Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

381241

TUTKINNON KUVAUS

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon suorittanut saavuttaa ohjauksen, kasvatuksen ja ja kommunikoinnin tehtävissä tarvittavaa monipuolista osaamista. Alalla tarvitaan hyviä viestintä- vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ottaa huomioon taustaltaan erilaisten ja eri-ikäisten ohjauksen ja tuen tarpeet. Vastuu ohjattavien ja asiakkaiden psyykkisestä ja fyysisestä turvallisuudesta korostuu myös alan osaamisvaatimuksissa. Alalla työskennellään usein osana moniammatillista ryhmää ja/tai verkostoa.

Lastenohjaaja työskentelee varhaiskasvatuksen tehtävissä huolehtimalla lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Hän voi työskennellä myös erilaisten perheiden ja kouluikäisten lasten kanssa. Lastenohjaajan työ on kasvatusta, hoitoa ja huolenpitoa.

Nuoriso- ja yhteisöohjaaja suunnittelee, järjestää ja ohjaa eri-ikäisten ihmisten toimintaa. Työ on eri ikäisten ohjaus-, opastus- ja tukityötä, jonka painopiste on osallisuuden lisääminen, kansalaistoiminta ja monikulttuurinen työ. Alalla painottuvat harrastus- ja toimintamahdollisuuksien ohella nuorten elinolojen kehittäminen sekä yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien turvaaminen ja laajentaminen.

Kommunikaation ja viittomakielen ohjaaja toimii viittomakielisten, kuulo- ja näkövammaisten, kielihäiriöisten sekä puhevammaisten ohjaus-, kasvatus- ja avustamistehtävissä.

