Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Kalatalouden perustutkinto

361401

TUTKINNON KUVAUS

Alan toimintasektoreita ovat kalastus, kalanviljely, kalanjalostus, kalatuotteiden markkinointi ja myynti sekä kalastusmatkailu. Kalavesien hoito sekä kalastusvälineiden ja -tarvikkeiden myynti kuuluvat myös alan toimintaan.

Kalatalousalan ammattilaiset toimivat itsenäisinä yrittäjinä kalastuksen, kalanjalostuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalastusmatkailun alalla tai ammattityöntekijöinä näiden toimialojen yrityksissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • varustaa kalastusaluksen ja tarkistaa sen toiminnat, apulaitteet ja kalastusvälineet kalastukseen lähdettäessä
 • tarkistaa moottorikelkan tai mönkijän jäälle lähdettäessä ja järjestää kalastusvälineet ja varusteet kuormaan asianmukaisesti ja turvallisesti
 • seurata kalastuksen aikana koneiden ja apulaitteiden toimintoja
 • suorittaa tärkeimmät huoltotoimet kalastuksessa käytettäville koneille ja laitteille
 • valita tarkoituksenmukaisen kalastustavan kalastusalueen, saaliskohteen ja vuodenajan mukaan
 • toimia kalastusaluksen päällikkönä ja omaa tiedollisen perustan vähintään kalastusaluksen kuljettajakirja B:hen
 • suunnistaa tai navigoida aluksen apulaitteiden avulla kalastusalueelle sekä kalastuksen aikana pysytellä lupa-alueella
 • paikantaa kalaparvet kaikuluotaimen avulla
 • kalastaa ammattikalastusmenetelmillä
 • huolehtia saaliin asianmukaisesta käsittelystä, pakkaamisesta ja kylmäsäilytyksestä sekä kuljetuksesta
 • soveltaa jatkojalostuksen menetelmiä kalastuksen kannattavuuden parantamiseksi
 • rakentaa työpiirustusten mukaan ammattimaisia kalastuspyydyksiä
 • korjata ja huoltaa ammattimaisia kalastuspyydyksiä
 • arvioida kalastuksen kannattavuuden, saaliin määrän ja menekin mukaan
 • toimia työturvallisuusohjeita noudattaen ja valvoa apulaisten työturvallisuutta
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • hakea elinkeinokalastukseen tarkoitettuja tukia ja avustuksia
 • toimia kalastajana ympäristövastuullisesti ja kalavarojen kestävän käytön periaatteita noudattaen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • työskennellä kalanjalostuksessa kalajalosteiden valmistuksen eri vaiheissa, jotka ovat vastaanotto, ennakoivat työt, raaka-aineiden käsittely, tuotteen/tuotteiden valmistus, pakkaus ja varastointi sekä oman työvaiheen lopetus
 • hallita työn edellyttämät kädentaidot
 • valita ja käsitellä valmistamiensa tuotteiden raaka-aineita ja valmiita tuotteita, suunnitella ja arvioida niiden ominaisuuksia ja työnsä laatua
 • käyttää työssä tarvittavia työvälineitä, koneita ja/tai laitteita taloudellisesti ja turvallisesti sekä osaa tarvittaessa järjestää niiden huollon ja korjauksen
 • huolehtia tilojen, koneiden ja laitteiden puhtaanapidosta
 • noudattaa työssään tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvonta­määräyksiä ja työturvallisuusohjeita sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • toimia työssään tuloksellisesti ja taloudellisesti sekä ympäristöä säästävästi
 • avustaa tilojen ja tuotantoprosessien suunnittelussa sekä materiaalien valinnassa hy­gienialainsäädännön mukaisia kalanjalostus- ja kalamyymälätiloja suunniteltaessa
 • käyttää työssään ympäristöä säästäviä menetelmiä ja noudattaa työaikoja sekä muita työhön ja yritystoimintaan liittyviä toimintaohjeita sekä elintarvikealan eettisiä periaatteita
 • toimia tarvittaessa tuotekehityksessä avustajana
 • toimia kalakaupan asiakaspalvelu- ja muissa tehtävissä asiakaslähtöisesti myös vieraalla kielellä ja huolehtia tuotteiden oikeasta käsittelystä myymälän toiminnoissa
 • käsitellä ja lajitella kala- ja talousjätteet jätehuollon ohjeiden mukaan
 • noudattaa hyviä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja työryhmässään ja työyhteisössään sekä omassa että vieraassa kieliympäristössä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia osakaskunnan hallintotehtävissä
 • toimia kalatalouden työ- ja hallintotehtävissä (esimerkiksi kalatalouden neuvontajärjestöissä)
 • toimia vesialueen työ- ja hallintotehtävissä kansainvälisten ja kansallisten säädösten ja määräysten mukaisesti
