Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

361902

TUTKINNON KUVAUS

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja erikoistuneempi osaaminen luonto-ohjauksen, luonnonvarojen tuottamisen, luonto- ja ympäristöneuvonnan, poronhoidon tai ympäristönhoidon alalta. Tutkinnon suorittanut osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonnonvaratuottaja osaa hyödyntää paikallista luontoa luonnontuotealalla. Hän osaa huolehtia marjojen, sienten ja yrttien keräyksestä ja jatkojalostuksesta. Hän tuntee kattavasti luonnontuotealan toimijoita ja luonnontuotteita.

Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto- ja ympäristöneuvoja osaa opastaa ja ohjata kansalaisia vastuulliseen ja ympäristömyönteiseen toimintaan. Hän osaa lisätä ihmisten luonto- ja ympäristötietoutta ja neuvoa ympäristöongelmien ratkaisemisessa.

Porotalouden osaamisalan suorittanut poronhoitaja osaa huolehtia poroelinkeinon kannattavuudesta, porojen hyvinvoinnista ja ympäristön kestävyydestä. Hän osaa toimia paliskuntayhteisössä tai itsenäisenä yrittäjänä. Poronhoitaja osaa käyttää työssä tarvittavia koneita ja laitteita. Hän osaa toimia saamelaisen kulttuurin ylläpitäjänä ja kehittäjänä.

Ympäristöalan osaamisalan suorittanut ympäristönhoitaja osaa työskennellä rakennetun tai luonnon ympäristön kunnostamisen ja hoidon tehtävissä. Hän osaa määritellä ympäristön tilaa ja hoitotarpeet. Hän osaa käyttää ympäristön tilan selvittämisessä laitteita ja välineitä ja toimia materiaalien kierrätyksen ja jätehuollon työtehtävissä.

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä tai yrittäjänä luonto- ja ympäristöalalla ohjauksen ja neuvonnan, luonnontuotealan, ympäristönhoidon tai poronhoidon työtehtävissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä ekokriteerit täyttävässä kylässä tai yrityksessä, kuten maaseutumatkailutilalla, luomutilalla, matkailuyrityksessä, kaupassa, kotieläinpihalla, elintarvikkeita tai luonnontuotteita valmistavassa pienyrityksessä
 • tunnistaa ekokriteerit täyttäviä kohteita ja palveluiden toteutustapoja
 • avustaa valmisteltaessa ja toteutettaessa ekokriteerit täyttäviä ohjelmapalveluja ja aktiviteetteja
 • kertoa paikallisesta kulttuurista ja perinteestä ekomatkailun tai muun ekokriteerit täyttävän elinkeinon näkökulmasta
 • avustaa kohteiden ja palvelujen kehittämistehtävissä
 • tehdä kunnostus- ja huoltotehtäviä ekokriteerit täyttävissä kohteissa
 • palvella asiakkaita
 • noudattaa yrityksen laatu- ja kustannustavoitteita
 • verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • nimetä mahdollisia erityiskohteita metsistä, maaseudulta, matkailuympäristöistä tai taajamista
 • laatia pienialaisten erityiskohteiden hoidon, kuten suojavyöhykkeiden, monivaikutteisten kosteikoiden, laskeutusaltaiden ja pohjavesialueiden ympäristöjen, luonnon monimuotoisuutta edistävien reunavyöhykkeiden ja metsäsaarekkeiden, lähdealueiden, pientareiden, vanhojen latojen, puukujanteiden tai kiviaitojen tukihakemuksia ja kustannuslaskelmia
 • laatia pienialaisille kohteille hoitosuunnitelmia
 • hoitaa erityiskohteita ja noudattaa niille asetettuja suunnitelmia
 • käyttää ja huoltaa erityiskohteiden hoidossa tarvittavia työvälineitä, kuten raivaussahaa ja moottorisahaa sekä vesuria
 • hoitaa alueilla tarvittavia eläimiä, kuten lampaita ja hiehoja
 • käyttää erityiskohteiden hoidossa tarvittavia ajoneuvoja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella erityisryhmien palvelukokonaisuuksia
 • toimia erityisryhmien kanssa ja ottaa huomioon heidän tarpeensa ja rajoitteensa
 • valmistella ja purkaa erityisryhmille suunnattujen palvelujen toteutuspaikkoja
 • auttaa ja ohjata erityisryhmiin kuuluvia asiakkaita esimerkiksi liikuntaesteisiä eri tilanteissa
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia paikallisesti käytettävien lemmikki- ja kotieläinten (esim. porot, koirat, ponit, hevoset, kanit, lampaat, vasikat) kanssa
