Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Logistiikan perustutkinto

381408

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän elintarvikkeilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän
 • käyttää elintarvikekuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä
 • tunnistaa ja erottaa toisistaan eri elintarvikelajit (pakaste, tuoretavara, vihannekset)
 • käyttää erilaisia lämmönsäätölaitteita
 • tarkastaa ja säätää elintarvikkeiden kuljetus- ja varastointilämpötilat
 • selvittää elintarvikekuljetukseen liittyvät viranomaiset ja viranomaistoiminnan
 • erilaisia kuormaustapoja kuormatessaan eri elintarvikelaatuja samaan kuormatilaan
 • käyttää lämmönseurantalaitteiden taltioimislaitteita
 • käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa

Lisäksi opiskelija suorittaa

 • hygieniapassin edellyttämän koulutuksen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • purkaa ja kuormata työryhmän jäsenenä lentokoneen lastin kuormausohjeiden ja viranomaismääräysten mukaisesti
 • huolehtia saapuvan matkatavaran jatkokäsittelystä ja käyttää terminaalin matkatavarakuljetinta
 • selvittää lentoaseman informaatiojärjestelmistä lentojen saapumiset ja lähdöt sekä koneen seisontapaikan sijainnin
 • tulkita kuormasähkeen tietoja ja toimia niiden mukaisesti
 • avata ja sulkea eri lentokonetyyppien ruumien luukut
 • kuljettaa kuormausryhmän ajoneuvoa (matkatavarahihna, vetotrukki tai vastaava).

Opiskelijalla on voimassa oleva DGR-lupa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä inventoinnin ja ilmoittaa havaitsemansa saldoerot
 • käyttää inventaariotyössä tarvittavia työvälineitä
 • varaston ohjauksen periaatteet ja tuntee varaston kustannusrakenteen
 • tulkita varaston valvonnan ja ohjauksen raportteja
 • varastokirjanpidon perusteet
 • automaattisen tunnistejärjestelmän periaatteet
 • käyttää jotain viivakoodien lukulaitetta sekä osaa tulostaa mm. osoitetarroja oheislaitteilla
 • käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • käyttää sähköpostia ja internetiä
 • tunnistaa muut informaation välitysmahdollisuudet ja pystyy käyttämään yhtä niistä ohjeiden avulla

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä linja-autoon ajoonlähtötarkastuksen
 • palvelutehtävässään toimia, tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta kaukoliikenteessä
 • käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla
 • käsitellä yleisesti käytössä olevien lipputuotteita kaukoliikenteessä
 • tarvittaessa myydä muita linja-autossa myytäviä tuotteita
 • tehdä tilityksen
 • käsitellä ja kuljettaa linja-autossa kuljetettavaa rahtia sekä niihin kuuluvia asiakirjoja ja laitteita
 • kuljettaa linja-autoa säädösten mukaisesti, turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa
 • toimia oikein onnettomuustilanteessa
 • noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä
 • vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana
 • toimia aikataulujen ja ajosarjojen edellyttämällä tavalla

Ammattitaitovaatimukset

Tavaraliikenteen opiskelijat, jotka laajentavat tai muuttavat toimintaansa harjoittaakseen henkilöliikennettä tai päinvastoin ja joilla on ammattitaitoa osoittava todistus (CAP), vapautetaan perustason ammattipätevyyttä koskevien yhteisten osien suorittamisesta uudelleen ja heidän on suoritettava vain uuden pätevyyden edellyttämät erityiset osat. Tällöin koulutuksen keston on oltava 70 tuntia, joista 5 tuntia on henkilökohtaista ajo-opetusta. Nopeutetussa koulutuksessa sen kesto on 35 tuntia, josta vähintään kolme oppituntia on oltava ajo-opetusta.

Osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5; 1.6; 2.3; ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelijan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (L 320/2017 ja A 434/2018) . Laki 320/2017 ja Asetus 434/2018 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta.

Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta.

Perustason ammattipätevyyden nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta.

Linja-auton kuljettajien perustason ammattipätevyyden suorittamisen yhteydessä toteutetaan myös matkustajien oikeuksista linja-autoliikenteessä sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 181/2011, EU:n linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskeva asetus, 16 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vammaisuuteen liittyvää tietoisuutta lisäävä koulutus.

Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa.

Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuorma-autolle
 • käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja
 • valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan
 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-tai sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi)
 • kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä)
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoiden
 • käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa

Lisäksi opiskelija suorittaa

 • C-luokan kuljettajatutkinnon
 • ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti
 • kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä
 • tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita
 • käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä
 • määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon
 • käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja
 • pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät
 • käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita
 • vastaanottaa ja säilyttää tavaroita
 • kerätä ja lähettää tavaroita
 • kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot
 • tehdä osaltaan työsopimuksen
 • alansa työturvallisuusohjeet.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla
 • tehdä perushuoltotoimet ajoneuvolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä
 • tunnistaa ajoneuvoihin kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita
 • käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä
 • määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon
 • käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja
 • pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät
 • käyttää yleisimpiä kuormankäsittelylaitteita
 • kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan erilaisissa kuormatiloissa
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia työtehtävissään ohjeiden ja määräysten mukaisesti
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • suorittaa ajoonlähtö- ja ajonlopetustoimet sekä päivittäiset huoltotoimet käytössä olevalle ajoneuvolle
 • liikennöidä lentoasema-alueella maaliikenneohjeiden mukaisesti
 • tiimin jäsenenä suorittaa lentoasema-alueen kesä- ja talvikunnossapitotehtäviä
 • käyttää yhtä keskeistä pyöräalustaista kunnossapitoajoneuvoa
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti ja taloudellisesti
 • huomioida työssään työ- ja ajoaikoja koskevat määräykset
 • käsitellä ja kuljettaa ajoneuvoa tiellä säädösten ja määräysten mukaan
 • huomioida kuorman ja olosuhteiden asettamat vaatimukset kuljetustehtävän aikana
 • ensiapu 1 ‑kurssia vastaavat taidot ja tiedot.

Lisäksi opiskelija

 • osaa maaradioliikenteen perusteet ja osaa käyttää kirjaimia selkeyttäviä apusanoja
 • tuntee lentokentän organisaation ja tietää kunnossapidon perustehtävät
 • suorittaa C-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinnon
 • suorittaa ADR- peruskurssin ja kokeen hyväksytysti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • talotekniikan perusteet niin, että hän kykenee yleisimmissä häiriötilanteissa toimimaan vahinkoja ennaltaehkäisevästi
 • lämmitys-, vesi- ja viemäritekniikan sekä ilmastointitekniikan perustaidot
 • kiinteistönhoidon perustaidot
 • yleisimpien valvontajärjestelmien perusteet.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suorittaa keskeisiä lentoasema-alueen kesäkunnossapitotehtäviä
 • tehdä talvikunnossapitotehtäviä koneellisesti
 • suorittaa keskeisiä lentoasema-alueen talvikunnossapitotehtäviä.

Opiskelija

 • tekee työnsä sääolosuhteet huomioiden
 • huomioi työssään lentokenttäalueen infrastruktuurin ja siihen liittyvät laitteet
 • osaa ottaa työssään huomioon lentoaseman kunnossapito-ohjeiston.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta joukkoliikenteen peruspalveluista
 • toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa
 • noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä
 • käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla
 • kaupunki- ja seutuliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn
 • käsitellä linja-autossa kuljetettavaa rahtia
 • kuljettaa linja-autoa kuljetustehtävässä turvallisesti ja taloudellisesti
 • toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa
 • vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana
 • toimia aikataulujen ja ajosarjojen edellyttämällä tavalla
 • toimia koululaiskuljetuksista annettujen säädöksien mukaisesti
 • tehdä tilityksen
 • kertoa alan työehtosopimuksen sisällön pääpiirteittäin
 • toimia onnettomuustilanteessa.

Lisäksi opiskelija suorittaa

 • D–luokan kuljettajantutkinnon.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla
 • tehdä perushuoltotoimet linja-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä
 • tunnistaa linja-autoihin kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita
 • käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • käyttää telemaattisia järjestelmiä kuljettajan työssä
 • käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja
 • toimia yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkintöjen mukaisesti
 • käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita
 • kuormata, varmistaa ja purkaa linja-autoon erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot
 • tehdä osaltaan työsopimuksen
 • alansa työturvallisuusohjeet.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lentokoneen opastamiseen käytettävät menetelmät, merkit ja asematasomerkinnät
 • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä
 • liittää lentokoneen maasähköjärjestelmään ja suorittaa lentokoneen paikoitusjärjestelyt työryhmän jäsenenä oikeita ja turvallisia työtapoja noudattaen
 • suorittaa lentokoneen irtotavarakuorman kuormauksen ja kuorman purkamisen työryhmän jäsenenä
 • lajitella ja kohdentaa eri matkatavara- ja rahtityypit, niitä koskevat varo-, viranomais- ja merkintämääräykset sekä niihin liittyvät asiakirjat
 • toimia matkustajien tai matkatavaroiden turvatarkastustehtävissä työryhmän jäsenenä
 • lentoasemapalveluissa tarvittavan keskeisen englanninkielisen sanaston ja selviytyy yleisimmistä lentoaseman asiakaspalvelutilanteista englannin kielellä
 • toimia lennonjohdolta tai lentokoneen miehistöltä saamiensa englanninkielisten ohjeiden mukaisesti.

