Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu

351307

TUTKINNON KUVAUS

Tämä tutkinnon peruste on tarkoitettu noudatettavaksi kokeilussa. Koulutuksen järjestäjällä tulee olla Opetushallituksen myöntämä kokeilulupa. (L 630/1998, § 23)

Tutkinto antaa valmiudet ilma-alusten huolto-, muutos- ja korjaustehtäviin. Ala ja tutkinto ovat kansainvälisiä ja edellyttävät ammattilaiselta tarkkuutta, ehdotonta ohjeiden noudattamista, kielitaitoa sekä laaja-alaista teknistä osaamista.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • tehdä auton tai moottoripyörän pesun, vahauksen ja tarkastaa mahdolliset korivauriot
 • tunnistaa huollon yhteydessä esiin tulevat korroosioneston puutteet ja osaa neuvoa asiakasta jatkotoimenpiteitä varten
 • tehdä auton tai moottoripyörän kuntohuollon
 • tehdä auton tai moottoripyörän määräaikaishuollon valmistajan huolto-ohjelman mukaan
 • jakopään huolto-osien vaihdon
 • jarrujen huolto-osien vaihdon
 • tehdä pyörien tarkastuksen ja tuntee rengasmääräykset sekä osaa tehdä rengastyön
 • käyttää auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettuja työvälineitä ja laitteita sekä säilyttää ja huoltaa niitä oikealla tavalla
 • hoitaa asiakaspalvelutilanteen
 • käyttää huoltotarvikkeita sekä jätteiden lajittelun ja uusiokäytön
 • huolehtia ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä
 • ottaa huomioon korjausehdot ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutukset omassa työssään
 • käyttää tieto- ja viestintätekniikan laitteita ja alan ohjelmistoja
 • alalla tarvittavan sanaston
 • tunnistaa töissään työturvallisuusriskit ja tietää, miten välttää vaaratilanteet ja miten vaaratilanteessa tulee toimia, sekä tuntee yleistiedot ensiavun antamisesta
 • edistää toiminnallaan työssään ja työyhteisössään yritystoiminnan tuloksellisuutta
 • ylläpitää työkykyään.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • tuntee yrittäjyyden periaatteen huoltotöissä.
 • suorittaa SFS 6002 koulutuksen

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • hallita alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • ratkoa ongelmia ja sopeutua muutoksiin
 • varmistaa työturvallisuusmääräyksien ja -ohjeiden toteutumisen
 • kommunikoida asiakkaan kanssa äidinkielellään ja vähintään yhdellä itselleen vieraalla kielellä
 • arvioida ja uudistaa omaa osaamistaan
 • mitoittaa omat henkiset voimavaransa työtehtävän mukaan
 • kehittää työtä ja työympäristöä
 • toimia alan verkostoissa
 • osallistua työyhteisön kehittämiseen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lentämisen ja lentokoneen/helikopterin ohjauksen aerodynaamiset lainalaisuudet
 • lentokoneiden erilaiset rakenteet
 • lentokoneen rakenteelliset vaatimukset
 • lentokonejärjestelmien toimintaperiaatteet
 • eri lentokonejärjestelmien liittymisen toisiinsa
 • eri järjestelmien merkityksen lentokoneen lentokelpoisuudelle ja lentoturvallisuudelle
 • järjestelmien laitteiden toimintaperiaatteet
 • lukea järjestelmäkaavioita
 • tehdä järjestelmien huoltotöitä ryhmän jäsenenä huolto-ohjeiden mukaisesti
 • irrottaa ja kiinnittää järjestelmien laitteita ohjeiden mukaisesti
 • määräaikaishuoltojen merkityksen
 • puhtauden merkityksen lentokonejärjestelmien luotettavalle toiminnalle
 • tiedostaa, että kaikki lentokonejärjestelmien huollot ja vikakorjaukset tehdään hyväksyttyjen huolto-ohjeiden mukaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lentokoneiden yleisimmät materiaalit ja rakenneosat
 • toimia lentokonehuoltoympäristössä työturvallisuusvaatimusten mukaisesti
 • käyttää lentokonehuollossa tarvittavia yleisimpiä työkaluja sekä mitta- ja testilaitteita
 • työkalujen valvonnan ja kalibroinnin
 • käyttää huolto-ohjeita sekä lukea niihin liittyviä järjestelmäkaavioita
 • tehdä Part 66:ssa määritellyt liitostyöt
 • Part 66:ssa määritellyt liitosmenetelmät
 • lentokoneen punnitukseen liittyvät toimenpiteet
 • lentokoneen maakäsittelyyn ja varastointiin liittyvät toimenpiteet
 • määrittää lentokoneen rakenteisiin syntyneet viat
 • käyttää lentokonejärjestelmien yleisimpiä vianselvitysmenetelmiä
 • lentokoneen osien ja laitteiden irrotus- ja asennusmenetelmät
 • lentokoneelle tehtävät toimenpiteet epätavallisten tilanteiden jälkeen
 • perustiedot lentokoneen huollosta ja jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämisestä
 • lentokonehuollon dokumentoinnin periaatteet
 • pitää työympäristön siistinä ja järjestyksessä
 • toiminnallaan ehkäistä inhimillisten tekijöiden riskit
 • lentokonehuoltoon vaikuttavat ilmailun lait ja määräykset.