 • seurata eläinten kuntoa ja tehdä päivittäiset hoitotoimenpiteet
  • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 • käyttää ja hoitaa tarvittavia välineitä ja varusteita
 • toimia avustajana tilanteissa, joissa eläimet ovat hyvinvoinnin edistäjinä
 • neuvoa asiakkaita, miten toimia eläinten kanssa erilaisissa tilanteissa
 • ohjelmapalveluna kertoa eläimistä ja niiden hoidosta
 • ottaa huomioon tilanteet, joissa eläimet ovat osa yhteisön tai yrityksen toimintaa ja yksittäisten henkilöiden turvallisuuden tunteen ja hyvinvoinnin luojia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita hyvinvointituotteeksi soveltuvat luonnon keruutuotteet (esim. turve, savi, yrtit)
 • käyttää luonnontuotteita ihmisen hyvänolon edistämiseen hoidoissa, kylvyissä hauteina ja osana elämyksiä
 • hyvinvointituotteiden valmistaminen, käsitteleminen ja varastoiminen
 • jatkojalostaa hoitotuotteita
 • käyttää hyvinvointituotetyöhön kuuluvia koneita ja laitteita
 • palvella erilaisia asiakasryhmiä
 • markkinoida ja toimia verkostoituneena
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria toiminnassaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa, lajitella ja käsitellä erilaisia jätejakeita ja kierrätettävää materiaalia
 • laatia neuvontamateriaalia erilaisiin jätehuoltoa ja kierrätystä koskeviin tilanteisiin
 • neuvoa erilaisia ryhmiä jätehuoltoa ja kierrätystä koskevissa tilanteissa
 • tehdä suunnitelmia materiaalivirtojen vähentämiseksi yhdessä kohteen toimijoiden kanssa
 • laatia neuvontamateriaalia ja neuvoa materiaalivirtojen vähentämiseen kohteessa
 • tehdä roskaamistarkastuksia ja raportoida niistä
 • huomioida muut työntekijät ja ylläpitää työhyvinvointia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä kartoituksen perusteella jätehuoltomääräysten mukaisen jätehuoltosuunnitelman
 • tehdä kiinteistölle jätekartoituksen
 • järjestää kiinteistön jätehuollon jätehuoltosuunnitelmaa noudattaen
 • antaa jäteneuvontaa ja laatia jäteneuvontamateriaalia kiinteistöllä toimiville
 • selvittää jätehuollon toimivuuden ja raportoida siitä
 • toimia jätteiden vastaanotossa ja kierrätyksessä
 • tunnistaa, lajitella ja käsitellä erilaisia jätejakeita
 • toimia ohjeistuksen mukaan ongelmajätteiden vastaanotossa, varastoinnissa ja niiden toimittamisessa edelleen käsittelyyn
 • käyttää tarvittaessa jätteiden käsittelylaitteita
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ohjaa jäteveden käsittelyssä haja-asutusalueilla
 • toimia avustajana haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä suunniteltaessa
 • rakentaa suunnitelmien mukaan jätevesijärjestelmiä haja-asutusalueille
 • huoltaa haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmiä
 • hoitaa jäteveden käsittelyprosessin perustoimenpiteitä
 • ottaa näytteitä jätevedestä
 • arvioida jäteveden laatua ennen puhdistusprosessia ja sen jälkeen
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kohderyhmälle (eri-ikäiset, toimintatavoiltaan ja kulttuuritaustoiltaan erilaiset henkilöt) soveltuvan työtilan ja materiaalimenekin
 • valita ja hankkia kohderyhmälle sopivan luonnon- ja kierrätysmateriaalin (esimerkiksi paju, kaisla, olki, sammal, luonnonkasvit, koneiden sisärenkaat, tekstiilit ja esineet)
 • käyttää ja työstää luonnon- ja kierrätysmateriaaleja aistihavaintojen aktivoimiseen, käden motoriikan tai sosiaalisten taitojen parantamiseen
 • käyttää erilaisia koneita ja työvälineitä
 • etsiä ideoita, käyttää niitä ja antaa työn tuloksista palautetta erilaisten kohderyhmien kanssa
 • ohjata taustoiltaan ja iältään erilaisia henkilöitä ja ryhmiä ja toimia heidän kanssa
 • arvioida tuotoksen vaikutuksia ryhmään ja yksittäiseen henkilöön
 • järjestää tuotoksista näyttelyn tai esittelyn
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa yleisimmät kalalajit ja niiden elintavat ja elinympäristövaatimuksia
