Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Metsäalan perustutkinto

361301

TUTKINNON KUVAUS

Metsäalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet metsäalan eri tehtäviin sekä jatko-opintoihin. Lisäksi hänellä on erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito yhdellä tutkinnon osa-alueella.

Metsätalouden osaamisalan suorittanut metsuri-metsäpalvelujen tuottaja osaa tehdä metsänhoidon ja puunkorjuun manuaalisia töitä tai metsäluontoon, esimerkiksi metsien monikäyttöön liittyviä töitä.

Metsäenergian tuotannon osaamisalan suorittanut osaa suunnitella, korjata ja varastoida suuntautumisensa mukaisesti energiapuuta tai turve-energiaa.

Metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan suorittanut voi erikoistua koneelliseen puutavaran valmistamiseen, puutavaran lähikuljetukseen, koneellisiin maanmuokkaus- ja metsänhoitotöihin tai puutavaran autokuljetukseen.

Metsäkoneasennuksen osaamisalan suorittanut osaa metsäkoneiden toimintakaavioiden sekä mittaus- ja vianhakuohjelmien avulla määrittää viat sekä tehdä moottorin, voimansiirron, hydrauliikan sekä sähköjärjestelmän huolto- ja korjaustyöt.

Metsäalan tyypillisiä ammatteja ovat metsäkoneenkuljettajat, metsurit, metsäkoneasentajat, puutavara-autonkuljettajat, metsäpalveluyrittäjät, metsänparannuskoneenkuljettajat, bioenergia-alan työntekijät (ml. turvekoneiden kuljettajat) ja taimitarhatyöntekijät.

Metsäalan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä haketus-, murskaus- tai muuta jalostustyötä
 • tehdä käyttämiensä koneiden päivittäiset huoltotoimet, täytöt ja tarkastukset
 • huomioida työturvallisuuden, terveyden, ergonomian ja ympäristönhoidon suositukset

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä korjuusuunnitelman työmaalle metsänhoitosuositusten, säädösten ja sertifiointiohjeiden mukaisesti
 • korjata, mitata, lähikuljettaa ja varastoida energia- ja ainespuuta yleisimmillä koneilla ja laitteilla
 • huolehtia koneiden ja laitteiden toimintakunnosta ja tehdä tavanomaiset määräaikaishuollot
 • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella koneellisen puutavaran valmistuksen korjuukohteella
 • toteuttaa koneellisen puutavaran valmistuksen korjuukohteella
 • pitää hakkuukoneen toimintakuntoisena ja tehdä tavanomaiset määräaikaishuollot
 • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden sekä yrittäjä- ja asiakaslähtöisyyden
  • tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto)
  • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä työsuunnitelman metsänparannus- tai metsänhoitokohteelle
 • työskennellä vähintään kolmella maanmuokkaustyölajilla
 • ylläpitää koneen ja laitteiden kuntoa ja tehdä keskeisemmät huollot
 • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden
  • tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto).

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (L 320/2017 ja A 434/2018) . Laki 320/2017 ja Asetus 434/2018 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta.

Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta.

Perustason ammattipätevyyden nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta.

Linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyden suorittamisen yhteydessä toteutetaan myös matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/2011, EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva asetus, 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävä koulutus.

Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa.

Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perusteet lämpölaitoksen käyttöön ja huoltoon
 • tuottaa lämpöä lämpölaitoksella
 • tehdä laitoksen tavallisimmat huoltotyöt
 • työskennellä huomioiden työturvallisuuden, terveyden, ergonomian ja ympäristönäkökohdat.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä energiapuun manuaalista ja koneellista hakkuuta, lähikuljetusta ja varastointia
  • tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto
 • tehdä vähintään yhden turvetuotannon työvaiheen työt yhdellä tuotantomenetelmällä
 • tehdä pienen bioenergian tuotantolaitoksen käyttöön ja huoltoon sekä jakeluverkon ylläpitoon liittyviä avustavia töitä
 • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • metsäkoneen eri järjestelmien toiminnan perusteet ja paikantaa järjestelmien komponentit
 • tehdä metsäkoneen määräaikaishuolto-ohjelman laajimman huollon sekä siihen liittyvät tehtävät ja asiakkaan määrittelemät lisätyöt
 • tehdä metsäkoneen korjaushitsauksia puikko- ja Mag-menetelmällä
 • tulkita huoltotiedotteiden ja teknisten piirustusten mukaisia muutostöitä
 • toimia työssään kestävän kehityksen periaatteella, työturvallisesti, vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • metsäkoneen rakenteen sekä toiminnan ja tekniikan (eri järjestelmät) toiminnan aikana
 • määritellä metsäkoneen eri järjestelmien toimintahäiriöt käyttäen apuna koneen omaa vianetsintäjärjestelmää sekä erilaisia testaus- ja mittauslaitteita
 • hyödyntää konevalmistajan tukimateriaalia ja teknistä kirjallisuutta
 • kehittää omaa osaamistaan
 • tehdä metsäkoneen mittaus- ja ohjausjärjestelmän säädöt ja kalibroinnit
 • testata koneen toimivuuden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä usein toistuvat huoltotyöt ja koneen kunnon ylläpitoon liittyvät toimenpiteet
 • metsäkoneiden tekniikan ja rakenteiden perusteet
 • työskennellä huoltotehtävissä työturvallisuuden ja ympäristön huomioiden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää työssään perustietoja metsäluonnosta ja sen ekologiasta sekä metsien eri käyttömuodoista
 • peruskäsitteet talousmetsästä, talousmetsän luonnonhoidosta ja metsänkäsittelystä
 • noudattaa työssään voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • määrittää kasvupaikkatyypit ja kehitysluokat sekä mitata keskeiset puustotunnukset
 • viljellä uudistamiskohteen
 • tehdä taimikonhoitotyötä
 • valmistaa manuaalisesti puutavaraa
 • työskennellä työturvallisesti, ergonomisesti ja vastuullisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä maanmuokkausta tai koneellista istutus- tai raivaustyötä
 • tehdä käyttämiensä koneiden päivittäiset huoltotoimet, täytöt ja tarkastukset
 • huolehtia työturvallisuudesta, terveydestä, ergonomiasta ja ympäristönhoidosta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä hyvän metsänhoidon ja luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänuudistus- ja metsänhoitotöitä
  • noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä
 • arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset
 • hyödyntää työssään metsäsuunnitelmaa sekä paikkatiedon, digitalisaation ja mobiilitekniikan mahdollisuuksia
 • suunnitella, toteuttaa ja hinnoitella työnsä sekä työntekijänä että yrittäjänä
 • noudattaa työssään metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita
  • tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto).

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hallita kuormaimen käytön
 • lähikuljettaa puutavaraa metsätraktorilla
 • metsätraktorin perusrakenteen ja tehdä päivittäiset huollot ja tarkastukset metsätraktorille.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia alansa työtehtävissä huomioiden monikäytön eri muodot ja monimuotoisuuden
 • suunnitella ja toteuttaa valitsemansa monikäytön työkokonaisuuden
  • työkokonaisuus voi liittyä maisemanhoitoon, luontomatkailuun, erikoispuiden kasvatukseen, piha- tai taajamametsien käsittelyyn, retkeily- tai vaellusreitteihin tai niiden rakenteisiin, hirsitöihin, kenttäsahaukseen, metsästykseen tai riistaan, kalastukseen tai keräilytuotteisiin.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella leimikoita ja arvioida sekä mitata tarvittavat puustotunnukset ja puutavaralajikertymät
 • suunnitella, toteuttaa, raportoida ja hinnoitella puunkorjuun työprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä
 • hyödyntää puunkorjuussa metsäsuunnitelmaa ja noudattaa metsänhoitosuosituksia ja metsälain säädöksiä
 • toteuttaa puunkorjuun erityiskohteissa
 • toimia puunkorjuutöissä itsenäisesti, yrittäjämäisesti ja vastuullisesti sekä noudattaa töissään puunkorjuun työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

· kuormata, kuljettaa ja varastoida puutavaraa puutavara-autoyhdistelmällä

· tehdä puutavara-auton ja sen varusteiden toimintakunnon ylläpitoon liittyvät työt

· käyttää puutavara-auton sähköisiä tietojärjestelmiä

· huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella puutavaran lähikuljetuksen korjuukohteella
 • toteuttaa puutavaran lähikuljetuksen korjuukohteella
 • pitää kuormatraktorin toimintakuntoisena ja tehdä tavanomaiset määräaikaishuollot
 • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden sekä yrittäjä- ja asiakaslähtöisyyden
  • tehdä metsänhoitoon liittyvät kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä (opiskelijalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto).


Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

· suunnitella satokerran työt tuotantolohkolla

· tehdä koneellisia turvetuotantotöitä

· huomioida ympäristönäkökohdat ja työturvallisuuden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella turvetuotannon ja varastoinnin työt
 • tehdä turvetuotannon ja varastoinnin työt
 • huolehtia koneiden ja laitteiden toimintakunnosta ja tehdä tavanomaiset määräaikaishuollot
 • huomioida työssään ja toiminnassaan työturvallisuuden, ympäristönäkökohdat, vastuullisuuden ja asiakaslähtöisyyden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.