Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Rakennusalan perustutkinto

352201

TUTKINNON KUVAUS

Talonrakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan. Hän osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja sekä toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Maarakennuksen osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä ja tavanomaisen maarakentamisen kohteen töitä sekä osaa asentaa kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen. Hän osaa toimia kaivutöissä koneiden kaivutöiden ohjaajana ja osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Maarakennuskoneenkuljettajan osaamisalan suorittanut osaa tehdä talonrakennustyömaan perustusvaiheen töitä sekä osaa käyttää ainakin yhtä maarakennuskonetta turvallisesti ohjeita ja määräyksiä noudattaen tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa. Hän osaa tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä sekä osaa käyttää rakennustyömaan perustyövälineitä, oikeita työtapoja ja materiaaleja.

Kivialan osaamisalan suorittanut osaa valmistaa rakennuskivituotteita, tehdä rakennustyömaan perustusvaiheen töitä ja asentaa rakennuskivituotteita. Hän osaa valmistaa piirustusten mukaan erilaisia rakennuskivituotteita sisustukseen, julkisivurakentamiseen sekä ympäristö- ja piharakentamiseen sekä osaa tehdä suunnitelmien mukaan kiviasennuksen pohjarakenteita ja asentaa sisustuskiviä, julkisivukiviä, tulisijoja sekä ympäristö- ja pihakiviä. Tutkinnon suorittaja osaa geologian ja louhintatekniikan perusteita, toimii laatutietoisesti, oma-aloitteisesti sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkisesti.

Rakennusalan ammattilaiset vastaavat asuin-, työpaikka- ja vapaa-ajan tilojen ja rakennusten, liikenneverkkojen, erilaisten ympäristörakenteiden sekä vesihuoltoverkon ja energiahuoltoverkon uudisrakentamisesta ja jatkuvasta kunnossapidosta. Toiminta sijoittuu perinteisesti kotimaahan, mutta nykyisin yhä suurempi osuus on kansainvälistä toimintaa. Nykypäivän rakentajilla täytyy olla valmiudet työskennellä korjausrakennustyömaalla.

Rakennusalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa."

Asfaltointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään annettujen ohjeiden ja/tai suunnitelmien perusteella
 • tehdä päällystystöitä työryhmässä
 • levittää asfalttimassaa käsityökaluin
 • perusasiat asfaltin levittimen, jyrien ja liimaruiskun käytöstä
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja tiivistämisen merkityksen rakenteelle
 • käyttää päällystystöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia
 • ottaa erityisesti huomioon turvallisuuden liikennealueilla tehtävässä työssä
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa huomioon työnsä merkityksen ympäristölle.
Elementtiasennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä eri materiaalista valmistettujen elementtien asennustöihin liittyviä töitä työryhmän jäsenenä
 • tunnistaa tavanomaiset puu-, betoni, teräs- ja tilaelementtityypit
 • noudattaa elementtiasennuksen turvallisuusmääräyksiä ja –ohjeita
 • käyttää elementtien siirto- ja nostoapuvälineitä turvallisuusmääräysten ja ohjeiden mukaisesti
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata elementtejä sään vaikutukselta ohjeiden mukaan
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä työryhmän jäsenenä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja ohjeiden mukaan
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet sekä tuntee erilaiset liitos- ja kiinnitystekniikat
 • käyttää nosturin ohjausmerkkejä ja hallitsee radiopuhelimella yhteydenpidon nosturinkuljettajaan
 • ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat
 • käyttää työssään tarvittavia yleisiä työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua.
Hirsirakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä hirsirakentamiseen liittyviä mittaustöitä
 • pystyttää pieniä hirsisiä rakennuksia tai rakenteen osia valmiiksi salvetuista ja varatuista hirsistä
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää hirsirakentamisessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • huomioida työmaan muut urakoitsijat ja toimijat
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erityisesti kosteuden sekä ilmaston vaikutuksen niihin
 • ottaa huomioon hirsirakentamisen erityispiirteet ja painumisen aiheuttamat vaatimukset
 • käyttää hirsirakentamisen tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Ikkunatyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä puurakenteisten ikkunoiden ja ovien asennustöitä
 • asentaa laseja tai lasielementtejä puu- ja teräsrakenteisiin
 • asentaa lasielementtijärjestelmän osia työryhmän jäsenenä (esim. parvekelasit)
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata ikkunatöihin tarvittavia materiaaleja
 • tehdä työkohteen järjestelyjä, purku-, suojaus- ja tukemistöitä sekä viimeistelytöitä
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • työstää lasia ja pleksiä sekä ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet sekä rakenteiden toiminnan periaatteet
 • käyttää ovi- ja ikkunatöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kalliorakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään piirustusten ja/tai annettujen ohjeiden perusteella
 • työskennellä työryhmän jäsenenä avustavissa tehtävissä rusnaus-, injektointi-, pultitus-, verkotus-, salaojitus- ja ruiskubetonointityössä
 • tehdä kalliorakentamistöihin liittyvät mittaustyöt
 • vastaanottaa, siirtää ja käsitellä kalliorakentamisessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja toiminnan ympäristövaikutukset
 • käyttää kalliorakentamisessa tarvittavia työkaluja
 • kalliorakennustyömaalla käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kivituotteet ja -asennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • työskennellä tuotantoympäristössä
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja tuotantoympäristössä
 • käyttää kivisahaa, vesisuihkuleikkuria, hiomakonetta, polttolaitetta, hakkuria, porakonetta, hiekkapuhalluslaitetta, lohkomiskonetta ja käsityökoneita
 • valmistaa kivityökoneilla piirustusten mukaisia tuotteita
 • tehdä koneille niiden vaatimia perushuoltotoimenpiteitä
 • käyttää kivituotteiden valmistuksessa tarvittavia mittalaitteita
 • työskennellä rakennustyömaan toimintatapojen ja käytänteiden mukaisesti
 • tehdä rakennuskiven ja ympäristökiven asennuksen aputöitä työryhmässä
 • tulkita rakennuspiirustuksia
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja rakennustyömaalla
 • käyttää rakennuskiven asennuksen normaaleja työkaluja, kuten kivitalttoja, kiviporia, kivikiiloja, nostimia, timanttileikkuria ja mittalaitteita
 • käyttää kiven asennuksessa tarvittavia mittalaitteita
 • tehdä työkohteen järjestelyjä, työkohteen viimeistelytöitä ja valmiin rakenteen jälkihoitotöitä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, kuvioinnin ja ominaisuudet sekä kivirakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • toimia työryhmän jäsenenä ja ottaa työskentelyssään huomioon työmaan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Korjausrakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä korjausrakentamiseen liittyviä purku -, tukemis-, suojaus- ja vahvistustöitä
 • tehdä korjausrakentamiseen liittyviä mittaustöitä perusmittavälineillä
 • tehdä korjausrakentamiseen liittyviä muotti-, raudoitus-, betonointi- ja purkutöitä sekä betonipintojen paikkaustöitä
 • tehdä lattioiden oikaisuvaluja (esimerkiksi lattialämmityskaapeleiden asennusten jälkeen kylpyhuoneissa)
 • poistaa homevaurion aiheuttajan ja korjaa siitä aiheutuneet vauriot
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata korjausrakentamistöissä tarvittavia materiaaleja sekä osaa varastoida uudelleen käytettävät materiaalit
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • arvioida oman työnsä laatua
 • toimia yhteistyössä korjausrakentamisen eri osapuolien kanssa
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää turvallisesti korjausrakennustyömaan normaaleja työkaluja
 • tietää vanhoista materiaaleista aiheutuvat työturvallisuusriskit, kuten asbesti, homeet ja pölyt
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Kovakiven tuotantotekniikka

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella piirustusten pohjalta graniitti- ja liuskekivituotteiden valmistusta työvaiheittain
 • piirtää kuvia yleisillä suunnitteluohjelmilla
 • tehdä kuvien pohjalta tuotantokoneille ohjelmointia
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja tuotantoympäristössä
 • tehdä graniitti- ja liuskekivituotteiden valmistusta nykyaikaisilla tuotantokoneilla ja -menetelmillä
 • käyttää giljotiinia, vaijerisahaa, siltasahaa, tasohiomakonetta, vesileikkauslaitetta ja jyrsinkonetta
 • arvioida materiaali- ja työkustannukset
 • tehdä tuotantokoneille niiden vaatimia perushuoltoja
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, suuntautuneisuuden ja kuvioinnin sekä tuotantotekniset ominaisuudet
 • työskennellä tuotantokoneilla ja ottaa työskentelyssään huomioon tuotantotilan muut työntekijät.
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (L 320/2017 ja A 434/2018) . Laki 320/2017 ja Asetus 434/2018 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta.

Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta.

Perustason ammattipätevyyden nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta.

Linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyden suorittamisen yhteydessä toteutetaan myös matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/2011, EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva asetus, 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävä koulutus.

Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa.

Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä.