Ammattitaitovaatimukset

Ammattitaitovaatimukset, moduuli 15

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • erilaisten kaasu- ja potkuriturbiinimoottoreiden rakenteet ja toiminnan
 • moottorin järjestelmät ja niiden toiminnan
 • kaasuturbiinimoottoreiden poltto- ja voiteluainevaatimukset
 • apuvoimalaitteiden (APU) toiminnan ja käyttötarkoituksen
 • moottorin asennusvaatimukset
 • moottorin valvonnan ja maatoiminnot
 • moottorin säilytys- ja suojausvaatimukset
 • tiedostaa ulkopuolisten esineiden vaarat moottorin toiminnalle
 • ryhmän jäsenenä osallistua kaasuturbiinimoottorin huoltoon
 • tiedostaa työympäristön järjestyksen ja siisteyden merkityksen.

Ammattitaitovaatimukset, moduuli 16

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lentokonemäntämoottoreiden rakenteen ja toiminnan
 • moottorin järjestelmät ja niiden toiminnan
 • moottoreiden poltto- ja voiteluainevaatimukset
 • ahtimen rakenteen
 • ahtamisen toimintaperiaatteet
 • moottorin asennusvaatimukset
 • moottorin valvonnan ja maatoiminnot
 • moottorin säilytys- ja suojausvaatimukset
 • ryhmän jäsenenä osallistua lentokonemäntämoottorin huoltoon
 • tiedostaa työympäristön järjestyksen ja siisteyden merkityksen.

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • potkurin toimintaperiaatteet
 • erilaisten potkureitten rakenteet
 • potkurin säätö-, tahdistus- ja jäänestojärjestelmien toiminnan
 • potkurin huoltotoimenpiteet
 • potkurin kuntovaatimukset
 • potkurin toiminnan kokeilun moottorin maakäytössä
 • potkurin säilytys- ja suojausvaatimukset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • matemaattisten ja luonnontieteellisten lainalaisuuksien merkityksen ilmailussa
 • suoriutua ammatissaan tarvittavista matemaattisista tehtävistä
 • fysikaalisten lainalaisuuksien vaikutuksen lentokoneen toimintoihin
 • sähkötekniikan perusteet
 • yleisimmät sähkötekniset komponentit, virtapiirien rakenteet ja niiden toiminnan
 • määrittää sähköisten komponenttien toimintakunnon
 • toimia sähköturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden mukaisesti
 • PN-rajapintaan perustuvien yleisimpien komponenttien ominaisuudet ja toiminnan
 • mitata yleisimpien puolijohdekomponenttien toimintakunnon
 • mittaus- ja säätötekniikan perusteet
 • digitaalitekniikan perusteet
 • lentokoneen digitaalisten/elektronisten järjestelmien toiminnan
 • toimia ESD- ja sähkömagneettisessa ympäristössä
 • aerodynamiikan lainalaisuudet ja ilmakehän ominaisuudet.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittajan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta.

Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asian-omaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset.

Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset.

Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa.