 • toimia vesialueiden omistajien edunmukaisesti yhteistyössä viranomaisten ja muiden vesialueen käyttäjien kanssa
 • ottaa toiminnassaan huomioon kalastuksen ja kalaveden hoidon hallintojärjestelmän ja eri toimijoiden tehtävät
 • toimia kalastuksenvalvojana

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • liikkua kalastusaluksella sekä talvella moottorikelkalla ja mönkijällä turvallisesti
 • kiinnittää ja ankkuroida kalastusaluksen turvallisesti
 • kalastaa tavallisimmilla kalastusmenetelmillä sekä toimia apulaisena ammattikalastuksessa
 • asettaa ja merkitä pyydykset kalastuslain määräämällä tavalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa muille vesillä liikkujille tai vesieläimille
 • päästää saaliin pyydyksistä, tarvittaessa verestää ja perata kalat
 • jäähdyttää saaliin ja huolehtia saaliin kylmäsäilytyksestä
 • huolehtia tavallisimpien kalastusvälineiden käyttökunnosta ja korjata niitä
 • käyttää ohjeiden mukaan kalastuksen apuvälineitä
 • tehdä ohjeiden mukaan kalastusaluksen ja moottorin käyttökauden jälkeiset huoltotoimenpiteet
 • korjata yksinkertaiset kalastusaluksen ja -välineiden vauriot, jotka eivät merkittävästi vaaranna vesi- tai työturvallisuutta
 • seurata sääennusteita ja varustautua sään ja jääolojen mukaan vesillä ja jäällä liikkuessaan
 • käyttää hätämerkkejä ja -viestimiä sekä suorittaa palon alkusammutuksen
 • rakentaa ohjeiden ja mahdollisten rakenteita koskevien erityismääräysten mukaan tavallisimpia verkko- ja havaspyydyksiä
 • tunnistaa kalastustyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakolta suojautua niiltä.
  • työturvallisuuskortin ja tulityökortin suorittamiseen vaadittavat valmiudet

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kalastaa useimmilla virkistyskalastuksen menetelmillä
 • hyödyntää virkistyskalastustekniikan osaamistaan matkailukalastuksen asiakkaiden opastuksessa
 • hyödyntää opastustoiminnassa alueella olevia muita kalastusmuotoja
 • hyödyntää työssään erätaitoja, kalaruokien valmistustaitoja ja luonnontuntemusta
 • liikkua vesillä ja kalastaa erilaisia apulaitteita käyttäen
 • järjestää tarvittavan kaluston opastuspaikalle
 • toimia erilaisten asiakasryhmien opastustehtävissä tarvittaessa myös vieraalla kielellä
 • käsitellä saaliin asianmukaisesti, hygieenisesti ja asiakkaan haluamalla tavalla
 • valmistaa yksinkertaisia retkiruokia tai käyttää alueellisia ruokapalveluita
 • tehdä välineiden ja kaluston huoltotyöt
 • ottaa työssään huomioon toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 ja EA2 vastaavat taidot ja vuokraveneen kuljettajatutkintoa vastaavat taidot
 • hankkia asiakkailleen tarvittavat kalastusluvat
 • osittain ohjattuna suunnitella kalastusmatkailun mainoksia ja tarjouksia sekä laskutukseen liittyviä töitä
 • toimia erilaisissa esittelytilaisuuksissa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käsitellä kalastustuotteita alkutuotannon yhteydessä
 • tehdä kalan vastaanottotarkastuksen ja ottaa huomioon käsittelytoimenpiteiden ja lämpötilan merkityksen kalan säilyvyyteen
 • valmistaa kalastustuotteista erilaisia raakavalmisteita niin, että käsittelyhävikit pysyttelevät kohtuullisina
 • hyödyntää tietojaan kalan ravintoainekoostumuksesta, sen vaihteluista sekä kalan merkityksestä ravitsemuksessa
 • tunnistaa kalan tuoreusasteen sekä säilyttää kalastustuotteiden tuoreuden hyödyntämällä tietojaan mikrobiologian ja hygienian perusteista sekä kalassa pilaantumisen yhteydessä tapahtuvista muutoksista
 • huolehtia henkilökohtaisesta hygieniasta ja pukeutumisesta työkohteen vaatimusten mukaisesti
 • noudattaa työssään tuotteen valmistukseen liittyviä laatu-, hygienia- ja omavalvontamääräyksiä sekä elintarvikealaa koskevaa lainsäädäntöä ja työturvallisuusohjeita
 • valita raaka-aineita, valmistaa tavallisimpia jalostettuja kalastustuotteita työohjeiden mukaan ja käsitellä kala- ja talousjätteet
 • käyttää kalanjalostustiloissa koneita työturvallisuusvaatimukset ja ergonomiset työtavat huomioiden
 • huolehtia käytettävien koneiden ja laitteiden päivittäisestä käyttökunnosta seuraamalla niiden kuntoa ja toimintaa
 • huolehtia puhtaanapidosta ja puhtauden tarkkailusta.
