Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
Vertaile opintoja
Mobiilivalikko

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinto

457341

TUTKINNON KUVAUS

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnon suorittaneella on ajoneuvoalan tehtävässä edellytettävä ammattitaito osaamisalansa mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa toimia ajoneuvoalan tehtävissä itsenäisesti ottamalla huomioon työssään ajoneuvoalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työssään hän toimii huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa toimintaa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja noudattaa työlainsäädäntö-, työturvallisuus- ja ympäristömääräyksiä sekä laatujärjestelmän ja työympäristön muita ohjeistuksia. Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys ajoneuvoalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan ajoneuvoalan työtehtävien toteuttajana.

Ajoneuvoalan erikoisammattitutkinnossa on valittavissa seuraavat osaamisalat: Ajoneuvoalan esimiestyön, Korjaamopalvelun, Vauriokorjauksen sekä Myynnin ja asiakaspalvelun osaamisala.

Tutkinnon suorittaja valitsee suoritettavaksi toimenkuvansa mukaisesti tarvittavat tutkinnonosat osaamisalan pakollisista ja valinnaisista tutkinnonosita niin, että tutkinnon osaamispistemäärä täydentyy 180 osaamispisteeseen.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia toimenkuvansa mukaisissa ajoneuvoalan tehtävissä kehittäen omaa ammattitaitoaan ja organisaationsa toimintaa. Valintojensa mukaisesti hän osaa toimia ajoneuvoalan myynti-, asiakaspalvelu-, maalaus-, korjaus-, huolto- ja vianhakutehtävissä, tai esimiestyön tehtävissä ajoneuvo- tai konekorjaamolla, varaosaliikkeessä, ajoneuvo- tai konemyymälässä tai muissa alan työkohteissa ja toimipisteissä.

Tutkinnon suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana ajoneuvoalan organisaatioissa ja yrityksissä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • hankkia ja jakaa ajantasaista ja ennusteiden mukaista ajoneuvoalaan liittyvää tietoa
 • tuottaa ajantasaista ajoneuvoalaan liittyvää tietoa
 • neuvoa ja opastaa ajoneuvoalaan liittyvissä tehtävissä
 • kehittää ja ylläpitää organisaationsa teknisiä toimintoja ja esittelykalustoa
 • arvioida laitehankintojen kannattavuuden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • arvioida ja kehittää toimintaansa ja osaamistaan esimiehenä
 • kehittää yrityksen tai vastuualueensa henkilöstöä ja työhyvinvointia
 • suunnitella ja organisoida yrityksen tai vastuualueensa toimintaa
 • noudattaa toiminnassaan lainsäädäntöä ja eettisen toiminnan periaatteita

