Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Maatalousalan perustutkinto

361101

TUTKINNON KUVAUS

Maatalous on luonnosta saatavien raaka-aineiden tuottamista ja jalostamista. Kasvin- ja kotieläintuotannon rinnalla alalla harjoitetaan muun muassa maatilamatkailua, koneurakointia, maataloustuotteiden jatkojalostamista ja ympäristön hoitoa sekä palvellaan loma-asukkaita. Myös turkistalous ja sitä tukeva tuotanto, kuten rehunvalmistus, kuuluvat alaan. Maatalousalan ammatteja ovat maaseutuyrittäjä, maanviljelijä, lomittaja, maataloustarvikemyyjä, maatilamatkailuyrittäjä ja maataloustuotteiden jatkojalostaja. Eläintenhoitajat voivat työskennellä myös lemmikkieläinkaupan tai -hoitolan palveluksessa tai tutkimusavustajina. Myös turkistarhaus tarjoaa työtä alan osaajille. Kasvavana maaseudun palvelutoimintana ovat koneurakointi- ja alihankintatyöt.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ

Opiskelija osaa

 • tunnistaa ja arvioida automaatiotekniikan uusia hyödyntämismahdollisuuksia maataloudessa
 • hyödyntää automaattisia työtä helpottavia laitteita (kuten esimerkiksi tuotantorakennusten ilmanvaihto, ruokintalaitteet, lypsyrobotti, tuotoksen mittaus, valvonta, työkoneiden automaatio, täsmäviljely, gps-paikannus – automaattiohjaus, viljankuivaamon automaatio, maatilojen lämpökeskusten automaatio)
 • käyttää automaatiota työmenetelmien kehittämisessä
 • arvioida työnmenekin muutoksia eri vaihtoehtojen vertailussa
 • arvioida, miten laitteen käyttöiän aikana automaatioteknologia tulee kehittymään
 • käyttää työkoneautomaatiota kasvinviljelyssä
 • käyttää tuotannonohjausjärjestelmiä pelto- ja eläintuotannossa
 • arvioida tuotantoketjujen energia- ja kustannustehokkuutta ja tehdä ehdotuksia toiminnallisuuden parantamiseksi
 • hankkia lähtötietoja tuotantotoiminnasta ja ohjelmoida laitteita niiden mukaan
 • testata laitteita ja paikantaa toimintahäiriöitä
 • säätää ja huoltaa laitteita
 • käyttää korjauksissa tarvittaessa asiantuntija-apua
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perustaa energiakasviviljelmän
 • käyttää maatalouskoneita peltokasvien energiantuotannossa
 • valmistaa ja varastoida bioenergiakomponentteja
 • tuottaa raaka-aineita ja toimintaa edistäviä komponentteja
 • ohjata energiantuotantoprosessia
 • tuotteistaa bioenergiaa ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa, ruokkia ja käsitellä valittua eläinlajia lisääntymiskierron kaikissa vaiheissa
 • suunnitella rehu- ja lajitietojen perusteella lajinmukaisen ruokinnan
 • ennaltaehkäistä eläintauteja ja -sairauksia
 • käyttää ja huoltaa valitsemansa eläinlajin hoitoon tarvittavia koneita ja laitteita
 • tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä ja yksinkertaisia rakennustöitä
 • toimia laatutavoitteiden ja -järjestelmien edellyttämällä tavalla ja käyttää laatujärjestelmän tuottamia tietoja toimintansa kehittämiseen
 • hyödyntää tietotekniikkaa toiminnassaan
 • hakea tietoa sekä seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • laskea ja arvioida tuotannon kannattavuutta
 • ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
 • ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä
 • arvioida tuotannosta aiheutuvia ympäristövaikutuksia ja huomioida ne toiminnassaan
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • hoitaa ja ruokkia eläimiä tuotantoeläin- ja pieneläintiloissa
 • käsitellä eläimiä
 • pitää eläintilat siisteinä
 • tunnistaa poikkeavasti käyttäytyvän eläimen ja hakea apua
 • ennaltaehkäistä työssään tarttuvien eläintautien leviämistä