  • hygieniapassin suorittamiseen vaadittavat valmiudet

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • vastaanottaa asiakkaan
 • määrittää asiakkaan tarpeet
 • ehdottaa asiakkaalle sopivia tuotteita ja tietää eri kalastusmuotoihin ja tilanteisiin soveltuvat välineet
 • sopia maksujärjestelyistä
 • tehdä kassalla maksutapahtumaan liittyvät toimenpiteet
 • kirjoittaa kuitin
 • varastoida ja hyllyttää myyntituotteet
 • inventoida myyntituotteet ja suorittaa tilauksia.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia ohjeiden mukaan viljelyyn tarvittavia emorapuja
 • lajitella emoravut ja parittaa ne
 • hankkia rapujen kasvattamiseen tarvittavaa ravintoa ja ruokkia ravut
 • huolehtia siististä ja turvallisesta viljely-ympäristöstä
 • kerätä ja laskea emorapujen mätimunat haudontaa varten
 • järjestää haudonnan ja huolehtia mädin sekä ravunpoikasten hyvinvoinnista haudonnan ja jatkokasvatuksen aikana
 • järjestää ravunpoikasten jatkokasvatuksen
 • kerätä kaupattavat ravut ja säilyttää ne hyväkuntoisina
 • pakata ravut ostajaa varten ja avustaa rapujen kuljetuksessa
 • ehkäistä toiminnallaan raputautien leviäminen viljely-yritykseen
 • rakentaa ja huoltaa ohjeiden mukaan ravunviljelyvälineitä
 • hyödyntää tietotekniikkaa ja rapututkimusta työssään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia ravustukseen tarvittavat luvat
 • ravustaa soveltuvilla rapupyydyksillä ja lajitella saaliista kauppakelpoiset ravut
 • säilyttää rapusaaliin laadukkaana ja hyväkuntoisena myyntiin saakka
 • myydä kauppakelpoiset ravut kannattavasti
 • desinfioida tai muutoin käsitellä pyydykset ja rapujen siirroissa ja säilytyksessä tarvittavat välineet rapuruton torjumiseksi
 • seurata ravun hintakehitystä ja rapukantojen tilaa ravustusvesillään sekä valita ravustusveden siten, että ravustus on kannattavaa
 • tunnistaa ravuissa ja rapuvesissä raputauteihin viittaavia oireita
 • toimia ravustaessaan tuottamatta tarpeetonta häiriötä ranta-asukkaille tai muille vesilläliikkujille
 • huolehtia turvallisuudesta ravustaessaan ja desinfioidessaan pyydyksiä ja välineitä
 • etsiä tietoa ravun biologiasta ja rapuvesien hoidosta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perustella tuotekehityksen merkityksen yrityksessä ja ymmärtää sen tavoitteet
 • työskennellä tuotekehitysprosessin eri vaiheissa
 • osallistua tuotekehityshankkeiden ideointiin ja niissä tarvittavan tiedon hankintaan
 • ottaa huomioon kustannuslaskelmat ja markkinoinnin tuotekehitystyössä
 • ottaa huomioon laadun merkityksen kalastustuotteiden valmistuksessa ja markkinoin­nissa
 • ottaa huomioon kalajalosteiden laatuun vaikuttavat tekijät ja tuotteisiin liittyvät elintarvike­turvallisuusriskit
 • ottaa tavallisimpia näytteitä laadunvalvontaa varten tiloista, laitteista, raaka-aineista ja tuot­teista
 • hyödyntää tuotekehitystyössä tietojaan riskien arvioinnista ja omavalvonnasta
