Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Merenkulkualan perustutkinto

381402

TUTKINNON KUVAUS

Tutkinnon suorittanut osaa ja voi toimia kansi- tai koneosaston vahtimiehenä. Osaamisaloittain hän osaa tehdä myös seuraavat työt ja toimia eri tehtävissä:

Kansi- ja konekorjauksen osaamisala: huoltaa ja korjata laivan koneita ja laitteita. Matruusi tai konemies.

Sähkökäytön osaamisala: tehdä laivojen sähkölaitteiden ja -järjestelmien huolto-, vianetsintä- ja viankorjaus-, tarkastus-, säätö- sekä testaustyöt. Laivasähkömies.

Kansipäällystön osaamisala: toimia vahtipäällikkönä komentosillalla, ohjata laivaa, toimia hätätilanteissa, antaa ensiapua ja hoitaa laivan radioasemaa. Vahtiperämies.

Konepäällystön osaamisala: toimia vahtipäällikkönä konevahdissa, käyttää ja huoltaa laivan pää- ja apukoneita sekä muita laivan koneita, toimia hätätilanteissa ja antaa ensiapua. Vahtikonemestari.

Merenkulkualan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa."

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Kansityöt A-II/5 ja B-II/5

Opiskelija osaa

 • huoltaa ja kunnossapitää kansikoneita ja -laitteita

 • korroosioneston perustyöt

 • huoltaa ja kunnossapitää aluksen köysistöjä, ketjuja, kiinnitysvälineitä ja suojapeitteitä

 • työskennellä turvallisesti korkealla, ulkosivulla ja suljettuna olleessa tilassa

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsäjärjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Konetyöt A-III/5 ja B-III/5

Opiskelija osaa

 • huoltaa pää- ja apukoneita sekä höyrykattiloita

 • käyttää aluksella tavallisimpia asennustyökaluja

 • lastuavan työstötekniikan sekä leikkaus- ja liitostekniset perusteet

 • käyttää kemikaaleja sekä maalaus- ja puhdistusaineita
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsäjärjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä aluksen kansiosastossa navigaatioon, laivakonetekniikkaan ja hätätilanteisiin liittyvät vahtimiehen työt.

Ammattitaitovaatimukset

Laivakonetekniikka

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon pienaluksen koneiden ja niiden apulaitteiden toimintajärjestelmät

 • ottaa työssään huomioon poltto-, voiteluaine-, makeavesi- ja merivesilaitteistot, palonsammutus- ja veden tyhjennysjärjestelmät sekä muun lvi:n

 • ottaa työssään huomioon kattilan käytön ja hoidon

 • ottaa työssään huomioon pienaluksen hälytteet, propulsio-, ohjaus-, käynnistys- ja sähköntuottojärjestelmät

 • ottaa työssään huomioon Liikenteen turvallisuusviraston vahdinpitomääräyksen konevahdinpitoa koskevat määräykset

 • ottaa työssään huomioon pienen aluksen konekäyttöön liittyvät meriympäristön suojelutoimet ja jätehuoltomääräykset

 • käyttää pienaluksen koneita ja tehdä pienaluksen koneiden ja laitteiden ylläpitohuollon ja kulunaikaiset huolto- ja korjaustoimet

 • varautua matkan aikaisiin polttoaine-, voiteluaine-, vesi- ja varaosatarpeisiin.

Sähkö- ja automaatiotekniikka

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon sähkötekniikan ja elektroniikan perusteet ja niiden käyttöalueen pienaluksen koneistossa ja sen apulaitteissa

 • ottaa työssään huomioon pienaluksen pyörivien sähkökoneiden ja kemiallisten virtalähteiden toimintaperiaatteetsekä niiden huoltovaatimukset

 • ottaa työssään huomioon sähkönjakelussa ja sähkölaitteissa käytettävät merkinnät ja suojausmenettelyt

 • ottaa työssään huomioon aluksen koneistonkäytön kannalta keskeiset sähköturvallisuusmääräykset

 • ottaa työssään huomioon sähköisen, hydraulisen ja pneumaattisen kauko-ohjauksen kuvaamisen ja piirustusmerkinnät

 • käyttää ja huoltaa pienaluksen sähköntuotantojärjestelmää ottaen huomioon sähköturvallisuuden

 • tulkita ja käyttää pienaluksen järjestelmiä ohjaavia kaavioita

 • huoltaa ja käyttää pienaluksen hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteita.

Huolto ja kunnossapito

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon konepiirustuksen periaatteet

 • ottaa työssään huomioon huoltoon ja kunnossapitoon liittyvät työturvallisuusvaatimukset ja turvallisen työtavan ja noudattaa niitä

 • lukea konepiirustuksia

 • käyttää metallialan mittaus- ja asennustyökaluja pienaluksessa tarvittavassa laajuudessa

 • poltto- ja liitostekniikan perustyöt, polttoleikkauksen, hitsauksen ja juottamisen pienaluksella tarvittavassa laajuudessa.

Merimiestaito ja johtaminen

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon pienaluksen rakenteen, osastoinnin, vakavuuden ja kelluvuuden perusteet

 • ottaa työssään huomioon alusta ja koneiston hoitoa sekä valvontaa koskevat tärkeimmät viranomaismääräykset

 • ottaa työssään huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset aluksen ja sen koneiston käytössä

 • ottaa työssään huomioon aluksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän

 • toimenpiteet aluksen, matkustajien ja henkilökunnan suojelemiseksi hätätilanteessa

 • organisoida palo- ja pelastusharjoitukset

 • toimenpiteet vaurioiden minimoimiseksi tai aluksen pelastamiseksi tulipalossa, yhteentörmäyksessä tai karilleajossa.

Hätätilannetoiminta

Ammattitaitovaatimukset, pelastautuminen

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon toimenpiteet alusta, matkustajia ja henkilökuntaa mahdollisesti uhkaavissa hätätilanteissa

 • ottaa työssään huomioon pienaluksella käytettävän tavanomaisen pelastusvälineistön ja sen käytön

 • ottaa työssään huomioon pelastuslauttojen ja -veneiden varusteet ja pelastautumisvälineistön käytön

 • ottaa työssään huomioon hälytyskaavion merkit ja pelastautumisvälineiden sijoittelun aluksella

 • toimia turvallisuusmyönteisesti

 • toimia oikein harjoituksissa ja todellisessa hätätilanteessa alusta jätettäessä, oltaessa veden varassa tai pelastuslautoilla ja -veneissä.

Ammattitaitovaatimukset, palonsammutus

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon aluksen palonsammutusorganisaation

 • ottaa työssään huomioon hälytyskaavion palonsammutuslaitteiston merkit

 • ottaa työssään huomioon laitteiston sijoittelun ja hätäpoistumistiet

 • ottaa työssään huomioon palon ja sen sammuttamisen fysikaaliset ja kemialliset perusteet

 • ottaa työssään huomioon palon syttymisen syyt ja palojen luokittelun

 • ottaa työssään huomioon palavat materiaalit, palon aiheuttamat vaarat ja palon leviämistavat

 • ottaa työssään huomioon palon syttymisen ja leviämisen estämisperiaatteet

 • ottaa työssään huomioon palon- ja savunilmaisimet

 • toimenpiteet aluksella palon syttyessä

 • sammutusaineiden käytön ja harjaantuu käyttämään aluspalojen sammutuksessa käytettävää välineistöä.

Ammattitaitovaatimukset, ensiapu

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon kehon ja elimistön toiminnan perusteet ja osaa toiminnan onnettomuustilanteissa

 • onnettomuustilanteissa arvioida annettavan ensiavun tarpeen ja avun antamisesta omalle turvallisuudelle aiheutuvan vaaran.

Suomen Punaisen Ristin EA-I vastaa sisällöltään koneenhoitajan osakokonaisuuden edellyttämää ensiapukoulutusta.

Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon aluksen henkilöstörakenteen

 • ottaa työssään huomioon aluksen turvallisuusorganisaation ja sen toiminnan harjoituksissa ja hätätilanteissa

 • ottaa työssään huomioon hälytysluettelotehtävät, pelastusasemat, hätäpoistumistiet, henkilökohtaisen suojavaatetuksen ja suoja- että turvallisuusvälineiden käytön

 • ottaa työssään huomioon turvallisuuskoulutuksen ja –harjoitusten tärkeän arvon

 • ottaa työssään huomioon meriympäristön suojelun perusteet ja suojelun laiminlyönnin vaikutukset

 • ottaa työssään huomioon hyvien ihmis- ja työsuhteiden ylläpitämisen merkityksen aluksella

 • ottaa työssään huomioon oman sosiaalisen vastuunsa, asianmukaiset työolosuhteet sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet

 • ottaa työssään huomioon alkoholin ja huumeiden väärinkäytön aiheuttamat vaaratekijät

 • reagoida, jos havaitaan yhteentörmäysuhka, palon alku, karilleajo, aluksen uppoamisvaara tai jokin muu vaaratilanne

 • toimia kuultuaan hälytysmerkin

 • käyttää sisäisiä yhteydenpito-ja hälytysjärjestelmiä

 • noudattaa turvallisia työtapoja, käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja tehdä varotoimenpiteet ennen suljettuihin tiloihin menoa

 • kommunikoida ymmärrettävästi työyhteisönsä jäsenten kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä aluksen koneosastossa navigaatioon, laivakonetekniikkaan ja hätätilanteisiin liittyvät vahtimiehen työt.

Ammattitaitovaatimukset

Navigaatio

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon hyrrä- ja magneettikompassin toiminnan periaatteen

 • ottaa työssään huomioon aluksen ohjailun perusteet

 • suunnitella matkan ottaen huomioon vallitsevat navigointi- ja sääolosuhteet sekä käytettävissä olevat navigoinnin apuvälineet

 • määrittää aluksen paikan terrestisillä havainnoilla, tutkalla sekä aluksella ja liikennealueella käytössä olevilla elektronisilla paikanmääritysmenetelmillä

 • käyttää merikarttoja mukaan lukien ECS, purjehdusoppaita, loistoluetteloita ja muita merenkulkujulkaisuja matkansuunnittelussa ja sen toteuttamisessa

 • määrittää virran ja tuulen vaikutukset aluksen navigointiin ja korjata niiden vaikutukset navigoinnissa

 • määrittää maamerkkien avulla, GPS:llä tai muilla vastaavilla keinoilla näytön virheet suunnissa ja suuntimissa ja korjata ne

 • tulkita merisääraportteja ja ottaa ne huomioon matkan suunnittelussa ja matkan kuluessa

 • käyttää pienaluksen automaattiohjausta

 • käyttää pienaluksen tutkaa

 • noudattaa ohjaus- ja kulkusääntöjä

 • noudattaa Liikenteen turvallisuusviraston vahdinpitomääräyksen vahdinpitoa koskevia määräyksiä

 • ohjailla pienalusta satamissa ja ahtailla kulkuväylillä

 • hinausvalmistelut, hinauksen, toimenpiteet veden varassa olijoiden pelastamiseksi ja hädänalaisen aluksen avustamisen

 • kiinnittää, irrottaa ja ankkuroida pienaluksen.

Merikuljetustekniikka

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon lastin sijoittamisen, kiinnittämisen ja turvallisen käsittelyn periaatteet

 • ottaa työssään huomioon vaarallisten tai ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyn ja vesitiekuljetuksen periaatteet

 • ottaa työssään huomioon varotoimet meri- tai järviympäristön suojelemiseksi sekä päästöjen estämiseksi

 • ottaa työssään huomioon toimintatavat vahingossa tapahtuneen päästön sattuessa.

Merimiestaito ja johtaminen

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon pienaluksen rakenteen, osastoinnin, vakavuuden ja kelluvuuden perusteet
 • ottaa työssään huomioon alusta ja koneiston hoitoa sekä niiden valvontaa koskevat tärkeimmät viranomaismääräykset

 • ottaa työssään huomioon ympäristönsuojelun vaatimukset aluksen ja sen koneiston käytössä

 • ottaa työssään huomioon aluksen turvallisuusjohtamisjärjestelmän

 • toimenpiteet aluksen, matkustajien ja henkilökunnan suojelemiseksi hätätilanteessa

 • organisoida palo- ja pelastusharjoitukset

 • toimenpiteet vaurioiden minimoimiseksi tai aluksen pelastamiseksi tulipalossa, yhteentörmäyksessä tai karilleajossa.

Hätätilannetoiminta

Ammattitaitovaatimukset, pelastautuminen

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon toimenpiteet alusta, matkustajia ja henkilökuntaa mahdollisesti uhkaavissa hätätilanteissa

 • ottaa työssään huomioon pienaluksella käytettävän tavanomaisen pelastusvälineistön ja sen käytön

 • ottaa työssään huomioon pelastuslauttojen ja -veneiden varusteet ja pelastautumisvälineistön käytön

 • ottaa työssään huomioon hälytyskaavion merkit ja pelastautumisvälineiden sijoittelun aluksella

 • toimia turvallisuusmyönteisesti

 • toimia oikein harjoituksissa ja todellisessa hätätilanteessa alusta jätettäessä, oltaessa veden varassa tai pelastuslautoilla ja -veneissä.

Ammattitaitovaatimukset, palonsammutus

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon hälytyskaavion palonsammutuslaitteiston merkit

 • ottaa työssään huomioon laitteiston sijoittelun ja hätäpoistumistiet

 • ottaa työssään huomioon palavat materiaalit, palon aiheuttamat vaarat ja palon leviämistavat

 • ottaa työssään huomioon palon syttymisen ja leviämisen estämisperiaatteet

 • ottaa työssään huomioon palon- ja savunilmaisimet

 • suunnitella alukselle palonsammutusorganisaation

 • toimenpiteet aluksella palon syttyessä

 • sammutusaineiden ja välineistön käytön

Ammattitaitovaatimukset, ensiapu

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon toiminnan onnettomuustilanteissa

 • ottaa työssään huomioon kehon ja elimistön toiminnan perusteet

 • arvioida onnettomuustilanteissa annettavan ensiavun tarpeen ja avun antamisesta omalle turvallisuudelle aiheutuvan vaaran

 • antaa välittömän ensiavun.

Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon aluksen henkilöstörakenteen

 • ottaa työssään huomioon aluksen turvallisuusorganisaation ja sen toiminnan harjoituksissa ja hätätilanteissa

 • ottaa työssään huomioon hälytysluettelotehtävät, pelastusasemat, hätäpoistumistiet sekä henkilökohtaisen suojavaatetuksen ja suoja- ja turvallisuusvälineiden käytön

 • ottaa työssään huomioon turvallisuuskoulutuksen ja –harjoitusten arvon
 • ottaa työssään huomioon meriympäristön suojelun perusteet sekä suojelun laiminlyönnin vaikutukset

 • ottaa työssään huomioon hyvien ihmis- ja työsuhteiden ylläpitämisen merkityksen aluksella

 • ottaa työssään huomioon oman sosiaalisen vastuunsa, asianmukaiset työolosuhteet sekä yksilön oikeudet ja velvollisuudet

 • ottaa työssään huomioon alkoholin ja huumeiden väärinkäytön aiheuttamat vaaratekijät
 • reagoida, jos havaitaan yhteentörmäysuhka, palon alku, karilleajo, aluksen uppoamisvaara tai jokin muu vaaratilanne

 • toimia kuultuaan hälytysmerkin

 • käyttää sisäisiä yhteydenpito- ja hälytysjärjestelmiä

 • noudattaa turvallisia työtapoja, käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja tehdä varotoimenpiteet ennen suljettuihin tiloihin menoa

 • kommunikoida ymmärrettävästi työyhteisönsä jäsenten kanssa.

Radioviestintä

Radioaseman hoitajan rajoitetun (ROC)-pätevyystodistuksen suorittaminen kelpuuttaa opiskelijan hoitamaan aluksen GMDSS-radioasemaa liikennealueella A1. Kotimaanliikenteessä II ja III -liikennealueilla vaaditaan aluksen radioasemanhoitajalta joko ROC- tai SRC-pätevyys. Yksityiskohtainen tavoitekuvaus (ROC) on kohdassa radioviestintä. Kotimaanliikenteen pätevyyskirjojen edellyttämässä koulutuksessa noudatetaan soveltuvin osin mitä EY:n neuvoston direktiivissä 96/50EY liitteineen on määrätty. Direktiivi on Suomessa annettu asetuksella Euroopan unionin sisävesilainsäädännön toimeenpanosta.

