Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Puutarha-alan perustutkinto

361201

TUTKINNON KUVAUS

Puutarha-alan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen puutarha-alan perusosaaminen ja syvempää osaamista kukka- ja puutarhakaupasta, puutarhatuotannosta tai viheralalta. Hän tunnistaa monipuolisesti puutarha-alan kasvit ja niiden kasvuun vaikuttavat tekijät viheralueilla, avomaalla, kasvihuoneessa tai kukka- ja puutarhakaupassa. Hän osaa tuottaa laadukkaita ja turvallisia kukka- ja puutarhakaupan tai viheralan palveluita tai puutarhatuotteita noudattaen alan lainsäädäntöä, määräyksiä ja sopimuksia.

Kukka- ja puutarhakaupan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa esitellä, myydä ja hinnoitella kukka- ja puutarhakaupan tuotteita, tarvikkeita ja palveluja. Hän osaa neuvoa asiakkaita ja hinnoitella ja myydä sidontatöitä ja muita alan tuotteita. Hän osaa käsitellä kasveja varmistaen niiden myyntikelpoisuuden.

Puutarhatuotannon osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa työskennellä kasvihuoneessa tai avomaalla kasvattaen puutarha-alan tuotteita asiakkaille. Hän osaa valita tuotantotavan, viljelymenetelmät ja tehokkaat työtavat.

Viheralan osaamisalan suorittanut puutarhuri osaa rakentaa ja ylläpitää turvallisia ja viihtyisiä ympäristöjä. Hän tuntee viherrakentamisen materiaalit ja osaa käsitellä niitä oikein. Hän osaa tulkita viherrakentamisen ja ylläpidon asiakirjoja ja noudattaa alan laatuvaatimuksia. Hän osaa käyttää viheralueiden rakentamisessa ja ylläpidossa käytettäviä koneita ja laitteita.

Puutarha-alan perustutkinnon suorittanut puutarhuri voi toimia kukka- ja puutarhakaupassa tuotteiden ja palveluiden myyntitehtävissä, viljelijänä puutarhatuotannossa tai viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpitotehtävissä.

