Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Sirkusalan perustutkinto

321902

Edistyneemmän akrobatiatekniikan hallinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia tavoitteellisen harjoitusohjelman mukaan
 • tehdä monipuolisesti akrobatiaa permannolla
 • tehdä monipuolisesti ryhmä- ja pariakrobatiaa
 • hyödyntää anatomian ja fysiologian tietoja harjoittelussaan
 • toimia yhteistyössä ryhmän kanssa
 • vastaanottaa palautetta työskentelystään ja kehittää sitä palautteen mukaan.
Erikoistumislajin harjoittelu ja esiintyminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää valitsemansa sirkuslajin tekniikkaa
 • kehittää osaamistaan suunnitelmallisella harjoittelulla
 • huomioida oman kehonsa erityispiirteitä harjoittelussaan
 • huomioida turvallisuuteen liittyvät näkökohdat työskentelyssään
 • hyödyntää osaamistaan oman sirkuslajinsa historiasta ja nykysuuntauksista sekä terminologiasta työskentelyssään
 • laatia oman sirkusesityksen, jossa käyttää sirkusteknistä, ilmaisullista ja lavateknistä osaamistaan
 • kehittää omaa persoonallista liikeilmaisuaan
 • soveltaa lavatekniikoiden perustietoja valmistettaessa esityksiä
 • käyttää esitystoiminnan haitallisia ekologisia vaikutuksia vähentäviä toimintatapoja
 • hyödyntää tietotekniikan ja teknologian mahdollisuuksia työskentelyssään
 • laatia cv:n, markkinoida osaamistaan ja etsiä oman erityisalansa yhteistyökumppaneita
 • etsiä tietoa kansainvälisistä yhteyksistä ja eri mahdollisuuksista toimia kansainvälisellä kentällä.
Erikoistumislajin taiteellinen työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kehittää omaa liikekieltään ja persoonallista ilmaisuaan sirkusteknisessä työskentelyssään
 • harjoitella hyödyntäen improvisaatiota ja kokeillen uutta
 • keskustella sirkusalaa koskevista taiteellisista ja ilmaisullisista kysymyksistä
 • hyödyntää erikoistumislajinsa taiteellisen kehityksen tuntemusta omassa työskentelyssään
 • arvioida ja kehittää työskentelyään.
Erikoistumislajin tekninen työskentely