 • käsitellä, asettaa pyyntiin ja huoltaa verkko-, saarto- ja koukkupyydyksiä
 • käsitellä kalat myyntiä varten
 • toimia avustajana kalastusmatkailun työtehtävissä, kuten tuotteen suunnittelussa, valmistelussa, ohjaamisessa ja jälkihoitotehtävissä
 • kertoa kaloista, niiden elintavoista ja elinympäristövaatimuksista, kalastusmenetelmistä ja kalastuskulttuurista
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
  • hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • selvittää yhteisön tai ryhmän arkipäivän toimintaa ja tekee esityksen kestävän elämäntavan toimintamalliksi
 • tehdä yhdessä paikallisten asukkaiden ja yritysten kanssa havaintoja ympäristön tilasta (Kohteena voivat olla esim. kylä, koulun piha, julkinen ulkoalue ja teollisuus- tai matkailualue) ja raportoida tilanteesta
 • tunnistaa paikallisia kasveja ja eläimiä ja määrittää niiden avulla ympäristön laatua
 • suunnitella ja tehdä luonnon- ja rakennetun ympäristön kunnostukseen ja hoitoon liittyviä töitä
 • liikkua ja toimia ympäristöä säästävällä tavalla esim. ympäristövastuullinen retkeily, reittivalinnat, jälkien jättäminen, kestävällä tavalla asuminen tai kulttuuriarvojen kunnioittaminen
 • tavallisimmat luonnossa selviytymisen taidot, kuten varustautuminen ja leiriytyminen eri vuodenaikoina
 • valita työ- ja retkeilyvarusteet ja -välineet
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • omaa tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • käyttää ja huoltaa paikallisesti tarvittavia, tarkoituksenmukaisia pientyövälineitä ja paikallisesti tarvittavia motorisoituja työvälineitä kuten perustöiden vaatimia pientyövälineitä, maastossa ja vesillä liikkumisen välineitä, moottorisahaa, raivaussahaa, tiedonsiirto- ja paikantamisvälineitä, moottorivenettä, traktoria, mönkijää, maastomoottoripyörää tai moottorikelkkaa
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Suosituslista tunnistettavista kasveista, eläimistä ja luonnonilmiöistä on liitteenä 2.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä sovitun järjestelmän mukaisen katselmuksen
 • arvioida ympäristövaikutuksia ja laatia kestävän kehityksen mukaisen itsearviointiraportin nykytilanteesta
 • yhdessä kohteen toimijoiden kanssa valita keskeiset kehittämiskohteet
 • yhdessä kohteen toimijoiden kanssa laatia tai päivittää kestävän kehityksen toimintaohjelmaa
 • laatia ohjeistuksia ja ohjata kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan
 • laatia tiedotusmateriaalia ja antaa neuvoja kestävän kehityksen toimintaohjelman laatimisesta esimerkiksi päiväkodeissa, pienyrityksissä, kouluissa, oppilaitoksissa tai järjestöissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä lähtötasoselvityksen valitun paikan, esimerkiksi läänin kulttuuriympäristöohjelmassa tai kunnan kulttuuriympäristöohjelmassa mainitun paikan, kuten maalaistalon pihapiirin, myllyn, kirkon, koulun, pappilan, uiton rakennusten ympäristön, kuten hiihtokeskusten, luontokeskusten, tienvarsimotellien, leirintäalueiden tai mökkikylien maisema-arvoista, paikan historiasta ja kulttuuriperinnöstä
 • tehdä esityksen kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä sekä hoidon luokituksesta
 • laatia asiantuntijan kanssa esityksen toimenpiteiden kustannusarvioksi
 • kunnostaa ja hoitaa kulttuuriympäristöjä
 • käyttää kohteen kunnostamisessa tarvittavia työvälineitä ja kulkuneuvoja
 • asiantuntijan kanssa tehdä selvityksen rakennusten kunnosta
 • tyypitellä alueen luontotekijät
 • inventoida asiantuntijan kanssa alueen tyypillisimmät rakennetun ympäristön kasvit
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • määrittää alueen yleisimmät hyödynnettävät koristemateriaalit (esim. sammalet, jäkälät, heinät, kaislat, sarat, ruohot, varvut, puut, pensaat ja kivet tai niiden osat, oksat, lehdet, varret, tuohi, pahkat, havut, marjat, kävyt, juuret ja muut tuotteet) ja niiden käytön