Ammattitaitovaatimukset

Navigaatio ja tutkankäyttö

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon tutkankäytön perusteet

 • suunnitella matkan

 • määrittää aluksen suunnan ja paikan pienaluksella tavanomaisesti käytössä olevilla menetelmillä

 • käyttää merikarttaa

 • määrittää ja korjata kompassisuunnan ja -suuntimien virheet

 • ohjaus- ja kulkusäännöt sekä liikennealueen (I) navigointia koskevat erikoismääräykset

 • toiminnan hätätilanteissa (karilleajo, yhteentörmäys tai tulipalo) matkustajien ja aluksen turvaamiseksi

 • avustaa pelastettaessa ihmisiä merestä tai toisesta aluksesta

 • ohjailla alusta koneiden ja peräsimen avulla

 • kiinnittää ja irrottaa sekä ankkuroida aluksen

 • käyttää tutkaa aluksen ohjauksessa ja paikanmäärityksessä sekä yhteentörmäyksen estämiseksi.

Merimiestaito ja johtaminen

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon alusta ja sen päällikköä koskevat keskeiset määräykset

 • ottaa työssään huomioon toimenpiteet meri- tai järviympäristön suojelemiseksi

 • ottaa työssään huomioon aluksen vakavuutta, vedenpitävää osastointia ja syväystä koskevat perusteet

Laivakonetekniikka

Opiskelija osaa

 • käyttää ja huoltaa pienaluksen konetta tai koneita

 • käyttää kaukohallintalaitteita ja tarkistaa ja valvoa niiden kuntoa ja toimivuutta

 • käyttää ja valvoa muita apulaitteita, ohjaus- ja peräsinlaitteistoja, pumppuja, putkistoa sekä lämmityslaitteita

 • käyttää, testata ja valvoa pienaluksen sähköntuotantojärjestelmää

 • tehdä pienaluksen vaatiman huollon kannella ja koneessa.

Kaikille pakollinen tutkinnon osa Laivakonetekniikka (luku 2.1.2) vastaa kuljettajan tutkinnon laivakonetekniikan sisältöjä edellyttäen, että siinä otetaan huomioon pienaluksen sähköntuotanto- ja jakojärjestelmät.

Radioviestintä

Aluksilla, joita kansainvälinen SOLAS-yleissopimus ei koske, riittää radioasemanhoitajalle joko rannikkolaivurin radiotodistus SRC (VHF), rajoitettu radiopuhelimenhoitajan todistus (VHF), avomerilaivurin radiotodistus LRC (MF/HF) tai rajoitettu radiopuhelimenhoitajan SSB-todistus (MF/HF).

Radioviestinnän tavoitteena on perehdyttää pienaluksen kuljettaja radioaseman käyttäjäksi yhteydenpidossa alukselta alukselle, alukselta yleiseen puhelinverkkoon, meripelastuskeskuksiin, luotsiasemiin, satamalaitoksiin tai muihin vastaaviin viestijärjestelmiin. Ammattitaitovaatimukset arvioi Viestintäviraston valtuuttama henkilö, ja osaamisen osoittanut saa pätevyystodistuksen.

Hätätilannetoiminta ja ensiapu

Opiskelija osaa

 • käyttää pienaluksen palonsammutuslaitteistoa ja sammutusvälineistöä

 • käyttää pienaluksen henkilökohtaisia pelastautumisvälineitä ja kelluntalaitteita.

Opiskelija on suorittanut

 • ensiapukoulutuksen (SPR EA I tai vastaava).

Hätätilannetoiminnan ja terveydenhoidon peruskoulutus korvaa sisältökohdan, ja samoin voimassa oleva SPR EA I korvaa ensiapukoulutusta koskevan kohdan.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Aluksen sähköjärjestelmän huolto ja kunnossapito A-III/7, Function 2, Competence 2

Kansikoneet ja nosturit

Opiskelija osaa

 • suorittaa yleisimmät korjaus- ja huoltotyöt laitedokumentteja sekä aluksilla käytettäviä nostureita, nostolaitteita ja vinttureiden toimintaperiaatetta koskevaa tuntemustaan hyväksikäyttäen
 • huoltaa ja säätää mekaanisella jarrulla varustetut sähkömoottorit.

Dieselmoottorin ohjaus- ja valvontajärjestelmät

Opiskelija osaa

 • testata ja koestaa yleisimmät luokituslaitoksen vaatimusten mukaiset dieselmoottoriin liittyvät valvontapisteet sekä hyödyntää työssä antur tekniikan moottorikäyttöön liittyviä sovelluksia koskevaa tuntemustaan
 • etsiä järjestelmällisesti sähköisiä vikoja dieselmoottorien ohjaus- ja valvontajärjestelmistä
 • tehdä öljysumuilmaisimen toiminnan tarkastuksen ja huollon.

Konevalvonta- ja ohjausjärjestelmät

Opiskelija osaa

 • suorittaa erilaisten järjestelmien vianhaku- ja korjaustoimenpiteet aluksen turvallista käyttöä vaarantamatta ja hyödyntää työssä tietämystään, joka koskee automaatiojärjestelmien sovelluksia laiva-automaatiossa
 • vianhaussa tarkastaa säätimen toimintaan liittyvät parametrit ja hyödyntää työssä tuntemustaan, joka koskee erilaisten säätöpiirien toimintaperiaatetta
 • paikallistaa väyläkommunikointiin liittyvät yleisimmät viat ja hyödyntää työssä väyläkommunikoinnin periaatetta koskevaa tuntemustaan
 • soveltaa konevalvontajärjestelmän operoinnin periaatteita ja tulkita mittauksiin liittyviä trendikaavioita järjestelmän toimintaa tarkastaessaan
 • toimintaselostuksen perusteella selvittää erilaisten alajärjestelmien toiminnan ja valvontajärjestelmään liittyvien kytkentöjen rakenteen sekä erilaisten lukitusten vaikutuksen järjestelmän toimintaan.

Aluksen propulsio- ja ohjailulaitteet

Opiskelija osaa

 • tehdä huolto- ja tarkastustöitä alusturvallisuutta vaarantamatta ja hyödyntää työssä tuntemustaan, joka koskee säätölapapotkurin toimintaperiaatetta ja siihen liittyvää ohjausjärjestelmää
 • tehdä huolto- ja tarkastustöitä alusturvallisuutta vaarantamatta ja hyödyntää työssä tuntemustaan, joka koskee peräsinkoneikon toimintaperiaatetta ja siihen liittyvän ohjausjärjestelmän toimintaperiaatetta
 • tehdä huolto- ja tarkastustöitä alusturvallisuutta vaarantamatta ja hyödyntää työssä tuntemustaan, joka koskee pyörivien potkurilaitteiden toimintaperiaatetta ja sähköisen propulsion toimintaa
 • tehdä peräsimen hätäajon.

Navigointilaitteet ja palohälytysjärjestelmät

Opiskelija osaa

 • tehdä navigointilaitteisiin liittyviä huolto- ja tarkastustoimenpiteitä alusturvallisuutta vaarantamatta ja hyödyntää työssä tuntemustaan, joka koskee navigointijärjestelmän rakennetta ja laitteiden käytön periaatetta
 • tehdä aluksen radiolaitteille ja satelliittiyhteyksiin liittyville laitteille huolto- ja tarkastustoimenpiteitä alusturvallisuutta vaarantamatta ja hyödyntää työssä kyseisten laitteiden tuntemustaan
 • tehdä aluksen puhelinjärjestelmälle yleisimmät huollot ja tarkastustoimenpiteet sekä hyödyntää työssä järjestelmää koskevaa tuntemustaan
 • tehdä navigointivalojen ja valonheittimien korjaus- ja huoltotoimenpiteet laitedokumentteja hyväksikäyttäen
 • tehdä aluksen paloilmaisin- ja palontorjuntajärjestelmien yleisimmät huollot ja tarkastustoimenpiteet alusturvallisuutta vaarantamatta.