Asiakkaiden neuvominen puutarhamyymälässä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa yleisimmät myynnissä olevat puutarhamyymälän kasvit
 • esitellä kasvien kasvupaikkavaatimukset
 • esitellä työpaikkansa tuotevalikoimaa
 • neuvoa asiakasta myymälän lajitelmassa olevien tuotteiden valinnassa, käytössä ja hoidossa sekä pihan rakentamiseen liittyvissä ongelmissa kestäviä arvoja edistäen
 • tehdä kasvien ja tarvikkeiden valintaan liittyviä ehdotuksia asiakkaalle istutussuunnitelmien perusteella
 • palvella asiakkaita
 • suunnitella tuotevalikoiman kehittämistä ja ostojen ajoitusta valitsemansa tuoteryhmän osalta
 • seurata tuotteiden riittävyyttä vastuualueellaan ja tiedottaa esimiehelleen puutteista
 • tuottaa selkeää informaatiomateriaalia asiakkaita varten
 • etsiä tietoa puutarhakauppaan liittyvästä lainsäädännöstä, määräyksistä ja kansainvälisistä sopimuksista ja tuntee taimikauppaan liittyvää tietojen arkistointia ja vastuukysymyksiä
 • noudattaa ympäristön ja työyhteisön kannalta kestävän toiminnan periaatteita.
Asiakkaiden palveleminen ja myymälätyöskentely kukka- tai puutarhakaupassa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • palvella asiakkaita kukkakaupassa tai puutarhamyymälässä
 • neuvoa asiakkaita kasvien valinnassa, käytössä ja hoidossa
 • hyödyntää tietolähteitä
 • myydä ja pakata kukkakaupan tai puutarhamyymälän tuotteita ja etsiä niistä lisätietoja sekä edistää kestävien arvojen mukaisia tuotevalintoja
 • tehdä tavallisimpia kukkasidontatöitä ja kirjoittaa töihin liittyvät korttitekstit
 • ottaa vastaan ja välittää tilauksia sekä huolehtia tilausten toimittamisesta
 • tunnistaa myymälän kasvit ja hoitaa niitä
 • tunnistaa alalla käytettävät luonnonkasvit ja -materiaalit
 • vastaanottaa, tarkastaa, sekä hinnoitella tuotteita
 • laittaa tuotteet esille
 • huolehtia myymälän siisteydestä
 • toimia työyhteisössä ja arvostaa omaa työtään
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ylläpitää työkykyä
 • käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Erityisviheralueiden ylläpitäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ylläpitää erityisviheralueita ja niihin liittyviä rakenteita
 • tehdä alueen erityispiirteiden mukaisia ylläpitotöitä (esim. pystyleikkuu, puiden kaato, rakenteiden kunnostaminen)
 • käyttää erityisalueiden ylläpidossa tarvittavia koneita ja laitteita
 • toimia työssään alueen erityispiirteiden vaatimalla tavalla (esim. golfin pelisäännöt ja tapakulttuuri)
 • lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Hautausmaiden viheralueista huolehtiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • rakentaa ja ylläpitää hautausmaiden viheralueita
 • ylläpitää hautausmaiden kalusteita ja laitteita
 • käyttää hautausmaiden viheralueilla tarvittavia koneita ja työvälineitä
 • toimia työssään alueen erityispiirteiden vaatimalla tavalla
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Kasviryhmän tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella valitun kasviryhmän tuotantoprosessit valittua tuotantotapaa noudattaen
 • suunnitella työnsä
 • tehdä kasviryhmäkohtaisia viljely-, sadonkorjuu-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä
 • huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita, laitteita ja työvälineitä
 • tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään
 • seurata alan kehitystä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Kukkasidontatöiden tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä sidontatöitä
 • valita materiaalin sidontatöihin
 • tunnistaa yleisimmät kukkasidonnassa käytettävät kasvit
 • hoitaa kukkasidonnassa käytettäviä kasveja
 • pakata sidontatöitä
 • seurata alansa kehitystä
 • ottaa huomioon työskentelyn turvallisuuden
 • tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa
 • edistää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.
Kukkasidontatyökokonaisuuksien tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä, myydä ja hinnoitella sidontatyökokonaisuuksia
 • tehdä erilaisia sidontatöitä
 • tunnistaa kukkakaupan kasvit
 • ostaa kukkia ja materiaaleja myymälän täydennykseksi
 • pakata sidontatöitä
 • osaa tekstata käsin sekä tietotekniikkaa apuna käyttäen sidontatöihin liittyvät kortit
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Puutarhakasvien tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa puutarhatuotannon kasveja
 • laatia kasvikohtaisia tuotantosuunnitelmia valitun tuotantotavan mukaisesti
 • viljellä yleisimpiä puutarhakasveja kasvihuoneessa ja avomaalla valitun tuotantotavan mukaisesti
 • valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät
 • ottaa työssään huomioon toiminnan laadulle asetetut vaatimukset ja vastuullisuuden
 • tehdä yleisimpien puutarhakasvien sadonkorjuu- ja jatkokäsittelytöitä
 • käyttää yleisimpiä puutarhatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita
 • seurata alan kehitystä
 • palvella asiakkaita
 • arvioida tuotannon kannattavuutta
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Puuvartisten kasvien hoitaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • määrittää puuvartisten kasvien kasvukunnon ja laatia niille hoito-ohjeita
 • leikata puita ja pensaita
 • istuttaa puuvartisia kasveja
 • kaataa puun ja raivata kasvillisuutta
 • käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita (mm. moottori- ja raivaussaha, henkilönostin, oksasaha)
 • lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Somistaminen, tekstaaminen ja piirtäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laittaa kukka- tai puutarhamyymälän tuotteita esille
 • somistaa myymälätilan tai näyteikkunan
 • toteuttaa työryhmän jäsenenä yrityksen liikeidean mukaisia teemasomistuksia
 • piirtää luonnospiirustuksia ja tulkita mittakaavapiirroksia
 • tekstata mainoksia ja kortteja
 • nähdä oman työnsä merkityksen yrityksen julkisuuskuvan luomisessa ja arvioida omaa työtään
 • noudattaa ympäristön ja työyhteisön kannalta eettisesti kestävän toiminnan periaatteita
 • ottaa huomioon työergonomian ja ylläpitää työkykyä.
Taimitarhakasvien tuottaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa taimitarhatuotannon kasveja
 • suunnitella taimitarhakasvien viljelyn lisäyksestä tuotteen myyntiin valittua tuotantotapaa noudattaen
 • suunnitella työnsä
 • tehdä taimitarhakasvien lisäys-, istutus- ja hoitotöitä valittua tuotantotapaa noudattaen
 • tehdä nosto-, varastointi- sekä kauppakunnostustöitä
 • käyttää taimitarhatuotannon työvälineitä, koneita ja laitteita
 • tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistä
 • seurata alan kehitystä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Tilojen tai tapahtumien koristelu ja näyttelytoiminta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä erilaisiin tilaisuuksiin ja tiloihin sopivia kukkasidontatöitä
 • suunnitella ja rakentaa näyttely- tai messuosastoja
 • asetella näyttelyn tai messujen tuotteet esille
 • käyttää luonnonmateriaalia koristelutöissä
 • hoitaa ja huoltaa koristelutöitä
 • hinnoitella koristelun
 • ottaa huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Työskentely puutarha-alalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa alan töissä puutarhakasveja (liite)
 • lisätä ja istuttaa puutarhakasveja
 • hoitaa tavanomaisia puutarhakasveja
 • toimia asiakaspalvelutilanteessa puutarha-alan eri tehtävissä
 • käyttää päivittäisissä ja kausittaisissa puutarhatöissä koneita, laitteita ja työkaluja kuten traktoria, jyrsintä, ruohon- ja siimaleikkuria sekä pientyövälineitä
 • huolehtia työtehtäviinsä kuuluvasta jätehuollosta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden sekä lainsäädännön
  • opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto
  • työturvallisuuskortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet
  • omaa tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • ylläpitää työkykyä
 • käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