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kehittää osaamistaan tavoitteellisella ja suunnitelmallisella harjoittelulla
 • käyttää erikoistumislajinsa sirkusvälinettä tai sirkusvälineitä
 • etsiä itselleen sopivimpia harjoittelumenetelmiä
 • etsiä uusia temppuja ja tekniikoita hyödyntäen omaa mielikuvitustaan ja erilaisia lähteitä, myös kansainvälisesti
 • hyödyntää palautetta oppimisensa tehostamiseksi
 • ottaa huomioon erikoistumislajinsa turvallisuuden.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kiertue-esiintyminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • harjoitella kiertue-esiintymiseen soveltuvan esitysnumeron tai kokonaisuuden yhdessä muiden kanssa
 • suunnitella kiertuetta yhdessä muiden kanssa
 • toimia kiertueella sopeutuen vaihteleviin tilanteisiin
 • toimia yhdessä myös kansainvälisen työryhmän kanssa
 • arvioida toimintaansa ja muuttaa sitä tarpeen mukaan myös kesken kiertueen
 • ottaa huomioon levon ja ravitsemuksen merkityksen osana kiertue-elämään liittyvä jaksamista.
Klovnina toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • improvisoida kehon ja mielen tuottamien impulssien mukaan
 • tuottaa koomisia tilanteita ja henkilöhahmoja
 • tuottaa klovnikaraktäärin
 • improvisoida klovnikaraktäärissä
 • toimia näyttämöllä vuorovaikutuksessa tilan, vastanäyttelijöiden ja yleisön kanssa
 • tuottaa klovninumeroita
 • hyödyntää työssään klovnerian historiaa, estetiikkaa ja filosofiaa.
Sirkuksen muu esiintymisosaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tuottaa erityisosaamisen esiintymisnumeron
 • käyttää jonkin erityisosaamisen osa-alueen tai osa-alueiden teknisiä perusvalmiuksia kuten taikuus, imitointi, vatsasta puhuminen, tulitaide ja/tai kahlenumerot
 • käyttää estraditaiteen tai erityisosaamisen historian tuntemusta ja teknisiä taitoja sirkustaiteilijan ammatissaan.
Sirkusalan ilmaisu ja esiintyminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa taiteellisen prosessin ideasta teokseksi
 • käyttää sirkusteknistä osaamistaan niin, että syntyy omaperäistä ilmaisua ja estetiikkaa
 • löytää vireän ja aktiivisen kehon ja mielen tilan
 • tuottaa rytmisesti mielenkiintoista ja luontevaa liikettä ja ilmaisua
 • improvisoida näyttämöllä
 • käsitellä omia impulssejaan ja mielikuvituksen tuottamaa materiaalia
 • kehitellä näyttämötilanteita
 • toimia vuorovaikutuksessa näyttämöllä ja suhteessa yleisöön
 • analysoida omia ilmaisukeinojaan ja kehittää niitä
 • sitoutua omaehtoiseen taiteelliseen työskentelyyn.
Sirkusartistin työhön valmistautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kehittää fyysisiä valmiuksiaan
 • tehdä akrobatiaa
 • käyttää sirkusvälineitä kolmessa eri sirkuslajissa kuten jongleeraus, ilma-akrobatia ja tasapainoilu
 • tanssia vähintään kahden tanssilajin perusliikemateriaalia
 • käyttää kehon hallinnan taitoja ja kehon linjoja sirkustyöskentelyssään
 • käyttää anatomian, fysiologian, ensiavun, kinesiologian ja ravinto-opin perustietoja harjoittelussaan
 • ylläpitää sirkusalan työssä tarvittavaa toimintakykyä
 • hyödyntää toiminnassaan osaamistaan sirkusalan historiasta sekä sirkuksen eri tyyleistä.
Sirkusesityksen tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • pohtia esityksen kannalta oikeita kohderyhmiä, esityspaikkoja, esitysaikoja yms.
 • laatia ja toteuttaa esityksestä tuotantosuunnitelman, jossa käy läpi esityksen toteutuksen vaiheet, aikatauluja, rahoitustapoja ja markkinointikanavia
 • hoitaa yhteyksiä tapahtumajärjestäjiin ja muihin tahoihin
 • laatia apurahahakemuksen esityksen rahoittamiseksi
 • suunnitella ja hankkia esitystä mainostavaa markkinointimateriaalia.
Sirkuslajien monialainen harjoittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • harjoitella sirkuslajeja
 • arvioida toimintaansa ja muokata sitä
 • käyttää kolmen eri sirkuslajin välineistöä
 • tunnistaa sirkusvälineistön ominaispiirteitä ja hyödyntää osaamistaan harjoittelussaan
 • harjoitella pari- tai ryhmätyötä vaativaa sirkuslajia yhdessä muiden kanssa.
Sirkusproduktiossa työskenteleminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia eri alojen ammattilaisten kanssa ja/tai työryhmän jäsenenä
 • tuoda esiin omia näkemyksiään esityksen valmistusprosessissa
 • noudattaa yhteisiä sopimuksia ja luoda työryhmässä prosessia edistävää henkeä
 • työskennellä ohjatussa kohtauksessa
 • esiintyä improvisaatiossa
 • sitoutua ilmaisulliseen prosessiin ja ilmaista esityksen taustalla olevaa ideaa
 • hoitaa yhteisproduktion käytännön tuotantotehtäviä
 • analysoida sirkusesityksiä ja esittää omia näkemyksiään
 • ilmaista itseään oman äidinkielensä lisäksi ainakin yhdellä vieraalla kielellä.
Toisen erikoistumislajin harjoittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää valitsemansa toisen erikoistumislajin tekniikkaa
 • kehittää osaamistaan sirkuslajissa suunnitelmallisen harjoittelun kautta
 • ottaa huomioon oman kehonsa erityispiirteitä lajiharjoittelussaan
 • huomioida työskentelyssään valitsemansa sirkuslajin erityispiirteet
 • käyttää erikoistumislajinsa terminologiaa.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.