 • hakee tarvittaessa toimintaan tarvittavat luvat
 • tuotteistaa osaamistaan
 • kerätä koristemateriaaleja
 • valmistaa ja jalostaa keräämänsä koristemateriaalit
 • kunnostaa ja huoltaa koristemateriaalien käsittelyssä käytettäviä erikoistyövälineitä
 • markkinoida ja toimia verkostoituneena
 • hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja ottaa työssään huomioon työergonomian
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia suunnitelmia yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa luonnonsuojelualueiden pienille ennallistamis-, kunnostus- ja hoitokohteille
 • tehdä suunnitelmien mukaisia ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä luonnonsuojelukohteissa kohteelle sallitulla tavalla
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteissä tarvittavia alueella sallittuja työvälineitä
 • käyttää työkohteissa alueella sallittuja ajoneuvoja, kuten hevosta
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita viljeltävät luonnonkasvit (esim. tupasvilla, nokkonen, ruusujuuri, mäkimeirami, siankärsämö, punahattu, väinönputki) ja tehdä viljelysuunnitelman
 • käyttää tarkoituksenmukaista viljelytekniikkaa
 • muokata, lannoittaa, kylvää, korjata ja varastoida satoa
 • käyttää, hoitaa ja säätää tuotantotoiminnassa käytettäviä koneita ja laitteita
 • hyödyntää luomutuotantoa toiminnassaan
 • noudattaa laatu- ja tuottavuusvaatimuksia
 • markkinoida tuotteitaan
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • verkostoitua alan muiden toimijoiden kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita jatkojalostukseen soveltuvia syötäviä keruutuotteiden raaka-aineita, kuten luonnonmarjoja, luonnonsieniä tai luonnonyrttejä tai erikoisluonnontuotteita, kuten pettua, mahlaa, kuitua tai puuvartisia kasvien osia
 • kerätä ja hankkia jatkojalostuksen raaka-aineita oikeita välineitä ja työmenetelmiä käyttäen
 • valmistaa luonnontuotteita elintarvikkeiksi
 • laatia toimintansa omavalvontasuunnitelmia
 • noudattaa elintarvikelainsäädäntöä
  • hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • noudattaa tuotteelle laadittua kustannusarviota
 • markkinoida ja toimia verkostoituneena
 • hyödyntää alueensa perinnettä ja kulttuuria materiaalien jalostamisessa
 • t ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia jokamiehen oikeuksiin kuulumattomien luonnontuotteiden, kuten puiden sivutuotteiden, kuitukasvien ja koriste- ja punontamateriaalien sekä paikalliset luonnonmarjojen ja – sienien sekä hoito- ja hoivatuotteiden keruutoiminnassa tarvittavat luvat
 • valita poimintakohteen erilaisia suunnitelmia ja maastokarttoja käyttäen, esimerkiksi luomukeruualueet ja niihin tarvittavat luvat
 • tunnistaa, poimia, kerätä ja lajitella raaka-aineita ja soveltuvia työvälineitä ja -menetelmiä käyttäen
 • hoitaa materiaalin käsittelyasemaa
 • kunnostaa ja huoltaa käyttämiään työvälineitä
 • käsitellä, pakata ja varastoida luonnontuotteita jatkokuljetusta, -käsittelyä ja jatkojalostusta varten
 • esitellä ja markkinoida luonnontuotteita
 • laskea raaka-ainemenekit, - hävikit ja jätemäärät
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • ylläpitää työergonomian vaatimuksia ja työkykyä
 • hyödyntää alan tutkimusta ja kehitystoimintaa
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia avustajana erilaisten asiakasryhmien kanssa maasto- ja vesistöolosuhteissa
 • käyttää maasto-olosuhteissa asiakasryhmien kanssa toimimiseen soveltuvia henkilökohtaisia viestintä- ja asiakaspalvelukeinoja
 • kohdata erilaisista kulttuureista tulevia tai muutoin erilaisia asiakasryhmiä
 • kertoa paikallisesta luonnosta, luonnonilmiöistä, paikallisesta luonto- ja eräperinteestä sekä kulttuurista
 • toimia avustajana järjestettäessä maastoruokailuja tai muita palveluja tarvittaessa isoillekin ryhmille