Kasvatuksen ja ohjauksen perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa alaa ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • toimia ammatillisesti vuorovaikutustilanteissa asiakkaiden ja työyhteisön kanssa
 • huolehtia yksilön ja ryhmän hyvinvoinnista ja turvallisuudesta
 • toimia erilaisten yksilöiden kanssa kunnioittaen moninaisuutta
 • tukea yksilön kasvua ja kehitystä
 • toteuttaa kasvatus- ja ohjausalan päivittäistä toimintaa
 • noudattaa työelämän perustaitoja
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • kohdata ikääntyvät kunnioittavasti ja arvostavasti
 • ohjata ikääntyviä asiakkaita suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti kulttuurisessa ja yhteisöllisessä toiminnassa
 • toteuttaa yksilöllistä ja yhteisöllistä ohjaamista
 • ottaa ohjauksessa huomioon kohderyhmän moninaisuuden
 • ottaa toiminnassaan huomioon vastuun ohjattavien hyvinvoinnista, turvallisuudesta ja yhteistoiminnasta
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • edistää ohjattavien ilmaisullisia taitoja sekä eri taiteenaloihin ja kulttuuriin liittyvää osaamista
 • luoda ilmaisun eri muotoja edistävän toimintaympäristön
 • suunnitella ja toteuttaa ilmaisun eri muotoja: musiikillista, kuvallista, sanallista ja kehollista ilmaisua
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa sekä ilmaisullista osaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia työssään asiakaslähtöisesti asiakkaan itsemääräämisoikeuden huomioon ottaen
 • tehdä moniammatillista yhteistyötä kommunikoinnin kuntoutukseen liittyvien asiantuntijoiden kanssa
 • ohjata asiakasta vuorovaikutustilanteissa ja hänen käyttämänsä kommunikointikeinon oppimisessa
 • valmistaa kommunikoinnin kuntoutukseen ja vuorovaikutuksen oppimiseen liittyviä materiaaleja ja ohjata niiden käyttämisessä
 • järjestää asiakkaan toimintaympäristön sellaiseksi, että se ylläpitää ja kehittää hänen kommunikointi- ja vuorovaikutustaitojaan
 • ohjata työyhteisöä ja asiakkaan lähi-ihmisiä tai lähipiiriä puhetta tukevan, täydentävän ja korvaavan muun kuin viitotun kommunikointikeinon käytössä ja oppimisessa
 • ohjata työyhteisöä ja asiakkaan lähi-ihmisiä tai lähipiiriä viitotun kommunikointikeinon käytössä ja oppimisessa
 • ohjata kommunikoinnin apuvälineiden käyttöä osana kommunikointikeinon oppimisen ohjaamista.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä kasvatus- ja sosiaalialan säädösten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • ottaa työssään huomioon aikuisen asiakkaan kehitysvaiheen, kehityshäiriöt ja toimintakyvyn sekä tukea aikuisen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia
 • ottaa huomioon aikuisen kommunikaatio- ja viittomakielialan asiakkaan erityiset tarpeet
 • toimia vuorovaikutuksessa ja kommunikoida asiakkaan kanssa suomen kielellä tai viittomakielellä tai asiakkaan käyttämällä kommunikointikeinolla
 • ohjata ja avustaa kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan itsenäistä suoriutumista tämän asuinympäristössä tai muussa toimintaympäristössä
 • ohjata ja avustaa kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan itsenäistä suoriutumista päivittäisissä toiminnoissa
 • edistää kommunikaatio- ja viittomakielialan aikuisen asiakkaan itsenäistä suoriutumista, hyvinvointia ja osallisuutta toiminnallisia, taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä sekä ympäristöä ja sen palveluita hyödyntäen
 • huolehtia asiakkaan turvallisuudesta ja toimia rajoitus-, kiusaamis- ja kriisitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa säädösten ja työpaikan ohjeiden mukaisesti
 • työskennellä huomioiden työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin
 • arvioida ja kehittää osaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä kasvatus-, ohjaus- ja opetusalan arvoperustan, ammattietiikan, säädösten, ohjaavien asiakirjojen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti
 • ottaa työssään huomioon oppilaan tai opiskelijan yleiset kehitysvaiheet ja kehityshäiriöt sekä tukee kouluikäisen ja nuoren fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä
 • kunnioittaa oppilaiden tai opiskelijoiden moninaisuutta
 • ohjata oppilasta tai opiskelijaa selviytymään erilaisissa vuorovaikutustilanteissa viittomakielellä tai hänen käyttämällään puhetta tukevalla, täydentävällä ja korvaavalla kommunikointikeinolla
 • tukea oppilaan tai opiskelijan oppimista ja taitojen kehittymistä
 • ohjata ja avustaa erityistä ja yksilöllistä tukea tarvitsevaa oppilasta tai opiskelijaa turvallisesti tämän oppimis- ja toimintaympäristössä
 • ohjata ja avustaa erityistä ja yksilöllistä tukea erityisesti kommunikoinnissa tarvitsevaa oppilasta tai opiskelijaa oppimis- ja toimintatilanteissa
 • huolehtia oppilaan tai opiskelijan turvallisuudesta ja toimii rajoitus-, kiusaamis- ja kriisitilanteissa ja muissa haastavissa tilanteissa säädösten ja oppilaitoksen ohjeiden mukaisesti
 • huolehtia oppimisympäristöstä
 • toimia yhteistyössä oppilaan tai opiskelijan, hänen huoltajiensa, lähipiirinsä sekä moniammatillisen työryhmän kanssa
