Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Musiikkialan perustutkinto

321204

Esiintymistilanteen tekniikan käyttö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • sopii esiintyjien kanssa harjoitus- ja tekniikanrakentamisaikatauluista
 • valitsee tuotantoon sopivat työmenetelmät ja -välineet
 • toteuttaa muutoksia tekniikan valinnassa tai tilankäytössä
 • toteuttaa tuotantoa tekniikkaryhmän jäsenenä
 • jakaa tehtäviä ja valvoa turvallisuutta.
Flyygelin koneiston säätö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää flyygelin huolto- ja korjaustöissä tarvittavia työvälineitä
 • käyttää flyygelin koneiston säätämisessä tarvittavia työkaluja
 • perustelee tarvittaessa huoltotoimenpiteitä sanallisesti nimeämällä flyygelin koneiston eri osia ja niiden rakennetta, selittämällä koneiston säätöjärjestystä sekä osien vaikutuksia toisiinsa.
Huippuosaajana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.
Laulaminen tai soittaminen yhtyeessä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • harjoittelee uutta yhtye- tai orkesteriohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vastaanottaen palautetta
  • toteuttaa musiikin tyylikausien tai -lajien ominaispiirteitä
  • soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
  • tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
  • esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti
 • tarvittaessa markkinoi osaamistaan ja suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti.
Musiikkiohjelmiston valmistaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa
  • toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä
  • tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
  • analysoi ja hahmottaa musiikin rakenteita
  • harjoittelee sivuinstrumentin helppoa ohjelmistoa
 • muokkaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi
  • valmistaa nuotti- ja muuta esiintymismateriaalia
  • käyttää hyväkseen tietotekniikkaa, esim. notaatio-ohjelmaa
  • käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa
  • käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston valmistamisessa.
Musiikkiohjelmiston valmistaminen ja toimiminen muusikkona

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • harjoittelee uutta ohjelmistoa ja ylläpitää valmistamaansa ohjelmistoa
 • muokkaa tai sovittaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi
 • soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
 • toimii ohjeiden ja sopimusten mukaisesti
 • hoitaa instrumenttiaan ja arvioi sen huollon tarpeen.
Musiikkiteknologian käyttö musiikkituotannossa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää musiikkiteknologian laitteistoa musiikkituotannon työtilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi musiikin esittäminen tai äänittäminen sekä säveltäminen, sovittaminen ja nuotintaminen
 • valitsee tuotantoon sopivat työmenetelmät ja -välineet ottaen huomioon tuotannon taiteelliset tavoitteet
 • osallistuu musiikillisten ratkaisujen tekemiseen.
 • suunnittelee ja toteuttaa projektin omalla erikoistumisalueellaan studiotyöskentelyssä.
Muusikkona toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • soittaa tai laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
 • esiintyy pääinstrumentillaan työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti
 • toimii vuorovaikutuksessa yleisön ja muiden esittäjien kanssa
 • hoitaa instrumenttiaan ja arvioi huollon tarvetta
 • työskentelee työergonomisesti oikein ja huolehtii työturvallisuudesta ja kuulonsuojelusta.
Pianon huolto

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • määrittelee pianon koneistossa ja rungossa esiintyvät viat
 • valitsee soveltuvan korjaustekniikan vikojen korjaamiseen
 • määrittelee pianon koneiston kunnon sekä huollon tai korjaustarpeen
 • tekee huolto- ja peruskorjausarvion sekä kustannusarvion
 • arvioi pianon rungon kunnon sekä huollon tai korjaustarpeen
 • käyttää pianon huolto- ja korjaustöissä tarvittavia työvälineitä
 • tekee pianon koneiston ja runkorakenteen huoltotyöt ja pienet korjaukset
 • vaihtaa pianoon uuden kielilangan
 • kerää tiedot uuden punotun kielen valmistusta varten
 • huoltaa ja korjaa pedaalikoneiston
 • ottaa huomioon koneisto-osien vaikutukset toisiinsa ja äänenmuodostukseen
 • säätää pianon koneiston
 • ottaa huomioon rakenneosien valmistusmateriaalit
 • ottaa huomioon pianon rakenneosien vaikutukset soittimen viritettävyyteen.
Pianon peruskorjaus

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää pianon peruskorjauksessa tarvittavia työvälineitä
 • suunnittelee työympäristöään
 • kehittää ammattitaitoaan
 • peruskorjaa pianoa
 • sovittaa runkoraudan pianoon
 • kielittää pianon
 • punoo bassokieliä
 • asentaa koneisto-osia pianoon.
Pianon viritys