Laatoitus

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • laatia työsuunnitelman piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja laskea piirustusten pohjalta laatoitustyöhön tarvittavan materiaalin sekä tehdä laatoitusmitoituksen leikkausmittoineen
 • suunnitella saumajaon, tehdä laatoitussuunnitelman ja suorittaa niihin liittyvät mittaukset ja laskelmat
 • arvioida laatoituspohjan oikaisu- ja tasoitustarpeen sekä tehdä laatoitettavan pinnan kosteusmittaukset
 • tehdä seinä- ja lattialaatoitustöitä sekä niihin liittyvät pohja- ja esikäsittelytyöt
 • tehdä työkohteeseen liittyvät järjestely- ja viimeistelytyöt
 • työstää laattoja ja käsitellä käytettäviä materiaaleja ja laittaa laastit käyttökuntoon
 • tehdä liikuntasaumat ja tiivistykset elastisilla massoilla
 • tehdä valmiin työn laadunvarmistusmittaukset ja arvioida oman työnsä laatua
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet
 • käyttää laatoitustyön vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Liikennealueiden hoitokoneiden käyttö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään annettujen ohjeiden perusteella
 • käyttää yhtä hoitokonetta (kuorma-auto, tiehöylä, traktori tai pyöräkuormaaja) tyypillisissä kesä- ja talvihoitotöissä
 • käytön perusasiat imulakaisuautosta
 • tehdä päivittäiset tarkastukset ja koneen ennakoivaa huoltoa sekä huolehtia koneen siisteydestä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • käyttää turvallisesti koneiden huoltotöiden normaaleja työkaluja
 • käyttää maarakennuskoneiden huoltotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa huomioon työnsä merkityksen ympäristölle.
Luonnonkiven louhinta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä louhintaympäristössä
 • tehdä porausta, kiilausta tai irrotussahausta
 • tehdä koneille niiden vaatimia perushuoltotoimenpiteitä
 • lukea ja tulkita työpiirustuksia ja suunnitteluasiakirjoja
 • tehdä tarvittavia mittauksia
 • ottaa työssään huomioon kallioperän suuntautuneisuuden ja rakoilun
 • työskennellä työkoneilla ja ottaa työskentelyssään huomioon muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa ympäristö- ja työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Luonnonkiven muotoon työstö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • valmistaa luonnosten pohjalta hahmomalleja savesta, styroksista ja styrofoamista
 • valmistaa ja muotoilla kolmiulotteisia esineitä valmiiden suunnitelmien pohjalta
 • valmistaa ja muotoilla kolmiulotteisia esineitä käsityömäisillä kiventyöstötekniikoilla
 • käyttää kiven työstössä keskeisiä käsityövälineitä, käsityökoneita ja mittauslaitteita
 • huoltaa käyttämiään työkoneita ja -välineitä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, suuntautuneisuuden ja kuvioinnin sekä työstöominaisuudet
 • työskennellä kivityökoneilla ja ottaa työskentelyssään huomioon tuotantotilan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Luonnonkiven teollisuusautomaatio ja tuotantoprosessit

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää kivialan teollisuuden tuotantolinjan koneita
 • ohjelmoida, säätää ja valvoa tuotantolinjan toimintaa
 • tehdä tuotantolinjan koneille niiden vaatimia perushuoltoja
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja tuotantoympäristössä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalin laadun ja luokitella kivet eri laatuluokkiin
 • työskennellä tuotantolinjan koneilla ja ottaa työskentelyssään huomioon tuotantotilan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Luonnonkivitulisijan rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tulkita polttotekniikkaa ja tulisijoihin liittyviä rakentamismääräyksiä
 • työskennellä tulisijan tuotanto- ja asennusympäristöissä
 • leikata kivet ja tehdä tarvittavat työstöt teollisesti valmistettavaan tulisijaan piirustusten pohjalta
 • koota, purkaa, numeroida ja pakata permannolle valmistamansa tulisijan kuljetuspakkauksiin
 • valmistaa ja pakata tulisijan kiviosat suoraan asiakaslavalle tai valmistaa ja pakata kamiinanverhouskivet yksittäis- tai settipakkauksiin
 • suorittaa laatujärjestelmän mukaiset tarkastukset ja mittaukset sekä kirjata tulokset mittauspöytäkirjaan
 • käyttää tulisijavalmistuksessa ja -asennuksessa tarvittavia mittalaitteita
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja tehdasympäristössä ja asennuspaikalla
 • toimia tulisija-asiakkaan kanssa hyvien asiakaspalveluperiaatteiden mukaisesti
 • asentaa tulisijan asennuspaikalla työryhmässä
 • käyttää tulisijan asennuksessa normaaleja asennustyökaluja ja mittalaitteita sekä timanttileikkuria ja telineitä
 • tehdä työkohteen järjestelyjä, työkohteen viimeistelytöitä ja valmiin rakenteen jälkihoitotöitä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalin tehokkaan/taloudellisen hyödyntämisen, kivilaadun ja kuvioinnin sekä työstöominaisuudet
 • työskennellä kivityökoneilla ja ottaa työskentelyssään huomioon muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Maa- ja kiviainesten jalostaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään annettujen ohjeiden perusteella
 • toimia työryhmän jäsenenä maa- ja kiviainesten seulomisessa tai -murskaamolla
 • tehdä työkohteen järjestelyjä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon valmistettavien tuotteiden laatuvaatimukset ja toiminnan ympäristövaikutukset
 • käyttää maa- ja kiviainesten jalostamisessa tarvittavia koneita ja laitteita
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Maa-ainesten kuljetus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään annettujen ohjeiden perusteella
 • kuljettaa maa- ja kiviaineksia sekä koneita
 • käyttää vaihtolavalaitteita ja tehdä kuorman varmistamisen
 • tehdä päivittäiset tarkastukset ja auton ennakoivaa huoltoa sekä huolehtia sen siisteydestä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon kuljettamansa kuorman edellyttämät turvatoimet
 • käyttää koneiden kiinnittämisen ja huoltotöiden vaatimia tavallisia työkaluja ja välineitä
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa huomioon työnsä merkityksen ympäristölle.

