Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Hammastekniikan perustutkinto

371109

TUTKINNON KUVAUS

Hammastekniikan perustutkinto tuottaa hammaslaborantille laaja-alaisen ammatillisen osaamisen, tietoperustan, kielitaidon ja edellytykset seurata hammastekniikan kansainvälistä kehitystä sekä kehittää itseään, työtään ja työyhteisöään elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Hammaslaborantti osaa hyödyntää tietotekniikan sovelluksia osana työtään ja tiedonhankintaansa. Hammaslaborantti osaa toimia luontevasti moniammatillisen ja monikulttuurisen suun terveydenhoidon tiimin tasa-arvoisena ja vastuullisena jäsenenä. Hammastekniikan perustutkinnon suorittanut hammaslaborantti osaa toimia ammatissaan alan säädöksiä, ammattietiikka ja laatuvaatimuksia noudattaen. Hän osaa mm. suunnitella ja toimia työssään mallintamisen ja purennan kuntouttamiseen liittyvissä tehtävissä asiakaslähtöisesti moniammatillisen verkoston jäsenenä. Hän osaa valmistaa vaatimusten mukaisesti kipsimalleja, jäljennöslusikoita ja kaavioita, purentaa kuntouttavia laitteita sekä korvata proteettisesti asiakkaalle puuttuvat hampaat siihen kuuluvine korjaus- ja muutostöineen sekä hyödyntää asiakaslähtöisesti tarvittavia hammasteknisiä erityisratkaisuja. Hammasteknisen toiminnan työprosessit ja -menetelmät edistävät välillisesti asiakkaan terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä mm. kuntouttamalla asiakkaan purentaelinten toimintaa ja palauttamalla suun ja kasvojen luonnollisen ja esteettisen ulkonäön.

Hammaslaborantti toimii mallintamiseen ja purennan kuntouttamiseen liittyvissä työtehtävissä hammaslaboratoriossa, erikoishammasteknikon potilasvastaanoton toimintaan liittyvissä tehtävissä, myynti- ja konsultointitehtävissä, hammastarvikeliikkeissä tai työpaikkaohjaajana. Hammaslaborantti voi työskennellä joko yksityisen tai julkisen sektorin palveluksessa tai yrittäjänä alaa koskevien säädösten mukaisesti.

Hammastekniikan perustutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä "Opiskelijan terveydentilaa koskevat vaatimukset ammatillisissa perustutkinnoissa".

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella hammasteknisen mallintamisen työn tekemisen
 • käsitellä, puhdistaa ja desinfioida jäljennöksiä sekä ottaa työssään huomioon ergonomia-, turvallisuus- ja terveysnäkökohtia
 • valmistaa työmalleja
 • tehdä työmallien valmistelutyöt jäljennöslusikoiden valmistamiseksi ja valmistaa jäljennöslusikoita
 • tehdä työmallien valmistelutyöt purentakaavioiden valmistamiseksi ja valmistaa purentakaavioita
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää omaa osaamistaan ja työympäristöään
 • työskennellä alan huippuosaamista vaativissa tehtävissä
 • huomioida huipputuotannon, -tuotteen tai -palvelun laatuvaatimukset
 • toimia alan verkostoissa ja yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella omaa työtään hammasalan kaupallisen yrityksen työtehtävissä
 • tehdä yrityksen toimintaan liittyviä työtehtäviä
 • toimia yrityksessä osana työyhteisöä
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella kokoproteesityön tekemisen
 • tehdä kokoproteesityön teknisen osuuden mallintamisprosessit ja käyttää artikulaattoria
 • korvata puuttuvat hampaat ja alveoliosat proteettisesti alan biometrisiä ja esteettisiä periaatteita noudattaen
 • tehdä kokoproteesityön valmistusprosessin
 • tehdä kokoproteesityön viimeistelyprosessin
 • tehdä kokoproteesitöiden korjaukset ja muutostyöt
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella metallirunkoisen osaproteesityön tekemisen
 • tehdä metallirunkoisen osaproteesityön mallintamisprosessit ja käyttää artikulaattoria
 • tehdä metallirunkoisen osaproteesin metalliosien valmistusprosessin
 • korvata puuttuvat hampaat ja alveoliosat proteettisesti alan biometrisiä ja esteettisiä periaatteita noudattaen
 • tehdä metallirunkoisen osaproteesin akryyliosien valmistusprosessin
 • tehdä metallirunkoisen osaproteesin viimeistelyprosessin
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella oikomiskojeen tekemisen
 • tehdä oikomiskojeiden mallintamisprosessit ja käyttää tarvittaessa artikulaattoria
 • valmistaa ja käyttää oikomiskojeiden materiaaleja
 • tehdä oikomiskojeiden valmistusprosessin
 • tehdä oikomiskojeiden viimeistelyprosessin
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella osaproteesityön tekemisen
 • tehdä osaproteesityön mallintamisprosessit ja käyttää artikulaattoria
 • korvata puuttuvat hampaat ja alveoliosat proteettisesti alan biometrisiä ja esteettisiä periaatteita noudattaen
 • valmistaa osaproteesien kiinnittävät ja vahvistavat osat
 • tehdä osaproteesityön valmistusprosessin
 • tehdä osaproteesityön viimeistelyprosessin
 • tehdä osaproteesitöiden korjaukset ja muutostyöt
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella purentaa kuntouttavan laitteen tekemisen
 • tehdä purentaa kuntouttavien laitteiden mallintamisprosessit
 • käyttää keskiarvoartikulaattoreita ja kiinnittää työmallit artikulaattoreihin
 • valmistaa erilaisia purentaa kuntouttavia laitteita
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • perehtyä ammatillisen koulutuksen järjestämismuotoihin ja tutkintoihin
 • toimia yhteyshenkilönä koulutuksen järjestäjän ja työpaikan välillä
 • ohjata muita opiskelijoita työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja muussa osaamisen hankkimisessa
 • antaa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Avoimet opinnot

Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen (5 osp)

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Englannin kielen avulla valmentavasta koulutuksesta perustutkintoon
Logistiikan varastoalan englantia
Suomen kielen työelämäsanastoa 1
Suomen kielen työelämäsanastoa 2
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, pakollinen (4 osp)
Taide ja luova ilmaisu 1 osp
Taide ja luova ilmaisu - 1 osp
Blogikirjoittaminen 3 osp
Toiminta digitaalisessa ympäristössä 1 osp
Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi toisena kielenä

Osa-alueet

Kaikki tutkinnonosan avoimet opinnot


Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 1
Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta 2
Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet 1 osp (Salpaus)

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yksittäisen kiinteän rakenteen tekemisen
 • tehdä yksittäisen kiinteän rakenteen mallintamisprosessin ja käyttää tarvittaessa artikulaattoria
 • hyödyntää muotoilutietoa yksittäisen kiinteän rakenteen valmistamisessa
 • tehdä yksittäisen kiinteän rakenteen valmistusprosessin
 • tehdä yksittäisen kiinteän rakenteen viimeistelyprosessin
 • arvioida työtään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella yrityksen liiketoimintaa
 • rakentaa liiketoimintaa edistäviä yhteistyöverkostoja
 • harjoittaa yritystoimintaa
 • arvioida ja kehittää yrityksen toimintaa.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida omia vahvuuksia ja osaamistaan
 • etsiä ja ideoida liiketoimintamahdollisuuksia
 • kehittää liikeidean ja laatia sille liiketoimintasuunnitelman
 • verkostoitua sidosryhmien kanssa
 • laatia yrityksen perustamiseen liittyvät asiakirjat.