Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Kaivosalan perustutkinto

351107

TUTKINNON KUVAUS

Kaivosalan perustutkinnon suorittanut osaa

 • hahmottaa työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia, ottaa huomioon yhteistyökumppaneiden työtehtävät omassa työssään ja kykenee työskentelemään vaihtelevissa työelämän tilanteissa
 • tehdä työnsä kaivosalan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittellä materiaaleja huolellisesti ja taloudellisesti
 • eri materiaalien ominaisuuksia ja kestävän kehityksen periaatteita ja hän osaa vastata kysymyksiin materiaalin tai tuotteen valmistuksen, käytön ja hävittämisen yhteydessä syntyvistä päästöistä ja jäteongelmista
 • tehdä työnsä suunnitelmien ja piirustusten pohjalta ja osaa jatkojalostusprosessien asettamat vaatimukset
 • lukea sekä kaivosrakentamiseen että prosesseihin liittyviä dokumentteja
 • mittaustöissä, kaivosrakentamisessa ja rikastustehtävissä tarvittavat matemaattiset perusteet ja kemian ja fysiikan perustiedot
 • osaa käyttää ja huoltaa alan teknisiä laitteita
 • ottaa erityisen tarkkaan huomioon työturvallisuuden sekä työkyvyn edistämisen.
 • riittävät tietotekniset taidot tehtävistä suoriutumiseen.

Kaivosalan perustutkinnon tavoitteena on, että tutkinnon suorittaneella henkilöllä on perustiedot ja valmiudet toimia erilaisissa perustyötehtävissä kaivosalalla. Tutkinnon suorittaneen työtehtävät liittyvät louhintaan, kallion tukemistyöhön, varustelutöihin, kaluston huoltoon, tuotannon käynnissä - ja kunnossapitoon, rikastukseen sekä prosessiautomaatioon.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lukea kaaviopiirustuksia ja etsiä vikoja
 • ottaa työssään huomioon paineilman tuottamisen ja paineilmajärjestelmän perusteet.
 • ottaa työssään huomioon paineilmamoottorien toimintaperiaatteet
 • asentaa pneumatiikkasylintereitä ja hydrauliikkasylintereitä
 • asentaa ja säätää paineventtiileitä sekä suunta- ja vastavirtaventtiileitä
 • nopeudensäädön ja siinä tarvittavien venttiilien asennus- ja säätötaidon
 • ottaa työssään huomioon hydrauliikkapumppujen ja -moottorien perustuntemuksen
 • asentaa ja säätää paineventtiilejä
 • tehdä hydrauliikkasylinterien, venttiilien ja säätölaitteiden liitos- ja säätötöitä
 • asentaa ja vaihtaa paineilma- ja hydrauliikkasuodattimet
 • ottaa työssään huomioon hydrauliikan ja pneumatiikan terveys- ja tapaturmavaarat

