Siirry sisältöön
Tällä sivustolla käytetään evästeitä kävijämäärien seurantaan sekä markkinoinnin kehittämiseen.
MobiilivalikkoVertaile opintoja

Palvelussa olevien verkko-opintojen laatukriteerit

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelu tarjoaa vaihtoehtoisen ja joustavan tavan hankkia osaamista eri oppilaitosten avointen opintojen tarjontaa hyödyntäen. Opiskelu tapahtuu verkossa itsenäisesti tai opettajan johdolla. Tämä tuo osaamisen hankkimiseen liittyen omat erityispiirteensä, jotka on hyvä huomioida jo opintojen suunnitteluvaiheessa.  

 

Seuraavassa taulukossa on kuvattu palvelussa olevien opintojen laatukriteerit, mitä ko. kriteeri käytännössä tarkoittaa ja mitä suosituksia se mahdollisesti sisältää. 

Avoimuus


Opinnot ovat avoimia kaikille

Opinnot ovat avoimia kaikille riippumatta iästä, asuinpaikkakunnasta, pohjakoulutuksesta tai siitä, onko palvelun käyttäjä opiskelijana jossain oppilaitoksessa vai ei.

Suosittelemme, että myös palvelua käyttävät opetus- ja ohjaushenkilöt pääsevät näkemään opintosisältöjä esimerkiksi opintokurkistusten avulla. Tämä on tärkeää, jotta he voivat arvioida opinnon soveltuvuutta opiskelijalle.

Osallistujamäärä ja opinnon aikataulu mitoitetaan toteutukseen sopivaksi

Oppilaitos voi itse määrittää ovatko opintokokonaisuudet tarjolla sopimuskauden aikana kaikille halukkaille kysynnän mukaan vaiko vain sovitulle palvelun käyttäjämäärälle. Lisäksi oppilaitos päättää ovatko opinnot tarjolla määrättynä ajankohtana sopimuskauden aikana vai ovatko opinnot tarjolla Tarjonnassa nyt -periaatteella.

Suosittelemme, että niissä opinnoissa, joissa annetaan palautetta ja/tai ohjausta palvelun käyttäjämäärä rajoitetaan etukäteen ohjausresurssia vastaavaksi.

Opinnon pääsee aloittamaan joko heti tai kohtuullisessa ajassa opintoihin ilmoittautumisen jälkeen

Opinnon aloittaminen tulee olla palvelun käyttäjälle teknisesti ja ajallisesti helppoa ja sujuvaa.

Suosittelemme, että opinnon aloittaminen on mahdollista kolmen arkipäivän sisällä opintoihin ilmoittautumisesta.

Suosittelemme, että palvelun käyttäjää informoidaan selkeästi ja näkyvästi jo opinnon kuvaussivulla mahdollisesta odotusajasta, mikäli opintoa ei voi aloittaa heti.

Opinnon kuvaussivulla on tutustumismahdollisuus opintosisältöön (esim. video, pdf-koonti) tai suora pääsy opintoon

Opintosisältöön tutustuminen etukäteen on tärkeää palvelun käyttäjälle. Opintosisällön perusteella käyttäjä usein päättää, aloittaako hän opinnon vai ei. 

Suosittelemme, että opinnon kuvaussivulla on tutustumismahdollisuus opintosisältöön erityisesti niiden opintojen osalta, jotka edellyttävät kirjautumista.

Käytettävyys

Oppimisympäristöt ovat selkeitä, helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia

Oppilaitoksen käyttämien verkko-oppimisympäristöjen tulee olla selkeitä, helppokäyttöisiä ja tarkoituksenmukaisia avointen opintojen näkökulmasta.

Suosittelemme, että avoin opinto ja mahdolliset kirjautumisohjeet löytyvät nopeasti ja helposti verkko-oppimisympäristöön siirryttäessä.

Oppimisympäristöissä on huomioitu saavutettavuussuositukset ja tietosuoja

Oppilaitos vastaa siitä, että tarjoamiensa avointen opintojen oppimateriaali ja tausta-aineisto on tekijän- ja käyttöoikeuksien mukaiset. Oppilaitos huolehtii, että opinnot ja oppimisympäristöt vastaavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), EU:n saavutettavuusdirektiivin ja ajantasaisen lain vaatimuksia.

Laite- ja ohjelmistovaatimukset on kerrottu käyttäjille

Oppilaitos vastaa tarjoamiensa avointen opintojen sähköisten ilmoittautumis- ja aloituslinkkien sekä oppimisympäristöjen teknisestä toimimisesta. Opinnon aloitussivulla tiedotetaan siitä, mitä laite- ja ohjelmistoja osaamisen hankkiminen vaatii.

Suosittelemme, että opinnot suunnitellaan siten, että osaamisen hankkiminen avoimen opinnon kautta onnistuu yleisesti käytössä olevilla laitteilla ja ohjelmistoilla.

Tavoitteet ja sisältö

Opinnon tavoitteet on kuvattu ja määritelty opinnon kuvaussivulla

Opinnon tavoitteet, sisällöt ja työtavat muodostavat oppimista tukevan monipuolisen kokonaisuuden.