 • työskennellä huomioiden työturvallisuuden, ergonomian ja työhyvinvoinnin
 • arvioida ja kehittää osaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tukea ja edistää vuorovaikutusta työssään esteettömän viestinnän periaatteiden mukaisesti
 • havainnoida ja käyttää olemuskieltä ja eleilmaisua vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää tukiviittomia vuorovaikutustilanteissa ja tukea asiakasta niiden käytössä
 • käyttää viitottua puhetta vuorovaikutustilanteissa ja tukea asiakasta sen käytössä
 • käyttää asiakkaan tarpeiden mukaisesti esineitä, merkkejä ja kuvia vuorovaikutustilanteissa ja tukea häntä niiden käytössä
 • käyttää piirtämistä vuorovaikutustilanteissa puhutun viestimisen tukena
 • käyttää kirjoittamista ja sormittamista vuorovaikutustilanteissa
 • käyttää selkokieltä puheessa ja vuorovaikutuksessa sekä kirjoitettua selkokieltä
 • käyttää asiakkaan käyttämiä kommunikoinnin apuvälineitä, laitteita ja kommunikointisovelluksia hänen kommunikaationsa ja vuorovaikutuksensa tukemisessa
 • käyttää kommunikoinnin materiaaleja asiakkaan kommunikaation ja vuorovaikutuksen tukemisessa
 • välittää työtehtäviinsä liittyen pienimuotoisia viestejä asiakkaan ja jonkun toisen henkilön välillä arkipäivän tilanteissa
 • toimia kommunikoinnin kuntoutuksen säädösten ja periaatteiden mukaisesti
 • ottaa vuorovaikutustilanteissa huomioon yksilöllisesti eri asiakasryhmien kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen häiriöiden syitä ja muotoja
 • käyttää tietoa kielen ja puheen kehityksen tyypillisistä ja poikkeavista piirteistä vuorovaikutustilanteissa, ohjaamisessa, kielen kehityksen tukemisessa ja edistämisessä
 • kehittää ja ylläpitää omaa ammattitaitoaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä työtä ja toimintaympäristöä ohjaavien säädösten, määräysten, ohjeiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaisesti
 • toimia vuorovaikutuksessa ja kommunikoida kuurosokeiden ja näkövammaisten käyttämillä kommunikointikeinoilla, -tavoilla ja suomalaisella viittomakielellä
 • ohjata ja avustaa kuurosokean ja näkövammaisen toimintaa turvallisesti
 • opastaa kuurosokeaa ja näkövammaista turvallisesti eri ympäristöissä ja tilanteissa
 • toteuttaa ympäristön kuvailua asiakkaalle
 • työskennellä huomioiden työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin
 • arvioida ja kehittää osaamistaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien säädösten, määräysten, toimintaperiaatteiden, arvojen ja eettisten periaatteiden mukaan
 • suunnitella työtään ja tehdä monialaista yhteistyötä
 • toteuttaa pedagogista toimintaa ja edistää osallisuutta varhaiskasvatuksessa
 • toimia vuorovaikutuksessa lapsen ja huoltajan kanssa
 • edistää lapsen terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia
 • käyttää varhaiskasvatuksen työtapoja, -välineitä ja materiaaleja
 • kehittää lapsen tunnetaitoja ja yhdessä toimimista
 • edistää lapsen kielen kehitystä sekä ajattelu- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • edistää lapsen leikkiä ja liikkumista
 • edistää lapsen kulttuurista, katsomuksellista ja eettistä ajattelua
 • ylläpitää ja edistää turvallisuutta, työkykyään ja työhyvinvointiaan
 • arvioida ja kehittää omaa työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia liikuntaa ohjaavien suositusten, asiakirjojen ja tavoitteiden mukaisesti
 • edistää ohjattavien liikunnallista elämäntapaa, hyvinvointia ja liikunnallisia taitoja
 • luoda liikkumista edistävän toimintaympäristön
 • suunnitella ja toteuttaa liikuntaa ja liikkumista
 • huomioida ohjattavien kehityksen, tuen tarpeen ja osallisuuden
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella ja toteuttaa luonto- ja elämystoimintaa
 • järjestää luonto- ja elämystoimintaa huomioiden turvallisuusasiat
 • ottaa huomioon luonto- ja elämystoiminnan merkityksen ja mahdollisuudet yksilön kasvun ja yhteisöllisyyden tukemisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä
 • suunnitella ja järjestää retken tai leirin sekä ohjata luonnossa liikkumista
 • suunnitella ja toteuttaa seikkailukasvatusta osana luonto- ja elämystoimintaa
 • ohjata luonto- ja elämystoimintaa eettisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti
 • arvioida ja kehittää luonto- ja elämystoiminnan taitojaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työtään ohjaavia ajantasaisia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • työskennellä hyödyntäen tietoa nuoruudesta ja nuoruuden ilmiöistä
 • auttaa ja tukea nuorten kasvua ja hyvinvointia
 • ottaa toiminnassaan huomioon nuoren perheen ja lähiverkoston
 • suunnitella ja toteuttaa projektimaista toimintaa
 • edistää osallisuutta ja kannustaa vaikuttamiseen
 • ohjata nuoria eettiseen ajatteluun ja arvojen pohtimiseen
 • työskennellä hyödyntäen digitaalisia toimintaympäristöjä sekä toteuttaa teknologia- ja mediakasvatusta
 • työskennellä monialaisissa verkostoissa