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä kaivoksen raudoitus- ja betonointitöitä
 • vastaanottaa, siirtää ja työstää raudoitus- ja betonitöissä käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • käyttää kaivoksen raudoitus- ja betonitöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • osaa kaivoksen prosessivaiheet, tietää kaivoksen valmistelevat työt ja tuntee louhintatyöt, kiven käsittelyn ja rikastuksen
 • tuntee kaivannaisalan toiminnanaikaisia asiakirjoja, kuten etenemäkartoitukset, vesitarkkailut ja hiukkas-, pöly- ja melumittaukset
 • tuntee kaivoskoneita ja laitteita ja tietää niiden toimintaperiaatteet sekä osaa niiden peruskäytöt
 • omaa perustiedot geologiasta, minerologiasta, malminetsinnästä ja kalliomekaniikasta ja osaa hyödyntää niitä työssään
 • osaa kaivostoiminnan ja jatkojalostuksen eri vaiheet sekä hahmottaa kunkin vaiheen tarkoituksenmukaisen toteutumisen vaikutuksen kokonaisprosessin onnistumiseen
 • osaa vastaanottaa, varastoida, suojata ja lähettää tarvittavia materiaaleja, kemikaaleja ja tuotteita
 • osaa sähkön, automaation, hydrauliikan, pneumatiikan ja mekaniikan tekniset perusteet
 • tuntee kaivostoiminnan turvallisuuteen liittyvät keskeiset säädökset ja määräykset ja osaa toimia niiden mukaisesti
 • tuntee kaivoksen turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat, ottaa ne huomioon työssään ja toimii työturvallisuusohjeiden mukaan
 • tietää kaivoksen työntekijöitä koskevat työsuojelumääräykset ja toimii niiden mukaisesti
 • käyttää henkilönsuojaimia ja pitää huolta siisteydestä
 • osaa tunnistaa kaivoksissa mahdollisesti onnettomuusvaaraa aiheuttavat riskitekijät ja osaa niihin liittyvät riskienhallintatoimenpiteet
 • tietää toimintaperiaatteet onnettomuustilanteissa toimimisesta
 • tuntee kaivospelastustoiminnan toimintaperiaatteet ja pelastustoiminnassa käytettävää kalustoa
 • osaa perusasiat kaivospelastusryhmässä toimimisesta ja yhteistoiminnasta viranomaisten kanssa
 • tuntee kaivostoiminnan ympäristön suojeluun liittyvät keskeiset säädökset ja pääperiaatteet siitä, miten ympäristövaikutuksia hallitaan
 • tuntee kaivoksissa käytettäviä kemikaaleja, osaa lukea käyttöturvallisuustiedotteita ja käyttää kemikaaleja käyttöturvallisuustiedotteiden mukaisesti
 • ottaa huomioon käytettävien aineiden terveyshaitat ja ympäristövaikutukset ja osaa estää niitä suojauksilla
 • osaa lajitella jätteet ja ottaa siinä huomioon materiaalien uusiokäytön ja jatkokäsittelyn
 • osaa huolehtia ongelmajätteistä
 • ottaa huomioon kaivosalan muut urakoitsijat ja yhteistyökumppanit
 • osaa kaivosten automaatio- ja tietojärjestelmien käytön tietotekniset perusteet sekä osaa toiminnan- ja tuotannonohjausjärjestelmien käytön perusteet
 • osaa käyttää louhinnassa, rikastuksessa, kunnossapidossa sekä mittauksissa ja analysoinneissa perustyövälineitä ja mittalaitteita
 • osaa työturvallisuusasiat tiedollisesti ja taidollisesti työturvallisuuskorttia vastaavasti niin, että hänellä on valmius työturvallisuuskortin suorittamiseen
 • osaa työn riskien hallinnan perusteet (tunnistaa vaaroja ja kriittisiä tekijöitä ja osaa työkohteen turvallisuuden perusasiat)
 • osaa tulitöiden turvallisuusasiat tiedollisesti ja taidollisesti tulityökorttia vastaavasti niin, että hänellä on valmius tulityökortin suorittamiseen
 • osaa tiedollisesti ja taidollisesti EA 1:tä vastaavan esiavun annon.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • tietää kaivosolosuhteiden ja erityisesti ilmanlaadun merkityksen kaivoskoneiden ja -ajoneuvojen huoltotarpeeseen
 • osaa tehdä kaivoskoneiden ja -ajoneuvojen pesut
 • huolehtii puhtaudesta ja siisteydestä työn aikana ja työn päätyttyä
 • osaa käyttää kaivoskoneita ja tehdä havainnoivaa kunnonvalvontaa
 • osaa käytön perusteella määritellä kaivoskoneiden toimintakuntoa ja tehdä tarvittaessa osien vaihtoja
 • osaa säätää kaivoskoneiden toimintoja
 • osaa tehdä kaivoskoneiden ja -ajoneuvojen päivittäisiä tarkastuksia ja kunnon valvontaa
 • osaa tehdä kaivoskoneiden ja ajoneuvojen määräaikaishuollot
 • osaa käyttää koneiden huoltotöissä käytettäviä työvälineitä
 • osaa lukea käyttö- ja huolto-ohjeita
 • ymmärtää myös englanninkielisiä käyttö- ja huolto-ohjeita
 • osaa käsitellä varaosia , käyttää varaosavarastoa ja huolehtia varaosien puhtaudesta ja varastointiajan suojauksista
 • käsittelee varaosia niin, että ne eivät likaannu
 • huolehtii pakokaasujen poistosta
 • huolehtii jätteiden käsittelystä
 • huolehtii työn tuottavuudesta ja huoltotoimenpiteiden kokonaistaloudellisuudesta
 • huolehtii työturvallisuudesta
 • tietää, mitkä ovat luvanvaraisia töitä ja mitä merkitsee lukitukset yms.
 • osaa oman työn riskien hallinnan (tunnistaa vaarat ja kriittiset tekijät ja osaa varmistaa työkohteen turvallisuuden)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään piirustusten ja/tai annettujen ohjeiden perusteella
 • työskennellä työryhmän jäsenenä avustavissa tehtävissä rusnaus-, injektointi-, pultitus-, verkotus-, salaojitus- ja ruiskubetonointityössä
 • tehdä kalliorakentamistöihin liittyvät mittaustyöt
 • vastaanottaa, siirtää ja käsitellä kalliorakentamisessa käytettäviä materiaaleja
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • suullisesti esitellä ja arvioida omaa työtään ja oman työnsä laatua
 • ottaa huomioon työssään materiaalien ominaisuudet ja toiminnan ympäristövaikutukset
 • käyttää kalliorakentamisessa tarvittavia työkaluja
 • kalliorakennustyömaalla käytettävien laitteiden toimintaperiaatteet
 • ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • tuntee kaivosten ja rikastamojen kiinteiden laitteistojen toimintaperiaatteet ja kunnossapidon perusteet sekä tietää niiden käyttömoottorit, toimilaitteiden rakenteet ja voitelujärjestelmät
 • osaa lukea käyttö- ja huolto-ohjeita
 • ymmärtää myös englanninkielisiä käyttö- ja huolto-ohjeita
 • osaa tehdä murskaimien, seulojen, myllyjen ja hihnakuljettimien asennuksia, huoltoja ja kunnossapitoa
 • osa tehdä asennustyöt niin, että tarvittavat liikuntasaumat ja joustavat liitännät toteutuvat
 • osaa tehdä pumppujen ja hydrauliikkajärjestelmien vianetsintää, korjauksia ja ennakoivaa kunnossapitoa
 • osaa tehdä keskusvoitelujärjestelmän huollot, vianetsinnän ja korjaukset
 • osaa tehdä kunnonvalvonnan mittauksia
 • osaa käyttää kiinteän kaivoskaluston kunnossapidossa tarvittavia työkaluja
 • osaa käsitellä varaosia , käyttää varaosavarastoa ja huolehtia varaosien puhtaudesta ja varastointiajan suojauksista
 • osaa käyttää varaosien ja materiaalien varastointi- ja dokumentointijärjestelmiä
 • noudattaa työturvallisuusmääräyksiä
 • huolehtii työpaikan järjestyksestä ja työsuojelusta työtilassa
 • huolehtii siisteydestä ja puhtaudesta asennus- ja huoltotöissä (erityisesti hydrauliikkajärjestelmien puhtaudesta)
 • osaa oman työn riskien hallinnan (tunnistaa vaarat ja kriittiset tekijät ja osaa varmistaa työkohteen turvallisuuden)
 • käyttää tarvittaessa henkilönsuojaimia
 • osaa kunnossapidon tieto- ja informaatiojärjestelmien käytön perusteet
 • tehdä kunnossapitoon liittyviä dokumentointeja
 • huolehtii työn tuottavuudesta ja huoltotoimenpiteiden kokonaistaloudellisuudesta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija

