Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

TUTKINNOT

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinto

487103

TUTKINNON KUVAUS

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä.

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, Päivittäisten toimintojen ohjaaminen (50 osaamispistettä), Esimiehenä toimiminen (60 osaamispistettä) ja Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen (40 osaamispistettä), sekä seuraavista valinnaisista tutkinnon osista (30 osaamispistettä): Kehittämisprojektin toteuttaminen, Monimuotoisen työyhteisön johtaminen, Työpaikkaohjaajana toimiminen tai Ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai toisesta erikoisammattitutkinnosta.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut toimii erikokoisissa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksissä tai organisaatioissa työhön osallistuvana esimiehenä, vuoroesimiehenä tai yksikön päällikkönä.

Majoitus- ja ravitsemisalan esimiestyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa

 • suunnitella, organisoida, ohjata, valvoa ja kehittää päivittäistä toimintaa erilaisten majoitus- ja ravitsemisalan yritysten ja organisaatioiden tulos- ja laatutavoitteiden mukaisesti
 • suunnitella, organisoida ja johtaa päivittäisiä tuotanto- ja asiakaspalveluprosesseja asiakaslähtöisesti pyrkien parhaaseen mahdolliseen asiakastyytyväisyyteen
 • mitoittaa henkilökunnan määrän ja laadun suhteessa toimintaan
 • opastaa, ohjata ja valvoa henkilöstöään muuttuvissa tilanteissa asiakas-, henkilöstö-, työ- ja tuoteturvallisuuden huomioiden
 • omaa alaansa ja organisaation toimintaa koskevan lainsäädännön, viranomaisohjeet ja määräykset siten, että pystyy johtamaan ja valvomaan työtä
 • johtaa omalla esimerkillään ja ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen esimiestyössä
 • toimia palveluhenkisesti, vastuullisesti ja yhteistoiminnallisesti organisaation sisäisistä ja ulkoisista asiakkaista huolehtien
 • hoitaa asiakas-, sidosryhmä- ja verkostosuhteita
 • työskennellä sitoutuneesti, vastuullisesti, oma-aloitteisesti ja luottamuksellisesti.

Tutkinnon suorittanut työskentelee vaativissa esimiehen työtehtävissä erilaisissa majoitus- ja ravitsemisliikkeissä, kuten hotelleissa, ravintoloissa, julkisen sektorin ravitsemispalveluissa, kahviloissa, pikaruokaravintoloissa, liikenneasemien ravintoloissa sekä matkustajalaivojen ravintoloissa ja rahtilaivoissa. Hän voi toimia myös itsenäisenä majoitus- ja ravitsemisalan yrittäjänä.

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida asiakkuuksia ja toimintaympäristöä sekä suunnitella toimintaa arviointiin perustuen

 • hoitaa asiakas- ja sidosryhmäsuhteita sekä johtaa myyntiä

 • hyödyntää asiakasviestinnän eri muotoja.
Esimiehenä toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa esimiesasemansa organisaatiossa ja toimia sen mukaisesti

 • tehdä henkilöstösuunnittelua

 • toteuttaa perehdyttämisen ja työnopastuksen

 • viestiä työyhteisöä koskevissa asioissa

 • kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista.

Kehittämisprojektin toteuttaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja organisoida kehittämisprojektin

 • käynnistää ja toteuttaa kehittämisprojektin

 • dokumentoida kehittämisprojektin eri vaiheet ja viestiä niistä

 • raportoida ja arvioida kehittämisprojektin sekä määritellä jatkotoimenpiteet

 • siirtää mahdolliset tulokset käytäntöön.

Monimuotoisen työyhteisön johtaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varmistaa työskentelyolosuhteet monimuotoiselle ja yhdenvertaiselle työyhteisölle
 • perehdyttää ja ohjata työssä.
Päivittäisten toimintojen ohjaaminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa alan toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia
 • toimia organisaationsa liikeidean tai toimintasuunnitelman ja strategian mukaisesti
 • vastata päivittäisten toimintojen sujumisesta tuotanto- ja palveluprosessissa
 • seurata, arvioida ja ohjata yksikkönsä taloutta.
Työpaikkaohjaajana ja arvioijana toimiminen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää osaamisen hankkimista

 • organisoida ja ohjata työpaikalla toisen opiskelijan osaamisen hankkimista

 • antaa palautetta opiskelijan osaamisen kehittymisestä

 • toimia osaamisen arvioijana ammatillisessa tutkintokoulutuksessa

 • arvioida ja kehittää ohjaus- ja arviointitaitojaan.