 • ottaa huomioon laatutyön merkityksen kalajalostuksessa ja tuntee tavallisimmat laatustandardit ja -järjestelmät.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tunnistaa vesiekosysteemin eliöyhteisöt ja kuvailla niiden merkityksen vesiekosysteemin eri tuotantoportaissa
 • ottaa ohjeiden mukaan kalojen ja rapujen elinolojen kannalta keskeiset fysikaalis-kemialliset ja biologiset näytteet sekä tehdä tarvittavat näytteenottoon liittyvät havainnot ja mittaukset
 • käyttää tavallisimpia maastokäyttöön tarkoitettuja mittareita vesitutkimuksissa
 • valmistautua näytteenottoon siten, että tarvittavat kulku- ja näytteenottovälineet ovat mukana ja näytteenotto voidaan suorittaa turvallisesti
 • tulkita vesianalyysituloksia kalojen ja muun vesieliöstön ympäristövaatimusten sekä vesien virkistyskäytön kannalta
 • määrittää maamme luonnonvaraiset sekä kalavesien hoidossa tärkeimmät ulkomaista alkuperää olevat kalalajit sekä ottaa työssään huomioon niiden ekologian
 • määrittää kalojen ulkoiset ja sisäiset rakenteet ja ottaa työssään huomioon niiden merkityksen kalojen ekologiassa ja fysiologiassa
 • tehdä erilaisiin koekalastuksiin ja muihin yleisimpiin kalataloustutkimusten aineistonhankintamenetelmiin liittyviä työtehtäviä
 • ottaa työssään huomioon eläinten käsittelyyn liittyvät voimassa olevat säädökset
 • taltioida ja käsitellä kalanäytteitä ja kalanäyte-eriä tutkimuksen ohjeistuksen mukaisesti
 • määrittää kalojen kasvun ja iän sekä tehdä yksinkertaisia ravintoanalyysejä
 • hyödyntää tietojaan kalastuksen säätelyn ja eri kalavesien hoitotoimien vaikutuksista kalakantoihin
 • laatia raportteja ja taulukoita vesi- ja kalataloustutkimuksen tuloksista
 • tehdä erilaisia kalavesien hoitotöitä työryhmän mukana
 • ottaa työssään huomioon vastuullisuuden, työturvallisuuden ja -terveyden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • avustaa tarvittaessa vesistön hoitomenetelmän suunnittelussa tarvittavissa maastoselvityksissä
 • toimia valitun vesistön hoitomenetelmän työtehtävissä itsenäisesti tai erikoisasiantuntijan opastuksella (esimerkiksi pienimuotoinen koskikunnostus, hoitokalastuksen suorittaminen, vesikasvien niitto)
 • osallistua hoitotoimenpiteen jälki- ja siivoustöihin (esimerkiksi kasvimassan tai vähempiarvoisen kalan poiskuljetus- ja hyötykäyttöjärjestelyt)
 • hyödyntää työssään vesistön tietojaan hoitotarpeen syntyyn johtaneista ympäristönmuutoksista, hoitotoimenpiteen tavoitteista ja odotettavissa olevista vaikutuksista
 • huolehtia omasta ja yleisestä työturvallisuudesta hoitotoimenpiteen työtehtävissä
 • toimia työssään vastuullisesti ja kestävän kehityksen toimintatapoja noudattaen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • valmistautua näytteenottoon tarpeellisin kulkuneuvoin, välinein, kemikaalein ja suojavarustein
 • etsiä tietorekistereistä tarvittavat tiedot näytteenottoa varten (otettavat näytteet, pullot, näytteenottoasemien sijainnit, kartat ym.)