Yhteinen keskeinen osaaminen

Opiskelija osaa

 • informoida aluksen muuta henkilökuntaa viallisesta sähkölaitteesta tai -asennuksesta ja esittää siitä korjaustoimenpide-ehdotuksen
 • hahmottaa vian luonteen ja osaa sen perusteella valita vianetsintämenetelmän ja toimia järjestelmällisesti vianetsinnän yhteydessä
 • käyttää jotakin teollisessa toimintaympäristössä käytettävää kunnossapidon tietojärjestelmää sekä suorittaa sen mukaisia yksinkertaisia huoltotoimenpiteitä
 • arvioida oman toimintansa vaikutuksia aluksen kunnossapitämiseksi ja hyödyntää arvioinnissa tuntemustaan, joka koskee ennakoivan huollon merkitystä käynnissäpidolle
 • hyödyntää työssään englannin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Laivakonetekniikka A-III/4 ja B-III/4

Opiskelija osaa

 • konevahdin tehtävät

 • tehdä konevahtimiehelle kuuluvia neste- tai höyrykattilan tarkistus- ja huoltotöitä

 • varastoida varaosat ja muun materiaalin asianmukaisesti ja kiinnittää ne meriolosuhteita varten

 • tehdä yksinkertaisia huolto- ja tarkistustöitä aluksen dieselmoottoreille, koneistoille ja apulaitteille sekä tuntee niiden käytön aikaiseen huoltoon ja valvontaan kuuluvat konevahtimiehen tehtävät

 • tehdä huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä perushitsaustöitä

 • mitata tankkien pinnankorkeuksia

 • tehdä muut konevahtimiehelle kuuluvat tehtävät (turvallisuuskierrokset, merkinnät konemuistioon ja konehuoneen yhteydenpitolaitteiden käyttö)

 • puhdistaa kone- ja muita tiloja ja pitää ne puhtaina

 • tehdä koneosastossa vahtimiehelle kuuluvat muut tehtävät kone- ja työturvallisuusohjeita noudattaen ja ottaa huomioon meriympäristön suojelun vaatimukset

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsäjärjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Opiskelijalla on voimassa oleva tulityökortti.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Laivakonetekniikka A-III/5 ja B-III/5

Opiskelija osaa

 • konevahdinpidon tehtävät ja laivakonetekniikan perusteet

 • hydrauliikan- ja pneumatiikan perusteet

 • materiaalitekniikan perusteet

 • aluksen kone-, putkisto- ja rakennepiirustusten perusteet

 • sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden perusteet

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Merikuljetustekniikka A-II/5 ja B-II/5

Opiskelija osaa

 • vahdinpitoon liittyvät tehtävät

 • aluksen kiinnittämisen, irrottamisen, hinaamisen ja ankkuroinnin perustyöt

 • aluksen lastinkäsittelyn perustyöt

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus

Meriympäristön suojelu ja aluksenkuljettaminen

Laivateoria ja aluksen merikelpoisuus

Palontorjunta ja pelastautuminenaluksella

Ensiapukoulutus

Kansainväliset yleissopimukset

Johtaminen ja tiimityöskentely

Työ- ja sosiaalilainsäädäntö

A-II/1 ja A-III/1

A-II/1 ja A-III/1

A-II/1, A-III/1 ja A-VI/3

A-II/1, A-III/1 ja A-VI/4-1

A-II/1 ja A-III/1

A-II/1 ja kansalliset vaatimukset

Opiskelija osaa

 • aloittaa toiminnan päästötilanteessa

 • käyttää vakavuuden, vaurioturvallisuuden,viippauksen sekä leikkaus- ja vääntövoimien määrittämiseen taulukoita, kaavioita ja tietokoneohjelmistoja

 • käynnistää tarvittavat toimenpiteet aluksen vuotovakavuuden heikentyessä, aluksen kelluvuuden vähentyessä tai aluksen saadessa kallistuman

 • järjestää palonsammutusharjoitukset

 • käynnistää tarvittavat toimenpiteet kiinteiden tai nestemäisten aineiden syttyessä

 • järjestää pelastuslautta- ja pelastusveneharjoituksia sekä muita aluksen jättämiseen liittyviä harjoituksia

 • käyttää pelastautumiskalustoa ja sen varusteistoa, EPIRB- ja SART-laitteistoja sekä henkilökohtaisia pelastautumisvälineitä

 • käyttää ja soveltaa ensihoito-oppaita sekä TMAS-toimintaa

 • ottaa tehtävissään huomioon kansainvälisten sopimusten perusteet ja merenkulkua sääntelevät suositukset

 • ottaa tehtävissään huomioon kansallisen merityölainsäädännön perusteet

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Lisäksi opiskelija suorittaa päällystön palokoulutuksen (STCW A-VI/3, advanced fire fighting) sekä ensiapukoulutuksen (STCW A-VI/4-1, proficiency in medical first aid).

Päällystön palokoulutus, STCW A-VI/3

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon ongelmat, jotka sammutusveden käyttö aiheuttaa aluksen vakavuudelle

 • ottaa työssään huomioon ilmanvaihdon ja savunpoiston merkityksen sammutuksessa

 • ottaa työssään huomioon polttoaine- ja sähköntuotantojärjestelmien käytön edellytykset palotilanteessa

 • ottaa työssään huomioon Liikenteen turvallisuusviraston ja keskeisten luokituslaitoksien palonsammutuslaitteistoja koskevat vaatimukset

 • organisoida aluksen palonsammutuksen

 • valita tilanteen edellyttämän sammutustaktiikan

 • johtaa sammutustyötä ja käyttää yhteydenpitovälineitä

 • sammuttaa palon

 • huolehtia loukkaantuneista tai vahingoittuneista

 • toimia yhteistyössä sataman palokunnan tai muiden sammutusyksiköiden kanssa

 • valmistella aluksen palontorjuntasuunnitelman

 • järjestää palonsammutusharjoitukset

 • sijoittaa henkilöt hälytysluettelon mukaisiin tehtäviin

 • käyttää sammutusryhmiä taktisesti oikein

 • tarkastaa aluksen palon- tai savunilmaisinjärjestelmän, sammutusjärjestelmän ja -laitteet sekä suojavarustuksen

 • analysoida ja raportoida mahdolliset palot ja läheltä piti -tilanteet.

Yksityiskohtainen kuvaus ammattitaitovaatimuksista, arvioinnista ja ammattitaidon osoittamistavoista on STCW-yleissopimuksen A-VI/3 taulukko-osassa.

Ensiapukoulutus, STCW A-VI/4-1

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon anatomian ja fysiologian perusteet

 • ottaa työssään huomioon Merenkulkulaitoksen laiva-apteekkipäätöksen alusluokille A, B ja C

 • ottaa työssään huomioon aluksella mahdollisesti esiintyvät vaarallisista aineista aiheutuvat myrkytykset

 • ottaa työssään huomioon aseptiikan ja hygienian perusteet

 • ottaa työssään huomioon laiva-apteekin lääkeaineiden farmakologiset perusteet

 • tutkia sairaan tai vahingoittuneen

 • antaa ensiavun ja perushoidon lihas-, luu- ja nivelvammoissa

 • antaa ensiavun ja perushoidon palo-, syövytys- ja kylmettymisvammoissa

 • antaa ensiavun ja perushoidon pelastetuille

 • kuvata oireet tai vahingoittumisen laadun, toimenpiteet ja sairaskerto muksen

 • ottaa vastaan lääkärin ohjeet radioteitse (TMAS)

 • käyttää ja hyödyntää toimenpideopasta (MFAG) myrkytysten ensiavussa

 • valmistella loukkaantuneen tai sairaan henkilön siirron merellä ja satamassa.

Yksityiskohtainen kuvaus ammattitaitovaatimuksista, arvioinnista ja ammattitaidon osoittamistavoista on STCW-yleissopimuksen A-VI/4-1 taulukko-osassa.

Lisäksi opiskelija suorittaa erillisen Johtaminen ja tiimityöskentely -koulutuksen.

Johtaminen ja tiimityöskentely -koulutus

(Maritime Crew Resource Management)

Koulutuksessa noudatetaan johtamiseen, tiimityöskentelyyn ja resurssienhallintaan liittyviä ammattitaitovaatimuksia, arviointia ja ammattitaidon osoittamistapoja STCW-yleissopimuksen sääntöjen A-II/1, A-II/2, A-III/1, A-III/2 ja A-III/6 taulukko-osien mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Tutkinnon osa käsittää STCW A-koodin ja B-suosituksen navigaation osaamisen vahtimiehelle.

Osaamisvaatimukset ja hyväksyttävän suorituksen kriteerit kuvataan koodin A-II/4:n taulukossa.