 • osaa pitää prosessin käynnissä ja tehdä havainnoivaa kunnonvalvontaa käynnin aikana
 • osaa käyttää käynnissäpidon päätevalvontalaitteita ja tulostaa raportit
 • tuntee koneiden ja laitteiden toimintavarmuuksia ja osaa päätellä kokonaisuuden käyttövarmuutta
 • osaa tehdä aistinvaraista kunnonvalvontaa
 • osaa tehdä päivittäiset tarkastukset tavallisille kaivosten tai rikastamojen laitteille
 • osaa tehdä viikkohuollot ja tarkastukset tavallisille kaivosten tai rikastamojen laitteille
 • pitää laitteet puhtaina ja tietää, mikä merkitys puhtaudella on korroosionestossa
 • osaa tehdä laitteiden pesuja ja puhdistuksia työ- ja ympäristönsuojelusta huolehtien
 • osaa tulkita prosessikaavioita ja piirustuksia
 • osaa tulkita hydrauliikka- ja pneumatiikkakaavioita
 • osaa hoitaa venttiilien säädöt
 • osaa huolehtia hydrauliikkajärjestelmien puhtaudesta, esim. suodattimien vaihdoista
 • tuntee painilmajärjestelmän ja osaa säätää paineilmaohjauksia
 • osaa järjestelmällisen ongelmien selvityksen
 • osaa kunnossapidon tietojärjestelmien peruskäytön
 • osaa huolehtia energiankulutuksesta ja toimia niin, että energiaa säästyy.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • kuvata laadukkaan työskentelyn periaatteet
 • toimia laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sekä niitä koskevien säädösten mukaisesti
 • käsitellä, lajitella ja hävittää kaivosalalla syntyneet jätteet turvallisesti ja oikein
 • kierrättää kaivostoiminnasta syntyneitä jätteitä sekä tuntee jatkojalostusmahdollisuudet
 • kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteiden sisällön ja rakenteen
 • käsitellä kemikaaleja
 • kuvata kaivosteollisuuden ympäristövaikutukset