Lisäksi opiskelija tuntee

 • jäätymisen ehkäisyyn ja jään sekä lumen poistoon liittyvät toimenpiteet
 • lentokoneen tankkaamiseen liittyvät menetelmät ja turvallisuusasiat
 • lentokoneen työntämisen ja siirron periaatteet.

Lisäksi opiskelija suorittaa ilmailuhallinnon hyväksymän ” Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen peruskurssin” (DGR-kurssin) hyväksytysti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • kuormata ja purkaa kuorma-auton tai ajoneuvoyhdistelmän massatavaroilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä erityisolosuhteissa
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän
 • käyttää massatavarakuljetuksissa kuormaukseen, kuljettamiseen ja purkamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä
 • tunnistaa ja erottaa toisistaan eri massatavaralajit ja niiden ominaisuudet
 • käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia ja kuormavaakoja
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa.

Lisäksi opiskelija

 • suorittaa tieturvakoulutuksen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • palvella asiakkaita hyvän asiakaspalvelun mukaisesti
 • markkinoinnin peruskäsitteitä
 • käyttää yrityksen tavarantoimittajien tuotehakemistoja, hinnastoja ja luetteloita
 • tunnistaa yrityksen keskeisimmät nimike- ja tuotevalikoimat
 • arvioida erisuuruisten alennusten vaikutusta yrityksen talouteen
 • arvioida rahti- ja varastointikulujen kustannusten vaikutuksia
 • yrityksen tuotteiden osto- ja myyntitapahtumaan liittyviä toimintoja
 • toimia yrityksen ja alan ohjeiden, laatuvaatimusten sekä lainsäädännön mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä ajoon lähtötarkastuksen linja-autoon
 • palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta palveluliikenteen peruspalveluista
 • toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa
 • kuljettaa linja-autoa asiakasystävällisesti ja palveluliikenteeseen kuuluvalla tavalla
 • käyttää käytössä olevaa lipunmyyntijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa erilaisilla maksutavoilla
 • toimia kutsuohjatussa palveluliikenteessä
 • käyttää oikein linja-autossa olevia apuvälineitä
 • kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa
 • vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana
 • toimia oikein onnettomuustilanteissa
 • noudattaa työssään työ- sekä ajo- ja lepoaikasäädöksiä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • sammutustyön perusteet tai on suorittanut pelastuskortin
 • toimia onnettomuustilanteissa itseään tai muita vaarantamatta
 • ottaa inhimilliset tekijät huomioon työtehtävissään
 • huolehtia omasta työkunnostaan.
 • ensiapu 2-kurssia vastaavat tiedot ja taidot