 • valmistella pienimuotoisia aktiviteetteja kuten suunnistusta ja terveysliikuntaa ja avustaa isojen luonto-ohjelmapalvelujen toteutuspaikkojen rakentamisessa ja purkamisessa
 • hoitaa, huoltaa ja ylläpitää varusteita, koneita, välineitä ja tapahtumapaikkoja
 • huolehtia omasta ja asiakkaiden turvallisuudesta
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • seurata kustannuksien muodostumista
 • noudattaa yrityksen antamia asiakaslupauksia ja laatutavoitteita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ohjata henkilöitä ja ryhmiä yhteistyön lisäämiseen, kulutuksen vähentämiseen ja luonnon kestokyvyn huomioimiseen eli kestävän elämäntavan suuntaan ja toimia itse sen mukaisesti
 • ohjata luonnon ja rakennetun ympäristön tarjoaman hyvinvoinnin lähteille
 • toimia ikärakenteeltaan, toimintaedellytyksiltään, kulttuuriltaan ja tietopohjaltaan erilaisten ryhmien kanssa (erityisryhmät) ja tulla toimeen vieraallakin kielellä
 • käyttää työssään ympäristökasvatuksen menetelmiä, kuten aistihavaintomenetelmiä ja toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä
 • tehdä ja ohjata tekemään havaintoja luonnosta ja erilaisista ympäristöistä sekä luonnon ja rakennetun ympäristön muutoksista
 • arvioida, mitata ja välittää tietoa kestävällä tavalla toimimisesta käyttäen erilaisia tapauskohtaisia menetelmiä kuten ekologinen jalanjälki, ekologinen selkäreppu, MIPS-indikaattori, vihreä lippu ja kestävän kehityksen kriteerien mukainen toiminta
 • järjestää tapahtumia, erilaisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ja leirejä ja toimia niissä ohjaajana
 • ohjata kestävään kulutuskäyttäytymiseen ja vastuullisuuteen ympäristön puolesta
 • ohjata käyttämään luonnon- ja kierrätysmateriaaleja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kertoa paikallisista eri vuodenaikoina luonnossa tapahtuvista ohjelmapalvelu-, virkistys ja ulkoilumahdollisuuksista, kuten erilaisista retkistä ja liikunnasta luonnossa
 • suositella erilaisille asiakasryhmille vaihtoehtoisia mahdollisuuksia omalla toiminta-alueellaan
 • toimia avustajana / tukihenkilönä asiakasryhmän vieraillessa luontoa hyödyntävissä ohjelma-, ulkoilu- ja virkistyskohteissa
 • löytää tulojen hankkimismahdollisuuksia ja yritystoiminnan aloitus- ja kehittämismahdollisuuksia ohjelmapalvelu-, ulkoilu- ja virkistyspalvelujen alalla, jotka liittyvät luonnossa toimimiseen
 • selvittää kytkentöjä toisiin aloihin ja löytää yhteistyömahdollisuuksia
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia luontoselvitystä ja kaavoitusta laativien asiantuntijatyöryhmien jäsenenä ja avustajana
 • varustautua ja liikkua luonnossa
 • käyttää työssään alueen karttoja, paikantamis- ja dokumentointivälineitä
 • käyttää maisema- ja metsäsuunnitelmia ja niiden kuviokarttoja, kulttuuriympäristöohjelmia ja muuta maankäytön suunnitteluun liittyvää materiaalia
 • uhanalaiset lajit ja tunnistaa paikallisia luontoselvityksissä tarvittavia lajeja, kuten kasveja, hyönteisiä, perhosia, lintuja ja nisäkkäitä
 • määrittää maastonmuotojen merkityksen, pintavesien ja eläinten kulkureitit ja kasvillisuusalueet
 • tunnistaa erilaisia elinympäristöjä ja luontodirektiivin luontotyyppejä ja rajata pienehköiltä alueilta luontotyyppejä
 • arvioida ympäristön vaikutuksia luontoon
 • raportoida tiedot selvitystä varten
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä maaseutu- ja kylämatkailupalveluja tuottavassa yrityksessä
 • tehdä kestävän kehityksen toimintaohjelman mukaisen katselmuksen valittuun kohteeseen esimerkiksi haastattelemalla asiakkaita ja paikkakunnan asukkaita
 • käyttää taustatietoina maisema-arvoja, - selvityksiä sekä paikan historia- ja kulttuuriperintötietoa
 • katselmuksen pohjalta valita kehittämiskohteita
 • suunnitella, hinnoitella ja markkinoida perinteisiä maaseutupalveluita
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • tehdä maatila-, maaseutu- ja kylämatkailukohteissa perinteisiä, päivittäisiä ja tilannekohtaisia töitä