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää pianon viritystyön työvälineitä
 • korjaa pianon viritystason
 • virittää tasavireisen temperoinnin ottaen huomioon pianon inharmoniteetin
 • virittää oktaavin ottaen huomioon pianon inharmoniteetin
 • virittää kielikuoron
 • huomioi työssään virityksen tasaisuuden terssilinjoja kontrolloimalla
 • analysoi omaa työtään ja ratkaisee sen perusteella ilmeneviä ongelmakohtia
 • käyttää viritystason korjauksen työtekniikkaa
 • arvioi ulkoisten olosuhteiden vaikutukset viritykseen
 • ottaa työssään huomioon pianon akustiikan perusteet
 • käyttää intonoinnin työtekniikoita pianon äänenrakennuksessa
 • käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä
 • ottaa huomioon hyvän asiakaspalvelun periaatteet ja alan arvoperustan
 • kehittää ammattitaitoaan.
Produktiotyö

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • osallistuu produktion suunnitteluun
 • osallistuu produktion valmistamiseen
 • toimii produktion esitystilanteessa tai muussa produktiotilanteessa ammattialansa mukaisessa työtehtävässä
 • hoitaa produktioon liittyviä tuotantotehtäviä.
Säveltäminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • säveltää ohjelmistoa esitettäväksi itselleen ja/tai muille vastaanottaen palautetta
  • hyödyntää musiikin luku- ja kirjoitustaitoa
  • käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta säveltämisessä
  • käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston säveltämisessä
  • käyttää hyväkseen musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa, esim. notaatio-ohjelmaa
 • työskentelee suunnitelmallisesti ja tarvittaessa markkinoi osaamistaan.
Solistina toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • harjoittelee uutta solistista ohjelmistoa sekä ylläpitää ja esittää ohjelmistoa vastaanottaen palautetta
  • toteuttaa musiikin tyylikausien ja/tai -lajien ominaispiirteitä
  • soittaa/laulaa nuottien tai muun esitysmateriaalin pohjalta
  • tulkitsee musiikillisen ilmaisun yleisimpiä merkitsemistapoja
  • esiintyy työtehtävien ja kokoonpanojen vaatimusten mukaisesti
 • markkinoi osaamistaan ja suunnittelee työtehtävän toteutuksen tilaajan toiveiden mukaisesti.
Sovittaminen ja soitintaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • sovittaa tai soitintaa ohjelmistoa esiintymistilanteisiin sopivaksi vastaanottaen palautetta
  • lukee ja kirjoittaa musiikkia
  • käyttää musiikin tyylien ja tyylilajien tuntemusta ohjelmiston sovittamisessa ja/tai soitintamisessa
  • käyttää soitinten ja soitinryhmien tuntemusta ohjelmiston sovittamisessa ja/tai soitintamisessa
  • käyttää musiikin tietotekniikkaa ja musiikkiohjelmistoa, esim. notaatio-ohjelmaa
 • työskentelee suunnitelmallisesti ja markkinoi osaamistaan.
Studiotyöskentely ja äänentoisto

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • käyttää musiikin tietotekniikan ja studiotekniikan sovelluksia sekä studiotyöhön ja äänentoistoon liittyviä laitekokonaisuuksia
 • valitsee työmenetelmät ja -välineet
 • tekee tuotannon jälkityöt
 • lukee musiikillista tekstuuria
 • suunnittelee ja toteuttaa projektin omalla erikoistumisalueellaan studiotyöskentelyssä tai äänentoistossa.
Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.
Työtehtävän suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • kartoittaa työtehtävän vaatimukset
 • tekee tarjouksen
 • suunnittelee työtehtävän sisällön ja toteutuksen
 • hoitaa työtehtävän käytännön järjestelyt
 • noudattaa ammattialan yleisiä sopimuksia, verotuskäytäntöä ja tekijänoikeuslakia
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa työtehtävän ja saamansa palautteen mukaisesti
 • markkinoi osaamistaan.
17 avointa opintoa
Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Blogikirjoittaminen 1-3 osp
Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Työelämän kirjallista viestintää
Työnhaun vaiheet
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä
Vuorovaikutus työpaikoilla
Äidinkieli: Tiedonhankinta

6 avointa opintoa
Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Kestävän kehityksen edistäminen
Terveenä töissä
Työnhaun vaiheet
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2

Yhtyeen ja kuoron johtaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • lukee ja analysoi partituuria ja tekstejä
 • soittaa partituuria tarvittaessa
 • soveltaa musiikin tyylien, tyylilajien ja kokoonpanojen tuntemusta harjoittamisessa ja johtamisessa
 • soveltaa soitinten, soitinryhmien tai äänenmuodostuksen tuntemusta harjoittamisessa ja johtamisessa
 • johtaa yhtyettä tai kuoroa harjoituksissa ja esiintymisissä
 • toimii vuorovaikutuksessa yhtyeen tai kuoron kanssa
 • soittaa tai laulaa itse yhtyeessä tai kuorossa
 • työskentelee suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.
Yrityksessä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.
Yritystoiminnan suunnittelu

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.