Lisäksi opiskelija

 • tuntee lentokentän pelastustoimen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta taksiliikenteestä
 • toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa alan eettisten ohjeiden mukaan
 • kuljettaa taksia asiakasystävällisesti
 • vastaanottaa ja vastata kutsuun sekä osaa toimia ennakkokutsutilanteessa
 • käyttää käytössä olevaa taksamittarijärjestelmää sujuvasti asiakkaan maksaessa eri maksutavoilla
 • taksiliikenteessä yleisesti käytössä olevien lipputuotteiden käsittelyn
 • tehdä tilityksen
 • toimittaa löytötavarat asianmukaiseen paikkaan
 • käsitellä ja kuljettaa rahtia taksissa
 • kuljettaa taksia turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa
 • toimia tilanteen mukaisesti ristiriita- ja konfliktitilanteissa
 • määritellä taksinkuljettajan työ- ja lepoajat sekä osaa käyttää niihin liittyviä laitteita tai asiakirjoja
 • kertoa pääpiirteittäin taksiyrityksen tulo- ja menorakenteen
 • vaikuttaa omalla toiminnallaan positiivisen tuloksen syntymiseen kuljetustehtävän aikana
 • toimia ajovuorolistojen edellyttämällä tavalla
 • suorittaa taksinkuljettajan ammattipätevyyskokeen
 • toimia annettujen ohjeiden ja säädöksien mukaan koululaiskuljetuksissa taksiliikenteessä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää keräilydokumentteja
 • suorittaa keräilyn
 • käyttää keräilyssä tarvittavia peruslaitteita ja työvälineitä
 • oikeanlaisen pakkaustavan ja tarvittavat pakkausmerkinnät
 • lähetystekniikan
 • erilaiset kuljetusdokumentit
 • erilaiset rahditusperusteet
 • kuljetuspalvelutarjonnan
 • kuormanvarmistamisen periaatteet
 • välttää hävikin syntymistä työssään
 • jätteiden lajittelun
 • työssään vaadittavan asiakaspalvelun
 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • toimia työryhmän jäsenenä.

Opiskelija

 • suorittaa tulityökortin.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • tehdä ajoneuvon ajoonlähtötarkastuksen
 • kuormaukseen ja kuorman sitomiseen liittyvät määräykset ja ohjeet
 • valmistella ajoneuvonsa kuormatilat kuormaus- tai purkausvalmiuteen
 • valita kuormankäsittelylaitteen työtehtävän mukaisesti
 • käyttää rahtikirjaa
 • kuorman sijoittamisen ja varmistamisen
 • noudattaa työturvallisuusohjeita
 • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja taloudellisesti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • huomioida kuorman asettamat vaatimukset kuljetustehtävän aikana
 • huolehtia ajoneuvon siisteydestä
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtehtävissä.

Opiskelija

 • B-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinnon
 • kuljetustehtävän.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • vastaanottaa saapuvan tavaran
 • laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata tavaraa dokumentteihin
 • toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti
 • valita tavaralle oikean varastopaikan
 • hyllytys- ja/tai pinontatekniikan
 • käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon
 • käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta
 • käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja – menetelmiä
 • saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • alan keskeiset käsitteet
 • tehdä työsopimuksen ja noudattaa annettuja työaikoja
 • työskennellä työryhmän jäsenenä
 • selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet.

Opiskelija

 • suorittaa hygieniapassin.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla
 • käyttää ja tulkita telemaattisia järjestelmiä
 • määritellä ja laskea työtehtävässään rahdituspainon
 • käyttää kuljetusasiakirjoja
 • pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät
 • käyttää tavaraterminaalissa olevia apu – ja kuormankäsittelylaitteita
 • vastaanottaa ja säilyttää tavaroita
 • kerätä ja lähettää tavaroita
 • kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma- tai linja-auton kuormatiloissa
 • toimia kuormantekijän vastuiden ja velvollisuuksien mukaisesti kuormaustehtävässä
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • alansa työturvallisuusohjeet.

Lisäksi opiskelija suorittaa

 • ADR-peruskurssin.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • palvelutehtävässään tiedottaa, neuvoa ja opastaa asiakasta perustilausajoliikenteessä
 • toimia erilaisien asiakasryhmien kanssa palvelu- ja vuorovaikutustilanteessa
 • suunnitella tilausajon kotimaanliikenteeseen
 • käsitellä kotimaan liikenteeseen liittyviä tilausajojen asiakirjoja
 • kuljettaa linja-autoa turvallisesti ja taloudellisesti erilaisissa liikenneympäristöissä ja ajo-olosuhteissa
 • toimia oikein onnettomuustilanteessa
 • käyttää ajo- ja lepoaikaa mittaavia laitteita säädösten edellyttämällä tavalla
 • määritellä ja soveltaa säädösten mukaisesti linja-autonkuljettajan ajo- ja lepoaikoja
 • suunnistaa haluttuun kohteeseen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ajaa ja työskennellä vastapaino-, tukipyörä- tai työntömastotrukilla turvallisesti
 • trukin toimintaperiaatteet ja tehdä päivittäiset huoltotoimet
 • suorittaa ajoonlähtö- ja lopetustoimet
 • pinoamistekniikan lattialle, hyllytyksen ja ajoneuvon lastaukseen tai purkamisen
 • työskennellä ergonomisesti sekä ympäristöä säästäviä työtapoja ja työturvallisuusohjeita noudattaen
 • työskennellä tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti huolehtien työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • vastuuvakuutuksen merkityksen
 • ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot.