Opiskelijalla on

 • kuorma-auton kuljettamiseen oikeuttava voimassa oleva ajokortti.
Maaperätutkimukset

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä maaperäkairauksen ja laatia siitä kairausdiagrammin
 • suorittaa kantavuusmittauksia eri menetelmillä ja osaa tulkita tutkimustuloksia
 • tehdä maa- ja kiviaineksen rakeisuusmäärityksiä
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • arvioida materiaalien kelpoisuutta maa- ja pohjarakentamisessa tutkimustulosten perusteella
 • käyttää maaperätutkimusten vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Maarakennuskoneen huolto

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään annettujen ohjeiden perusteella
 • paikallistaa vikoja konerakenteissa ja koneen toimilaitteissa
 • tehdä pienimuotoisia korjaushitsauksia
 • huolehtia työskentelyalueen järjestyksestä ennen työn aloittamista ja sen jälkeen
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • käyttää koneiden huoltotöissä käytettäviä tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa huomioon työnsä ympäristövaikutukset.
Maarakennuskoneen käyttö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • käyttää valitsemaansa maarakennuskonetta (kaivukoneet, kaivurikuormaajat tai traktorikaivurit, kuormaajat, telapuskutraktorit, tiehöylät, tiivistyskoneet, traktorit, poravaunut, ruoppaajat ja kuljetusvälineet ja asfaltin levitin) tavanomaisissa maa- ja vesirakentamisen, kunnallisteknisten töiden tai liikennealueiden rakentamisen kohteissa
 • tehdä päivittäiset tarkastukset ja koneen ennakoivaa huoltoa sekä huolehtia koneen siisteydestä
 • käyttää ja vaihtaa koneeseen liitettyjä laitteita
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • toimia yhteistyössä maarakennustöiden eri osapuolien kanssa
 • käyttää maarakennustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Maarakennuskoneiden 3D-ohjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä ohjeiden ja ohjekirjojen mukaan
 • käyttää maarakennuskoneiden konemittalaitteita (esimerkiksi konevastaanottimet, vaa’at, syvyysmittarit, ajoneuvojen GPS-ohjaus) tavanomaisissa maarakennusalan töissä
 • asentaa laitteet koneisiin
 • tehdä laitteiden kalibrointeja sekä päivittäisiä tarkastuksia ja pienimuotoisia huoltotöitä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • perustiedot koneohjausjärjestelmistä ja koneviestinlaitteista
 • käyttää huolto- ja asennustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Maarakennuskoneiden käyttö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • käyttää yhtä maarakennuskonetta tavanomaisissa maarakentamisen kohteissa (maa- ja vesirakentaminen, kunnallistekniset työt ja liikennealueiden rakentaminen)
 • muiden maarakennuskoneiden (kaivukoneet, kaivurikuormaajat tai traktorikaivurit, kuormaajat, telapuskutraktorit, tiehöylät, tiivistyskoneet, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat
 • tehdä päivittäiset tarkastukset ja koneen ennakoivaa huoltoa sekä huolehtia koneen siisteydestä
 • valmistella koneen siirron ja ajaa sen kuljetusalustalle
 • tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä lasermittavälineitä käyttäen
 • arvioida mittalaitteiston toimivuuden ja huoltotarpeen
 • toimia työryhmän jäsenenä kunnallisteknisissä töissä sekä maa-, vesi- ja liikennealueiden rakentamisessa avustavissa tehtävissä
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää maarakennustöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • toimia yhteistyössä maarakennustöiden eri osapuolien kanssa
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet sekä ympäristönsuojelun
 • käyttää maarakennustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • käyttää kaivannoissa käytettäviä kulkuteitä
 • käyttää kaivannoissa tarvittavia elementtitukia
 • toimia merkinantajana nostoissa.