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • työskennellä ennaltaehkäisevällä työotteella
 • käyttää sosiaalisen vahvistamisen menetelmiä ja tunnistaa niiden tarpeen
 • tukea asiakkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
 • käyttää työympäristön kirjaamistapoja
 • toimia palveluohjauksen periaatteiden mukaan
 • tukea ohjattaviaan vaikeissa elämäntilanteissa
 • pitää huolta omasta hyvinvoinnistaan ja turvallisuudestaan
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • toimia yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa
 • huomioida toiminnassaan perheiden arvoja, kulttuureja ja katsomuksia
 • tukea vanhemmuutta sekä edistää perheen hyvinvointia ja osallisuutta
 • suunnitella ja toteuttaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, kuten perhetapahtuman tai juhlan
 • toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä sekä ohjata perheitä palveluiden käytössä
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä ja Suomen ev.-lut. kirkon varhaiskasvatusta ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • toimia yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa
 • huomioida toiminnassaan perheiden arvoja, kulttuureja ja katsomuksia sekä vahvistaa lapsen ja perheen kristillisiä arvoja ja identiteettiä
 • tukea vanhemmuutta sekä edistää perheen hyvinvointia ja osallisuutta
 • suunnitella ja toteuttaa perheiden kanssa tehtävää yhteistyötä, kuten perhetapahtuman tai juhlan kirkkovuoteen liittyen
 • toimia moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä sekä ohjata perheitä palveluiden käytössä
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia viittomakieliselle kulttuurille ominaisilla tavoilla vuorovaikutuksessa ja järjestää fyysisen tilan viittomakieliseen keskusteluun sopivaksi
 • toimia suomalaisella viittomakielellä erilaisissa vuorovaikutus- ja viestintätilanteissa
 • keskustella suomalaisella viittomakielellä jokapäiväisen elämän tilanteissa ja yleisistä aihepiireistä käydyissä keskusteluissa
 • käyttää suomalaista viittomakieltä oman ammatin työtehtävissä ja työelämän tilanteissa
 • käyttää suomalaista viittomakieltä sen rakenteen mukaisesti
 • muuntaa käyttämäänsä viittomakieltä tilanteen ja keskustelukumppanin mukaan
 • kääntää työtehtäviinsä liittyen asiakkaan arkielämään liittyviä lyhyitä suomenkielisiä tekstejä viittomakielelle
 • kertoa puhuttu kieli -viittomakieli -kaksikielisyyden merkityksestä ja viittomakielen oppimisesta ja omaksumisesta
 • kertoa viittomakielestä, viittomakielisestä yhteisöstä ja tapakulttuurista, kuurojen esittävästä kulttuurista sekä viittomakielisen yhteisön historiasta
 • arvioida omaa suomalaisen viittomakielen taitoaan ja kehittää sitä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • ottaa toiminnassaan huomioon erilaiset tuen tarpeet
 • suunnitella ja toteuttaa tavoitteellista toimintaa tukea tarvitseville asiakkaille
 • käyttää työssään monipuolisia menetelmiä ja välineitä
 • käyttää työssään puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia
 • osallistua monialaiseen yhteistyöhön
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • työskennellä tuntien järjestötoiminnan organisaatiorakenteen ja toimintatavat
 • suunnitella ja toteuttaa toimintaa järjestötoiminnan arvojen, päämäärien ja toimintaperiaatteiden mukaan
 • innostaa ja motivoida osallistumaan toimintaan
 • ohjata ja opastaa vapaaehtoistoimijoita sekä organisoida vapaaehtoistoimintaa
 • ohjata kansalaisyhteiskuntatoimintaa
 • työskennellä tuntien erilaisia yhteistyömahdollisuuksia ja verkostoja
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä varhaiskasvatusta ohjaavien valtakunnallisen ja paikallisen suunnitelman sekä arvoperustan ja toimintakulttuurin periaatteiden mukaisesti
 • huomioida toimintaa toteuttaessaan lasten mielenkiinnon kohteita ja tarpeita sekä käyttää työnkuvansa mukaisesti pedagogisen dokumentoinnin työmenetelmää
 • suunnitella, toteuttaa ja arvioida työnkuvansa mukaisesti pedagogista toimintaa huomioimalla laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ja oppimisen alueet
 • ohjata ja tukea leikkiä ymmärtäen sen merkityksen lapselle ja pedagogiselle toiminnalle
 • luoda yhdessä työyhteisön kanssa oppimista, kehitystä ja vuorovaikutusta edistävää oppimisympäristöä
 • tukea lapsen kielellisiä taitoja, itseilmaisua sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • arvioida ja kehittää omaa toimintaansa osana työyhteisöä.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työtään ohjaavia säädöksiä, määräyksiä ja toimintaperiaatteita
 • suunnitella ja toteuttaa toimintaa yksilölle ja ryhmälle tai yhteisölle
 • ohjaa ryhmää toimimaan yhdessä huomioiden ryhmän kehitysvaiheen
 • työskennellä käyttäen ohjauksen menetelmiä
 • ohjata kestävään elämäntapaan sekä suunnittella ja toteuttaa retken, leirin tai tapahtuman
 • huolehtia ohjattavien kokonaisvaltaisesta turvallisuudesta ja ottaa huomioon työturvallisuuteen liittyvät tekijät
 • arvioida ja kehittää toimintaansa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.