Opiskelija

 • suorittaa työturvakortin
 • tietää määräaikaishuollossa tehtävät korjaukset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tarkistaa käyttämänsä työkoneen käyttökelpoisuuden ja turvallisuuden sekä tehdä tarvittavat toimenpiteet
 • suorittaa päivittäiset huoltotoimet ja tehdä koneen ylläpitohuoltotöitä käyttöohjeen mukaisesti sekä huolehtia koneen siisteydestä ja puhtaudesta
 • valita ja kiinnittää työkoneen varusteet työtehtävän mukaisesti
 • tehdä työkoneella perustehtäviä ja ottaa huomioon muuttuvien olosuhteiden asettamat vaatimukset tehtävän aikana
 • yleisimpien ajettavien työkoneiden (kaivukoneet, kuormaajat, traktorit ja kuljetusvälineet) käytön perusasiat
 • työskennellä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja noudattaa työturvallisuusohjeita
 • suorittaa noston kuormauslaitteella turvallisia menetelmiä käyttäen
 • toimia merkinantajana nostoissa
 • määrittää taakan painon ottaa huomioon kuormattavan kohteen kantavuuden
 • lajitella huollossa syntyvät jätteet ja työtehtävässä esiin tulevat kierrätyskelpoiset materiaalit.

Lisäksi opiskelija

 • suorittaa T-luokan ajokortin.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • huolehtia kaluston kunnosta
 • käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja
 • toimia tullissa säädösten, määräysten ja ohjeiden mukaan
 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • toimia meri-tai rautatiekuljetuksissa tai molemmissa säädösten ja operaattorin ohjeiden mukaisesti
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän kuorma-autolla tai yhdistelmäajoneuvolla tai linja-autolla kuljetusreitillä olevien maiden säädösten ja määräysten mukaan
 • käyttää tarvittaessa englannin kieltä
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • toimia erilaisissa kulttuuriympäristöissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa kolleista vaarallisten aineiden merkinnät ja aineluokat
 • selvittää aineiden vaaraominaisuudet
 • pakata vaaralliset aineet säädösten ja määräysten mukaisesti
 • merkitä kollit säädösten ja määräysten mukaisesti
 • määrittää eri aineiden vapaarajat
 • määrittää eri aineiden yhteenkuormauskiellot
 • käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja
 • sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti
 • käyttää varallisten aineiden kuljetuksissa tarvittavia asiakirjoja
 • sijoittaa vaarallisia aineita sisältävät kollit varastoon säädösten ja määräysten mukaisesti
 • käsitellä vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti
 • käyttää oikein suojavälineitä terveyshaittojen ehkäisemiseksi
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti vahinkotilanteissa
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • käsitellä vaarallisia aineita säädösten ja määräysten mukaisesti.

Opiskelija

 • ottaa työssään huomioon eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää varastokirjanpito-ohjelmaa
 • varastokirjanpidon perusteet
 • päivittää saldoja varastokirjanpito-ohjelmaan
 • tulostaa raportteja varaston tietojärjestelmän avulla
 • tulkita varaston seurantaraportteja.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle
 • kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun
 • käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja
 • valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan
 • suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin
 • käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä
 • kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä
 • käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa.

Lisäksi opiskelija suorittaa

 • CE -luokan kuljettajatutkinnon
 • ADR-peruskurssin ja kokeen hyväksytysti
 • kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • kuormata ja purkaa kuorma-auto ympäristöhuollossa syntyvillä aineilla säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla
 • kuljettaa kuorma-autoa tai ajoneuvoyhdistelmää säädösten ja määräysten mukaan työtehtävän edellyttämissä olosuhteissa
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän ajo- ja lepoaika-asetuksen tai työaikalain mukaan
 • käyttää ympäristönhuollonkuljetuksissa kuormaukseen ja purkamiseen tarvittavia ajoneuvon päälirakenteita ja välineitä
 • tunnistaa pneumaattisen ja sähköisen hydrauliikan ohjausjärjestelmän toiminnot
 • tunnistaa ja erottaa toisistaan eri jätejakeet
 • käyttää työtehtävän edellyttämiä telemaattisia sovelluksia
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn sekä ympäristön suojeluun vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien sekä ympäristölain vaatimuksia
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa sopimuksen mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.