 • tehdä viikoittaiset eläinten kirjanpitoon (esim. eläinten merkintä ja rekisteröinti) ja hoitoon (esim. tuotosmäärät, ruokinnan ja lisääntymistoimintojen seuranta) liittyvät kirjaukset
 • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
  • eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen
 • tehdä pieniä eläintilojen kunnostus- ja korjaustöitä
 • käyttää ja huoltaa päivittäisissä hoitotöissä tarvittavia koneita ja laitteita
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • suunnitella valitun kasvilajin kasvituotannon tuotantoprosessit
 • tehdä viljely-, varastointi-, kauppakunnostus- tai jatkojalostustöitä
 • huoltaa ja käyttää tuotantoketjun koneita ja laitteita
 • tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään
 • noudattaa tuotannon laatujärjestelmää
 • vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta
 • markkinoida sadon
 • seurata alansa kehitystä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • tehdä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • laatia luomutuotannon suunnitelman
 • tehdä peltoviljelytöitä luomutilalla
 • hoitaa luomukotieläimiä
 • tehdä viljelymuistiinpanot, luomuvalvonnan ja laatujärjestelmien edellyttämät dokumentoinnit
 • markkinoida luomutuotteita
 • hankkia tietoa luomusta ja uusista tutkimustuloksista sekä työmenetelmistä
 • seurata alan kehitystä ja verkostoitua muiden yrittäjien kanssa
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan luomutuotteita
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ylläpitää pelto- ja metsämaan kasvukuntoa ja maan rakennetta
 • vaikuttaa kasvien kasvutekijöihin
 • suunnitella oman työnsä ohjeiden, suunnitelmien ja sääolosuhteet huomioon ottaen
 • tehdä muokkaus-, kylvö- ja sadonkorjuutöitä
 • viljellä alueellisesti tärkeimpiä viljelykasveja
 • käyttää ja huoltaa yleisimpiä maatalouden koneita ja laitteita
 • hyödyntää maatilan rakennuksia tuotannossa sekä ylläpitää maatilan rakennusten kuntoa
 • tehdä metsän hoitotöitä (uudistustyöt, nuoren metsän hoitaminen)
 • hoitaa pelto- ja metsämaisemaa
 • toimia muuttuvissa olosuhteissa
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa huomioon toiminnan vastuullisuuden tuottaessaan maataloustuotteita elintarvikkeiksi tai tarjotessaan maaseutupalveluja
 • arvostaa ammattiaan sekä maaseudun elinvoimaisuuden ja kulttuurin edistämistä
 • kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen
 • hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä
 • suunnitella tuotannon ja toiminnan kannattavuutta
 • järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta
 • huolehtia maatilan tuotantotukien hausta
 • laatia maatilan veroilmoituksen
 • kilpailuttaa ja laatia tarjouksia
 • markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja
 • ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä
 • toimia työnantajana tai työntekijänä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia koneellistamissuunnitelman
 • käyttää, hoitaa, huoltaa ja korjata alueellisesti merkittäviä maatalouden urakointikoneita ja -laitteita
 • käyttää koneurakoinnissa maatalouskoneita ja niiden yhdistelmiä
 • ottaa työskentelyssään huomioon tehokkuuden ja taloudellisuuden
 • seurata koneiden toimivuutta ja tunnistaa ongelmakohdat
 • määrittää koneiden huolto- ja korjaustarpeen
 • tehdä huolto-, korjaus-, ja metallitöitä
 • tehdä koneyhteistyötä muiden yrittäjien kanssa
 • markkinoida kone-, huolto-, korjaus- ja metallipalveluja ja tuottaa niitä tarpeiden mukaisesti
 • palvella asiakkaita
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää perustyövälineitä maatalouskoneiden huollossa ja korjauksessa
 • käyttää perusmittalaitteita ja tarvittaessa erikoispalveluja