STCW-toiminto STCW-viittaus
Navigaatio A-II/4 ja B-II/4

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • toimia vahdissa vaatimusten mukaisesti (A-II/4)

 • ohjata alusta ruorikomentojen mukaan (A-II/4)

 • toimia näkö- ja kuulotähystäjänä (A-II/4)

 • luotsin ottamisen ja jättämisen tehtävät

 • avustaa aluksen kiinnitys-, irrotus- ja hinaustehtävissä sekä ankkuroinnissa

 • avustaa lastin ja laivatarvikkeiden käsittelyssä sekä huollon ja kunnossapidon perustehtävissä

 • toimia hätätilanteissa, välttää väärien hälytysten antamista ja toimia tahattoman hälytyksen aktivoituessa

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus

Materiaalitekniikka

Tekninen piirustus

Asennus- jakokoonpanotekniikka sekäkoneistohuolto

Hitsaus- ja levytyötekniikka

Lastuava työstötekniikka

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1

A-III/1, BIII/1

A-III/1, B-III/1

A-III/1, BIII/1

Opiskelija osaa

 • tehdä huolto- ja asennustöitä koneistojen huolto-ohjeiden mukaisesti

 • käyttää asennus- ja käsityökaluja

 • valmistella ja tehdä koneen asennuksen tai huollon

 • työstää metalleja

 • tehdä poltto- ja liitostekniikan perustyöt

 • valita työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit sekä käyttää menetelmiä ja välineitä oikein ja turvallisesti

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus

Laivadieselit, dieselasennukset jamittaukset

Laivakoneistot

Käyttötekniikka

Konelaboraatiot ja harjoitukset

Pumput ja putkistot

LVI- tekniikka, lämmönsiirtyminen ja-siirtimet

Höyrykattilat ja -koneet

Kylmätekniikka

Ammattienglanti

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

Opiskelija osaa

 • toimia konevahti- ja konepäällikkönä

 • yhteistyön komentosillan kanssa eri ajotilanteissa (esim. konehuonesimulaattori)

 • tehdä aluksen koneistojen lähtö- ja tulovalmistelut

 • vaihtaa koneistojärjestelmät kauko-ohjauksesta paikallisohjaukseen ja päinvastoin

 • käyttää aluksen kommunikointijärjestelmiä

 • käyttää, valvoa ja huoltaa erityyppisiä kattiloita ja painelaitteita

 • käyttää, valvoa ja huoltaa pää- ja apukoneistoja sekä niiden oheislaitteistoja, ohjaus- ja valvontajärjestelmiä ja ohjata muita koneiston prosesseja merellä ja satamassa

 • tehdä mittauksia konekäytössä, huollossa ja asennuksessa

 • käyttää kunnossapidon tietojärjestelmiä aluksen ennakkohuollossa ja luokituksessa

 • johtaa aluksen kunnossapitoa ja osaa huomioida kulloinkin noudatettavat erityismääräykset ja lupamenettelyt (esim. aluksen huoltotelakointi, katsastukset ja luokitukset)

 • vahdinvaihtoon liittyvät rutiinit

 • hahmottaa vian luonteen ja osaa sen perusteella valita vianetsintämenetelmän ja toimia järjestelmällisesti vianetsinnän yhteydessä

 • käsitellä, ohjata, valvoa ja mitata polttoaineen, veden, voiteluaineiden ja tarvikkeiden täydennystä ja siirtoa

 • pitää kone- ja öljypäiväkirjoja

 • valita oikeat öljytuotteet eri käyttötarkoituksiin

 • tyypillisimpien koneiden tai koneistojen käyttöhäiriöiden vianetsinnän ja toimenpiteet, joilla ehkäistään tai minimoidaan vaurioita

 • kommunikoida englanniksi ja käyttää englanninkielisiä tietolähteitä

 • noudattaa kansainvälisiä ympäristösäädöksiä painolastivesien sekä pilssivesien käsittelyssä

 • valita työhönsä sopivimmat työmenetelmät, työvälineet ja materiaalit ja käyttää niitä oikein ja turvallisesti

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus

STCWLastinkäsittely,ahtaus ja kiinnitys sekä lastin aiheuttamat vauriotlastitiloissa, lastiluukuille ja painolastitankeille

Lastioperaatioiden suunnittelu ja lastin matkanaikainen seuranta

A-II/1

A-II/1

Opiskelija osaa

 • käsitellä erilaisia lasteja, myös vaarallisia ja haitallisia aineita sisältäviä sekä ahdata ja kiinnittää niitä ottaen huomioon kansalliset ja kansainväliset säädökset

 • torjua lastien ja lastin käsittelyn aiheuttamia vaurioita lastitiloille, -luukuille, lastinkäsittely- ja kiinnitysvälineille sekä rampeille, porteille ja painolastitankeille

 • suunnitella lastauksen ja painolastin käsittelyn ottaen huomioon ihmisten, ympäristön, omaisuuden ja aluksen turvallisuuden sekä aluksen rakenteen kriittiset kohdat

 • toimia säiliöalusluokitusten ja -kierron yleisten periaatteiden mukaisesti

 • ottaa huomioon irtolastialusten rakenteelliset rajoitukset

 • seurata ja valvoa lastin kuntoa lastauksen, matkan ja purkauksen aikana ihmisten, ympäristön ja omaisuuden turvallisuuden varmistamiseksi

 • järjestää ja hoitaa lastinkäsittelyn aikaisen yhteydenpidon eri osapuolten kanssa

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus

Matkansuunnittelu ja paikanmääritys

Merivahdinpito

Hätätilannetoiminta, etsintä ja pelastus

Viestintä ja viestitys

Aluksen ohjailu

A-II/1 ja B-II/1

A-II/1 ja B-II/1, A-I/12 ja B-I/12

A-II/1 ja B-II/1

A-II/1 ja B-II/1

A-II/1 ja B-II/1

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa matkan sekä määrittää aluksen paikan

 • pitää turvallista merivahtia ja pitää laivapäiväkirjaa

 • käyttää tutkaa, ARPA-tutkaa, ECDIS-järjestelmää ja AIS-järjestelmää aluksen turvallista kulkua varmistavana välineenä kaikissa näkyväisyysolosuhteissa

 • käyttää Blind Navigation -menetelmää

 • hoitaa raportoinnin ja VTS-viestinnän

 • aloittaa toiminnan poikkeus- ja hätätilanteissa

 • kommunikoida englanniksi ja käyttää englanninkielisiä tietolähteitä

 • lähettää ja ottaa vastaan tietoja visuaalista merkinantoa käyttäen

 • ohjailla alusta

 • soveltaa työssään johtamis- ja yhteistyörutiineja

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Lisäksi opiskelija suorittaa erilliset STCW:n mukaiset ARPA- ja ECDIS-kurssit hyväksytysti.

ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) -koulutus, STCW-säännöstön I/12 sääntö

Koulutuksessa tulee noudattaa STCW-säännöstön B-I/12 säännön kohtien 18–35 suosituksia. Koulutukseen osallistuminen edellyttää edellä mainitun säännön kohdat 1–17 täyttävän tutkankäyttökoulutuksen suorittamista joko ennakkoon tai integroituna ARPA-koulutuksen kanssa.

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon riskit, jotka aiheutuvat liiallisesta luottamuksesta automaattilaitteisiin

 • ottaa työssään huomioon ARPA-laitteistojen päätyypit ja niiden toimintaperiaatteet

 • ottaa työssään huomioon ARPA-tutkan asetukset, säädöt, toiminnot ja tekniikan perusteet

 • ottaa työssään huomioon tutkakuvan eri esitystavat (suhteellinen liike-, näyttö ja tosiliikenäyttö; orientaation mukainen jako: Head Up, Course, Up ja North Up) ja niiden ominaisuudet

 • ottaa työssään huomioon seuraavat käsitteet: liikevektorit (tosiliikevektori, suhteellinen vektori), CPA ja TCPA

 • ottaa työssään huomioon ARPA-laitteen antamat varoitus- ja virheilmoitukset

 • ottaa työssään huomioon kriteerit, joiden perusteella laite ottaa kohteet seurantaan

 • ottaa työssään huomioon tarkkuuteen vaikuttavat virhelähteet (tutka ja sen sensorit, epätarkka datan prosessointi, datan tulkinta)

 • ottaa työssään huomioon oman aluksen mutkittelun tai nopeuden- ja suunnansyötön epätarkkuuksien vaikutuksen seurantatietoihin

 • ottaa työssään huomioon oikeat toimintatavat vikatilannetapauksissa

 • ottaa työssään huomioon meriteiden säännöt soveltuvin osin

 • käynnistää ARPA-tutkan, laittaa sen käyttökuntoon ja säätää näytön optimaaliseksi

 • tarkistaa oman aluksen nopeus- ja suuntatietojen oikeellisuuden

 • ottaa kohteita automaattiseen seurantaan ja poistaa kohteita seurannasta sekä manuaalisesti että automaattisesti

 • määrittää jokaiselle kriittiselle kohteelle seuraavat tiedot: suunta, nopeus, CPA ja TCPA käyttäen sekä suhteellista liikenäyttöä että tosiliikenäyttöä

 • arvioida seurantatietojen tarkkuutta

 • tulkita kriittisesti kohteista saatavaa informaatiota ja tunnistaa vaaralliset kohteet

 • käyttää trial manoeuvre (väistön simulointi) -toimintoa

 • tehdä asianmukaiset väistöliikkeet seurantatietojen perusteella

 • tehdä ARPA-tutkan ja sensoreiden toimintatarkistukset.