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • lukea työpiirustuksia
 • louhintamenetelmät ja rakennusteknilliset työt
 • käyttää louhintaan tarvittavia koneita ja laitteita
 • kaivoksen erilaiset poraustyöt
 • erilaiset nallitukset, nallityypit, räjähdysaineet ja sytytystavat
 • murskauksen perusteet ja kaivoksen nostomenetelmät
 • kaivoksen erilaiset täyttömenetelmät
 • kallion lujitusmenetelmät
 • louheen käsittelyn kaivoksella
 • kaluston huoltotoimenpiteet
 • tehdä kaluston kunnossapitoa
 • tehdä kaivosrakentamiseen liittyviä mittauksia käyttäen perusmittavälineitä
 • tehdä kaivosrakentamiseen liittyviä töitä suunnitelmien ja asiakirjojen mukaan
 • ottaa työssään huomioon louhintaan liittyvät asetukset ja normit.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella työnsä piirustuksien ja mittauksia koskevan työselityksen avulla
 • tehdä kaivostyömaan mittaustöitä vaaituskojeella, laserilla
 • tehdä tiedonsiirtoa ja mittaustiedon käsittelyä tietokoneella
 • selvittää mittaustyössä tarvittavat tiedot suunnitelmista ja suorittaa merkintämittauksia
 • tehdä mittaustöihin liittyviä järjestely- ja viimeistelytöitä
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • ottaa huomioon työssään mittaustyölle asetettuja tarkkuusvaatimuksia sekä kontrolloida mittaustyönsä luotettavuutta
 • käyttää mittaustöiden vaatimia tavallisia työkaluja
 • käyttää henkilökohtaisia suojaimia, ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat ja ylläpitää työkykyä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia panostajan välittömässä valvonnassa avo- tai tunnelilouhintatyömaalla
 • lukea räjäytyssuunnitelmia
 • vastaanottaa, siirtää ja käsitellä räjäytystyössä käytettäviä materiaaleja
 • räjähdysaineiden turvallisen käsittelyn ja varastoinnin
 • suorittaa panostuksen ja sytyttämisen
 • suorittaa räjäytyksen
 • tehdä työhönsä liittyviä aloitus- ja lopetustöitä
 • huolehtia työn edellyttämistä ilmoituksista, kirjanpidosta ja raportoinnista sekä muista asiakirjoista
 • käyttää henkilönsuojaimia
 • toimia työmaan turvallisuussuunnitelman mukaisesti
 • ottaa huomioon räjäytystyön erityisluonteen ja toiminnan ympäristövaikutukset