 • käyttää, hoitaa ja säätää maatalouskoneita ja laitteita
 • huoltaa maataloustuotantoon liittyviä koneita ja laitteita huolto-ohjeiden mukaan
 • tehdä maatalouskoneiden ja laitteiden korjauksissa tarvittavia metalli- ja hitsaustöitä
 • huoltaa ja korjaa maatalouskoneiden yksinkertaisia sähkölaitteita
 • käyttää ja huoltaa maatalouskoneiden hydrauliikkajärjestelmiä
 • tunnistaa syntyneiden jätteiden ominaisuudet ja hallitsee niiden oikean säilyttämisen sekä hävittämisen
 • ottaa työssään huomioon tulitöihin ja maatalouskoneiden CE-normeihin liittyvät turvamääräykset
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • käyttää työtehtävissään maatalouskoneita ja huoltotiloja
 • määrittää maatalouskoneiden ja –laitteiden vikoja sekä määrittää niiden korjaustarpeen
 • käyttää, hoitaa ja säilyttää perus- ja erikoistyövälineitä
 • tehdä työkoneiden perussäädöt
 • tehdä korjaushitsaus- ja metallitöitä
 • arvioida omaa työtään / työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä
 • lajitella syntyneet ongelma- ja muut jätteet ja säilyttää niitä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • tekee maatalouskoneiden ja –laitteiden kustannusarvioita
 • hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja tuotteistaa maataloustuotteiden jatkojalostamista
 • valmistaa erilaisia maataloustuotteita elintarvikkeiksi
 • laatia toimintansa omavalvontasuunnitelmia
 • noudattaa hygienia- ja laatutavoitteita
 • noudattaa asetettuja kustannustavoitteita
 • kehittää toimintaansa asiakaspalautteen perusteella
 • markkinoida ja toimia verkostoituneena
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria materiaalien jalostamisessa
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hallita eri tuotantomenetelmiä (sadonkorjuu-, peltoviljely-, siirto- ja kuljetus- ja talouskeskuskoneet) tuotannonaloittain
 • tehdä tuotantotoimintaan kuuluvia töitä
 • käyttää ja ylläpitää maatilatalouden tuotantoteknologiaan liittyviä koneita ja laitteita
 • suunnitella ja vertailla tuotantomenetelmien taloudellisuutta
 • käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita eri tuotannon aloilla
 • suunnitella ja kehittää tuotannon toteuttamisessa tarvittavia työ- ja koneketjuja
 • seurata teknologista kehitystä ja hyödyntää sitä toiminnassaan
 • arvioida työmenetelmiään ja tarvittaessa muuttaa niitä
 • tehdä tuotannossa tarvittavia päivittäisiä huoltotöitä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoito- tai hakkuutöitä
 • käyttää moottori- ja/tai raivaussahaa metsänhoitotöissä
 • huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta
 • valmistaa mitta- ja laatuvaatimukset täyttäviä puutavaralajeja ensiharvennusleimikosta
 • ottaa työskentelyssään huomioon maisemanhoidolliset näkökohdat
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä palveluja tuottavassa maaseutuyrityksessä
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia palveluja
 • tuotteistaa ja markkinoida yrityksen erityisosaamista
 • arvioida maaseudun palveluvaihtoehtojen paikallisia tarpeita ja niiden tulevaisuutta
 • tehdä liiketoimintasuunnitelman ja arvioida ja laskea toiminnan kannattavuutta
 • palvella asiakkaita
 • noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita
 • verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa
 • ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden tuottaessaan palveluita maaseudulla
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • laatia maatilan viljelysuunnitelman
 • suunnitella viljelykierron
 • noudattaa tilan laatujärjestelmää
 • muokata, lannoittaa, kylvää ja korjata satoa
