Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Maanmittausalan perustutkinto

352301

TUTKINNON KUVAUS

Maanmittausalan perustutkinnon suorittanut osaa soveltaa oppimiaan taitoja ja tietoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa. Hän pystyy näkemään oman työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy omassa työssään ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät ja odotukset. Maanmittausalan ammattilainen tuntee tekemiänsä töitä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä tekee työnsä laatuvaatimusten ja säädösten mukaisesti. Hän osaa suunnitella ja aikatauluttaa työnsä asiakirjojen, suunnitelmien ja piirustusten pohjalta. Hän käsittelee työvälineitä huolellisesti. Maanmittausalan ammattilainen, kartoittaja, osaa esitellä ja arvioida omaa työtään sekä laatia tarvittavia tulosteita ja raportteja. Hän selviytyy työnsä vuorovaikutustilanteissa yhdellä vieraalla ja toisella kotimaisella kielellä.

Maanmittausalan perustutkinnon suorittanut voi työskennellä kartoittajana valtion laitoksissa, kuntien organisaatioissa ja yksityisissä yrityksissä. Työtehtävät voivat olla maanmittausta, kiinteistötehtäviä, maankäytön suunnitteluun, maaperä- ja ympäristötutkimukseen tai kartasto- ja paikkatietoihin liittyviä töitä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää maastotyössä tarvittavia mittauslaitteita, käsityökaluja ja materiaaleja sekä huolehtia niiden käyttökunnosta
 • tunnistaa ja rakentaa rajapyykkejä ja rajapisteitä
 • suorittaa tietoimituksissa pyykkien siirtoja
 • suorittaa yksityistien tieyksikkölaskelmia
 • käsitellä mittausaineistoja tarvittavaan muotoon sekä tehdä toimituksesta tulosteita, karttoja ja raportteja
 • selostaa Suomen kiinteistöjärjestelmän rakenteen asiakaspalvelutilanteessa
 • suorittaa arviointitoimitusten (halkominen, tilusvaihto, tie- ja lunastustoimitukset, tilusjärjestelyt) arkistotutkimuksia arviointitoimituksien lainsäädännön soveltuvin osin
 • huomioida mittauksia tehdessään työhön vaikuttavat maankäytön suunnitelmat ja kiinteistönmuodostuksen
 • ottaa huomioon työssään mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyönsä luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • avustaa arviointiin liittyvien inventointien teossa
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää mittaustyössä tarvittavia mittauslaitteita ja materiaaleja sekä huolehtia mittauskaluston käyttökunnosta
 • tehdä infrarakentamiseen liittyviä kartoitus- ja merkintämittauksia
 • hyödyntää työssään informaatioteknologiaa
 • käsitellä mittausaineistoa, tehdä laskentaa ja tulosteita sekä raportoida työnsä
 • hakea määräykset huomioiden työn perustana olevista suunnitelmista ja kaavoista tarvitsemansa tiedot ja käsitellä ne oikeaan muotoon
 • ottaa huomioon työlle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyön luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään huomioiden säädösten, työturvallisuuden, työn laatuvaatimusten ja kokonaisuuden vaikutukset siihen
 • tehdä kaivosmittauksiin liittyviä runko-, kartoitus- ja merkintämittauksia
 • hyödyntää informaatioteknologiaa työssään
 • valita oikeat mittausmenetelmät ja käyttää mittaustyössä tarvittavia mittauslaitteita ja materiaaleja sekä huolehtia mittauskaluston käyttökunnosta ja tarkistuksista
 • käsitellä mittausaineistoa, tehdä laskentaa, kaivoskarttoja ja tulosteita sekä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
 • tulkita työn perustana olevia suunnitelmia ja piirustuksia sekä etsiä niistä tarvitsemansa tiedot ja siirtää ne maastoon
 • ottaa huomioon työlle asetettuja tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloida työn luotettavuutta ja tehdä tarvittavat tarkemittaukset
 • huomioida työssään työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteita ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • tuottaa, käsitellä ja ylläpitää kartta- ja paikkatietoaineistoja
 • käyttää työssään erityyppisiä ohjelmistoja, kuten kartta-, paikkatieto-, CAD-, maastomittaus-, stereokartoitus-, laserkeilaus- ja kuvankäsittelyohjelmistoja sekä tarvittavia oheislaitteita
 • tehdä tulosteita, muuntaa aineistoa eri formaatteihin ja raportoida työnsä
 • kerätä paikkatietoaineistoa maastosta ja tehdä työn vaatimat tiedonsiirrot
 • tehdä teemakarttoja
 • ottaa työssään huomioon kartta- ja paikkatietotuotteiden laatimista koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä huomioida tarkkuusvaatimukset
 • hakea tietoa erilaisista kartoista, kartta- ja paikkatietoaineistoista sekä käyttää niitä apuna työssään
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää tehtävissä tarvittavia suunnittelu-, paikkatieto- ja esitysohjelmia
 • käyttää maankäytön suunnitelmien ja kaavojen laatimisessa tarvittavia tietorekistereitä ja lähtöaineistoja
 • koota määräykset huomioiden aineistoja suunnittelua ja kaavoitusta varten sekä käsitellä niitä tarvittavaan muotoon
 • tehdä maankäytön suunnitelmien, kaavojen, tonttijakojen ja asemapiirrosten piirtotöitä sekä havainnekuvia, tulosteita ja asiakirjoja
 • asiakaspalvelutilanteessa selvittää kaavajärjestelmän ja maankäytön suunnitelmat sekä niiden laatimista koskevat ohjeet, määräykset, merkinnät, säädökset ja kuvaustekniikan
 • ottaa huomioon työlle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida työn luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • tehdä pohjatutkimuksia sekä niihin liittyviä mittaus- ja tulostustöitä
 • määrittää maalajeja ja niiden ominaisuuksia yleisimmillä laboratoriotutkimuksilla
 • kerätä vesi-, melu- tai muita ympäristönäytteitä sekä mitata tai määrittää näytteen ottopaikkojen sijainnit sekä toimittaa näytteet edelleen analysoitavaksi
 • hakea tietoa erilaisista aineistoista ja rekistereistä sekä käyttää niitä apuna työssään
 • ottaa huomioon työssään maaperä- ja ympäristötutkimuksien tekemistä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä huomioida tarkkuusvaatimukset
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa mittaustyötään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää mittaustyössä tarvittavia mittauslaitteita ja materiaaleja sekä huolehtia mittauskaluston käyttökunnosta
 • tehdä kadun rakentamisen merkintä- ja tarkemittauksia
 • merkitä maastoon ja kartoittaa johtoja sekä putkilinjoja
 • merkitä kaavojen ja maankäytön suunnitelmien mukaisia alueita maastoon
 • mitata maastomalleja sekä tehdä mittauksista tulosteita ja laskea massoja
 • rakentaa, mitata ja laskea taso- ja korkeusrunkoverkkoja eri menetelmillä
 • tehdä rakennuksen maastoon merkinnän ja sijaintikatselmuksen
 • tehdä ilmakuvausprosessin vaatimia maastotöitä
 • käsitellä mittausaineistoa ja tehdä tulosteita sekä raportoida työnsä
 • hakea määräykset huomioiden mittaustyön perustana olevista suunnitelmista ja kaavoista tarvitsemansa tiedot ja käsitellä ne oikeaan muotoon
 • ottaa huomioon mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyön luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käsitellä erilaisia kartta- ja paikkatietoaineistoja
 • käyttää työssään erityyppisiä ohjelmistoja, kuten kartta-, paikkatieto-, CAD-, laserkeilaus- ja kuvankäsittelyohjelmistoja sekä tarvittavia oheislaitteita
 • tuottaa uusia aineistoja yhdistelemällä erilaisia kartta- ja paikkatietoaineistoja sekä tekemällä paikkatietoaineistoihin pohjautuvia kyselyitä ja analyysejä
 • tehdä erilaisia visuaalisia esityksiä paikkatiedon havainnollistamiseksi sekä raportoida työnsä
 • hakea tietoa erilaisista aineistoista ja rekistereistä sekä käyttää niitä apuna työssään
 • ottaa huomioon työssään kartta- ja paikkatietotuotteiden laatimista koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön sekä huomioida tarkkuusvaatimukset
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää mittaustyössä tarvittavia mittauslaitteita, käsityökaluja ja materiaaleja sekä huolehtia mittauskaluston käyttökunnosta
 • tehdä kartoitus- ja merkintämittauksia
 • laskea mittaustehtäviin liittyvät laskutehtävät
 • käsitellä mittausaineistoa ja tehdä tulosteita sekä raportoida työnsä tilanteen vaatimalla tavalla
 • hakea tietoa erilaisista kartoista ja rekistereistä
 • huomioida mittauksia tehdessään työhön vaikuttavat maankäytön suunnitelmien ja kiinteistönmuodostuksen perusasiat
 • ottaa työssään huomioon mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyönsä luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Opiskelijalla on