Viheralan koneiden ja laitteiden käyttäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää ja huoltaa viherrakentamisen koneita ja laitteita (esim. traktori, kuormaaja, kaivukone, maantiivistäjä, tärymuokkain, kuormaajan ja traktorin lisälaitteet)
 • käyttää ja huoltaa viheralueiden ylläpidon koneita ja laitteita (esim. kiinteistötraktori lisälaitteineen, ruohonleikkuri, siimaleikkuri, lehtipuhallin, raivaussaha, moottorisaha, pensasleikkuri)
 • lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen mukaisia työtapoja.
Viheralueiden kivitöiden tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • rakentaa ulkoalueiden betoni- ja luonnonkivipäällysteitä
 • rakentaa kivimuureja kivi- tai betonimateriaaleista
 • rakentaa ulkoportaita kivi- tai betonimateriaaleista
 • asentaa vesikouruja sekä reunatukia ja -kiviä
 • työstää betoni- ja kivimateriaaleja
 • lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Viheralueiden puutöiden tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • rakentaa ja asentaa viheralueiden puurakenteita (esim. aidat, pergolat, portit, leikkivälineet)
 • käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita
 • tulkita työhön liittyviä suunnitelmia ja piirustuksia
 • lajitella jätteitä ja huolehtia kierrätyksestä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
Viheralueiden rakentaminen ja ylläpitotöiden tekeminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa viheralan kasveja ja niiden kasvupaikkavaatimuksia
 • suunnitella oman työnsä ohjeet, suunnitelmat ja sääolosuhteet huomioon ottaen
 • tehdä materiaali- ja työmenekkilaskelmia
 • tehdä viherrakentamiseen liittyviä mittauksia perusmittavälineillä
 • tehdä maanrakennustöitä ja toimia töiden ohjaajana sekä asentaa maanalaisia rakenteita
 • rakentaa erilaisia päällysteitä
 • rakentaa kasvillisuusalueita ja antaa kasvien tarvitseman alkuhoidon
 • laatia rakennettujen viheralueiden ylläpitosuunnitelmia
 • ylläpitää rakennettuja viheralueita
 • käyttää ja huoltaa yleisimpiä viheralan koneita ja laitteita
 • toimia muuttuvissa olosuhteissa
 • seurata alan kehitystä
 • palvella asiakkaita
 • verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • tulityökortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
Viherrakentamisen kasvien käyttäminen pihasuunnittelussa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja nimetä viheralueilla käytettäviä kasveja
 • etsiä tietoa kasveista ja niiden ominaisuuksista ja lajikohtaisesta hoidosta
 • suunnitella pienpihan tilanjaon, maastonmuotoilun, rakenteet, kasvillisuuden ja pintamateriaalit
 • valita pihan kasvit niiden ominaisuuksien ja kasvupaikkavaatimusten mukaan
 • laatia yleis- ja istutussuunnitelman sekä työselityksen
 • laatia suunnitelman kustannusarvion
 • neuvoa asiakasta kasvivalinnoissa ja kasvien hoidossa
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita.
Vihersisustuskasvien istutus- ja huoltotyöt

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa keskeisimmät vihersisustuskasvit ja niiden kasvupaikkavaatimukset
 • suunnitella viherkasvi-istutuksia
 • istuttaa ja huoltaa vihersisustuksessa käytettäviä kasveja
 • tunnistaa viherkasvien tuholaiset ja osaa torjua niitä
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
 • ottaa huomioon työskentelyn turvallisuuden ja vastuullisuuden.
Viljelyteknologian hyödyntäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella käyttö-, huolto- ja korjaustehtäviä
 • käyttää koneita ja laitteita puutarhatuotannon viljelytöissä tuotannon aloittain (esim. traktori, viljely- ja sadonkorjuukoneet, kauppakunnostuskoneet ja -laitteet, varasto- ja kasvunsäätöautomatiikka)
 • tehdä huolto- ja pienimuotoisia korjaustöitä koneille ja laitteille
 • seurata alansa kehitystä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.
6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yrittäminen puutarha-alalla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvostaa ammattiaan ja ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan tuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan puutarha-alan palveluja
 • hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä
 • kehittää itsensä työllistämiseen tähtääviä asiakaslähtöisiä yritysideoita
 • kilpailuttaa ja laatia tarjouksia
 • perustaa yrityksen
 • suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta
 • laatia yrityksen veroilmoituksen asiantuntijan avulla
 • laatia yritykselleen ympäristöä säästävän toimintasuunnitelman
 • markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja
 • ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä
 • toimia työntekijänä tai työnantajana
 • käyttää työterveyshuollon palveluja
 • seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.
Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.