Avoimet opinnot

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä henkilökohtaisen osaamisen kehittämisen suunnitelman
 • tehdä ehdotuksia henkilöstön osaamisen kehittämiseksi
 • tunnistaa ja arvioida työyhteisöönsä liittyviä kehittämiskohteita
 • suunnitella ja toteuttaa kehittämistehtävän
 • esitellä ja analysoida tekemänsä kehittämistehtävän.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • tunnistaa kehittämisen kohteita
 • suunnitella kehitystehtävän
 • toteuttaa kehitystehtävä
 • esitellä kehitystehtävän.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • suunnitella hankintoja ja kehittää tuoteryhmään liittyviä toimenpiteitä
 • arvioida tuoteryhmän kannattavuutta
 • toteuttaa tilausprosessiin liittyvät tehtävät
 • valvoa toimitusten toteutumista
 • varmistaa tuotteiden oikeanlaisen esillelaiton
 • toteuttaa varastonhallintaan liittyviä tehtäviä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • tehdä ajoneuvojen pohjustustöitä
 • tehdä ajoneuvojen pintamaalauksia
 • vertailla ja valita käytettävät työmenetelmät
 • vertailla maalimateriaalien taloudellisuutta
 • huolehtia käytettävistä työkaluista ja laitteista
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • toimia asiakaspalvelutilanteessa ja ottaa vastaan töitä
 • ottaa vastaan ajoneuvoon liittyvän, diagnosointia edellyttävän sähköjärjestelmän työn
 • tehdä nykyaikaiseen ajoneuvoon vianmäärityksen työsuunnitelman ja kustannuslaskelman
 • tehdä nykyaikaiseen ajoneuvoon vianmäärityksen
 • luovuttaa valmiin työn asiakkaalle.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • tehdä sähköpneumaattisesti ohjattujen ilmajousitusrakenteiden vianhaun ja korjaukset
 • tehdä sähköisesti ohjattujen jarrujärjestelmien vianhaun ja korjauksen
 • tehdä ajonhallintajärjestelmien vianhaun ja korjaukset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • suunnitella automaalauksen koulutus- ja ohjaustilanteen
 • toteuttaa koulutus- ja ohjaustilanteen, jossa antaa teknistä neuvontaa auto- maalaukseen liittyvissä tilanteissa
 • arvioida ja kehittää ohjaustaitojaan ja automaalausalan asiantuntija-aluettaan
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toteuttaa ja kehittää perehdytystoimenpiteitä
 • esitellä organisaation eri osastojen toiminnot
 • analysoida henkisiä ja ammatillisia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • käyttää valmistajakohtaisia huollon ja itsediagnostiikan työkaluja ja ohjelmistoja
 • tehdä erilaisiin väylätekniikkoihin liittyviä korjauksia
 • eliminoida sähköstaattisen purkauksen (ESD) ja sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaikutukset
 • tehdä komponenttien vaihtoihin liittyvät kalibroinnit, virittämiset ja sopeuttamiset.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • määritellä vaurion laajuuden huomioiden turvakorin kolarikäyttäytymisen
 • tehdä osien irrotus- ja asennustyöt sekä käyttää diagnoosilaitetta sähköisten järjestelmien vianmääritykseen, korjaukseen ja uusien osien sopeuttamiseen
 • vaihtaa ajoneuvon turvalaitteet
 • tehdä pintaoikaisun, veto-oikaisun, metallien ja muovien liitos- ja korjaustyöt ja lasinkorjaustyöt sekä viimeistelytyöt
 • huolehtia työpaikkansa siisteydestä, työturvallisuudesta ja ympäristönsuojelusta sekä työvälineiden kunnosta.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä oman organisaationsa ja sen toimintaa
 • toteuttaa korjaamon työn suunnittelun ja työnohjauksen
 • hakea tietoa ajoneuvoihin ja koneisiin liittyvästä lainsäädännöstä ja määräyksistä
 • käyttää työtehtävissään vähintään toista kotimaista ja yhtä vierasta kieltä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • analysoida talouden tunnuslukuja ja kannattavuutta
 • määritellä keskeisimmät mittarit korjaamon tehokkuuden seurantaan
 • seurata ja kehittää huolto- ja korjaamotoiminnan kannattavuutta

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • edistää yrityksen kilpailukykyä ja kannattavuutta
 • laatia koneiden ja laitteiden tarvekartoituksen ja vertailla investointien kannattavuutta
 • huolehtia varastoitavista tuotteista
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • toimia asiakaspalvelutilanteessa ja ottaa vastaan töitä
 • määritellä vian ja tehdä korjaussuunnitelman
 • suunnitella työnsä ja huomioida yhteistyön eri osastojen välillä
 • korjata ajoneuvon
 • luovuttaa valmiin työn asiakkaalle.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä organisaationsa palvelustrategian ja -tarjonnan
 • etsiä ja hankkia itsenäisesti uusia asiakkaita
 • suunnitella markkinointia ja toteuttaa markkinointiviestintää
 • seurata ja kehittää asiakastyytyväisyyttä
 • tehdä yhteistyötä organisaation sisällä
 • käyttää ja hyödyntää työssään digitaalisia palveluja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • seurata toiminnan kannattavuutta ja analysoida talouden tunnuslukuja
 • toteuttaa hinnoittelun ohjeistuksen mukaisesti
 • käyttää eri rahoitusvaihtoehtoja osto- ja myyntitoiminnoissa

