Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Lääkealan perustutkinto

371110

TUTKINNON KUVAUS

Lääkeala on sekä osa terveydenhuoltojärjestelmää että teollisuuden ala. Lääkeala vastaa lääkkeiden kehitystyöstä, tutkimisesta, valmistamisesta, logistiikasta, jakelusta sekä lääkkeen oikean käytön ohjaamisesta ja seurannasta. Lääkealalla korostuvat eri ammattiryhmien ja toimijoiden keskinäinen arvostus, yhteistyö ja asiantuntijuus. Työssä toimitaan asiakaskeskeisesti ja asiakkaan parhaaksi.

Lääkealan perustutkinnon suorittanut lääketeknikko osaa toimia moniammatillisessa työyhteisössä lääkealan eri tehtävissä hyödyntäen tietotekniikan, lääkealan logistiikan ja laatutyön ammatillista osaamistaan. Hänellä on erityisosaamista ja työelämän edellyttämä ammattitaito vaihtoehtoisesti apteekkityössä, sairaala-apteekkityössä, lääketeollisuudessa tai lääketukkukauppatyössä sekä valinnaisten tutkinnon osien kautta hankittu monipuolinen erikoisosaaminen esimerkiksi automaatiolaitteiden käytössä, lääkkeiden valmistuksessa, markkinoinnissa ja somistuksessa, tietotekniikan soveltamisessa, tuoteryhmän ylläpidossa sekä apteekin verkkopalvelussa työskentelyssä. Lääketeknikko osaa noudattaa työssään lääkealan kansallisia ja kansainvälisiä säädöksiä ja määräyksiä. Hän osaa toimia potilas- ja asiakasturvallisuutta, ammattietiikkaa, ergonomiaa ja kestävää kehitystä noudattaen ja huolehtia työhyvinvoinnistaan. Hän osaa ottaa työssään huomioon alan salassapito- ja työsuojelumääräykset sekä yritystoiminnan tavoitteet ja yrityksen kannattavuuden. Lääketeknikko osaa hyödyntää työssään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa ja kielitaitoaan lääkealan eri tehtävissä ja lääketeknikon työhön liittyvässä asiakaspalvelussa.

Lääketeknikot työskentelevät yksityisellä ja julkisella sektorilla koulutuksensa mukaisesti logistiikan, toimistotehtävien, tietotekniikan, tuotannon, kliinisen tutkimuksen, myyntilupa-asioiden, tuotekehityksen ja viranomaistoiminnan tehtävissä. Keskeisiä toimintayksiköitä ovat apteekit, sairaala-apteekit, sairaaloiden ja terveyskeskusten lääkekeskukset, lääketehtaat ja lääketukkukaupat.