Opiskelijalla on

 • panostajan työhön liittyvät perusvalmiudet
 • työpaikoilla toimimiseen tarvittavat valmiudet säädösten ja määräysten hallinnasta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • paikallistaa kuljetinradoissa ja putkistoissa ilmeneviä mekaanisia vikoja
 • tehdä kuljetinratoihin ja putkistoihin liittyvien anturien, toimilaitteiden ja käyttölaitteiden yksinkertaisia vaihtotöitä
 • kuljetinratojen ja putkistojen käyttöön liittyvät työturvallisuusmääräykset ja noudattaa niitä
 • ottaa työssään huomioon prosessiautomaatiossa käytettävien paine-, pinnankorkeus-, lämpötila-, virtaus- ja asentomittauksien toteutusperiaatteet sekä tehdä näiden yksinkertaisia säätö- ja huoltotöitä sekä kalibroida mittauslaitteet
 • yksikkösäätimen rakenteen ja toiminnan
 • liittää sähköisesti tai pneumaattisesti säätöjärjestelmässä käytettävät venttiilit ja toimilaitteet
 • lukea kaavioita komponenttien rakenneasennus- ja huoltotöitä varten
 • venttiilien käyttöperiaatteet ja niiden toimintatavat
 • tehdä venttiileihin liittyviä yksinkertaisia ohjauksia ja säätöjä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa työssään huomioon mittaus- ja säätötekniikan perusteet
 • käyttää sähkö- ja automaatiolaitteita sekä ottaa huomioon turvallisuuden
 • tulkita prosessi- ja istrumentointikaavioita
 • tulkita prosessisuureiden mittaukset ja tulokset
 • tulkita prosessiohjausta ja valvontakortteja
 • käyttää prosessin tiedonsiirtojärjestelmiä
 • käyttää automaatiojärjestelmää

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia murskauspiirin ja jauhatuspiirin prosessinhoitajana
 • aistinvaraisen murskauspiirin prosessinvalvomisen
 • säätää murskien välykset
 • käyttää seulontakonetta ja seulasarjaa raekokoanalyysin suorittamiseen
 • paikallistaa ja poistaa yleisimpiä murskaus ja jauhatuspiirien häiriöitä
 • kiinteän yhteydenpidon muihin prosessinhoitajiin ja seuraaviin yksikköprosesseihin
 • käyttää sekä valvoa syklonien, seulojen, pumppujen ja kaivojen toimintaa
 • tarkastaa ja vaihtaa seulaverkot, syklonien aliteaukkoja ja vuorauksia
 • toimia rikastusprosessin käyttäjänä
 • valvoa aistinvaraisesti rikastusprosessia
 • tehdä tarvittavia säätöjä rikastusprosessiin
 • lajitella jätteet ja uusiokäyttää materiaaleja
 • valvoa sekä ohjata sakeutus- ja suodatusprosesseja
 • käyttää näytteenottojärjestelmää
 • käyttää näytteenotossa ja analysoinnissa tarvittavia mittalaitteita
 • tarkastaa sekä tarvittaessa lisätä tai vaihtaa hydrauliikka- ja kierrätysöljyt, vaihdelaatikon öljyt ja nestekytkimien öljyt
 • vaihtaa rasvapatruunat
 • vaihtaa turvallisesti oikeilla työmenetelmillä kuljettimien rullastoja sekä kaavareita
 • kiristää ja vaihtaa kuljettimien kiilahihnat
 • säätää pumppujen akselitiivisteiden kireyttä
 • vaihtaa ja huoltaa venttiileitä
 • avata tukkeentuneita putkia ja paikata putkistojen vuotoja
 • vaihtaa ja huoltaa rikastusprosessissa käytettäviä apulaitteita (puhaltimet ym.)
 • huoltaa näytteenottojärjestelmiä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.