetelmiä suun terveyden edistämisessä
 • arvioida ja kehittää toimintaansa suun terveyden edistämisessä
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.
Terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan hoitoa terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • antaa tietoa palveluista
 • ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä.
Toiminnalliset menetelmät hyvinvoinnin edistämisessä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää asiakkaan hyvinvointia toiminnallisia menetelmiä ja luontoa hyödyntäen
 • suunnitella työtään
 • käyttää vuorovaikutustaitoja asiakastyössä
 • käyttää toiminnallisia menetelmiä, välineitä ja materiaaleja edistäessään asiakkaan hyvinvointia
 • ohjata asiakasta osallistumaan taide-, kulttuuri- ja luontopalveluihin
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän kanssa
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä
 • toimia vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä lääkehoidossa
 • antaa tietoa palveluista
 • ylläpitää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistäminen vammaistyössä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan säädösten, määräysten, arvojen ja lähihoitajien eettisten ohjeiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä yhteistyötä työryhmän ja verkoston jäsenenä
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä
 • toimia vuorovaikutuksessa vammaisen asiakkaan ja hänen läheistensä kanssa
 • käyttää alan työmenetelmiä, -välineitä ja materiaaleja vammaisen asiakkaan toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä sekä lääkehoidossa
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida mahdollisuuksiaan toimia hyvinvointialan yrittäjänä
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.