 • noudattaa yrityksen laatu- ja kustannustekijöitä
 • ylläpitää työterveyttä
 • verkostoitua eri toimijoiden ja yrittäjien kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja valmistella tapahtumapaikkoja maastoon
 • avustaa ohjelmapalveluiden maastoruokailussa
 • avustaa maastoruokailun valmisteluissa ja ruokien valmistuksessa
 • valmistaa pienille ryhmille perinteisiä maastoruokia ja koota erilaisista retkiruoista ateriakokonaisuuksia
 • mitata ja kirjata omavalvonnan mukaiset havainnot
 • seurata tuotteiden laatua ja raportoida siitä
  • hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä käyttäjiä kuultuaan lähtötasoselvityksen valitun matkailuympäristön maisema-arvoista, paikan historiasta, kulttuuriperinnöstä, kävijämääristä ja alueen kulutuksesta
 • inventoida asiantuntijan kanssa alueen luonnon ja rakennetun ympäristön kasveja ja kasvillisuuden kulumista
 • selvittää alueen maaperän laatua ja sen merkitystä ja pintavesien virtaamia
 • selvittää alueen kulku- ja jätehuoltoreitit
 • tehdä esityksen kunnostus- ja hoitotoimenpiteistä sekä hoidon luokituksesta
 • laatia asiantuntijan kanssa esityksen toimenpiteiden kustannusarvioksi
 • kunnostaa ja hoitaa matkailuympäristöjä ja niihin liittyviä rakenteita
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa riistaeläimiä
 • tehdä riistan elinympäristöön kohdistuvia riistanhoidollisia toimenpiteitä
 • toimia riistakolmiolaskennassa kesällä tai talvella
 • käyttää sallittuja aseita sekä ansoja ja loukkuja riistan pyynnissä
 • metsästää riistaeläimiä ja käsitellä saaliin
 • kertoa maaston muodoista, riistan käyttäytymisestä ja metsästysperinteestä
 • huolehtia omasta ja ryhmän turvallisuudesta metsästysretkillä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
  • hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • ylläpitää fyysistä ja henkistä työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa valtakunnallisen perinnemaisemaluokituksen mukaisia kohteita ja perinnebiotooppeja
 • tehdä suunnitelmien mukaisia ennallistamis-, kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä perinnemaisemakohteissa, kuten rantaniityillä, lehdoilla ja kedoilla, metsälaitumilla ja hakamailla
 • tehdä perinteisiä töitä, kuten seivästää heinää, tehdä haasioita ja risuaitoja sekä kerätä kerppuja
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia perinnemaisemakohteiden hoidossa tarvittavia työvälineitä, kuten raivaussahaa, moottorisahaa, viikatetta ja muita ruohomaisten kasvien leikkuuvälineitä
 • käyttää perinnemaisemakohteiden hoidossa tarvittavia ajoneuvoja
 • hoitaa alueella tarvittavia eläimiä, kuten lampaita, hiehoja ja hevosia
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää maaperä – ja pohjavesikartoitusten tietokantoja ja rekistereitä
 • soveltaa kenttätyöhön maaperän suojelusuunnitelmia ja kunnostussuunnitelmia ja noudattaa niitä
 • ottaa maaperänäytteitä kunnostettavalta alueelta
 • käyttää kenttäanalysointilaitteita ja tulkita tuloksia
 • käsitellä valitun paikan, kuten huoltamon, polttoaineonnettomuus-, rakennustyö-, teollisuus- ja jätevesivuotoalueen tai käytössä tiivistyneiden alueiden pilaantuneita maita sovituilla menetelmillä
 • selvittää eri kunnostusmenetelmien sopivuutta eri kohteisiin
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa poroja tarhassa
 • valjastaa poron ja ohjastaa sitä ahkiolla ja reellä
 • tehdä kuljetus- ja tapahtumavalmisteluja
 • avustaa matkailutapahtumassa
 • seurata kustannusten muodostumista ja hinnoitella palvelutuotteita
 • palvella asiakkaita
 • kertoa porojen elinympäristöistä ja porotalouden merkityksestä osana kansallista ja lappilaista kulttuuria
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja tehdä poronhoitoon liittyvät vuosikierron mukaiset työtehtävät
 • toimia porovahinkotilanteissa