Opiskelijalla on voimassa oleva

 • Tieturva 1 -kortti
 • terveydensuojelulain 763/1994 mukainen laitosteknistä ja talousvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antama todistus.
Maarakennustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä tavanomaisen maarakentamisen kohteen töitä, kuten kaivantojen tukemista ja työnaikaista kuivatusta
 • toimia konetyön ohjaajana
 • tehdä pohjarakennustöitä sekä putki- ja kaapelikaivantojen perustus-, täyttö- ja tiivistystöitä sekä asentaa ja saneerata kunnallisteknisiä sade- ja jätevesijärjestelmiä sekä vesijohtoja varusteineen
 • tehdä tavanomaisiin maarakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä tavanomaisia mittavälineitä käyttäen sekä toimia mittaryhmän jäsenenä
 • arvioida mittalaitteiston toimivuuden ja huoltotarpeen
 • toimia liikennealueiden rakentamis- ja ylläpitotehtävissä työryhmän jäsenenä asentaen reunakiviä ja liikennemerkkejä sekä tehden liikennealueilla ilmeneviä routavaurio- ja päällystekorjauksia
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää maarakennustöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • toimia yhteistyössä maarakennustöiden eri osapuolien kanssa
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää maarakennustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • käyttää kaivannoissa käytettäviä kulkuteitä
 • käyttää kaivannoissa tarvittavia elementtitukia
 • toimia merkinantajana nostoissa.

Opiskelijalla on voimassa oleva

 • Tieturva 1 -kortti
 • terveydensuojelulain 763/1994 mukainen laitosteknistä ja talousvesihygieenistä osaamista osoittava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antama todistus.
Mittaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä rakennustyömaan mittaustöitä vaaituskojeella, laserilla ja takymetrillä
 • tehdä tiedonsiirtoa ja mittaustiedon käsittelyä tietokoneella
 • selvittää mittaustyössä tarvittavat tiedot suunnitelmista ja suorittaa merkintämittauksia
 • suorittaa tarkemittauksen ja tulostaa tarkepiirroksen
 • tehdä mittaustöihin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloida mittaustyönsä luotettavuutta
 • käyttää mittaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

Opiskelijalla on

 • liikennealueilla tehtäviä mittaustöitä varten voimassa oleva Tieturva 1 -kortti.
Muistomerkkituotteiden valmistus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia muistomerkkiasiakkaan kanssa hyvien asiakaspalveluperiaatteiden mukaisesti
 • suunnitella piirustusten pohjalta muistomerkkituotteen valmistuksen työvaiheittain
 • käyttää muistomerkkituotteiden valmistuksen tuotantomenetelmiä
 • sahata, hioa ja kiillottaa kiveä
 • lohkoa muistomerkin reunaa
 • suunnitella ja asemoida tekstit kaiverruksessa
 • kaivertaa ja hiekkapuhaltaa
 • kullata ja hopeoida
 • kiinnittää kynttilälyhtyjä, laattoja ja irtokirjaimia
 • siirtää ja kuljettaa kiviä
 • asentaa muistomerkkejä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, suuntautuneisuuden ja kuvioinnin sekä työstöominaisuudet
 • työskennellä kivityökoneilla ja ottaa työskentelyssään huomioon tuotantotilan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Muottityöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä pysty- ja vaakamuottitöitä yksin sekä ryhmässä
 • tehdä muottityöhön liittyviä mittaustöitä
 • purkaa muotteja
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää muottitöihin käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erityyppisiin betonointeihin vaadittavan muotin rakenteen sisältäen muotin sidonnan ja tuennan
 • käyttää muottitöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Muuraus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä muuraustyön tarvitsemat mittaukset
 • muurata suunnitelmien mukaista rakennetta
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää muuraustyössä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä palo- ja laatunormit
 • käyttää muuraustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Paaluperustusten rakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen -avulla
 • työskennellä paalutustyön avustavissa tehtävissä työryhmän jäsenenä
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • tehdä paalutukseen liittyviä mittauksia perusmittavälineillä ja laatia mittauspöytäkirjoja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään paalutustöiden tavoitteet ja huolellisuusvaatimukset sekä materiaalien ominaisuudet
 • käyttää paalutustöiden vaatimia tavallisia työkaluja ja välineitä
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa huomioon työnsä merkityksen ympäristölle.
Panostaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia panostajan välittömässä valvonnassa avo- tai tunnelilouhintatyömaalla
 • lukea räjäytyssuunnitelmia
 • vastaanottaa, siirtää ja käsitellä räjäytystyössä käytettäviä materiaaleja
 • räjähdysaineiden turvallisen käsittelyn ja varastoinnin
 • suorittaa panostuksen ja sytyttämisen
 • suorittaa räjäytyksen
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • huolehtia työn edellyttämistä ilmoituksista, kirjanpidosta ja raportoinnista sekä muista asiakirjoista
 • käyttää henkilönsuojaimia
 • toimia työmaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
 • ottaa huomioon räjäytystyön erityisluonteen ja toiminnan ympäristövaikutukset