ECDIS (Electronic Chart Display and Information System) -koulutus, STCW II/1

Yksityiskohtainen kuvaus ammattitaitovaatimuksista, arvioinnista ja ammattitaidon osoittamistavoista on STCW-säännöstön A-II/1 säännön taulukossa A-II/1, Navigation at the operational level.

Jos ECDIS-järjestelmän käyttökoulutuksessa tai osaamisen arvioinnissa käytetään simulaattoreita, tulee noudattaa lisäksi STCW-säännöstön B-I/12 säännön kohtien 36–66 suosituksia.

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon elektronisten merikarttajärjestelmien ja kartta-aineistojen päätyypit ominaisuuksineen

 • ottaa työssään huomioon ECDIS-järjestelmän käyttöön liittyvien kansainvälisten ja kansallisten säädösten ja standardien pääkohdat

 • ottaa työssään huomioon vektorikarttojen ja rasterikarttojen rakenne-erot, ominaisuudet ja rajoitukset

 • ottaa työssään huomioon ENC-aineistojen kansainväliset standardit ja jakelujärjestelmät

 • ottaa työssään huomioon kartta-aineistojen päivitysmenetelmät

 • ottaa työssään huomioon ECDIS-järjestelmän hälytykset ja varoitukset ja ymmärtää eri hälytysten ja varoitusten ensisijaisuuden

 • ottaa työssään huomioon oikeat toimintatavat vikatilannetapauksissa

 • ottaa työssään huomioon ECDIS-järjestelmän ja siihen liitettyjen laitteiden edut, puutteet, rajoitteet ja riskit sekä tiedostaa erityisesti inhimillisen virheen mahdollisuuden

 • ottaa työssään huomioon toimenpiteet ECDIS-järjestelmän ja sen varajärjestelmän toiminnan testaamiseksi

 • ottaa työssään huomioon varajärjestelmän käyttöönotto- (mm. reittisuunnitelmainformaation ja päivitysten siirto) ja käyttötavat

 • muokata ECDIS-laitteen näyttöineen käyttäjälle optimaaliseksi

 • tehdä ECDIS-laitteella reittisuunnitelman

 • suorittaa reittiseurantaa monitorointitoimintoa hyödyntäen

 • tulkita ja hyödyntää ECDIS-järjestelmän informaatiota navigointitoimenpiteissä

 • tulkita tietojen oikeellisuutta, täydellisyyttä, tarkkuutta ja ajantasaisuutta

 • käyttää ECDIS-laitteen lokitiedostoja

 • analysoida ja arvioida ECDIS-järjestelmän eheyttä

 • käyttää muihin navigointijärjestelmiin liitettyjä toimintoja

 • varmistaa aluksen paikanmäärityksen vaihtoehtoisilla menetelmillä

 • säätää järjestelmän asetuksia sovittujen menettelytapojen, kuten hälytysrajojen noudattamiseksi

 • säätää järjestelmän asetuksia ja arvoja olosuhteisiin sopiviksi

 • noudattaa tilannetietoisuutta ECDIS-järjestelmää käyttäessään.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus

Sähkötekniikka

Elektroniikan ja ohjaustekniikanperusteet

Pneumatiikan ja hydrauliikan perusteet

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

A-III/1 ja A-III/3

Opiskelija osaa

 • suorittaa perusmittauskytkentöjä

 • kytkeä ja koestaa moottorit ja tahtigeneraattorit säätö- ja suojalaitteineen

 • käyttää ja valvoa aluksen sähköntuotantojärjestelmää ja -laitteita

 • tehdä konejärjestelmien sähkönkäytön vaatimia mittauksia, huoltoja ja säätöjä sekä asennuksia

 • paikallistaa tavallisimmat sähköiset viat kone- ja koneistovalvonta- tai palohälytysjärjestelmissä laitedokumentteja hyväksikäyttäen

 • käyttää vianetsinnässä oikeita mittalaitteita ja mitata niillä turvallisesti mittalaitteen käyttöohjeen mukaisesti

 • kytkeä aluksen sähköjärjestelmän maista tulevalle sähkölle satamassa ja yleisimmät sähkö- ja elektroniikkapiirien komponenttien piirrosmerkit sekä tuntee niiden toiminnan

 • generaattorien manuaalisen tahdistuksen aluksen sähköverkkoon ja tuntee kuormanjaon periaatteet eri moodeilla

 • aluksen sähköverkon toisarvokuormien laukaisutoiminnan sekä ennakkovarausautomatiikan

 • aluksen sähköntuotannon kahdennuksen merkityksen turvallisuuden kannalta esimerkiksi luotsiajossa, lähestymisajossa ja saaristoväylillä

 • käyttää koneistojen ohjaus- ja säätöjärjestelmiä

 • käyttää ja huoltaa aluksen hydraulisesti ja pneumaattisesti toimivia tai ohjattavia laitteita

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon perusteet sähkömagneettisen aaltoliikkeen ja säteilyn haitoista ihmisen terveydelle

 • käyttää GMDSS-radiolaitteistoa ja hoitaa meriradioliikenteen hätätilanteissa aluksessa, jolla on A1–A4-liikennealueen edellyttämä radiovarustus

 • käyttää aluksen radiolaitteita hätä- ja turvallisuusliikenteessä

 • käyttää englannin kieltä hätä- ja turvallisuusliikenteessä

 • menettelytavat virheellisten ja aiheettomien hätäilmoitusten lähettämisen estämiseksi sekä toimenpiteet tahattoman hälytyksen sattuessa

 • tietotekniikan ja meriradioliikenteen perusteet

 • sähkötekniikan ja elektroniikan sekä navigoinnin perusteet

 • STCW A-IV/2:n mukaiset tiedot ja taidot SOLAS-yleissopimuksesta ja radio-ohjesäännöstä, radiolaitteiden käytöstä etsinnässä ja pelastuksessa kansainvälisen ilmailun ja merenkulun yhteisen etsintä- ja pelastuskäsikirjan (IAMSAR) mukaisesti, meripelastuskeskusten (MRCC) toimintaperiaatteista, aluksia koskevien paikanilmoitusjärjestelmien käytöstä, sairaanhoitokonsultaatiotavoista merellä (TMAS) sekä englannin kielen käytöstä merenkulkuviestinnässä(SMCP).

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Laivakonetekniikka A-III/5 ja B-III/5

Opiskelija osaa

 • suorittaa sähköisten laitteiden huoltoon liittyviä mittauksia sekä valvoa laitteiden toimintaa

 • huoltaa sähköisiä, hydraulisia sekä pneumaattisia laitteita

 • tehdä kylmälaitteiden tarkastuksia ja mittauksia

 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat

 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä, siisteydestä ja viihtyisyydestä

 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus
Sähkölaitteiden valvonta ja käyttö A-III/7, Function 1, Competence 2

Automaatiolaitteiden huolto ja kunnossapito

Opiskelija osaa

 • käyttää ohjelmoitavaa logiikkaa ja sen ohjelmointiympäristöä

 • logiikan asennukseen liittyvät peruskytkennät sekä erilaisten mittaus- ja ohjaussignaalien käytön ja toiminnan tarkastuksen

 • logiikkajärjestelmän etäkäytön ja etädiagnostiikan toimintaperiaatteen

 • paikallistaa yksittäisen vian taajuusmuuttajasta tai sen ulkopuolisista kytkennöistä taajuusmuuttajien toimintaperiaatteen tuntemustaan hyödyntämällä

 • suorittaa taajuusmuuttajan käyttöönoton ja siihen liittyvät ohjauskytkennät

 • tarkistaa yleisimmät laivalla käytettävät anturit ja rajakytkimet laitedokumenttien avulla ja korvata viallisen laitteen uudella samanlaisella tai vastaavalla laitteella.