 • käsitellä poroja
 • käyttää, huoltaa ja korjaa poronhoidossa tarvittavia koneita ja laitteita sekä rakenteita
 • tehdä poroelinkeinon harjoittajalle kuuluvat taloushallinnon toimenpiteet
 • valita eloporonsa
 • suorittaa tarvittaessa porojen lisäruokinnan
 • tulkita poron ikään, sukupuoleen ja vuodenaikoihin liittyvää käyttäytymistä
 • tunnistaa porojen yleisimpien sairauksia
 • ennaltaehkäistä poron sairauksien syntyä ja leviämistä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
  • eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet
  • hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet ja eläinten lopetukseen liittyvän lainsäädännön hallitseminen
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää ja huoltaa lihanjalostuksessa käytettäviä koneita, laitteita ja varusteita
 • tuotteistaa poron ruhoksi ja leikata sen standardien mukaisiin lihalajitelmiin
 • lajitella erilaiset lihalajitelmat käyttötarkoituksen mukaisesti
 • pakata ja varastoida tuotteet markkinointia varten
 • noudattaa voimassaolevia säädöksiä (muun muassa elintarvikelaki, eläinsuojelulaki ja eläinten lopetusta koskevat säädökset)
  • hygieniapassin ja lopetusasetuksen (EY 1099/2009) mukaisen kelpoisuustodistuksen suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • laskea tuotantokustannuksia ja hinnoitella tuotteita
 • ottaa talteen poron teurastuksessa ja jalostuksessa syntyviä sivutuotteita
 • kertoa asiakkaille tuotteiden perinteistä ja käytöstä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja järjestää ryhmä- ja kerhotoimintaa
 • ohjata ympäristövastuullisuutta edistävään toimintaa
 • käyttää erilaisia vaikuttamismenetelmiä ja soveltaa tarvittavia ympäristökasvatusmenetelmiä
 • lähestyä päättäjiä ja tiedotusvälineitä
 • tehdä kestävällä tavalla toimimisesta aloitteita ja esityksiä
 • tehdä tiedotteita ja oppimismateriaalia ja esitellä niitä kulttuuritaustoiltaan erilaisille kohderyhmille
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ulkoilureittejä ja –alueita yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa
 • rakentaa ja kunnostaa erityyppisiä ulkoilureittejä ja –alueita annettuja suunnitelmia noudattaen
 • rakentaa ulkoilureittejä erilaisten käyttäjien tarpeisiin
 • valmistaa ja huoltaa erilaisia reittirakenteita
 • käyttää ja huoltaa reittirakenteiden valmistamisessa käytettäviä tavallisimpia työvälineitä
 • käyttää reittien huolto- ja kunnostustöissä tarvittavia ajoneuvoja
 • ohjata reittien käyttäjiä
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida sovitussa kohteessa, esimerkiksi maatilalla erilaisten uusiutuvien energiavarojen tuotto- ja käyttömahdollisuuksia
 • vertailla erilaisten energianvarojen käytön kustannuksia ja ympäristövaikutuksia
 • neuvoa uusiutuvien energiavaihtoehtojen valinnassa ja laatia neuvontamateriaalia
 • tehdä esityksiä uusiutuvien energiavaihtoehtojen käytöstä sovitulla kiinteistöllä
 • toimia yhdessä alan asiantuntijoiden ja tuotetoimittajien kanssa
 • seurata alan kehitystä ja hyödyntää sitä työssään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia avustajana yli vuorokauden kestävillä vaelluksilla
 • noudattaa matkailun turvallisuusohjeita luonnon olosuhteissa
 • varustautuu vaellukselle ja auttaa siinä asiakkaita
 • avustaa leiriytymisessä ja ruokailuissa vaelluksen aikana
 • avustaa vaelluksen aikana suunnistuksessa
 • neuvoa ja palvella asiakkaita vaelluksella
 • kertoa asiakkaille vaelluksen vaativuudesta ja selviytymisen edellytyksistä
 • huolehtia omasta ja avustaa asiakkaiden ravinnontarpeen tyydyttämisestä
 • huolehtia omasta fyysisestä ja psyykkisestä kunnostaan
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • noudattaa asetettuja laatu- ja kustannustavoitteita
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa juomaveden käsittelyprosessin perustoimenpiteitä
 • huoltaa haja-asutusalueiden vesijärjestelmiä