Oppiaineluettelon osat 1.1 1.2 1.3 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4; 2.2; ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä ja osat 1.5 1.6 2.3 ja 3.8 suoritettaessa henkilöliikenteen ammattipätevyyttä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla
 • tehdä perushuoltotoimet ajoneuvolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä
 • tunnistaa ajoneuvoihin kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita
 • käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia
 • käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä
 • toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää
 • käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä
 • määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon
 • käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja
 • pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät
 • käyttää yleisimpiä kuormankäsittelylaitteita
 • kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan erilaisissa kuormatiloissa
 • huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä
 • ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat
 • noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia
 • toimia työtehtävissään ohjeiden ja määräysten mukaisesti
 • toimia asiakaspalvelutilanteissa
 • suorittaa ajoonlähtö- ja ajonlopetustoimet sekä päivittäiset huoltotoimet käytössä olevalle ajoneuvolle
 • liikennöidä lentoasema-alueella maaliikenneohjeiden mukaisesti
 • tiimin jäsenenä suorittaa lentoasema-alueen kesä- ja talvikunnossapitotehtäviä
 • käyttää yhtä keskeistä pyöräalustaista kunnossapitoajoneuvoa
 • suorittaa annetun kuljetustehtävän turvallisesti ja taloudellisesti
 • huomioida työssään työ- ja ajoaikoja koskevat määräykset
 • käsitellä ja kuljettaa ajoneuvoa tiellä säädösten ja määräysten mukaan
 • huomioida kuorman ja olosuhteiden asettamat vaatimukset kuljetustehtävän aikana
 • ensiapu 1 ‑kurssia vastaavat taidot ja tiedot.

 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • osaa maaradioliikenteen perusteet  ja osaa käyttää kirjaimia selkeyttäviä apusanoja
 • tuntee lentokentän organisaation ja tietää kunnossapidon perustehtävät
 • suorittaa C-ajoneuvoluokan kuljettajatutkinnon
 • suorittaa ADR- peruskurssin ja kokeen hyväksytysti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • lentokoneen opastamiseen käytettävät menetelmät, merkit ja asematasomerkinnät
 • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä
 • liittää lentokoneen maasähköjärjestelmään ja suorittaa lentokoneen paikoitusjärjestelyt työryhmän jäsenenä oikeita ja turvallisia työtapoja noudattaen
 • suorittaa lentokoneen irtotavarakuorman kuormauksen ja kuorman purkamisen työryhmän jäsenenä
 • lajitella ja kohdentaa eri matkatavara- ja rahtityypit, niitä koskevat varo-, viranomais- ja merkintämääräykset sekä niihin liittyvät asiakirjat
 • toimia matkustajien tai matkatavaroiden turvatarkastustehtävissä työryhmän jäsenenä
 • lentoasemapalveluissa tarvittavan keskeisen englanninkielisen sanaston ja selviytyy yleisimmistä lentoaseman asiakaspalvelutilanteista englannin kielellä
 • toimia lennonjohdolta tai lentokoneen miehistöltä saamiensa englanninkielisten ohjeiden mukaisesti.

 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja tuntee

 • jäätymisen ehkäisyyn ja jään sekä lumen poistoon liittyvät toimenpiteet
 • lentokoneen tankkaamiseen liittyvät menetelmät ja turvallisuusasiat
 • lentokoneen työntämisen ja siirron periaatteet.

 

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa ilmailuhallinnon hyväksymän ” Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen peruskurssin” (DGR-kurssin) hyväksytysti

Osa-alueet

 • Fysiikka ja kemia (FK)
 • Matematiikka (MA)
 • Tieto- ja viestintätekniikka sekä sen hyödyntäminen (TVT)

Avoimet opinnot


Verkkoviestinnän perusteet

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • sammutustyön perusteet tai on suorittanut pelastuskortin
 • toimia onnettomuustilanteissa itseään tai muita vaarantamatta
 • ottaa inhimilliset tekijät huomioon työtehtävissään
 • huolehtia omasta työkunnostaan.
 • ensiapu 2-kurssia vastaavat tiedot ja taidot

Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja

 • tuntee lentokentän pelastustoimen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • ottaa työn vastaan ja palvella asiakasta
 • määritellä pienkoneen huolto- tai korjaustarpeen
 • tehdä kustannusarvion ja suunnitella tarvittavan korjaustoimenpiteen
 • arvioida uusittavien osien tarpeen sekä kunnostettavien osien koneistustyöt
 • analysoida pienkoneen ja sen työlaitteen toiminnan aistihavaintoja sekä tarvittavia elektronisia ja mekaanisia perusmittalaitteita käyttämällä
 • valita työhönsä työturvalliset työmenetelmät ja -laitteet
 • tehdä korjaustyöt valmistajan ohjeen mukaisesti
 • eri konetyyppien käynnistyksen eston periaatteet ja tarkastaa kyseisen koneen käynnistymisen eston sekä testatessa muut työn aikana mahdollisesti työtapaturmia aiheuttavat riskitekijät
 • käyttää korjauksen analyysissä tietokoneohjelmistoja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia ja perustiedot ensiavun antamisesta
 • huomioida työssään muut työntekijät sekä työskennellä työkykyään ylläpitäen
 • käyttää varaosia ja erilaisia huoltotarvikkeita
 • käsitellä ongelmajätteet
 • huolehtia asianmukaisesti työn etenemisestä ja valmiin työn tarkastamisesta
 • luovuttaa työn ja kertoa asiakkaalle, mitä korjaustöitä on tehty
 • tehdä pienkoneen moottoreihin, voimansiirtoon, ohjauslaitteisiin, alustaan ja sähkölaitteisiin liittyvät normaalit korjaustyöt suunnitelmallisesti ja järjestelmällisesti sekä korjausohjeita noudattaen

Osa-alueet

 • Etiikka (ETK)
 • Kulttuurien tuntemus (KU)
 • Psykologia (PS)
 • Taide ja kulttuuri (TAK)
 • Ympäristöosaaminen (YM)

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Etiketti ja tapatietous

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa työpaikalla työssäoppimiseen tai ammattiosaamisen näyttöön sopivat työtehtävät ja selvittää niiden arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit
 • neuvotella työyhteisössä työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta
 • valmistella yhteistyössä opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näytön suunnitelmia
 • perehdyttää muita opiskelijoita työpaikalla tai oppilaitoksissa tehtäviin töihin, toimintatapoihin ja sääntöihin
 • esitellä alansa työ- ja koulutusmahdollisuuksia esimerkiksi työelämään tutustumisjaksolla oleville opiskelijoille
 • käydä ohjauskeskusteluja, kehittää toimintaansa palautteen perusteella ja sovitella näkemyseroja
 • toimia erilaisten oppijoiden ja työtovereiden kanssa
 • vastaanottaa ja antaa kehittävää palautetta
 • itsearvioida työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöään ennalta sovittujen arvioinnin kohteiden ja arviointikriteereiden mukaan
 • arvioida työhönsä liittyvät työturvallisuusriskit sekä hän osaa toimia ja ohjata myös muita toimimaan työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Osa-alueet

 • Työelämätaidot (TET)
 • Työkyvyn ylläpitäminen, liikunta ja terveystieto (TYT)
 • Yhteiskuntataidot (YKT)
 • Yrittäjyys ja yritystoiminta (YYT)

Avoimet opinnot

Työelämätaidot sosiaalialla
Ohjelmoinnin perusteet
Yhteiskuntataidot

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida oman alan tarjontaa ja uusien asiakkaiden löytymistä tuotteistamisen lähtökohdista
 • täsmentää taloudellisesti kannattavan liikeidean ja kehittää toiminta-ajatuksen
 • suunnitella yrityksen toimintaa tavoitteellisesti ja asiakaslähtöisesti
 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • hankkia yhteistyökumppaneita ja rakentaa liiketoiminnan edellyttämiä verkostoja
 • esitellä yrityksen toimintaa erilaisissa tilanteissa
 • käyttää toiminnassaan apuna tieto- ja viestintätekniikkaa
 • toimia yrityksessä osana ryhmää, mutta kykenee myös itsenäiseen toimintaan ja päätöksentekoon
 • arvioida yrityksen kehittämistarpeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

 • arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta
 • selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta
 • esittää liikeidean ja yritysmuodon
 • laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.