Opiskelijalla on

 • panostajan työhän liittyvät perusvalmiudet
 • työpaikoilla toimimiseen tarvittavat valmiudet säädösten ja määräysten hallinnasta.
Perustustyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella oman työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • vastaanottaa, varastoida ja suojata perustustöissä tarvittavia materiaaleja työmaasuunnitelman mukaan
 • lukea rakennuspiirustuksia ja tehdä perustustöihin liittyviä materiaalilaskelmia
 • tehdä rakennuksen perustuksiin liittyviä täyttö-, tiivistys-, salaoja-, viemäri-, lämmöneristys- ja vedeneristystöitä
 • toimia avustajana kaivuvaiheessa ja tehdä mittauksia perusmittavälineillä
 • tehdä perustuksiin liittyviä anturoiden muotti-, raudoitus-, betonointi-, -purku- ja jälkihoitotöitä sekä asentaa perustuselementtejä ja tehdä perustusten harkko-muurauksia
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • huolehtia väliaikaisten LVIS-asennusten kunnosta sekä avustaa LVIS-asennustöissä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • toimia rakennustyömaan muuttuvissa olosuhteissa
 • ottaa huomioon työmaan muut urakoitsijat ja toimijat sekä rakentamisen laatuvaatimukset
 • kehittää omia vahvuuksiaan tuottavaan toimintaan hyödyntäen työyhteisön asiantuntemusta
 • toimia työntekijänä oikeuksiensa, etujensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja erilaisten perustusrakenteiden toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää perustustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

Opiskelija osaa käyttää seuraavia työkaluja:

 • betonintiivistin (vibra)
 • kulmahiomakone
 • laastin sekoitin
 • maantiivistin
 • moottorisaha tai ketjusaha
 • nostoapuvälineet
 • työmaasirkkeli
 • teräsleikkuri
 • teräksen taivutin
 • paineilmanaulain ja kompressori
 • porakone
 • poravasara tai piikkauskone
 • pyörösaha.

Opiskelijalla on voimassa oleva

 • tulityökortti
 • työturvallisuuskortti
 • perustaidot ensiavun antamisesta.
Piharakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä tavallisimmat viheralueiden ylläpito- ja istutustyöt sekä nurmikon rakentamisen pintatyöt
 • tehdä viheralueiden pohjatyöt sekä toimia konetyön ohjaajana
 • asentaa piha-alueiden kalusteita ja varusteita
 • tehdä istutustöihin liittyviä mittauksia
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää piharakentamisessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
 • käyttää turvallisesti viherrakentamisessa käytettäviä normaaleja työkaluja ja koneita, kuten jyrsinkoneet, ruohonleikkurit ja pensasleikkurit
 • käyttää piharakentamisessa tarvittavia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Rakennuskiven laastiasennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä rakennuskiven laasti/liima-asennusta työryhmässä
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja rakennustyömaalla
 • tehdä työkohteen järjestelyjä
 • käyttää rakennuskiven asennuksen normaaleja työkaluja, kuten timanttileikkuria ja mittalaitteita
 • tehdä työkohteen viimeistelytöitä
 • tehdä valmiin rakenteen jälkihoitotöitä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, kuvioinnin ja ominaisuudet sekä kivirakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • toimia työryhmän jäsenenä ja ottaa työskentelyssään huomioon työmaan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Rakennuskiven mekaaninen kiinnitys

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä rakennuskiven asennusta mekaanisella kiinnityksellä työryhmässä
 • tehdä rakennuskiven asennukseen käytettävien kiinnikkeiden asennusta, säätöjä ja muokkausta
 • tehdä työkohteen järjestelyjä
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja rakennustyömaalla
 • käyttää rakennuskiven asennuksen normaaleja työkaluja, kuten porakonetta, timanttileikkuria ja mittalaitteita
 • tehdä työkohteen viimeistelytöitä
 • tehdä valmiin rakenteen jälkihoitotöitä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, kuvioinnin ja ominaisuudet sekä kivirakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • toimia työryhmän jäsenenä ja ottaa työskentelyssään huomioon työmaan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Rakentamispalvelut

