Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Laboratorioalan perustutkinto

351603

TUTKINNON KUVAUS

Laboratorioalalla työtehtävät liittyvät laadunvalvontaan, tuotantoprosessien seurantaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Laboratorioissa tehdään luonnontieteellistä perustutkimusta, kehitetään tuotteita ja tuotantomenetelmiä ja seurataan teollisuuden tuotteiden, elintarvikkeiden ja ympäristön laatua, puhtautta ja turvallisuutta. Tulevaisuudessa laitetekniikan ja analyysien kehittyminen sekä kansainvälistyminen korostavat alan työntekijöiden ammatillista osaamista ja kielitaitoa.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa
 • ottaa, käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia näytteitä
 • valmistaa ja steriloida tarvittavat liuokset ja elatusaineet sekä steriloida tarvittavat välineet
 • tehdä mikrobiologisia, biokemiallisia tai geeniteknisiä määrityksiä soluista, solunosista tai solujen muodostamista yhdisteistä
 • tehdä laadullisia ja määrällisiä tutkimuksia
 • käyttää työssä tarvittavia laitteita (esimerkiksi autoklaavia, elektroforeesia, fluorometria/spektrometria, mikroskooppia tai sentrifugia) ja huolehtia niiden kunnossapidosta
 • toimia laatuvaatimusten mukaisesti
 • laskea ja ilmoittaa tulokset asianmukaisesti
 • laatia työstään raportin ja arvioida tuloksia
 • hävittää biologiset jätteet ja kemikaalit turvallisesti.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠOpiskelija osaa

 • ottaa näytteitä sekä käsitellä ja säilyttää erilaisia biologisia materiaaleja
 • suunnitella ja tehdä valitsemansa mikrobiologian, geenitekniikan tai biokemian sovellusalueen töitä
 • työskennellä vaaditun puhtausluokituksen ja tarkkuuden mukaisesti
 • toimia laatuvaatimusten mukaisesti
 • tarkastella ja dokumentoida työstä saatavia tuloksia sekä tehdä tarvittavat jatkotoimenpiteet
 • hävittää biologiset jätteet ja muut työssä käytetyt kemikaalit turvallisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa erilaisia elintarvikenäytteitä
 • suunnitella, valmistella ja toteuttaa erilaisia aistinvaraisia, mikrobiologisia tai kemiallisia analyyseja elintarvikkeista
 • käyttää tarvittavia laitteita ja välineitä sekä pitää ne toimintakuntoisina
 • toimia alan laatuvaatimusten mukaisesti
 • laskea tulokset, arvioida saamiensa tulosten luotettavuutta ja raportoida tulokset vaadittavalla tavalla
 • hävittää työssä syntyneet jätteet ja kemikaalit turvallisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä ja noudattaa työaikoja
 • hakea työssä tarvittavat välineet ja laitteet
 • valita kemikaalit työhönsä ja hakea tietoa niiden turvallisesta käytöstä
 • laskea liuoslaskuja ja valmistaa tarvittavat liuokset ja käyttää työssään laboratorion
 • mittavälineitä
 • käyttää ja virittää laboratorion peruslaitteita, kuten vaakaa, pH- ja johtokykymittareita, lämmityslaitteita tai titraattoreita sekä pitää ne toimintakuntoisina
 • ottaa näytteen ja käsitellä sen sekä tehdä näytteestä titraukseen perustuvan mitta-analyysin, painoanalyysin tai laadullisen analyysin
 • noudattaa työturvallisuusohjeita ja huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä sekä huolehtia välinehuollosta työn jälkeen
 • noudattaa laboratorion laatuvaatimuksia
 • käsitellä ja hävittää kemikaaleja
 • laskea tulokset mittausten perusteella ja arvioida tulosten oikeellisuutta
 • laatia työstään vaadittavan raportin
 • arvioida omaa toimintaansa yritystoiminnan tuloksellisuuden näkökulmasta
 • tarvittaessa ottaa yhteyttä laboratorioalan yrityksiin
 • käyttää tietokonetta ja yleisimpiä valmisohjelmia, kuten tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmia, laboratoriolaadun ylläpitämisessä
 • toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • ottaa, käsitellä ja säilyttää valitsemansa tuotanto-, tuotekehitys- tai tutkimusalan erilaisia näytteitä
 • suunnitella ja tehdä laiteanalyysejä oikeita työtapoja käyttäen laatuvaatimusten mukaisesti
 • kalibroida, käyttää ja pitää toimintakuntoisina analyysilaitteita ohjeiden mukaisesti
 • laskea ja raportoida tulokset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa
 • ottaa ja käsitellä näytteen
 • järjestää aistinvaraisen arvioinnin testejä tai valmistaa näytteet fysikaalisiin tai mekaanisiin testeihin
 • testata yhdisteitä ja materiaaleja aistiensa avulla tai testata materiaaleja erilaisilla mekaanisilla tai fysikaalisilla menetelmillä
 • hakea tietoa laitteen käyttöohjeesta, myös vieraskielisestä, ja toimia sen mukaisesti
 • tehdä spektrometrisen laiteanalyysin (esimerkiksi UV/VIS-, AAS- tai IR-analyysin) ja pitää laitteet toimintakuntoisina
 • laskea analyysin lopputulokset ja raportoida ne
 • noudattaa työturvallisuusohjeita sekä laatujärjestelmän vaatimuksia.

Ammattitaitovaatimukset

ŠŠ Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä käytettävissä olevassa ajassa
 • hakea tarvittavat kemikaalit ja välineet sekä koota tarvittavat laitteistot
 • toteuttaa orgaanisen kemian työn, seurata sen etenemistä ja säätää reaktiota tarvittaessa
 • noudattaa työturvallisuuteen ja analyysilaitteiden käyttöön liittyviä ohjeita
 • työskennellä laboratorion laatuvaatimusten mukaan
 • käsitellä jätteet ja siistiä työtilan
 • ottaa ja käsitellä näytteen sekä suorittaa kromatografisen analyysin
 • laskea vaaditut tulokset, arvioida saamiensa tulosten oikeellisuutta ja tutkitun yhdisteen puhtautta sekä raportoida tulokset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • liikkua turvallisesti ohjeiden mukaan ja ottaa tai hakea näytteet oikeasta paikasta
 • suunnitella ja tehdä valitsemansa teollisuuden alan tuotantoprosessien seurantaan ja laadunvalvontaan liittyvät keskeiset alakohtaiset laboratoriomääritykset ja tavallisimmat työhönsä kuuluvat materiaalitestaukset
 • työskennellä siististi, turvallisesti ja annettujen ohjeiden mukaisesti
 • laskea tai ilmoittaa määritysten ja testausten tulokset, arvioida tuloksen oikeellisuutta ja laatia työstään työpaikan edellyttämän raportin.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa ja käsitellä ympäristönäytteen
 • suunnitella ja tehdä kemiallisia, fysikaalisia, aistinvaraisia tai mikrobiologisia määrityksiä
 • työskennellä laatuvaatimusten mukaisesti
 • laskea ja raportoida tulokset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.