Lääkealan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ylläpitää verkkopalvelun sivustoa
 • huolehtia asiakastilauksista
 • hoitaa maksuliikennettä
 • ylläpitää varastoa
 • ratkaista ongelmatilanteita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia työtään ohjaavien säädösten ja ohjeiden sekä eettisten periaatteiden mukaan
 • työskennellä apteekin laatutavoitteiden mukaan
 • työskennellä apteekin logistisissa tehtävissä
 • palvella asiakkaita
 • tehdä apteekin toimistotöitä
 • työskennellä lääkealan ammattilaisten kanssa
 • arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja toimintaansa
 • huolehtia terveydestään, turvallisuudestaan ja toimintakyvystään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • palvella sisäisiä tai ulkoisia asiakkaita työtehtävän vastuualueen mukaan
 • tehdä yhteistyötä farmaseuttisen henkilökunnan tai muiden asiantuntijoiden kanssa
 • noudattaa työpaikan liikeidean mukaista palvelukonseptia
 • hoitaa palvelutilanteeseen liittyvät jälkityöt
 • huolehtia työympäristön toimivuudesta
 • työskennellä työryhmän jäsenenä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää lääkealan automaatiolaitetta työssään (kuten annosjakelulaite, varastoautomaatti, muu laite)
 • tehdä laitteen päivittäiset puhdistus-, ylläpito- ja huoltotoimet
 • tehdä laitteen käyttöön liittyvät esi- ja jälkityöt
 • pukeutua ja suojautua tilojen puhtausluokituksen ja tehtävien mukaan
 • dokumentoida ja tehdä laadunvarmistusta
 • tehdä olosuhdeseurantaa
 • ratkaista ongelmatilanteita
 • työskennellä työryhmän jäsenenä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä lääkealan säädösten ja arvopohjan mukaan ja käyttää lääkealan käsitteitä
 • työskennellä logistiikan työtehtävissä
 • noudattaa yrityksen tai organisaation laatutavoitteita omassa työssään
 • vastaanottaa lähetyksiä
 • käyttää ja päivittää tietojärjestelmää
 • varastoida ja keräillä tuotteita
 • tehdä varaston olosuhdeseurantaa
 • inventoida varastoa
 • käsitellä lääkejätteitä ja muita työssä syntyviä jätteitä
 • toimia vuorovaikutustilanteissa työpaikalla
 • hyödyntää kielitaitoa työtehtävissään
 • ylläpitää työhyvinvointia ja terveellistä, turvallista ja viihtyisää työympäristöä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia työtään ohjaavien säädösten ja ohjeiden sekä eettisten periaatteiden mukaan
 • työskennellä työpaikan laatutavoitteiden mukaan
 • työskennellä lääkealan perustutkinnon suorittaneen tehtävissä yhdellä lääketeollisuuden tai sen sidosryhmän toimialalla (kuten tuotanto, kliininen tutkimus, myyntilupa-asiat, tiedottaminen, tuotekehitys, lääketurvatoiminta tai viranomaistoiminta)
 • käyttää työtehtävässä vaadittavia työväline- tai sovellusohjelmia
 • käyttää englannin kieltä työssään
 • käsitellä ja järjestää työhönsä liittyviä asiakirjoja
 • työskennellä lääkealan ammattilaisten kanssa
 • arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja toimintaansa
 • huolehtia terveydestään, turvallisuudestaan ja toimintakyvystään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia työtään ohjaavien säädösten ja ohjeiden sekä eettisten periaatteiden mukaan
 • työskennellä lääketukkukaupan laatutavoitteiden mukaan
 • työskennellä lääkealan perustutkinnon suorittaneen tehtävissä vähintään kahdessa lääketukkukaupan työtehtävässä (valitaan seuraavista vaihtoehdoista)
  • saapuvan tavaran vastaanotossa
  • lääketukkukaupan varastossa
  • palautusten ja tuotevirhe-epäilyjen käsittelyssä
  • tutkimuslääkkeiden toimittamisessa
 • käsitellä lääkejätteitä
 • työskennellä lääkealan ammattilaisten kanssa
 • arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja toimintaansa
 • huolehtia terveydestään, turvallisuudestaan ja toimintakyvystään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • osallistua laatutoimintaan ja työskennellä noudattaen lääkkeen valmistusta koskevia säädöksiä ja hyviä tuotantotapoja
 • pukeutua ja suojautua eri puhtausluokan tilojen ja tehtävän mukaan
 • työskennellä lääkkeen valmistuksessa
 • valmistella lääkkeen valmistustilan käyttökuntoon
 • käsitellä lääkkeen valmistuksessa käytettäviä raaka-aineita ja pakkausmateriaaleja
 • käyttää ja puhdistaa lääkkeen valmistuksen välineitä ja laitteita
 • steriloida tarvikkeita tai valmisteita
 • työskennellä puhdastiloissa
 • tehdä lääkkeen valmistustilojen olosuhdeseurantaa
 • työskennellä noudattaen työsuojelu- ja ympäristönsuojeluohjeita.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • osallistua työpaikan laadunhallintaan
 • toimia työpaikan arvojen mukaan
 • osallistua työpaikkansa toimintaympäristön kartoitukseen ja työolosuhteiden arviointiin
 • käyttää työpaikan laadun käsitteitä ja ottaa huomioon laatutyön merkityksen työssään
 • noudattaa työyhteisössä käytössä olevia toimintaohjeita
 • laatia tai päivittää työ- tai toimintaohjeen omasta työtehtävästään
 • arvioida omaa toimintaansa ja asettaa laatutavoitteita omalle työlleen
 • muuttaa toimintaansa palautteen perusteella
 • työskennellä työryhmän jäsenenä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella tuotteelle kampanjatapahtuman markkinoinnin ja somistuksen
 • toteuttaa tuotteelle kampanjatapahtuman markkinoinnin ja somistuksen
 • työskennellä työryhmän jäsenenä kampanjatapahtumassa
 • ottaa vastaan asiakaspalautetta kampanjatapahtumasta ja arvioida kampanjatapahtuman onnistumista
 • toimia yhteistyössä tuotteiden valmistajien tai maahantuojien kanssa
 • työskennellä lääke-, elintarvike- ja kosmetiikka-alan markkinointia koskevien säädösten sekä CE-merkintää koskevien vaatimusten mukaan
 • työskennellä lääkealan eettisten ohjeiden mukaan kampanjatapahtumassa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia työtään ohjaavien säädösten ja ohjeiden sekä eettisten periaatteiden mukaan
 • työskennellä sairaala-apteekin laatutavoitteiden mukaan
 • työskennellä sairaala-apteekin logistisissa tehtävissä
 • käsitellä osastojen palauttamia lääkkeitä ja lääkejätteitä
 • arkistoida työhönsä liittyviä asiakirjoja
 • työskennellä yhdessä tai useammassa sairaala-apteekin työtehtävässä (valitaan seuraavista)
  • työskennellä annosjakelussa
  • työskennellä osaston lääkehuollon tehtävissä omalla vastuualueellaan
  • työskennellä varastoautomaatilla
 • työskennellä lääkealan ammattilaisten kanssa
 • arvioida ja kehittää ammatillista osaamistaan ja toimintaansa
 • huolehtia terveydestään, turvallisuudestaan ja toimintakyvystään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia työelämässä
 • kirjoittaa kymmensormijärjestelmällä
 • käsitellä tiedostoja ja käyttää käyttöjärjestelmää ja tietotekniikan sanastoa
 • käyttää työvälineohjelmia
 • käyttää työtehtävissä vaadittavia sovellusohjelmia
 • päivittää sosiaalisen median palvelua tai nettisivuja
 • noudattaa työssään tietoturvan perusvelvoitteita ja hakea tietoa sähköisistä tietolähteistä
 • viestiä eri välineillä
 • laatia lääkealalle sopivia materiaaleja
 • arkistoida asiakirjoja
 • noudattaa työssään ergonomisia työskentelytapoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia tietotekniikan työtehtävissä lääkealalla
 • käsitellä tiedostoja ja tehdä tavallisia ylläpitotöitä
 • käyttää työväline- ja sovellusohjelmien kehittyneitä ominaisuuksia
 • laatia tietotekniikkaohjeita ja esitellä ohjelmien käyttöä
 • toimia erilaisissa verkkoympäristöissä ja sosiaalisen median palveluissa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • huolehtia tuoteryhmän ylläpidosta
 • hankkia tietoa tuoteryhmästä
 • opastaa ja kouluttaa muita työntekijöitä tuoteryhmästä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.