Sähköntuotanto ja jakelujärjestelmät

Opiskelija osaa

 • soveltaa työhön sähköntuotannon ja jakelun periaatteita sekä tehdä ilmajohto- ja maakaapelien asennuksen soveltuvin osin

 • suorittaa vikatilanteessa järjestelmällisesti vianhakumittauksiahyödyntämällä laitedokumenttejasekä tuntemustaan, joka koskee aluksen sähkövoimalaitoksen (PMS/EMS) toimintaperiaatteita, toimintaa ja yleisimpiä järjestelmäkomponentteja

 • suorittaa yleisimmät huoltotoimenpiteet tahtigeneraattoreille

 • generaattorien käsintahdistuksen aluksen sähköverkkoon ja tehdä siihen liittyvät tarkastukset.

Keittiölaitteet

Opiskelija osaa

 • hyödyntää laitekorjauksen avuksi laadittuja oppaita ja muuta materiaalia

 • toimia hygieniavaatimuksien mukaisesti keittiölaitteita huoltaessaan

 • keittiölaitteiden (mm. uunit, hellat, vatkaimet, pesukoneet) huoltoon ja ylläpitoon liittyvät perustyöt

 • kylmälaitteiden kylmäainepiiriin kuulumattomat yleisimmät huollot ja korjaustyöt sekä hyödyntää työhön kylmälaitteiden toimintaperiaatteen tuntemustaan.

Laivakonetekniikan perusteet

Opiskelija osaa

 • tehdä yleisimmät huolto- ja korjaustyöt aluksen turvallisuutta vaarantamatta laitedokumentteja hyväksikäyttäen ja hyödyntää työssä laivan koneistojärjestelmän tärkeimpiä laitteita sekä ilmastointijärjestelmän toimintaperiaatteita koskevaa tuntemustaan

 • lukea ja tulkita PI-kaavioita sekä muita sähkömiehelle tärkeitä koneistoon liittyviä dokumentteja

 • eritellä hydraulisten ja pneumaattisten peruskomponenttien, kuten ohjausventtiilin ja sylinterin, rakenteet ja toimintaperiaatteetsekä niiden asennus-, säätö- ja ohjaustavat

 • selvittää hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioistajärjestelmän toiminnan ja säätöjen vaikutukset ja etsiä toimintahäiriöiden syitä vikatilanteissa

 • suorittaa öljypolttimen toimintakunnon tarkastuksen ja yleisimmät sähkötekniset korjaus- ja vianhakutoimenpiteetsekä hyödyntää työssä kevyt- ja raskasöljypolttimen toimintaa ja niihin liittyviä apulaitteita koskevaa tuntemustaan.

Yhteinen keskeinen osaaminen

Opiskelija osaa

 • suorittaa kunnossapitotyöt yleisten turvallisuusvaatimusten mukaisesti sekä alusturvallisuutta vaarantamatta

 • käyttää vianetsinnässä oikeita mittalaitteita ja mitata niillä turvallisesti mittalaitteen käyttöohjeen mukaisesti

 • tulkita mittaustuloksia ja päätellä niiden perusteella sähkölaitteen tai -asennuksen kunnon

 • tehdä tarvittavat mittaukset ja aistinvaraiset tarkastukset esim. koteloinnin ja kaapeleiden kiinnitysten osalta sähkölaitteiden korjausten yhteydessä

 • erottaa ja lukita sähkölaitteen tai -asennuksen osan luotettavasti irti sähköverkosta huoltoa tai korjausta varten

 • hyödyntää työssään englannin kieltä sekä suullisesti että kirjallisesti.

Ammattitaitovaatimukset

STCW-toiminto STCW-viittaus

Sähkölaitteiston turvallinen käyttö

Käsityökalujen ja mittalaitteiden käyttö

Huolto- ja korjaustyöt aluksella

Tavaroiden ja tarvikkeiden käsittely

Ympäristönsuojelu

Työturvallisuus ja sähkötyöturvallisuus

A-III/7, Function 1, Competence 1

A-III/7, Function 1, Competence 3

A-III/7, Function 2, Competence 1

A-III/7, Function 3, Competence 1

A-III/7, Function 3, Competence 2

A-III/7, Function 3, Competence 3

Teoreettinen sähkötekniikka ja sähkömittaustekniikka

Opiskelija osaa

 • soveltaa sähköisiä perussuureita, niiden fysikaalisia perusteita ja riippuvuussuhteitasekä tasa- että vaihtosähköpiireissä perussuureisiin liittyvissä laskutehtävissä

 • ottaa huomioon sähköstatiikan ja sähköisen lujuuden vaikutuksen sähkötekniikan sovelluksissa

 • tunnistaa jännitteen aleneman, yliaaltojen teorian, kompensoinnin ja resonanssin vaikutukset vaihtosähköjärjestelmissä ja 3-vaihejärjestelmän sekä symmetrisessä että epäsymmetrisessä järjestelmässä

 • esittää magnetismin osuuden sähkölaitteiden, kuten generaattorin, moottorin, releen ja muuntajan, toimintaan

 • rakentaa standardinmukaisella esitystavalla esitettyjä kytkentöjä ja suorittaa virtojen ja jännitteiden mittaukset vastusten sarja-, rinnan- ja sekakytkennöistä

 • käyttää oskilloskooppia, yleismittaria ja pihtivirtamittaria virran ja jännitteen mittaamiseen tasa- ja vaihtosähkö- sekä signaalipiireissä siten, että pystyy myös arvioimaan saamiaan mittaustuloksia

 • mittaamalla todeta erilaisten komponenttien, kuten vastuksen, kelan, kondensaattorin, diodin ja sähköparin, vaikutuksen tasa- ja vaihtosähköpiirin toimintaan

 • laatia elektroniikan peruskytkentöjäsekä niihin liittyviä virtapiirikaavioita käyttäen standardien mukaista esitystapaa. Osattavia peruskytkentöjä ovat puoli- ja kokoaaltotasasuuntaus, jänniteregulaattori ja transistorin käyttö kytkimenä. Digitaalisista peruskomponenteista tulee osata porttipiirien ja kiikkujen käyttö.

 • rakentaa mekaanisesti peruskytkentöjä

 • liittää sekä irrottaa juottamalla komponentteja piirilevyyn ja johtimia liittimiin ottaen huomioon ESD-suojauksen.

Työturvallisuuden, sähkö- ja sähkötyöturvallisuuden hallinta

Opiskelija osaa

 • työssään huomioida sekä maa- että meriympäristöä koskevat ympäristönsuojeluasiat

 • työssään tulkita sähköturvallisuuteen liittyvien säädösten keskeisimmät kohdat (sähköturvallisuuslaki,sähköturvallisuusasetus, ministeriöiden päätökset ja asetukset) sekä sähköturvallisuusviranomaisen (TUKES) ohjeet

 • työssään hyödyntää sähköalan keskeisiä tietolähteitäsekä osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaatimuksia annettujen kohdetietojen avulla

 • työssään hyödyntää laivasähköasennuksia koskevia tietolähteitä sekä osaa etsiä niistä työhön liittyviä vaatimuksia annettujen kohdetietojen avulla

 • suorittaa tavanomaiset käyttöönottotarkastukset kiinteistöasennuksille, jakelujärjestelmille sekä huolletuille sähkölaitteille.

Lisäksi opiskelija suorittaa hyväksytysti Suomen Pelastusalan keskusjärjestön vaatimusten mukaisen tulityökurssin ja Työturvallisuuskeskuksen vaatimusten mukaisen työturvallisuuskurssin sekä SFS 6002 -sähkötyöturvallisuusstandardin määrittämän yleisen sähkötyöturvallisuutta koskevan koulutuksen.