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kehittää rakennustyöstä myytävän palvelun ja räätälöidä palvelua ulkoisen tai sisäisen asiakkaan tarpeiden mukaisesti
 • myydä rakentamispalveluaan, tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmat hinnoitteluineen sekä sopia palvelusta
 • neuvotella ja ottaa huomioon asiakkaan ja muiden työhön liittyvien osapuolten tarpeet
 • toteuttaa sovitun rakentamispalvelun
 • hahmottaa vahvuudet ja heikkoudet palvelun tarjoajana sekä arvioida liiketoimintamahdollisuuksia
 • perustaa yrityksen.
Rappaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • rapata ja tasoittaa rakennetta, jonka päälle voidaan asentaa suunnitelmien mukainen pinnoite tai rakennekerros
 • tehdä sisä- ja ulkotilojen kerrosrappausta erilaisille pinnoille ammattimiehen ohjauksessa ja slammauksia erilaisille alustoille
 • kiinnittää rappausverkkoja
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää rappaustöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • pystyttää määräykset täyttävän kaksi metriä korkean telineen
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja rakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää rappaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Raudoitus ja betonointi

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä raudoitus- ja betonointitöitä
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • käyttää turvallisesti rakennustyömaan normaaleja työkaluja, kuten teräksen taivutinta, katkaisulaitetta ja tärysauvaa
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja teräsbetonirakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • käyttää raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Runkovaiheen työt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia sekä runkorakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä, esim. mittanauhaa, vesivaakaa, vaaituskonetta, tasolaseria ja putkilaseria
 • tehdä ulko- ja väliseinätyöt sekä vesikaton runkotyöt eristystöineen suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää runkotöissä käytettäviä materiaaleja, joita ovat betoni, tiili, puu, teräs tms. yleisesti käytettävä ja rakennusmääräykset täyttävä materiaali
 • asentaa puuikkunoita ja -ovia
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan
 • ottaa huomioon rakenteen toiminnan pääperiaatteet ja kosteuden sekä ilmaston että vuodenajan vaikutuksen materiaalin toimintaan
 • ottaa huomioon myös työmaan muut urakoitsijat ja toimijat
 • ottaa huomioon työssään LVIS-järjestelmät
 • käyttää runkotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • asentaa harjakattokaiteet
 • käyttää henkilönostimia
 • asentaa holvireunakaiteet
 • käyttää nosturin ohjausmerkkejä
 • pystyttää kaksi metriä korkean telineen
 • käyttää tiilileikkuria.
Sisävalmistusvaiheen työt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä sisävalmistusvaiheen töitä, kuten seinien ja kattojen levytys- ja panelointityöt sekä lattioiden parketti-, laminaatti- ja lautalattiatyöt ja listoitukset, sekä tehdä sisävalmistusvaiheen töihin liittyvät mittaustyöt
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää sisävalmistusvaiheessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
 • käyttää sisävalmistusvaihetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Tasokiviasennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä ulkotilojen tasokiveystä luonnonkivestä ja betonikivestä työryhmässä
 • tehdä työkohteen mittauksia
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja rakennustyömaalla
 • tehdä pohjarakenteita
 • tehdä kiven asennusta
 • käyttää rakennuskiven asennuksen normaaleja työkaluja, kuten kivitalttoja, kiviporia, kivikiiloja, nostimia, timanttileikkuria ja mittalaitteita
 • tehdä työkohteen viimeistelytöitä
 • tehdä valmiin rakenteen jälkihoitotöitä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, kuvioinnin ja ominaisuudet sekä kivirakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • toimia työryhmän jäsenenä ja ottaa työskentelyssään huomioon työmaan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Telinerakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä työmaalla tarvittavia teline-, kulkutie-, kaide- ja suojaustöitä
 • vastaanottaa ja siirtää telinetöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään telineiden ominaisuudet
 • käyttää telinetöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Teräsohutlevyrakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • asentaa ohutlevystä valmistettuja orsia ja profiililevyjä
 • asentaa ohutlevystä valmistetut runko- ja pintakasetit
 • listoittaa kasettiseinissä esiintyvät aukot, ovet ja ikkunat valmiilla listoilla
 • tehdä töihin liittyvät mittaustyöt
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää teräsohutlevyrakentamisessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan
 • käyttää teräsohutlevytöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää tuotteiden kiinnitystyössä erityyppisiä laitteita ja asennustyövälineitä tuotteen ja alustan mukaan
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Teräsrakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • asentaa teräsrakenteita tavallisimpiin rakenneosiin
 • asentaa pultti- ja ruuviliitoksia sekä tehdä väliaikaisia tuentoja
 • puikko- sekä MIG/MAG-hitsauksen perusteet
 • tehdä teräsrakennustöihin liittyvät mittaustyöt
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää teräsrakentamisessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja materiaalien yhteistoiminnan sekä palo- ja laatunormit
 • käyttää teräsrakentamisen vaatimia tavallisia työkaluja
 • tuotteiden kiinnitystöissä käyttää erityyppisiä kiinnityskoneita tuotteen ja alustan mukaan
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Ulkoverhous- ja kattotyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä ulkoverhoustöitä kuten puuverhoukset tuulensuojasta valmiiseen pintaan sekä pieli- ja räystään aluslaudoitukset
 • tehdä vesikattojen pinnoitukset tiilellä, profiilipellillä tai palahuovalla kattotuolista valmiiseen pintaan
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää työssään käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet, erilaiset kiinnitystarvikkeet ja tarvittavat tukirakenteet
 • käyttää ulkoverhous- ja kattotöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Vedeneristys