 • varustaa tarvittavan kulkuvälineen lisälaitteineen kuljetuskuntoon turvallisesti kiinnitettynä ja merkittynä
 • kuljettaa tai avustaa näytteenottokaluston kuljetuksessa vaikeissakin olosuhteissa
 • paikantaa näytteenottoasemat GPS:n tai kartan avulla
 • tehdä tutkimuksen edellyttämät ympäristöhavainnot ja merkinnät tutkimuksen kenttälomakkeelle
 • ottaa tutkimusnäytteet tutkimussuunnitelman ja ohjeiden mukaisesti
 • kestävöidä ja säilyttää tutkimusnäytteet ohjeiden mukaisesti
 • huolehtia näytteiden saattamisesta laboratorioon ohjeiden mukaan ja määräajassa
 • huolehtia välineiden ja kaluston puhtaudesta, käyttökunnosta ja järjestyksestä
 • antaa tarvittaessa neuvoja vesitutkimukseen ja vesiensuojeluun liittyvissä kysymyksissä
 • toimia yhteistyössä muun tutkimushenkilöstön kanssa
 • toimia työssään vastuullisesti ja kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakolta suojautua niiltä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella päivittäiset työtehtävänsä
 • osallistua vesiviljely-yrityksen työkokouksiin
 • työskennellä työturvallisuusmääräyksiä noudattaen ja ottaa huomioon työergonomian
  • tiedollisesti ja taidollisesti EA1 vastaavat taidot
 • tehdä yrityksessä viljeltävien lajien tuotantokierron työtehtäviä itsenäisesti tai ohjeiden mukaan
 • ylläpitää kalojen hyvinvointia ja terveyttä tuotantokierron eri vaiheissa
 • ylläpitää tuotantotilojen puhtautta ja siisteyttä
 • tunnistaa kalasairauksiin viittaavat oireet ja ohjeiden mukaan ottaa kalatautitarkkailuun tai kalasairauden syyn selvittämiseen tarvittavat näytteet
 • kerätä ja kuormata kalaerät asiakkaalle toimitusta varten
 • tainnuttaa, verestää, perata ja pakata kalat toimitusvalmiiksi
 • käyttää ja huoltaa vesiviljelyssä käytettäviä koneita ja laitteita
 • rakentaa vesiviljelyssä käytettäviä sumppuja, havas- ym. välineitä sekä korjata niitä
 • tehdä päivittäiset vesiviljely-yrityksen velvoitetarkkailuun ja laatustrategiaan kuuluvat kirjaukset ohjeiden mukaan
 • noudattaa työssään yrityksen ympäristölupamääräyksiä, valvonta- ym. ohjeita sekä muita toimintaan liittyviä määräyksiä
 • toimia turvallisesti, ympäristövastuullisesti ja laatutietoisesti
 • hyödyntää vesiviljely- ym. tutkimustietoa työssään ja työmenetelmissään
 • hyödyntää tietotekniikkaa työssään ja tiedon etsinnässä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa työssään vesiviljely-yrityksen hygieniaan ja kalaterveyden ylläpitämiseen tarkoitettuja ohjeita ja voimassa olevia säädöksiä
 • noudattaa laitoksen pukeutumis- ja työturvallisuusohjeita
 • huolehtia työympäristön siisteydestä ja laitoksen jätehuollon vaatimista tehtävistä
 • tunnistaa yrityksessä viljeltävät lajit
 • kerätä kuolleet kalat sekä käsitellä ne ohjeiden mukaisesti
 • pestä altaat ja tehdä altaiden ja vesitysjärjestelmän laitteiden päivittäiset huolto- ja puhdistustyöt ohjeiden mukaan
 • tunnistaa kalasairauksiin ja -loisiin viittaavat oireet uintikäyttäytymisen ja/tai ulkoisten ja sisäisten merkkien perusteella sekä ilmoittaa niistä ohjeiden mukaisesti
 • käyttää ohjeiden mukaan laitoksen vesitysjärjestelmän laitteita
 • tunnistaa erikokoisille kaloille tarkoitetut rehulajit
 • ruokkia kalat allaskohtaisten ohjeiden mukaan käsin tai ruokinta-automaattia käyttäen
 • tehdä työtehtäviensä mukaiset viranomaisen hyväksymään laitostarkkailuun ja mahdolliseen laitoksen sisäiseen laatujärjestelmään liittyvät merkinnät
 • ohjeiden mukaan siirtää, kuormata ja käsitellä kaloja
  • omaa eläinkuljettajan tutkinnon suorittamiseen vaadittavat valmiudet
 • tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakolta suojautua niiltä.

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perustaa toimintansa laadukkaisiin, kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisiin ja turvallisiin kalastustuotteiden ja kalatalouspalvelutuotteiden tuottamiseen
 • arvostaa ammattiaan sekä kalatalouden elinvoimaisuuden ja kalatalouskulttuurin edistämistä
 • kehittää liikeideoita ja perustaa yrityksen
 • hakea tietoa alalta ja elinkeinoaan koskevista määräyksistä ja lainsäädännöstä tietotekniikkaa hyödyntäen
 • suunnitella tuotantoa ja toimintaa kustannustehokkuuteen perustuen
 • järjestää rahoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta
 • hakea kalataloustukia
 • laatia yksinkertaisen kalatalousyrityksen veroilmoituksen
 • kilpailuttaa ja laatia tarjouspyyntöjen mukaisia tarjouksia
 • markkinoida ja hinnoitella tuotteita ja palveluja
 • ottaa huomioon yrittämiseen liittyviä riskejä
 • toimia vastuullisena työnantajana tai työntekijänä
 • toimia yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa
 • seurata alansa kehitystä ja yhteistyömahdollisuuksia
 • ylläpitää työkykyään ja terveyttään
 • käyttää työterveyshuollon palveluja.