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä organisaation palvelustrategian ja -tarjonnan
 • etsiä ja hankkia itsenäisesti uusia asiakkaita
 • toteuttaa asiakaslähtöisesti myyntiprosessin vaiheet
 • hoitaa vastuulleen kuuluvien reklamaatioiden käsittelyn
 • toteuttaa myynnin suunnitteluun ja raportointiin kuuluvat tehtävät
 • seurata ja kehittää asiakastyytyväisyyttä
 • tehdä yhteistyötä organisaation sisällä
 • käyttää ja hyödyntää työssään digitaalisia palveluja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • suunnitella ja tehdä korjauksia ja muutostöitä päälli- tai korirakenteisiin
 • korjata sähköhydrauliikka- ja sähköpneumatiikkajärjestelmiä
 • korjata jäähdytys- ja lämmityslaitteistoja.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • määritellä ajoneuvon vauriot ja tehdä korjauskustannusarvion
 • tehdä eri materiaalia (metallit ja muovit) olevien ohjaamon pintaosien vaihdot, oikaisut ja korjaukset
 • tehdä raskaankaluston rungonoikaisuja
 • tehdä rungon- ja akselistonmittauksia
 • viimeistellä raskaankaluston vauriokorjaustyön ja suorittaa korroosiosuojauksen
 • toimia työturvallisuusohjeiden mukaisesti.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • tehdä riskikartoituksen sähkö- ja hybridiajoneuvoon
 • määrittää korkeajännitejärjestelmän vian ja tehdä korjaussuunnitelman
 • tehdä jännitetöitä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • ylläpitää ja jakaa teknistä tietoa
 • kehittää ja ylläpitää korjaamon teknisiä toimintoja
 • laskea laitehankintojen kannattavuuden.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • noudattaa kilpa-autoiluun ja ajoneuvojen testaukseen liittyviä sääntöjä ja määräyksiä toiminnassaan
 • muuttaa alustan säätöjä ajoneuvon käyttäytymisestä annetun palautteen perusteella
 • suunnitella kilpa-auton sähköjärjestelmän ja mitoittaa siihen liittyvät komponentit
 • käyttää tiedonkeruujärjestelmää muuttaakseen moottorin tai oheislaitteen toimintaa halutulla tavalla
 • määrittää syyn moottorin ja voimansiirron ei-toivottuun toimintaan ja osaa ohjeistaa vian korjauksen
 • toimia kilpa-auto- tai testausmekaanikon työskentely-ympäristössä ja osana tiimin organisaatiota.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • ottaa vastaan työkoneeseen liittyvän, diagnosointia edellyttävän työn
 • muodostaa dokumentaation ja lähtötietojen perusteella kokonaiskuvan oireeseen liittyvistä, tutkittavista järjestelmistä
 • tehdä nykyaikaiseen työkoneeseen vianmäärityksen, työsuunnitelman ja kustannuslaskelman
 • tehdä nykyaikaiseen työkoneeseen vianmäärityksen
 • säätää ja virittää järjestelmän toimintakuntoon
 • tehdä toimintakunnon varmistuksen.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • toimia asiakaspalvelutilanteessa ja ottaa vastaan töitä sisäisiltä ja ulkoisilta asiakkailta
 • määritellä kohteen vauriot ja tehdä kattavia korjauskustannuslaskelmia
 • suunnitella työn toteutuksen ja aikatauluttaa työn
 • luovuttaa valmiin työn asiakkaalle
 • toimia terveellisesti ja turvallisesti työtehtävissään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä omaa organisaatiota ja sen toimintaa
 • toteuttaa varasto- ja varaosatoiminnot ohjeistuksen mukaisesti
 • hyödyntää liikkeen jälkimarkkinointitoiminnan kokonaisuuden
 • hakea työssään tarvitsemaansa tietoa eri tietolähteistä
 • toteuttaa yritys- ja yhteisömyyntiä
 • hyödyntää asiakastilanteissa varaosakauppaan liittyvän luottomyynnin ja rahoitusjärjestelmien eri vaihtoehdot
 • käyttää yleisimmissä asiakaspalvelu-, myynti- ja neuvottelutehtävissään vähintään toista kotimaista ja yhtä vierasta kieltä.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • tehdä vaurioanalyysin esivalmistelutyöt
 • selvittää vaurion kulun turvakorin rakenteissa ja ottaa tämän huomioon korjaustarpeen määrittelyssä
 • tehdä ajoneuvon alustan ja korin mittaukset sekä dokumentoida tulokset ja tulkita mittauspöytäkirjoja
 • laatia ajoneuvon vaurioista korjauskustannuslaskelman.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • perehdyttää työntekijän työkokonaisuuksiin
 • antaa teknistä neuvontaa vauriokorjaukseen liittyvissä tilanteissa
 • kehittää ja arvioida ohjaustaitojaan ja vauriokorjausalan asiantuntija-aluettaan.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa:

 • tehdä ajoneuvon vauriokorjauksen laaduntarkastuksen
 • tulkita mittauspöytäkirjoja ja määrittää ajoneuvon liikennekelpoisuuden
 • toimia yrityksen laatuperiaatteiden mukaisesti ja noudattaa työssään korjaamoehtoja sekä kuluttajansuoja- ja ympäristölainsäädäntöä
 • perehdyttää vauriokorjauksen tehtäviin ja työn valvontaan
 • kehittää osaamistaan ja työympäristöään.

Ammattitaitovaatimukset

Opiskelija osaa

 • esitellä oman organisaationsa ja sen toimintaa
 • toteuttaa yritys- ja yhteisömyynnin ohjeistuksen mukaisesti
 • hakea työssään tarvitsemaansa tietoa eri tietolähteistä
 • hyödyntää asiakastilanteissa luottomyynnin ja rahoitusjärjestelmien eri vaihtoehtoja
 • hyödyntää oman liikkeensä jälkimarkkinoinnin palveluja työssään
 • käyttää työtehtävissään vähintään toista kotimaista ja yhtä vierasta kieltä.