Suosittelemme, että opinnon kuvaussivun sisältö tuotetaan palvelun käyttäjää puhuttelevasti: informatiivisesti ja opinnon kautta saatavan osaamisen näkökulmasta.

Opinnot ovat joko tutkinnon perusteiden mukaisia, niitä pienempiä kokonaisuuksia tai muita yleissivistäviä opintoja

Opinnot muodostavat yksin tai yhdessä muun tarjonnan kanssa ammatillisia tai yhteisiä tutkinnon osia. Opinnot täydentävät sisällöltään, toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan palvelun muuta tarjontaa.

Opinnon sisältö ja menetelmät sekä tekniset ja pedagogiset ratkaisut tukevat tavoitteiden saavuttamista

Pedagogista laatua on käyttökontekstin huomioon ottaminen siten, että oppimateriaali ei edellytä monimutkaisia tai vaativia teknisiä, didaktisia tai muita vastaavia järjestelyjä, vaan on sovellettavissa tavanomaisessa opetus- ja opiskelutilanteessa.

Oppilaitos vastaa oppilaitoksensa omissa oppimisympäristöissä olevien avointen opintojen sähköisten tehtävien ja oppimateriaalien toimimisesta sekä päivittämisestä.

Suosittelemme, että oppilaitos ottaa palvelussa olevien opintojen tarkistamisen ja mahdollisen päivittämisen osaksi oppilaitoksen vuosikelloa.

Opinnon tavoitteet, sisällöt ja työtavat muodostavat oppimista tukevan monipuolisen kokonaisuuden

Opittavan asian esittämisessä käytetään hyväksi verkon teknisiä mahdollisuuksia, kuten vuorovaikutteisuutta, jakamista ja linkityksiä. Tärkeitä oppimisen piirteitä verkko-opiskelussa ovat:

  1. Oppimisen yhteisöllisyyden ja yhteisen työskentelyn tukeminen
  2. Osaamisen hankkijan oppimisen taitojen tukeminen
  3. Osaamisen hankkijan aktiivisuuden tukeminen opittavan ilmiön suhteen
  4. Oppimistehtävien on oltava haasteellisia, avoimia ja autenttisia, sillä nämä piirteet tekevät tehtävistä osaamisen hankkijan kannalta motivoivia ja kiinnostavia 

Suosittelemme, että yllä mainitut oppimisen piirteet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon avointa opintoa suunniteltaessa.

Opintoja kehitetään saadun palautteen pohjalta

Oppilaitos kerää palautetta tarjoamistaan avoimista opinnoista ja kehittää niitä asiakkailta saadun palautteen pohjalta.  

Suosittelemme, että oppilaitokset käyttävät palvelussa olevaa asiakaspalautejärjestelmää (ks. opinnon kuvaussivu).

Ohjaus, palaute ja arviointi

Ohjaus

Opinnon tarjoava oppilaitos voi halutessaan tarjota ja antaa ohjausta asiakkaalle opinnon aikana.  

Suosittelemme, että niissä opinnoissa, joissa annetaan palautetta ja/tai ohjausta opiskelijamäärä rajoitetaan etukäteen ohjausresurssia vastaavaksi.

Palaute

Palautteen avulla oppija pystyy arvioimaan omaa suoritustaan ja näkemään, miten suoritus voitaisiin tehdä paremmin. Palaute auttaa näkemään sellaisia piirteitä omassa toiminnassa, joita ei ehkä tule itse havainneeksi. (oph, s. 69) On tärkeää, että oppija saa palautetta osaamisensa kehittymisestä. Palautetta oppija voi saada esimerkiksi suoraan opettajalta tai automatisoidun palautejärjestelmän kautta (esim. testit ja tehtävät, joista oppija saa heti palautteen). (oph, s.14) 

Suosittelemme, että asiakas saa palautetta osaamisen kehittymisestä.

Arvionti

Avoimet ammatilliset opinnot –palvelu on vaihtoehtoinen tapa hankkia osaamista. 

Osaamisen osoittaminen ja arviointi tapahtuvat oppilaitoksessa, jossa opiskelija suorittaa tutkintoa tai tutkinnon osia tai hänellä on opiskeluoikeus

Lisätietoa hankitun osaamisen dokumentoinnista ja sen hyödyntämisestä löydät opinnonkuvaussivulta.

Lisätietoa laatukriteereistä

Suosittelemme, että jokaisella palvelussa mukana olevalla oppilaitoksella on omat verkko-opintojen laatukriteerit. 

Avoimet ammatilliset opinnot -palvelussa olevien verkko-opintojen laatukriteerit on laadittu osana Avoimet ammatilliset opinnot -hanketta. Laatukriteerit hyväksyttiin palvelun johtoryhmän kokouksessa 5.2.2020.

Laatukriteerien työstämisessä on hyödynnetty etenkin palvelun yhteistyösopimusta sekä eri lähteitä verkko-opintojen laatuun liittyen.

Lähteet