Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Liiketoiminnan perustutkinto

331101

TUTKINNON KUVAUS

Tutkinnon suorittajalla on asiakaslähtöistä liiketoimintaosaamista, viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, kielitaitoa sekä talouden hallinnan osaamista. Hän toimii erilaisissa digitaalisissa ympäristöissä ja verkostoituu ammatillisesti. Hänellä on perusvalmiudet yrittäjyyteen ja valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Tutkinnon suorittaneella on valmiudet uusien tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaskokemuksen kehittämiseen. Opiskelija voi valintojensa pohjalta hankkia osaamista esimerkiksi seuraavilta alueilta:

 • asiakaspalvelu, myynti ja palvelumuotoilu
 • kirjanpito, palkanlaskenta, laskutus ja reskontran hoitaminen
 • kirjastopalveluissa toimiminen
 • projektissa toimiminen ja tapahtumatuotanto
 • markkinointiviestintä ja sisällöntuotanto
 • henkilöstön tukipalvelut ja logistiikkapalvelut
 • finanssipalvelut ja asiakkuuksien hoitaminen
 • yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen.

Liiketoiminnan osaajia tarvitaan työelämässä kaikilla eri aloilla. Perustutkinnon suorittaminen mahdollistaa monipuolisesti yrityksen tai muun organisaation työtehtävissä toimimisen. Tutkinnon suorittanut voi työskennellä esimerkiksi asiakaspalvelun ja myynnin, markkinointiviestinnän, palvelumuotoilun, talouden, toimisto- tai kirjastopalvelujen tehtävissä erilaisissa organisaatioissa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua asiakaspalveluun osana asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokonaisuutta
 • palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita eri kanavissa hyödyntäen kielitaitoaan
 • edistää omalla työllään asiakastyytyväisyyttä ja myönteistä asiakaskokemusta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia tietoa toimialasta ja toimipaikan palveluympäristöstä
 • suunnitella käytännön myynti- tai palvelutyötään
 • hoitaa asiakkuuksia monikanavaisesti
 • hyödyntää tietojärjestelmiä työssään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia tietoa finanssimarkkinoiden toiminnasta ja finanssialan palveluista
 • kartoittaa henkilöasiakkaan finanssipalvelujen tarpeita elämänkaaren eri vaiheissa
 • esitellä ja myydä asiakkaan tarpeisiin sopivia finanssipalveluja
 • hoitaa palvelutilanteen jälkitoimet.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa henkilöstön tai muiden tukipalvelujen työtehtäviä
 • tuottaa raportteja ja asiakirjoja
 • toimia yhteyshenkilönä henkilöstön ja eri yhteistyötahojen välillä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kirjata tulot, menot ja rahoitustapahtumat taloushallinnon järjestelmää käyttäen
 • täsmäyttää tilejä ja laatia tarpeelliset ilmoitukset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia kirjaston tietopalvelun tehtävissä
 • avata ja esitellä erilaisille asiakkaille kokoelmien sisältöjä
 • suunnitella ja toteuttaa erilaisia tieto- ja opastamispalvelutilanteita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia erilaisissa palvelutehtävissä kirjastoympäristössä
 • tarjota kirjaston palveluja erilaisille asiakas- ja sidosryhmille
 • toimia kokoelmatyön prosesseissa
 • tiedottaa kirjaston palveluista.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa organisaation laskutusta ja reskontraa
 • käyttää työssään rekistereitä, työvälineitä ja sovellusohjelmia
 • tarkistaa saapuneet suoritukset ja hoitaa maksukehotuksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hoitaa organisaation logistiikan työtehtäviä
 • hoitaa logistiseen prosessiin liittyviä dokumentteja
 • hankkia työssään tarvittavaa tietoa logistisista palveluista ja eri toimijoista.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella markkinointiviestintää ja sisällöntuotantoa
 • toteuttaa tavoitteellisia markkinointiviestinnän ratkaisuja
 • tuottaa sisältöä ja verkkonäkyvyyttä monikanavaisesti
 • seurata viestinnän tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua myyntitilanteisiin myyntitavoitteiden mukaisesti
 • kontaktoida asiakkaita ja kartoittaa asiakkaan tarpeet
 • tarjota ja myydä asiakkaalle sopivia tuote- tai palveluratkaisuja
 • hoitaa jälkitoimet.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia palkanlaskentaan tarvittavat tiedot ja materiaalin
 • laskea palkanmaksukaudelta maksettavan palkan
 • toimittaa palkkakauden tiedot kirjanpitoa varten.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • rajata asiakasryhmän ja kerätä tietoa sen asiakaskokemuksista
 • kuvata valitun asiakasryhmän asiakaspolun eri vaiheet ja kosketuspisteet
 • analysoida toimintaa valituissa kosketuspisteissä hyödyntäen asiakasryhmästä kerättyä tietoa
 • yhdistää asiakkaiden ja liiketoiminnan tarpeet palvelumuotoilun keinoin.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • laatia pienimuotoisen projektisuunnitelman
 • laatia ja hallinnoida projektin asiakirjoja
 • viestiä projektista eri sidosryhmille
 • seurata ja arvioida projektin toteutumista.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ideoida toimintaympäristöön soveltuvia tapahtumia
 • tehdä toteuttamiskelpoisen suunnitelman ja budjetin
 • verkostoitua ja etsiä sopivia yhteistyökumppaneita
 • viestiä ja tiedottaa tapahtumasta
 • toteuttaa tapahtuman tai sen osan oman roolinsa mukaisesti
 • arvioida tapahtuman onnistumista.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tarkistaa kirjanpidon
 • laatia tilinpäätöksen jaksotukset ja poistot huomioiden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvata organisaation liiketoimintamallin ja kustannusrakenteen
 • selvittää toiminnan tuottoja ja kustannuksia
 • laskea toimintaa kuvaavia tunnuslukuja kannattavuuden osatekijät huomioiden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia työorganisaationsa toimintaperiaatteiden mukaisesti ja ymmärtää henkilöstön roolin osana kehittyvää työyhteisöä
 • toimia työyhteisön tai tiimin jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa
 • arvioida omaa työsuoritustaan ja asettaa osaamiselleen kehittämistavoitteita
 • verkostoitua ammatillisesti ja kehittää työyhteisön toimintaa
 • viestiä työhönsä liittyvistä asioista työvälineohjelmia ja viestintäkanavia käyttäen.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.