 • tehdä lajikevalinnan ottaen huomioon viljelyolosuhteet
 • valita eri tilanteisiin sopivat kasvinsuojelumenetelmät
 • valita tarkoituksenmukaiset torjunta-aineet
 • tekee kasvinsuojelutyöt noudattaen kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä
  • opiskelijalla tai tutkinnon suorittajalla on ajantasaisen kasvinsuojeluainelainsäädännön mukainen tutkinto
 • tehdä muistiinpanot viljelytoimenpiteistään
 • säätää kasvinviljelykoneita, tehdä käyttöönotto- ja säilytyshuollot
 • ylläpitää rakennusten kuntoa
 • vertailla eri viljelymenetelmiä ja niiden kannattavuutta
 • markkinoida sadon
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • tehdä yhteistyötä muiden viljelijöiden ja sidosryhmien kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • tarkkailla, käsitellä, ruokkia ja hoitaa pieneläimiä
 • edistää eläinten hyvinvointia
 • huolehtii eläinten elinympäristön olosuhteista
 • hoitaa pieneläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa
 • tunnistaa sairaan eläimen ja arvioi eläinlääkärin avun tarvetta sekä antaa ensiapua
 • puhdistaa pieneläinten hoitoon ja kasvattamiseen liittyviä työympäristöjä
 • tehdä tarvittavia huolto- ja korjaustöitä ja yksinkertaisimpia rakennustöitä pieneläinten hoitotiloissa
 • käyttää ja huoltaa eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita
 • palvella asiakkaita ja huomioida näiltä saamaansa palautetta toiminnassaan
 • hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä
 • kehittää liikeideoita ja suunnitella kannattavaa yritystoimintaa
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä
 • ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa eläintenhoitotilanteissa ja -ympäristöissä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä rakennustöitä maatilalla
 • toteuttaa rakennushankkeita
 • käyttää rakennusmateriaaleja
 • käyttää tavallisimpia kirvesmiehen käsityökaluja ja mittausvälineitä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käsitellä, ruokkia ja hoitaa erilaisia tarhattavia eläimiä (esim. strutsi, alpakka, hanhi tai villisika)
 • suunnitella ja järjestää tarhattavien eläinten olosuhteet
 • edistää eläinten hyvinvointia
 • tunnistaa sairaan tarhattavan eläimen, arvioida eläinlääkärin tarvetta ja antaa ensiapua
 • hoitaa tarhattavia eläimiä lisääntymiseen liittyvissä asioissa
 • käyttää ja huoltaa tarhattavien eläinten hoidossa tarvittavia koneita ja laitteita
 • tehdä päivittäisiä tuotantotilojen ja rakenteiden huolto- ja korjaustöitä
 • arvioida, miten olemassa olevia tiloja voidaan muuttaa tarhattavien eläinten hoitoon sopiviksi
 • osaa palvella asiakkaita
 • noudattaa tuotannon laatutavoitteita
 • hyödyntää tietotekniikkaa alan töissä ja tiedon etsinnässä
 • seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • ottaa huomioon tarkoituksenmukaisen työergonomian erilaisissa tarhattujen eläinten hoitotilanteissa ja –ympäristöissä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tarkkailla, käsitellä ja hoitaa eläimiä tuotanto- ja lisääntymiskierron eri vaiheissa
 • ruokkia eläimet ja arvioida rehujen laatua aistinvaraisesti
 • ottaa rehunäytteen ja arvioida analyysin tuloksen perusteella rehun soveltuvuutta ko. eläinryhmälle
 • noudattaa tuotannon laatujärjestelmää ja toimia poikkeamatilanteissa
 • tehdä omavalvonnan edellyttämän dokumentoinnin
 • käyttää tavallisimpia tuotantoeläinten hoidossa, ruokinnassa ja tuotteiden käsittelyssä tarvittavia koneita ja laitteita sekä tehdä päivittäiset huollot ja seurata niiden käyttökuntoisuutta
 • käyttää ja hyödyntää ohjeiden mukaan toiminnassaan automaatioon perustuvia järjestelmiä