 • perustaidot ensiavun antamisesta
 • voimassa olevat tärkeimmät mittaustöissä vaadittavat turvakortit.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään ja toimia työn laatuvaatimukset ja kokonaisuus huomioiden
 • käyttää maastotyössä tarvittavia mittauslaitteita, käsityökaluja ja materiaaleja sekä huolehtia niiden käyttökunnosta
 • tunnistaa ja rakentaa rajapyykkejä ja rajapisteitä
 • tulkita kiinteistön kauppakirjan määräalaa koskevan sisällön
 • käsitellä mittausaineistoja tarvittavaan muotoon sekä tehdä perustoimituksesta tulosteita, karttoja ja raportteja
 • selostaa Suomen kiinteistöjärjestelmän rakenteen asiakaspalvelutilanteessa
 • suorittaa perustoimitusten (lohkominen, kiinteistönmääritys) arkistotutkimuksia
 • ottaa työssään huomioon perustoimitusten lainsäädännön soveltuvin osin
 • huomioida mittauksia tehdessään työhön vaikuttavat maankäytön suunnitelmat ja kiinteistönmuodostuksen
 • ottaa huomioon työssään mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia ja kontrolloida mittaustyönsä luotettavuutta sekä huomioida työtä koskevat suositukset, ohjeet, määräykset ja lainsäädännön
 • ottaa työssään huomioon työterveyden, turvallisen työskentelyn ja toimintakyvyn säilyttämisen vaatimukset
 • toimia vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä työyhteisön jäsenten ja muiden ihmisten kanssa erilaisissa työtehtävissä
 • arvioida omaa työsuoritustaan, ratkaista ongelmatilanteet ja toimia ammatin eettisten periaatteiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.