 • neuvoa talousveden hankinnassa ja laadun takaamisessa haja-asutusalueilla
 • ottaa näytteitä raakavedestä ja juomavedestä
 • arvioida juomaveden laatua
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • määrittää kasvillisuushavaintojen sekä vesi- ja pohjanäytteiden avulla kunnostustarpeen ja hoidon tason
 • laatia pienimuotoisia suunnitelmia ennallistamis-, kunnostus- ja hoitokohteille, kuten rehevöitymisuhan alla oleville tai rehevöityneille järville, lammille, puroille, joille tai jokisuistoille
 • tehdä suunnitelmien mukaisia ennallistamis- kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä valituille erilaisille vesistöalueille, esimerkiksi vesikasvien niittoa pohjapatojen rakentamista, humuksen ja vieraiden aineiden poistamista tai virtaavien vesien kunnostusta
 • käyttää ja huoltaa tavallisimpia ennallistamis- kunnostus- ja hoitotoimenpiteissä tarvittavia työvälineitä, kuten viikatetta ja vesikasvien niittovälineitä sekä pieniä maansiirtokoneita
 • käyttää työkohteissa ajoneuvoja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ympäristöä säästäviin kulutusvalintoihin ohjaavia suunnitelmia ja neuvoa tekemään niitä
 • neuvoa tekemään kohteen mukaisia valintoja esimerkiksi jätehuollossa, energiahuollossa, materiaalien valinnassa, rakentamisessa tai hankinnoissa
 • neuvoa asiakkaita
 • käyttää ympäristöviestinnän erilaisia menetelmiä
 • laatia neuvontamateriaalia
 • hyödyntää tietotekniikkaa ja seurata alan tutkimusta tietojen hakemisessa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valita kunnostustarpeessa olevan kohteen kuten valtateiden hirvivaara- ja maisemointialueet, jokivarsien näkymäalueet, kyläraitit ja - keskukset, ravi-, urheilu- tai leikkikenttien ympäristöt ja laskettelurinteet
 • lukea paikallisesti valittujen ympäristökohteiden, kuten tie- ja jokivarsien, kyläkeskuksien tai julkisten ulkoalueiden kunnostus- ja hoitosuunnitelmia ja noudattaa työssään niitä
 • käyttää työvälineitä ja kulkuneuvoja, kuten moottorisahaa, raivaussahaa, traktoria, jyrsintä, erilaisia ruohomaisten kasvien leikkuuvälineitä, pieniä maansiirtokoneita tai muita tarvittavia välineitä, joita kohteen kunnostamisessa ja hoidossa tarvitaan
 • tehdä suunnitelmien mukaisia kunnostus- ja hoitotoimenpiteitä kohteessa
 • noudattaa asetettua kustannuslaskelmaa
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ympäristön hoito- ja kunnostustöitä
 • noudattaa työssään asetettua kustannusarviota
 • käyttää tavallisimpia ympäristön kunnostustöissä tarvittavia välineitä ja koneita
 • arvioida ympäristövaikutuksia
 • tehdä selvitystöitä ympäristön tilasta
 • ottaa erilaisia näytteitä ja tehdä mittauksia maasta, vedestä ja ilmasta ympäristön tilan selvittämiseksi
 • käyttää maastomittausvälineitä
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • ylläpitää työterveyttä
 • toimia kestävän kehityksen toimintaohjelman laatimistilanteissa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä mittauksia ja havaintoja esimerkiksi vesistöistä, maaperästä, ilman laadusta, melusta tai kasvillisuuden kunnosta
 • käyttää mittauksien tekemiseen kulkuneuvoja
 • käyttää mittauslaitteita ja näytteenottimia kohteen tilan selvittämiseen ja haastattelee kohteen henkilöitä
 • analysoida näytteitä kohteen tilanteen selvittämiseen
 • tulkita saatuja mittaustuloksia
 • laatia saatujen mittaustulosten perusteella raportin kohteen tilasta
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia ympäristötietoa ja arvioida sitä
 • käyttää ympäristöviestinnän menetelmiä neuvontatilanteissa
 • järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia, jotka edistävät ympäristöviestintää
 • tuottaa esite- ja tiedotusmateriaalia ja käyttää sitä ympäristöneuvonnassa
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
 • edistää kestävän kehityksen toimintatapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.