 • tehdä tuotantorakennusten ja -rakenteiden huolto- ja korjaustöitä sekä arvioida niiden käyttökuntoisuutta
 • seurata aistinvaraisesti tuotantorakennuksen olosuhteita ja huomata poikkeamat
 • tehdä pienimuotoisia huolto- ja rakennustöitä
 • lajitella ja kierrättää syntyviä jätteitä sekä ottaa huomioon valinnoissaan tuotteiden, välineiden ja menetelmien kestävyys ja ympäristöystävällisyys
 • ottaa työssään huomioon toiminnan vastuullisuuden hoitaessaan eläimiä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja valita siitoseläimiä
 • arvioida ja lajitella nahkoja
 • suunnitella paritus- ja siemennysvaihtoehtoja
 • tehdä jalostustyön vaatimia suunnitelmia ja dokumentointeja
 • arvioida ja tunnistaa jalostustyön terveydellisiä riskejä
 • hyödyntää tietotekniikkaa jalostustyön tukena
 • käyttää keinosiemennystä apuna ketun ja suomensupin jalostuksessa eläinsuojelulain vaatimukset huomioiden
 • käsitellä turkiseläimiä jalostustyössään
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käsitellä turkiseläimiä
 • hoitaa turkiseläimiä ympäri vuoden
 • ruokkia eläimet
 • tehdä kiimanseurantaa
 • tehdä paritustyöt
 • tarkkailla eläinten hyvinvointia ja ylläpitää sitä
 • tunnistaa sairaan eläimen ja tilata eläinlääkärin tarvittaessa
 • tehdä eläinten terveydenhoitoon liittyviä töitä
 • tehdä päivittäiset huoltotyöt
 • tehdä lakisääteiset dokumentoinnit tietotekniikkaa hyödyntäen
 • toimia sertifiointivaatimuksia noudattaen
 • käyttää päivittäisissä hoitotöissä käytettäviä koneita ja laitteita
 • huolehtia tilan lannankäsittelystä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • huolehtia tilan ympäristönhoidosta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita nahkottavat eläimet
 • lopettaa nahkottavat eläimet
  • lopetusasetuksen (EY 1099/2009) mukaisen kelpoisuustodistuksen suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • käsitellä lopetettuja eläimiä
 • nylkeä turkiseläimiä
 • kaapia nahkoja
 • rummuttaa ja taanaa nahkoja
 • kuivata ja jälkikäsitellä nahkoja
 • käyttää tavanomaisia nahkontakoneita ja laitteita
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • noudattaa voimassaolevaa lainsäädäntöä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • toimia rehunvalmistuksessa prosessin eri vaiheissa
 • tunnistaa rehun raaka-aineita
 • varastoida ja säilöä rehuraaka-aineita
 • suunnittelee rehuvalioita
 • käyttää rehunvalmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita
 • seurata rehun laatua ja siisteyttä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • tehdä turpeen tuotantotöitä eri menetelmillä ja koneilla
 • huolehtia käyttämiensä koneiden, laitteiden ja välineiden perustoimintakunnosta
 • varastoida turvetuotteita
 • käyttää alkusammutuskalustoa
 • käyttää ja säilyttää ja varastoida turvetuotannossa tarvittavia aineita
 • huolehtia turvetuotantokoneiden ja laitteiden sekä traktorilla kuljetettavan turpeen maantiekuljetuksista
 • seurata alansa kehitystä ja hyödyntää sitä työssään
 • verkostoitua alan yhteistyökumppaneiden ja toimijoiden kanssa
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • käyttää traktoria maataloustöissä
  • kuljettajalta edellytettävä T-luokan ajolupa (traktorikortti)
 • tehdä tuotantoeläinten päivittäisiä hoitotöitä
 • tehdä metsän uudistustöitä
 • käyttää maatilan tai maaseutuyrityksen työkaluja
 • tehdä pienimuotoisia rakennustöitä
 • huolehtia työtehtäviinsä kuuluvista maatilan tai maaseutuyrityksen jätehuollosta
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ylläpitää työkykyä
 • käyttää työtehtäväänsä kuuluvia suojaimia.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.