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä bitumisia perusmuurien vedeneristystöitä ja vedeneristyskatteita
 • tehdä vedeneristystöihin liittyvät mittaustyöt
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää vedeneristystöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet sekä pintarakenteen edellyttämät vaatimukset
 • käyttää vedeneristystöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia sekä asentaa suojakaiteita
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
Vesirakentaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä tavanomaisen vesirakentamisen kohteen töitä (esim. sillat, satamat, kanavat, laiturit, padot ja teollisuuslaitokset) työryhmän jäsenenä
 • toimia uudis-, korjaus- ja kunnossapitorakennustyömailla ja käyttää tarvittavia rakennustaitoja veden äärellä olevissa olosuhteissa
 • toimia ruoppaus- ja työlauttojen ja -aluksien miehistönä ja kuljettaa yhteysvenettä
 • tehdä tavanomaisiin vesirakentamisen kohteisiin sisältyviä yleisimpiä mittaus- ja merkintätöitä tavanomaisia mittavälineitä käyttäen sekä toimia mittaryhmän jäsenenä
 • arvioida mittalaitteiston toimivuuden ja huoltotarpeen
 • toimia sukellustyömaiden työryhmän jäsenenä
 • vastaanottaa, siirtää ja käsitellä rakennustöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • käyttää vesirakentamisen kohteissa tarvittavia työkaluja ja pienkoneita
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

Vuolukiven tuotantotekniikka

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella piirustusten pohjalta vuolukivituotantoa työvaiheittain
 • piirtää kuvia yleisillä suunnitteluohjelmilla
 • tehdä kuvien pohjalta ohjelmointia tuotantokoneille
 • käyttää vuolukivituotannon tuotantokoneita
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja tuotantoympäristössä
 • arvioida materiaali- ja työkustannukset
 • tehdä tuotantokoneille niiden vaatimia perushuoltoja
 • ottaa työssään huomioon vuolukivimateriaalien laadun, suuntautuneisuuden ja kuvioinnin sekä tuotantotekniset ominaisuudet
 • työskennellä tuotantokoneilla ja ottaa työskentelyssään huomioon tuotantotilan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Ympäristökiviasennus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustusten ja rakennetta koskevan työselityksen avulla
 • tehdä ulkotilojen muuri- tai porraskiven asennusta luonnonkivestä ja betonikivestä työryhmässä
 • tehdä työkohteen mittauksia
 • siirtää ja kuljettaa materiaaleja rakennustyömaalla
 • tehdä pohjarakenteita
 • tehdä kiven asennusta
 • käyttää ympäristökiven asennuksen normaaleja työkaluja, kuten kivitalttoja, kiviporia, kivikiiloja, nostimia, timanttileikkuria ja mittalaitteita
 • tehdä työkohteen viimeistelytöitä
 • tehdä valmiin rakenteen jälkihoitotöitä
 • ottaa työssään huomioon kivimateriaalien laadun, kuvioinnin ja ominaisuudet sekä kivirakenteen toiminnan pääperiaatteet
 • toimia työryhmän jäsenenä ja ottaa työskentelyssään huomioon työmaan muut työntekijät
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa työturvallisuusnäkökohdat huomioon ja ylläpitää työkykyä
 • esitellä ja arvioida suullisesti omaa työtään sekä oman työnsä laatua.
Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.