Rakennusten sähköverkot

Opiskelija osaa

 • hyödyntää työssään sähkönjakelujärjestelmien rakenteen tuntemusta ja sähkönjakelujärjestelmissä käytettävien suojausjärjestelmien periaatetta

 • tehdä ryhmäjohtotason sähköasennustöitä, kuten valaistuskytkentöjä, ja tehdä käyttöönottotarkastukset tekemiinsä asennuksiin sekä dokumentoida ne. Tehdessään asennuksia opiskelija valitsee käyttötarkoitukseen sopivia kalusteita, kaapeleita, kiinnitystarvikkeita ja liittimiä.

 • hyödyntää valaistustekniikkaan liittyvien käsitteiden tuntemustaan siten, että suoriutuu valaistushuoltoon liittyvistä tehtävistä

 • tarvikkeiden valintoja tehdessään hyödyntää tietolähteitä ja nimikkeitä sekä selvittää, mistä asennustyössä tarvittavat tarvikkeet voidaan hankkia

 • asennustöissä kiinnittää erilaisia komponentteja rakennusalan materiaaleihin

 • valita sopivat sähköasennusmateriaalit erilaisiin tiloihin laitteissa olevien merkintöjen perusteella ottaen huomioon tilan sähkölaitteille asettamat vaatimukset, kuten sähkölaitteiden kotelointiluokat

 • tulkita ja täydentää sähköalan piirustuksia, kuten asennuspiirustuksia ja keskuskuvien pääkaavioita

 • sähkömoottorien asennuksen ja huollon sekä ylikuormitus- ja oikosulkusuojauksen säädön moottorin kilpiarvon ja kirjallisen apumateriaalin sekä sähkömoottorien yleisimpiä kytkentöjä koskevan tietämyksensä avulla.

Elektroniikka- ja sähkölaitteiden huoltotyöt

Opiskelija osaa

 • suorittaa sähkölaitteiden ja elektroniikkapiirien yleisimmät vianhakumittaukset sekä paikallistaa piireissä ilmenevät yleisimmät viat

 • suorittaa UPS- ja varavoima-akkujen tarkastuksen

 • toimia erilaisten kunnossapitostrategioiden asettamien tarpeiden mukaisesti ja erilaisia kunnossapitostrategioita koskevaa tuntemustaan hyödyntäen (ennakkohuolto, korjaus, parantava kunnossapito).

Yhteinen keskeinen osaaminen

Opiskelija osaa

 • valita työkalunsa käyttötarkoituksen mukaan sekä käyttää ja huoltaa niitä oikein

 • työssään huomioida laivaympäristön työturvallisuuteen ja sähköturvallisuuteen liittyvät erityisvaatimukset

 • laatia harjoitustöihin tai laitteiden ja järjestelmien käytön opastukseen tarvittavia kirjallisia selvityksiä kuvineen ja taulukoineen

 • käyttää tietokonetta viestintävälineenä ja apuna tiedon hankinnassa

 • ottaa huomioon tietoturvaan liittyvät asiat käyttäessään tietoverkkoja.

Ammattitaitovaatimukset

Hätätilanteiden peruskoulutus sisältää seuraavassa taulukossa mainitut osat.

STCW-toiminto STCW-viittaus

Pelastautuminen

Palonsammutus

Ensiapu

Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäristönä

A-VI/1-1

A-VI/1-2 ja B-VI/1.2-4

A-VI/1-3 ja B-VI/1.5

A-VI/1-4 ja B-VI/1.6

Aluskohtainen perehdyttäminen (A-VI/1) suoritetaan ohjatussa harjoittelussa tai ohjatun harjoittelun jaksoilla.

Yleissopimuksen koodin tavoitteiden lisäksi opiskelijan on osoitettava tietävänsä, mitä toiminta- ja työkyky on ja mitä merenkulkualalla meriympäristön suojelulla ja kestävällä kehityksellä tavoitellaan.

Tutkinnon osaan sisältyy lisäksi pelastuslautta- ja pelastusvenemieskoulutus (A-VI/2-1), turvatoimiasioiden peruskoulutus (A-VI/6-1) sekä turvatoimiasioiden lisäkoulutus (A-VI/6-2).

Opiskelija osaa

Hätätilanteiden peruskoulutuksen osalta

 • pelastautua merellä alusta jätettäessä

 • toimia palontorjunta- ja sammutustilanteissa

 • käyttää paineilmalaitteita

 • ryhtyä välittömiin ensiaputoimenpiteisiin onnettomuus- ja sairaustapauksissa

 • reagoida vaara- ja hätätilanteisiin

 • varotoimenpiteet, joilla ehkäistään meriympäristön saastumista

 • turvalliset työtavat ja ymmärtää väsymyksen ehkäisyn tärkeyden työssään

 • kehittää toimivia ihmissuhteita ja kommunikoida ymmärrettävästi työyhteisönsä jäsenten kanssa

 • tiimityöskentelyn ja tunnistaa tehokkaan kommunikoinnin merkityksen

Pelastuslautta- ja pelastusvenemieskoulutuksen osalta

 • uida 200 metriä yhtäjaksoisesti, ja hänellä on riittävä kunto toimia pelastuslautta- ja venemiehenä

 • laskea vesille pelastuslautan, pelastusveneen ja valmiusveneen ja saattaa ne toimintakuntoisiksi

 • ottaa huomioon pelastuslautalla, pelastusveneellä ja valmiusveneellä operoinnin riskit muuttuvissa olosuhteissa

 • johtaa pelastuslautta-, pelastusvene- ja valmiusvenetoimintaa vesillelaskun aikana ja vesillelaskun jälkeen

 • käynnistää pelastusveneen koneen ja käyttää sitä

 • johtaa pelastuneita sekä pelastusvenettä ja -lauttaa aluksenjättämistilanteen jälkeen

 • käyttää sijaintia osoittavaa laitteistoa mukaan lukien yhteydenpito- ja merkinantolaitteet sekä pyrotekniset hätämerkit

 • antaa ensiapua;

Turvatoimiasioiden peruskoulutuksen osalta

 • soveltaa turva-asioihin liittyvää perustermistöä ja -käsitteistöä

 • tunnistaa merenkulun turvatasojen keskeisimmät vaatimukset turvatoimille aluksella, myös aluksen ollessa satamassa

 • hallitsee turvatoimissa sovellettavien raportointikäytäntöjen perusteet

 • noudattaa turvatoimiasioihin liittyviä toimintasuunnitelmia

 • tunnistaa erilaiset turvatoimiasioihin liittyvät uhkatilanteet

 • tunnistaa yleisimmät tavat kiertää turvatoimia

 • tunnistaa turvatoimiasioiden hoitamista edistävien koulutukseen ja harjoituksiin liittyvien vaatimusten perusteet;

Turvatoimiasioiden lisäkoulutuksen osalta

 • ylläpitää aluksen turvasuunnitelman edellyttämiä olosuhteita

 • soveltaa turva-asioihin liittyvää termistöä ja käsitteistöä

 • tehdä turvatoimia ISPS-koodin ja SOLAS-yleissopimuksen mukaisesti

 • tunnistaa merenkulun turvatasojen vaatimukset turvatoimille aluksella, myös aluksen ollessa satamassa

 • noudattaa vastuualueensa raportointikäytäntöjäturvatoimiasioissa

 • tunnistaa turvatoimiasioiden hoitamista edistävät koulutukseen ja harjoituksiin liittyvät vaatimukset

 • noudattaa turvatoimiasioihin liittyviä toimintasuunnitelmia

 • noudattaa uhkiin reagoimista koskevia menettelytapoja

 • tunnistaa erilaiset turvatoimiasioihin liittyvät riskit ja uhkatilanteet

 • tunnistaa erilaiset tavat kiertää turvatoimia

 • toteuttaa säännöllisiä turvatarkastuksia aluksella

 • käyttää turvatoimiin liittyvää välineistöä ja järjestelmiä.

Opiskelija suorittaa hyväksytysti

 • hätätilanteiden peruskoulutuksen, joka sisältää osat Pelastautuminen (STCW A-VI/1-1 sääntö), Palokoulutus (STCW A-VI/1-2 sääntö), Ensiapu (STCW A-VI/1-3 sääntö) sekä Työsuojelu ja alus sosiaalisena ympäris- tönä (STCW A-VI/1-4 sääntö)

 • pelastuslautta- ja pelastusvenemieskoulutuksen (STCW A-VI/2-1 sääntö).

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.